Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24548/2019
CPV Kód: 71354200-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye: Magyarország, Baranya megye, BAZ megye, JNSZ megye, Pest megye, Somogy megye, SZSZB megye, Zala megye, Ajánlatkérő székhelye, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czita László
Telefon: +36 703385293
E-mail: laszlo.czita@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu.
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfk.gov.hu.
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001606302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001606302019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgat

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Légifelvételek és ortofotók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001606302019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Légifelvételek és ortofotók beszerzése a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt VIII. ütemébe tartozó ingatlanügyi hatóságként eljáró 8 járási hivatal illetékességi területére (külterület, belterület) 20 cm vagy jobb (kisebb, mint 20 cm) terepi felbontással, összesen 7 223 négyzetkilométerre.
II.1.6. pont kiegészítése:
A légifényképezés és ortofotókészítés egy teljes folyamat. A repülés költségét jelentősen megnöveli a többszöri felszállás, ami a részekre bontás esetén törvényszerűen bekövetkezik. A többszöri felszállás költség növelő hatása miatt az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Légifelvételek és ortofotók beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71354200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120,HU223,HU231,HU232,HU311,HU322,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Baranya megye, BAZ megye, JNSZ megye, Pest megye, Somogy megye, SZSZB megye, Zala megye, Ajánlatkérő székhelye, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Légifelvételek és ortofotók beszerzése a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt VIII. ütemébe tartozó ingatlanügyi hatóságként eljáró 8 járási hivatal illetékességi területére (külterület, belterület) 20 cm vagy jobb (kisebb, mint 20 cm) terepi felbontással, összesen 7 223 négyzetkilométerre.
Járások km²
Szigetvári Járási Hivatal 939
Encsi Járási Hivatal 1 190
Szolnoki Járási Hivatal 915
Dabasi Járási Hivatal 785
Monori Járási Hivatal 472
Nagyatádi Járási Hivatal 1 143
Mátészalkai Járási Hivatal 871
Nagykanizsai Járási Hivatal 908
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/10 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján nettó 145 182 300,- Ft összegű ajánlati árat meghaladó ajánlatot a bírálat során érvénytelennek fogja nyilvánítani.
II.2.7) pontban megjelölt kezdő időpont tájékoztató jellegű, az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet Ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Szakmai tev.végzésére vonatkozó alk.előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
NY.1.) Ajánlattevő csatolja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII tv. 22. §, 23. § alapján, a légiközlekedési hatóság által kiadott, légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő – különleges tevékenységre vonatkozó érvényes Légi Tevékenységi Engedély egyszerű másolati példányát.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII tv. 22. §, 23. § alapján, a légiközlekedési hatóság által kiadott, légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő – különleges tevékenységre vonatkozó érvényes Légi Tevékenységi Engedéllyel vagy azzal egyenértékű engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
P.1) A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (légifelvételek és ortófotók készítése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgyából (légifelvételek és ortófotók készítése) származó nettó árbevétele nem éri el a 108.000.000,- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciái (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr.22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (az érintett terület nagyságának megadásával (km²),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdését alkalmazza.
M.2.) A Kr.21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
- AT nyilatkozata (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában);
- AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatáról (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) amelyből a szakember minimumkövetelményben előírt szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
M.3) A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, amelyből egyértelműen megállapításra kerül az eszköz megnevezése és típusa is. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, stb.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) – minimum 2 000 négyzetkilométert lefedő légifényképezést, domborzatmodell, és ortofotó készítést egyaránt magában foglaló referenciával, amely adatok állami átvételi vizsgálat keretében a légi távérzékelési adatbázis állami adatává váltak. (Bármelyik Európai Uniós tagállam olyan állami átvételi vizsgálata lehet, amelynek a műszaki paraméterei megegyeznek vagy jobbak a magyar állami átvételi vizsgálat műszaki paramétereinél.).
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.2.1. legalább 1 fő, minimum 24 hónap légi fényképezési szakmai gyakorlattal rendelkező légi fényképésszel,
M.2.2. legalább 1 fő, minimum 200 óra légi fényképezési gyakorlattal rendelkező pilótával,
M.2.3. legalább 1 fő minimum 24 hónap fotogrammetriai szakmai gyakorlattal rendelkező és a 19/2013. (III.21.) VM rendelet szerinti földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M.3.1. legalább 2 db, légifényképezésre átalakított, a légi jármű üzemben tartásáról szóló 965/2012/EU biz-i rend. szerinti érvényes üzemben tartási engedéllyel (SPO) rendelkező repülőgéppel, amelyek navigálása GNSS/INS vezérlésű.
M.3.2. legalább 2 db, érvényes kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező, elektronikus képvándorlás kompenzátorral felszerelt digitális légifényképező frame kamerával.
M.3.3. legalább 2 db digitális fotogrammetriai munkaállomással
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1995.éviXCVII.tv.,2009.éviCLV.tv.,2012.éviXLVI.tv
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.1) folyt.:90/2010. (III.26.) Korm. rendelet,;399/2012 (XII.20.) Korm. rendelet,29/2014. (III. 31.) VM rendelet.;374/2014 (XII.31) Korm. rendelet.;92/2010. (III.31.) Korm. rendelet.
III.2.1) AK a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésben rögzített feltételek szerint: a teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítésigazolás alapján a szolgáltatást teljesítő gazdasági szereplő által szabályszerűen kiállított számla szerint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése figyelembevételével átutalással egyenlíti ki a szerződésben feltüntetett banki számlaszámra.
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme HUF.
A fizetési határidő a Ptk. szerint 30 nap.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér szerződéstervezet szerint.
Jótállás (12 hónap).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólap (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- AT Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével)
- AT Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozata (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével) nemleges tartalommal is
- AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével) nemleges tartalommal is
- Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevői megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re)
- Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta (AT, alkalmasság igazolására igénybe vett gazdasági szereplő vonatkozásában)
- Adatkezelési nyilatkozat
2. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
3. AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
4. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. AK a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését alkalmazza.
6. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf formátumot jelöli meg. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
7. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
8. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT-k vonatkozásában.
9. AK tárgyi közbeszerzési eljárás esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek csak a Műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
10. FAKSZ: dr. Pete Judit (00353) dr. Léka-Papp Petra (00559)
11. További részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
12. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKRr. alkalmazására.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák