Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24608/2019
CPV Kód: 72212000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.;1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: nemzeti földalap kezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barabás Áron
Telefon: +36 13280630
E-mail: barabas.aron@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001552102019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001552102019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nemzeti földalap kezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AVATAR rendszer fejlesztés és support
Hivatkozási szám: EKR001552102019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nemzeti Földügyi Központ által használt @VATAR rendszer fejlesztésének és support szolgáltatásának megrendelése két részajánlattétel biztosításával.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. SZOFTVERFEJLESZTÉS
Az Nemzeti Földügyi Központ változó jogszabályi környezete miatt folyamatosan szükségessé válik a szervezet által használt @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai rendszer folyamatos módosítása és új fejlesztése. A valós (fizikai) folyamatok, legyenek azok akár jogszabály vagy bármely más szabályozó tényező által kezdeményezve, átvezetése nélkülözhetetlen a szervezet által használt szoftver környezeten a szervezet jogszabályoknak megfelelő működése érdekében
A jelen rendszer fejlesztése során használt fő fejlesztői keretrendszerek, nyelvek, adat báziskezelők a XFA 15.2, Delphi XE8, ASP .NET, ASP .NET MVC 4, Andoc 4.0.14 valamint MsSQL került alkalmazásra. Az Ajánlattevőnek a megadott fejlesztői szoftverek, valamint az operációs rendszer és adatbáziskezelő megfelelő licenceivel (fejlesztői) rendelkeznie kell. Ezeket az Ajánlatkérő nem biztosítja. A nyertes Ajánlattevő számára elérhetőek lesznek az Ajánlatkérő birtokában lévő telepítésnél használt eljárások és scriptek.
Keretösszeg: 80 000 000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget. A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 12 hónapig tart.
A fejlesztési szolgáltatások igénybevétele kiterjed a Műszaki leírásban meghatározott igényekre melyek előreláthatólag 500-550 fejlesztői nap teljesítést igényelnek.
A 2020-as év során az alábbi fejlesztések várhatóak:
• Tulajdonosi hozzájárulás modul kialakítása, fejlesztése
• @VATAR - EPR rendszer közötti adatkapcsolati modul kialakítása
• Riportok bővítése
o szerződés
o földrészleteknél feltöltött ügyiratok riportja
o Művelési áganként megyére, járásra, településre, terület, Ak kimutatás
o stb...
• Szerződéssel érintett ingatlan adatváltozása esetében automatikus figyelmeztetés: Az ingatlan megosztásánál, megszüntetésénél, adatváltozásnál ha van szerződés az adott földrészleten, akkor az @VATAR adjon jelzést, amely alapján a szerződések szisztematikusan aktualizálhatók lehetnének.
• A forgalomképesség automatikus megállapítása a művelési ágak, jogi jelleg alapján
• Egy fő szerződéshez kapcsolódó Vagyonelemtestek tömeges exportálása egy lépésben (egy- egy szerződéshez tartozó vagyonelemtest exportálása jelenleg szerződésenként lehetséges)
• Vagyonmérleg alrészlet szintű kidolgozása
• Történetiség kezelés bővítése
• Megbízási szerződés modul kialakítása - szerződéskötés előtti folyamat, Exceltáblás nyilvántartás kiváltása
• Megkeresésre történő értékesítési modul kialakítása - kialakításánál elvárt a hirdetményes értékesítésnél kialakított működés
• Területfoglaltság figyelésének beépítése a dupla szerződések, számlák elkerülése végett
Felhasználók száma: Andoc: 210 fő, @VATAR: 213 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
2 3. A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 80000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II. 2.4 pontjában rögzített keretösszeg 70%-án felüli, további 30% lehívását, mint ajánlatkérő opciós jogosultságát rögzíti.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
-Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
-Ajánlatkérő az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Vállalkozót.
-Ajánlatkérő az opciós keret terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de maximum a 30 % opciós keret erejéig.
-Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
Az opciós keret felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok pontos megjelölése a karakterkorlát okán a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

II.2.1)
Elnevezés: Support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. SUPPORT
Az @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai rendszer támogatása (support) célja, hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen rendelkezésre álljon a szervezet munkája során. Az alábbi szolgál szolgáltatási tételeket tartalmazza heti 5x8 órában:
• rendszertámogatási és rendszerkövetési szolgáltatás,
• hibakezelési szolgáltatás,
• másodlagos helpdesk szolgáltatás.
2.1. RENDSZERTÁMOGATÁS ÉS RENDSZERKÖVETÉS
• Szoftverkövetés, a jogszabályi változások miatt szükségessé váló szoftver módosítások átvezetése és átadása. Évente legalább egy alkalommal verziófrissítést szükséges. A rendszerfrissítés tartalmazza a szükség esetén hatékonyságjavító tárolt eljárásokat, jogszabálykövetést és a legfrissebb fejlesztéseket és modulokat.
• Mentések beállítása,
• Adatbázis és alkalmazás teljesítményjavító intézkedések,
• Javítószoftverek telepítésének tekintetében konzultáció,
• Javaslattétel az alkalmazásszerverek működését/működtetését javító intézkedésekre,
• Részvétel kapacitástervezésben,
• Alkalmazás naplóeseményeinek monitorozása,
• Alkalmazás és adatbázis változáskezelése.
@VATAR új verzió előre egyeztetett időpontban, vírusellenőrzést követően kerül átadása teszt és éles környezetben.
2.2. HIBAKEZELÉS
• MAGAS PRIORITÁSÚ HIBA: egy vagy több karbantartási körbe tartozó szoftverhiba az @VATAR működésképtelenségét eredményezi,
• NORMÁL PRIORITÁSÚ HIBA: a hiba lényeges befolyást gyakorol a felhasználók mindennapi munkájára, amelyre a Vállalkozó nem tud kerülő megoldást javasolni (pl. az előállított jelentésformátum nem felel meg a törvényben előírt tartalmi követelményeknek, és így NFK nem tud megfelelő jelentést nyomtatni; nem tartozik ebbe a körbe az olyan jellegű hiba, mint pl. kimutatáshiba, amit a felhasználó manuális számításokkal tud helyettesíteni),
• ALACSONY PRIORITÁSÚ HIBA: az előző kategóriákba nem sorolható hibák,
A javított hibák elfogadott tesztelési jegyzőkönyv alapján vezethető át az éles rendszeren.
2.3. MÁSODLAGOS HELPDESK
A Vállalkozó ellenőrzött kommunikációs csatornákat tart fenn munkanapokon 9-17 óráig a másodlagos helpdesk szolgáltatásra. A helpdesk szolgáltatás három részből tevődik össze:
• hibák és kezelése
• szoftver használati segítségnyújtás
• változás kérelmek kezelése
Felhasználók száma: Andoc: 210 fő, @VATAR: 213 fő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Bejelentett magas prioritású hibák esetén a bejelentéstől számított hány órán belül kerül javításuk megkezdésre.(Minimumelvárás 8 óra,4 óra és ettől kedvezőbb megajánlás esetében is max. pontszám jár) 10
2 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
3 A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szakemberek többlet szakmai tapasztalatára vonatkozó értékelési szempontok pontos megjelölése a karakterkorlát okán a közbeszerzési dokumentumokban szerepel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Valamennyi részben:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire
Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
1. és 2. rész tekintetében:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa (α) pont kitöltése. A lentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. és 2. rész tekintetében:
P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen 1 rész tekintetében a 56 M Ft-ot, 2. rész esetében pedig a 54 M Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§ (1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§ (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész alfa (α) pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1) A Kr.21.(3) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák ismertetését. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése)
A referenciát a Kr. 22.§ (1) és (5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek.-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szolgáltatás megrendelés tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) és helye
• szolgáltatás megrendelés mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
• közös AT teljesítés esetén az igazolást, vagy nyilatkozatot benyújtó AT által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr.22. § (5) bek. szerinti adatok.
AK a KR. 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően, a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) a szakember munkáltatójának (AT határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész tekintetében:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített: minimum 150 felhasználót kiszolgáló, a közbeszerzés tárgya szerinti vagy azzal egyenértékű szoftverfejlesztést igazoló szakmai referenciával. Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek fogadja el a szolgáltatási referenciát, amennyiben integrált ügyviteli rendszer fejlesztéséből és/vagy bevezetésből, és/vagy továbbfejlesztésből származik, továbbá amennyiben a megvalósított rendszer az alábbi 5 funkcióval rendelkezik:
2. integrált vagyon nyilvántartás
3. integrált pályáztatási vagyonhasznosítási rendszer
8. integrált minősített iratkezelés
10. integrált Pénzügyi számviteli modul
13. integrált workflow
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Az alkalmassági követelmények való megfelelést több szerződés bemutatásával is teljesítheti ajánlattevő.
2. rész tekintetében
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, minimum 150 felhasználót kiszolgáló, a közbeszerzés tárgya szerinti vagy azzal műszakilag egyenértékű support (terméktámogatás) szolgáltatást igazoló szakmai referenciával. Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek fogadja el a szolgáltatási referenciát, amennyiben integrált ügyviteli rendszer support (terméktámogatás) szolgáltatás olyan rendszeren történik, amelyik funkcionalitása az alábbi 5 funkcióval rendelkezik:
2. integrált vagyon nyilvántartás
3. integrált pályáztatási vagyonhasznosítási rendszer
8. integrált minősített iratkezelés
10. integrált pénzügyi számviteli modul
13. integrált workflow
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Az alkalmassági követelmények való megfelelést több szerződés bemutatásával is teljesítheti ajánlattevő.
1. rész esetében:
M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik minimum az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 12 hónap integrált ügyviteli rendszerre vonatkozó szoftverfejlesztési projektmenedzsment területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
M.2.2) 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 12 hónap integrált ügyviteli rendszer fejlesztésében szoftverfejlesztési területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
2. rész esetében:
M.2.1) 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 36 hónap integrált ügyviteli rendszer szoftvertámogatás területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
M.2.2) 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus és/vagy közgazdász) végzettségű és legalább 36 hónap, legalább 100 főt kiszolgáló ANDOC vagy azzal egyenértékű minősített irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatás (support) területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
Az EKR karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: mértéke: napi 2,5 %
Vetítési alap: 1 rész: esetében az adott megrendelés értéke, 2. rész esetében: nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér maximuma: 1. rész esetében az egyedi megrendelés értékének 30%, 2- rész esetében a szerződés nettó értékének 30 %-a. Hibás teljesítési kötbér maximuma: 1. rész esetében az egyedi megrendelés értékének 30%; 2. rész esetében a szerződés nettó értékének 30%-a.
Meghiúsulási kötbér: 1. rész esetében adott megrendelés 30%-a, illetőleg szerződés értékének 15%-a. 2. rész esetében: nettó vállalkozói díj: 30%-a. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1), bek. szerint 30 napos fiz. mellett, a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
Az ajánlattétel a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
AK Kbt. 27/A. § szerint jár el.
A részletek a közbesz. dok.-ban.
Támogatásból valósul meg: Nem
AK előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Értékelés: ponthatárok: 0,00 – 10,00; módszere: ajánlati ár esetében: fordított arányosítás.,
2: rész magas prioritású hiba kijavítása: arányosítás. 1. és 2. rész szakemberek alkalmasági követelményen felüli tapasztalata: egyenes arányosítás.
Integrált ügyviteli rendszer fogalma alatt AK a következő meghatározást érti:
A Szervezet alaptevékenysége szempontjából releváns folyamatok és adatok/információk egy rendszerben történő kezelését megvalósító szoftver eszköz.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
- Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.)
-AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
-a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil.
-a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
-szakmai ajánlat: értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil.
-közös AT-i megállapodás
AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi részben a P.1), M.1) és M.2) alkalmassági követelményeket és igazolását a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 41/A. § (1) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
FAKSZ: dr. Pete Judit 00353; dr. Léka-Papp Petra OO559
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
_______
EKR karakterkorlát miatt a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont folytatása:
Ajánlatkérő elfogadja a fenti végzettséggel egyenértékű végzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető). Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Ajánlatkérő az M.2.2) alkalmassági követelmény tekintetében az ANDOC rendszerrel egyenértékű rendszernek tekinti azon rendszereket, amelyek az alábbi felsorolt 13 funkciót megvalósítanak:
1. integrált partner nyilvántartás
2. integrált vagyonelem nyilvántartás
3. integrált pályáztatási rendszer
4. integrált pernyilvántartás
5. integrált vagyonhasznosítás
6. integrált szerződéskezelés/generálás
7. integrált szerződés nyilvántartás
8. integrált minősített iratkezelés
9. KÉR és ERP integráció
10. integrált számlázás modul
11. integrált TEO nyilvántartás
12. integrált dokumentum nyilvántartó és kezelő modul
13. integrált workflow
Továbbá az alábbi 5 darab feltételt teljesítik:
1. szintén minősített rendszer megfelel a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet, a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló rendeletnek) továbbá
2. digitális dokumentumok tárolására (visszakereshető módon) alkalmas
3. képes integrálódni más ERP/nyilvántartó/szakrendszerekkel
4. képes legalább 100 felhasználót alkalmazó szervezetet kiszolgálni
5. képes feladatokat/ügyeket folyamatban kezelni: a felhasználók egymásnak tudják digitálisan, naplózott formában továbbítani a feladatokat/ügyeket és azokat határidővel ellátni/felügyelni.
Párhuzamos tapasztalatokat ajánlatkérő csak egy alkalommal veszi figyelembe.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák