Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/236
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.07.
Iktatószám: 23351/2019
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország közúthálózata, ill. Ajánlatkérő telephelyei, részletes helyszínek a műszaki leírásban
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: országos közút üzemeltetése, fenntartása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kleithal Mariann
Telefon: +36 18199171
E-mail: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268052019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001268052019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterj- Műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR001268052019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra szerelt berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújításával/cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
2. V-ITS-S eszközök beszerzése: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
3. Városi C-ITS pilot: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal
4. R-ITS-S eszközök beszerzése: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: C-ROADS Hungary pilot kiterjesztése- Műszaki ell
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közúthálózata, ill. Ajánlatkérő telephelyei, részletes helyszínek a műszaki leírásban
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés alapján a C-ROADS megvalósítási projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása az alábbiak szerint:
1. Jelenlegi pilot tovább-fejlesztése
Rövid leírás: A 2015-ben, az M1 autópályán kiépült rendszer továbbfejlesztése mely kiterjed a jelenleg alkalmazott 5,9 GHz frekvenciasáv mellett új kommunikációs csatorna (celluláris vagy felhő alapú) kialakítására, a terepi berendezések és a központi rendszer felújítására illetve a rendszer egyes elemeinek cseréjére, illetve további un. use case-ek implementációjára, valamint a C-ITS rendszer forgalomirányító rendszerbe integrációjára.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 27 db fix útmenti, illetve 20 db mobil járműre/utánfutóra szerelt berendezés felújításával/cseréjével, központi C-ITS rendszer felújítása/cseréjével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
Helyszín: M1 autópálya 34-170 km közötti szakasza, Bicske, Komárom és Lébény mérnökségi telephelyek
2. V-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: A rendszer teszteléséhez V-ITS-S komponensek beszerzésével összefüggő műszaki ellenőri feladatok. Az eszköz a járművön belül található, és alapvetően a kooperatív rendszer irányából küldött forgalmi információk fogadását látja el. Műszaki ellenőri/minőségbiztosítási feladat az eszközzel szemben a műszaki dokumentációban támasztott követelmények teljesítésének igazolása, ill. a teljes rendszer és az adatáramlás megfelelő működésének ellenőrzése a C-ITS-S központtól az R-ITS-S útmenti adó/vevőkön keresztül, vagy közvetlenül, a V-ITS-S végfelhasználói eszközig, és visszafelé irányban is.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. III. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021.09.30.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 20 db teszt eszközzel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
Helyszín: Magyar Közút központ
3. Városi C-ITS pilot
Rövid leírás: Jelzőlámpákkal szabályozott csomópontokra épülő kooperatív városi pilot rendszer kiépítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok Győr városában. A beruházás részeként ki kell építeni az Útmenti infrastruktúra (R-ITS-S) elemeit, és új központi C-ITS-S funkciókat kell megvalósítani a központi rendszer bővítésével, vagy új C-ITS központ szállításával és az eszközök/komponensek forgalomirányító rendszerbe integrációjával.
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 10 db jelzőlámpás csomópont felszerelése útmenti adókkal
Helyszín: Győr város és Lébény APM
4. R-ITS-S eszközök beszerzése
Rövid leírás: Útmenti, fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése, üzembe helyezése és forgalomirányító rendszerbe integrálása, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával kapcsolatos műszaki ellenőr feladatok (a C-ITS-S és R-ITS-S közötti kommunikációs kapcsolat/útvonal kialakítása az eszközök elhelyezésének megtervezése és kialakítása)
A műszaki ellenőri feladatok várható befejezési ideje: 2020. IV. negyedév
Az utó-felülvizsgálat tervezett határideje: 2021. 12. 31.
A műszaki ellenőri feladatot jellemző mennyiség: 43 db fix ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezések szállítása, telepítése és üzembe helyezése, a kapcsolódó energiaellátás és kommunikáció kialakításával
Helyszín: M1, M19, M7, M70, M85 gyorsforgalmi utak
A részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.1.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat mentén végzett műszaki ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap)  10
2 M.1.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember közúthálózat mentén végzett műszaki ellenőrzési tevékenység során szerzett tapasztalata (0-24 hónap)  10
3 M.1.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlettapasztalata (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az opcionális mennyiség (6 db V-ITS-S eszköz, 3 db Városi C-ITS pilotba bevont csomópont, 21 db R-ITS-S eszköz) részének vagy egészének felhasználásáról a szerződés időbeli hatálya alatt tájékoztatja nyertes Ajánlattevőt (a teljesítési határidő figyelembe vételével).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0216-M
II.2.14) További információ:
Nyertes AT feladatait kivitelezés utófelülvizsgálati eljárás lezárásának napjáig köteles ellátni. Arészfeladatok telj.hi-jét a műsz.leírás tartalmazza.Nyertes AT műsz.ell. tevékenységét az AK nevében lefolytatott „C-ROADS elektromos berendezések beszerzése és telepítése” tárgyú elj- kivitelezés ütemezéséhez igazodóan köteles ellátni.A II.2.7) pontban feltüntetett kezdő időpont tervezett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján AT –adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 64. §-ban foglaltakra.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
AK akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia (figyelemmel a 14. és 16. §-ra), azzal, hogy a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében a Kbt. rendelkezési szerint kell a nyilatkozatot megtenni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott AT nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ATt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
P/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, azajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes nettó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 26.000.000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglaltigazolására.
M/1. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek) be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettégük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését.
Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai tapasztalat alátámasztására, az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést, végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatokbenyújtására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között:
• M.1.1. 1 fő (felsőfokú végzettségű) villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének (A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni), III. Építési műszaki ellenőrzés, 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei szerinti ME-HI-TÉ, vagy ME-HI-TV jogosultsággal, vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint üzemi hírközlő berendezések telepítését tartalmazó kivitelezési projektek műszaki ellenőrzésében szerzett legalább 6 hónap szakmai szakirányú gyakorlattal.
• M.1.2. 1 fő (felsőfokú végzettségű) építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletének (A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni), III. Építési műszaki ellenőrzés, 3. rész A sajátos építményfajták építési műszaki ellenőri szakterületei szerinti ME-KÉ vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, valamint üzemi hírközlő berendezések telepítését tartalmazó kivitelezési projektek műszaki ellenőrzésében szerzett legalább 6 hónap szakmai szakirányú gyakorlattal.
• M.1.3. 1 fő (felsőfokú végzettségű) villamosmérnök vagy mérnök informatikus vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik rendszerintegrációban szerzett legalább 24 hónap szakmai szakirányú gyakorlattal.
Ugyanaz a szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható.
Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér (napi 2%, max. 20%) meghiúsulási kötbér (30%)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető
Nyertes Ajánlattevőnek 1 db előleg, és 1 db végszámla (a projektek vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok befejezése idején) benyújtására van lehetősége az alábbiak szerint:
- előleg: nettó vállalási ár 30 %-a + ÁFA (esetlegesen)
- végteljesítés: fennmaradó nettó vállalási ár + ÁFA
. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett történik.
Teljesítési biztosíték. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
AK hivatkozik: a Kbt. 135. § (1), (6) bek, Ptk. 6-130 (1)-(2), Ptk. 6:155.§
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/03/06 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Felhívjuk az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi eljárás elektronikusan kerül lefolytatásra. Az elektronikus közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
2) A csatolandó iratokat a Dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett csatolt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap)]
4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia (elektronikus űrlap)
5) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1., alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
7) Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont valamennyi alszempontja esetén egyenes arányosítás, 2.részszempont esetén: fordított arányosítás.
Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.
8) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkeznie kell legalább nettó 90.000.000,-Ft/év és legalább 30.000.000,-Ft/káreseményenkénti felelősségbiztosítással. Fenti feltétel elfogadásáról ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozik.
9) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával 250.000,- Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.
10) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.
12) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
13) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
14) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD szerinti tartalommal.
15) A közbeszerzési eljárás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
17) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526), dr. Elek Anikó (lajstromszám: 00550)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák