Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24713/2019
CPV Kód: 50117100-9
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagyné Juhász Klára
Telefon: +36 15502170
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Spec. megfigyelő rendszer besz. gj. átalakítással
Hivatkozási szám: EKR001275452019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50117100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db speciális megfigyelőrendszer beszerzése gépjármű átalakítással.
A speciális megfigyelőrendszerrel kapcsolatos követelményeket, valamint a gépjármű átalakításra vonatkozó elképzeléseket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg, mely az ajánlatkérő által minimálisan elvárt paramétereket tartalmazza. A végleges műszaki követelmények a tárgyalás(ok) során kerülnek kialakításra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Spec. megfigyelőrendszer gépjármű átalakítással
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50117100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db speciális megfigyelőrendszer beszerzése az ajánlatkérő által biztosított Mercedes Benz Sprinter 516 CDI 906BA50/4x4 hosszított (A3) és középmagas (H2) járműbe történő beszereléssel.
Az átalakítás magában foglalja az alapjármű belső bútorzattal és kamerarendszerrel történő ellátását, informatikai rendszerekkel és légtechnikával történő felszerelését, valamint egy, a fentieket kiszolgálni tudó akkumulátor rendszer telepítését.
A rendszer telepítéséhez, konfigurálásához, rendeltetésszerű működtetéséhez, használatához szükséges ismeretanyag átadása a nyertes ajánlattevő feladata.
A speciális megfigyelőrendszerrel kapcsolatos követelményeket, valamint a gépjármű átalakításra vonatkozó elképzeléseket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás határozza meg, mely az ajánlatkérő által minimálisan elvárt paramétereket tartalmazza. A végleges műszaki követelmények a tárgyalás(ok) során kerülnek kialakításra.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban egy alkalommal helyszíni bejárás keretében lehetőséget biztosít az átalakítandó gépjármű megtekintésére. A helyszíni bejárással kapcsolatos információkat az ajánlattételi felhívás tartalmazza majd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap, előny a magasabb megajánlás, csak egész hónap ajánlható meg) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott
közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 85. § (2) bek. d) pontja: az ajánlatkérő a műszaki leírást nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.
Igazolás: A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a részvételi jelentkezésében a 3.§ (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. § ,10. § és 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bek. alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetében foglaltak szerint ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát a részvételre jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 67.§ (4) bek. alapján be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bek. b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm. r. 13. §-a alapján részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015.(X. 30.) Korm. r.1-16. §-aira.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) Részvételre jelentkező – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a Korm. r. 22. § (3a) pontja alapján rendelkezzen az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, biztonságtechnikai eszközök szállítását és/vagy üzembe helyezését igazoló referenciával. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. r. 21/A.§-ra.
A referencia maximum 2 db szerződésből teljesíthető.
Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő általmeghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételi jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös részvételi jelentkezők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételi jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Korm. r. 3. § (3) bekezdésének megfelelően ha egy részvételi jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt a részvételi jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket a részvételi jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább nettó 30 MFt összegű, biztonságtechnikai eszközök szállításáról és/vagy üzembe helyezéséről szóló referenciával.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös részvételre jelentkezőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések: HUF
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a KKD részeként kiadott Vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: mértéke az eredménytelenül eltelt határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1%-a, maximum a nettó vállalkozói díj 20%-a.
A teljesítési késedelem tekintetében a határidőt meghaladó 20. napot Vevő meghiúsulásnak tekintheti. Amennyiben Vevő a jelen szerződéstől késedelmes teljesítés miatt jogszerűen eláll vagy a szerződést Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt felmondja, úgy Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott nettó vállalkozói díj 25%-ával azonos összegű meghiúsulási kötbért Vevő részére megfizetni.
AK hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §- ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/03/30 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11.§ (5) bek. alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, akik érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
d. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
e. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
f. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bek.-re.
g. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
h. Részvételi jelentkezőnek az ESPD II.D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozó bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
i. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
j. Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában megadott 6 hónap alatt 180 napot ért.
k. Részvételre jelentkező nyújtsa be a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.
l. Részvételre jelentkező nyújtsa be a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot.
m. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202).
n. Részajánlat tétel kizárásának indoka: A gazdasági és műszaki szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő részvételi jelentkezés/ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás részekbe történő csoportosítása műszaki és gazdasági szempontból is indokolatlan.
o. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésében foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
p. A részvételi jelentkezések értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszert (módszereket), amelyekkel ajánlatkérő megadja az egyes résszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot - karakterkorlátozás miatt - a KKD 8. pontja tartalmazza.
q. A részvételi jelentkezés benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
r. A részvételi jelentkezési határidőre az EKR Rend. 17.§ (1) bek. nem alkalmazandó. A részvételi jelentkezési határidőt befolyásoló üzemzavar esetén a részvételre jelentkező az EKR Rend. 16. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.
s. Ajánlatkérő IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, ezért az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozza meg. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/22 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák