Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/250
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.31.
Iktatószám: 24412/2019
CPV Kód: 72212517-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média- és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001623332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001623332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média- és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EMIR alkalmazás fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001623332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében az Egységes Mérésügyi Informatikai Rendszer fejlesztése, azon belül a hírközlési sugáregészségügyi modul továbbfejlesztése, spektrum monitoring célú szimuláció kiterjesztése, továbbá térképkeretrendszer csere és háttér informatikai fejlesztések a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EMIR alkalmazás fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
További tárgyak: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Egységes Mérésügyi Informatikai Rendszer (a továbbiakban: EMIR) alkalmazás fejlesztése
I. EMIR-ben integrált térképalkalmazás cseréje
Az EMIR-ben jelenleg használt Mapinfo épülő térképi szolgáltatás kiváltása a teljes funkcionalitás megtartásával.
A fejlesztés fő feladatai:
1. A jelenleg az NMHH EMIR alkalmazásában és az EMIR publikációs portálon integráltan működő „Mapinfo” térképi szoftver kiváltása preferáltan OpenStreetMap technológiai alapokon. Ezen belül offline térképi állományok és Layer-ek szolgáltatása a jelenlegi funkcionalitásnak megfelelően, WEB-es publikációk kiszolgálása (Vétellehetőség, műhold, elektroszmog, stb.)
2. A fejlesztés része, feladata egy olyan EMIR-ben jelenleg alkalmazandó teljeskörű térképi funkciólista (dokumentáció) elkészítése a rendszertervezési szakaszban, mely a fejlesztési/tesztelési fázisokban segítséget nyújt a jelenleg már lefejlesztett és működő funkciók teljes körű megtartásában.
3. A fejlesztés további feladata, hogy a jövőbeli, a műszaki leírásban definiált fejlesztési igényeket maradéktalanul támogassa az új technológiai platformra épülő megoldás
II. FMS „Calculation Service” szimulációs alkalmazás integrációja a Hírközlési Sugáregészségügyi Kitettségelemző Rendszerhez
A Hírközlési Sugáregészségügyi Kitettségelemző Rendszer (a továbbiakban Kitettségelemző) átfogó fejlesztésként támogatja a rádióállomások lakossági elektromágneses expozíciójának ellenőrzést, egyben megalapozza jövőbeni engedélyezési folyamat informatikai támogatást.
A Kitettségelemző fejlesztése több ütemű. Az első fázisban, tervezetten 2020. márciusig, megvalósul többek között az „Értékelő Adatlap” generálás, amely a kiválasztott helyszínek alapvető sugáregészségügyi adatait tartalmazza.
A fejlesztés elvárt eredménye sugáregészségügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz megfelelő pontosságú kereskedelmi szimulációs szoftver (a továbbiakban KSZA - Külső Szimulációs Almodul) integrálása a Kitettségelemzőhöz.
Az integráció kiemelt célja folyamatos igénybevétel mellett a számítási eredmények felhasználói interakció nélküli, automatikus rendelkezésre állása.
A fejlesztés központi eleme a Kitettségelemző integrációjának megteremtése az Ajánlatkérőnél frekvencia-gazdálkodási célra alkalmazott az LS Telecom „Frequency Management System” (a továbbiakban FMS) szoftver hullámterjedési számítási szolgáltatásával („Calculation Service”).
III. Külső szimulációs szoftver integrációja a Hírközlési Sugáregészségügyi Kitettségelemző Rendszerhez OPCIONÁLIS TÉTEL
A pontosabb, gyorsabb szimulációs eredmények biztosításához opcionális feladat - az Ajánlattevő által meghatározott - kereskedelemi szoftver szimulációs szolgáltatásainak integrálása különálló KSZA-ként. Az integrációnak funkcióiban teljes körűen illeszkednie kell az FMS „Calculation Service” szimulációs alkalmazás integrációjához előírt követelményekhez.
Az FMS „Calculation Service” szolgáltatáson kívüli részei felhasználhatók a feladathoz, önálló kereskedelmi szimulációs szoftverként
IV. Egyedi rádióállomás térerősség szimuláció OPCIONÁLIS TÉTEL
A fejlesztés kizárólag a III. közbeszerzési tételhez tartozó kereskedelmi szimulációs szoftverrel valósítható meg – ide nem értve az FMS-t.
A fejlesztése célja főként a műsorszóró adókból származó elektromos térerősség adónkénti egyedi szimulációja - a rádiómonitoring állomásokon mért térerősség adatokkal történő összehasonlításhoz.
A számítást a második közbeszerzési tétel leírásában szereplő szimulációs szoftverrel, és az ahhoz felhasznált térképi adatbázis segítségével kell elvégezni.
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát korlátozni, a tervezett minimális/maximális szám kitöltése annak érdekében történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában foglaltak értelmében (opcionális tételek) a „III. Külső szimulációs szoftver integrációja a Hírközlési Sugáregészségügyi Kitettségelemző Rendszerhez” közbeszerzési tétel a pontosabb, gyorsabb szimulációs eredmények biztosításához opcionális tétel; továbbá a „IV. Egyedi rádióállomás térerősség szimuláció” közbeszerzési tétel szintén opcionális; amely fejlesztés kizárólag a III. közbeszerzési tételhez tartozó kereskedelmi szimulációs szoftverrel valósítható meg – ide nem értve az FMS-t.
AK az opcionális tételek lehívása tárgyában (az opciók lehívásáról) a szerződéskötéssel egyidejűleg fog nyilatkozni.
Kiegészítés a II.2.4) ponthoz:
Fejlesztés tervezett ütemezése:
A fejlesztés legfeljebb két ütemben valósulhat meg. A fejlesztés átadásának véghatárideje a szerződés aláírásától számított maximum 11 hónap lehet.
Fejlesztési (indikatív) ütemek:
EI. Ütem:
V. Technológiai környezet fejlesztése
I. EMIR-ben integrált térképalkalmazás cseréje
Ütem vége szerződéskötéstől számítva: 4hónap
EII. Ütem:
II. FMS „Calculation Service” szimulációs alkalmazás integrációja a Kitettségelemzőhöz
III. Külső szimulációs szoftver integrációja a Kitettségelemzőhöz
IV. Egyedi rádióállomás térerősség szimuláció
Ütem vége szerződéskötéstől számítva: 11hónap
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (RJ)/ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül a RJ/AT, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1)]
A Kbt. 62.§ (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a RJ/AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§ (5) szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64.§]
Igazolási mód:
A RJ-nek a 321/2015. (X. 30.) Kr. (Kr) 1.§ (1) szerint, a Kr II.Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJ-k/AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr 3.§ (3) szerint, a közös RJ-k/AT-k a Kr 3.§ (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr 1.§ (2) bekezdésének megfelelően, a Kr III.Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is]
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr III.Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69.§ (11)-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III.Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A Kr III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett GSZ-k esetén AK az igazolások hitelességét a Kr VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A részvételi jelentkezésben/ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani RJ/AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. [Kbt. 67. § (4), illetve Kr. 17. § (2)]
A „Kbt. 67.§ (4) bek” megnevezésű űrlap tekintetében a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdése”) a nyilatkozatot a RJ/AT-nek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatban foglaltak nem megfelelőek.
Továbbá be kell nyújtani az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap használatával, a megfelelő adatokkal kitöltve a RJ/AT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, valamint Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében tett nyilatkozatát.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr 1.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi jelentkezésében (jelentkezés) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr.1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr.IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt.69.§ (7) is].
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt.69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr.VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
A RJ/AT alkalmassága igazolható:
M1) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetésével, megjelölve a referencia tárgyát [olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen], az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő- és befejezési időpontját, év/hónap/nap bontásban) és a szerződést kötő másik felet (nevét és címét, megjelölve az információt adó személy nevét/elérhetőségét), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr.21.§ (3)a)]
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [Kr. 21/A. §]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségük/végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, melyet az EKR-ben található „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” és „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” űrlap használatával kell bemutatni. [Kr. 21. § (3) b)]
A nyilatkozat-űrlapok kitöltésén túl csatolni szükséges a szakember saját kezűleg aláírt, aktuális munkáltató megnevezését is tartalmazó önéletrajzának, a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának és a képzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolatát. A szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés, így különösen a releváns képzettség és szakmai gyakorlat (gyakorlat megszerzésének kezdő és befejező időpontja, legalább év/hónap pontossággal azzal, hogy a szakmai gyakorlat rendelkezésre állása szempontjából az ajánlatkérő a megkezdett hónapokat egész hónapként veszi figyelembe).
A „Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról” nyilatkozat-űrlapot ki kell egészíteni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberre vonatkozó információkkal (szükség szerint: szakmai tapasztalat megnevezése, annak időtartama összeadva) összefoglaló jelleggel, összhangban a szakmai önéletrajzával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a RJ/AT műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább egy vagy több, de legfeljebb kettő szerződésből származó, összességében legalább nettó 45.000.000,- Ft értékű a közbeszerzés tárgya szerinti (egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatás nyújtására irányuló), szerződésszerűen teljesített referenciával(referenciákkal). [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a)]
Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (legalább a szerződésszerű teljesítés, fejlesztés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban AK a részvételi felhívás közvetlen megküldésének napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe azzal, hogy folyamatos teljesítés (szerződés) esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevő által bemutatott időszak utolsó napját tekinti a befejező időpontnak.
M2) nem rendelkezik legalább egy fő Oracle Certified Java Programmer képzettséggel rendelkező szakemberrel és egy fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 éves Net fejlesztői szakmai tapasztalattal rendelkezik. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) b)]
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
Az M2) alkalmassági követelményhez kapcsolódóan Ajánlatkérő közli, hogy a szakember önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az előírt követelményeknek való megfelelés.
Az Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésben/ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös RJ-k/AT-k együttesen is megfelelhetnek, továbbá az alkalmassági követelménynek a RJ/AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a jelentkezésben/ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében a RJ/AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell a jelentkezésben/ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – a RJ/AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés nem EUból származó forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. foglaltaknak megfelelően igazolt teljesítés alapján benyújtott számlá(ka)t fogadja el.
A kifizetés utólag, teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak kiállított (rész)számla ellenében, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik.
Részszámla benyújtását Ajánlatkérő nem biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényes.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás, valamint a kifizetés pénzneme: HUF
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/02/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben [Kbt. 40. § (1)-(2)]. Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/részvételre jelentkezőkkel (RJ)/ajánlattevőkkel (AT).
A jelentkezést/ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani).
Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ-k /kapacitás nyújtók képviseletében a RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k Kbt.35.§(6) szerinti egyetemleges felelősségét
3) Jelentkezések bontása az EKR-ben. A jelentkezéshez csatolni kell a következőket:
a) Felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével) a Kbt.68.§(5) szerinti információkkal [Kbt.66.§(5)]
b) RJ Kbt.66.§(6) és 65.§(7) szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is) (EKR űrlap kitöltésével)
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, a RJ-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§ (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65.§ (8) bekezdése szerinti szervezet részéről a részvételi jelentkezésbe csatolni kell – a RJ részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. [Kbt. 65. § (12) bek.]
c) Közös részvételi jelentkezés esetén együttműködési megállapodást illetve a közös RJ-k nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik RJ a közbeszerzési eljárásban a közös RJ-k nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 35.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös RJ-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös RJ-k képviseletében eljárhat. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös RJ-k szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát. [Kbt.35.§ (6)]
d) RJ (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, adott esetben meghatalmazást; amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait vagy nemleges nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével)
e) adott esetben nem magyar nyelvű dokumentum fordítását és az EKR űrlapot
4) Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: A beszerzés tárgya, EMIR alkalmazás fejlesztése, önálló, részekre nem bontható egységet képez. A fejlesztési feladatok szakmai értelemben szorosan egymásra épülnek, így a beszerzés egységessége nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását.
5) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
6) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés – az EKR-en keresztül – a Kbt.71.§ szerint
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt.44.§ szerint
További információk a VI.4.3) pontban, részletes információk a KD-ban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/23 14:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorv. kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
2) Részvételi szakaszban RJ nem tehet ajánlatot [Kbt.85.§ (1)].
3) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: az ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldások kiigazítása, egyéni igényekhez alakítása nélkül [Kbt. 85. § (2) a)].
4) AK a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban kívánja megadni. AK a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
5) AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bekezdése szerint állapítja meg.
6) Kieg. II.2.5) ponthoz: AK jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az AK igényeinek a II.2.4) pontban és KD-ben megjelölt elvárások által konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru/szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)]
7) Kieg. a III.2.2. ponthoz: Szerz.t megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér alapja a teljesnettó ellenérték, mértéke naponta 0,5%, de legfeljebb 15
Hibás teljesítési kötbér alapja a teljes nettó ellenérték, mértéke annak 15%-a.
AK-nak jogában áll eelállni a teljesítéstől, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidőt 60 nappal túllépi, ebben az esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek összege a a teljes nettó ellenérték 20%-a.
8) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket, azok igazolását a III.1.3) pontban foglaltak szerint
9) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
10) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
11) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához
12) Valamennyi igazolás benyújtható másolatban is, nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén annak magyar nyelvű fordítása és az EKR űrlap is csatolandó
13) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók
14) A részvételi jelentkezés benyújtásával kapcsolatos összes költség a RJ-t terheli. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni
15) II.2.4) folyt.:
V. Technológiai környezet fejlesztése
A futtatókörnyezet és a kompatibilitások szükséges megteremtésének feltételei az alábbi upgrade-ek, fejlesztések megvalósítása:
- Upgrade webserver, alkalmazásszerver min. Apache-tomcat 9.0.x stabil verziójára
- Java verzió upgrade Oracle java 11 LTS utolsó stabil verziójára
- Upgrade Oracle 18c adatbáziskezelőre
- kompatibilitási követelmények megteremtése Mozilla Firefox 68.x-re, publikációs felületen: min. Mozilla Firefox 68.x, min. Google Chrome 76.x, Internet Explorer 11, MS Edge 41
- kompatibilitási követelmények megteremtése MS Office 2016-ra különös tekintettel a generált jegyzőkönyvekre, kimutatásokra és input/output állományokra
VI. Technológia és dok.iós követelmények
A Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
16) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák