Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/1
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.02.
Iktatószám: 24993/2019
CPV Kód: 45314300-4
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandorba@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345652019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001345652019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Korm Hálózatfejl Proj kieg terv kivitelez feladat
Hivatkozási szám: EKR001345652019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314300-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt kiegészítő tervezési és kivitelezési feladataira irányuló vállalkozási szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1688131100 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Korm Hálózatfejl Proj kieg terv kivitelez feladat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45314300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nyertes Ajánlattevőnek összesen 509 km hosszban kell optikai kábelt kiépíteni, részben alépítménybe védőcsőbe behúzva (352,7 km), részben felsővezeték tartóoszlopon (91,7 km), illetve távközlési oszlopsoron feszítve (63,9 km) kiépítenie. Ahol a szükséges alépítmény nem áll rendelkezésre, ott az alépítmény létesítése is a nyertes Ajánlattevő feladata. Az egyes szakaszok hat vasúti igazgatósági területet érintenek, úgy mint Budapest, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc. Az egyes szakaszokat az ütemezési táblázatban megjelölt időtartamokon belül az elvárt ütemben kell elkészíteni. A kivitelezés 2020 és 2021-es években zajlik. 2020 évben összesen 303,5km, 2021 évben összesen 205,5km optikai hálózati szakaszt kell létesíteni.
A MÁV Zrt. hálózatában az érintett szakaszokon jelenleg üzemelő 20 szálas vonali optikai légkábelek felsővezetéki tartóoszlopokra szerelt tartószerkezeten görgős alátámasztással légben feszítve épültek ki, a meglévő behúzókábelek alépítményben LPE40 üzemi béléscsőbe kerültek behúzásra. A kábel szálai közül 4 szál MÁV felhasználású, a többi az Invitech Zrt. által bérelt szál. Ezen meglévő vonali optikai kábel lecserélésre kerül új 96 szálas vonali optikai kábelre.
Az új légkábel a felsővezetéki tartóoszlopokra szerelt meglévő tartószerkezetekre kerül vissza, az új behúzókábel pedig az alépítményben lévő LPE 40 tartalék béléscsőbe kerültek behúzásra. Az új optikai kábel kötéseit a meglévő 20 szálas optikai kábel kötéshelyeivel azonos helyre kerüljön új kötéslezáró szerelvényekkel. A kábelcserét a meglévő kábel folyamatos üzeme alatt kell elvégezni, ezért a meglévő kábel üzemelő áramköreit csak az új kábel kiépítése és ellenőrző optikai mérése után szabad átterhelni az új kábelre, előzetesen egyeztetett időpontban. A teljes munkavégzés 1435 mm-es nyomtávú, európai közforgalmú vasúti környezetben történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági követelményben előírton felüli releváns szakmai tapasztalata (hónapban megadva) (min. 0 hónap- max. 24 hónap) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban jelzett árkritérium: nettó ajánlati ár (Ft). A szerződés időtartama a hirdetmény feladhatósága okán került hónapokban meghatározásra. A szerződés hatálya annak hatályba lépésétől 2021. szeptember 30-ig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62.§(1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§(3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is), valamint megfelel az alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. §(5) bekezdése]. Igazolási mód: Előzetes igazolás: ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, és az alkalmassági feltételek tekintetében a 321/2015.Kr. II. fejezetének megfelelő EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. Kr. 3. §-ra foglaltakra is tekintettel. A Kbt.67.§(4) bek. vonatkozásában is nyilatkozni kell. Amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitást nyújtó részéről a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§(2) bekezdése is irányadó. Utólagos igazolás: ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(7) bek.-ben foglaltak szerint jár el. Az ajánlattevő kizáró okok alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.)Korm. rend. 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia azzal, hogy a 8.§ ib) és 10.§ gb) pontjában a 2017. évi LIII. tv.3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó-illetve az Ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Kbt. 65.§(7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt.65.§(8) bekezdése szerinti szervezet részéről a részvételre jelentkezésben csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. irányadó. A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a 321/2015. (X.30). Kr. 1., valamint 8-16. §-ai, és ezek alapján a KD tartalmazza.
Kiválasztási szempont: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
Magyarországon letelepedett Gazdasági Szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem
Magyarországon letelepedett Gazdasági Szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Nem alkalmazott.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: M1 és M2: Az ajánlattétel során az ajánlattevőnek az EEKD IV. rész (alfa) szakaszában kell nyilatkoznia, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Utólagos igazolás: M1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetése, a teljesített építési beruházásoknak a 321/2015. kormányrendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint igazolással történő alátámasztása a teljesítés idejének (kezdő és befejező időpontjának) ismertetésével. Jelen alkalmassági követelmény több szerződésről szóló igazolás benyújtásával is teljesíthető. M2:Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: 1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét, - képzettségét és/vagy végzettségét (bizonyítványát, tanúsítványát), - szakmai gyakorlat ideje (év, hónap), - a szakember munkáltatójának valamint - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe.
2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal: - név, - jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése, - a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével, - a szakember által megszerzett, alkalmassági minimumfeltételek igazolásához szükséges szakmai gyakorlat, tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: • szakmai tapasztalat rövid bemutatása • szakmai tapasztalat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap)(oly módon, hogy az M2 alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek) A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. 3. A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget /végzettséget / tanúsítást / bizonyítványt igazoló okirat (ok)at, igazolás(ok)at. 4. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. További követelmények a KD-ban találhatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik normál nyomtávú /1435 mm/ országos közforgalmú európai vasútvonalon az eljárást megindító felhívás meghirdetésének/megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített, távközlési nyomvonalas létesítmény tervezésére, építésére, és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával. A benyújtott referenciáknak összesen legalább 100 km hossznyi mennyiségben kell tartalmaznia a tervezést, építést, és/vagy átalakítást.
Az előírt érték több referenciával is igazolható. A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
a) 1 fő, aki a rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő HI-V kategóriás tervezői jogosultsággal, vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal és legalább 5 év (60 hónap) szakmai gyakorlattal a vasúti távközlési alaphálózattokkal kapcsolatos tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal. A szakmai gyakorlat a jogosultság megszerzését megelőző időszakból is igazolható;
b) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész 8. pontjában előírtaknak megfelelő MV-TV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és minimum 5 éves (60 hónapos) szakmai gyakorlattal a vasúti távközlési alaphálózattokkal kapcsolatos építési, kivitelezési munkákban. A szakmai gyakorlat a jogosultság megszerzését megelőző időszakból is igazolható;
c) 2 fő távközléstechnikai, vagy azzal egyenértékű, távközlési hálózatok építésére, szerelésére illetve felülvizsgálatra jogosító végzettségű műszerésszel vagy szakmunkással, akik rendelkeznek minimum 3 év (36 hónap) szakmai gyakorlattal a vasúti távközlési alaphálózattokkal kapcsolatos munkák vonatkozásában.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Kbt. 135. § (1)-(3), (6) és (7) és (10) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint. Vállalkozó a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési biztosítékot, a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján jólteljesítési biztosítékot nyújt, amelyek mértéke a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a. Vállalkozó a szerződésben meghatározott jótállást vállal a szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32. §-a alapján hat részszámla benyújtását teszi lehetővé. Megrendelő késedelmi (nettó vállalkozási díj 2 %-a építési szakaszonként, legfeljebb e díj 20%-a), hibás teljesítési (nettó vállalkozási díj 15%-a), meghiúsulási kötbér (Vállalkozó által teljesített részekre tekintettel elismert, kifizetett részszámlák összegével csökkentett nettó vállalkozási díj 20 %-a) fizetését köti ki. Továbbiak: KD
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére és a Kbt. 68. § bekezdésére is.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció (424/2017. (XII.19.) Korm. rend). A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak az ajánlattevők. 2) Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni. 3) Az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (1) bek alapján az ajánlattételi felhívásban, Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. 4) A formai követelményekre az előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 5) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. 6) Nyilatkozat szükséges a Kbt. 66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok teljes listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 7) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30.) Kr.13.§ irányadó. 8) Ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra. 9) IV.2.6 ban a 2 hónap 60 nap 10) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások lezárásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség. 11) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 12) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 13) FAKSZ neve: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma:534 14) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimum követelményeket - M1;M2 alkalmassági feltételek tekintetében-szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 16) Szerződéskötés feltétele, hogy a felelős műszaki vezetői és tervezői jogosultsággal rendelkező szakember legkésőbb az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig szerepeljen a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) névjegyzékében, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Elvárt kamarai jogosultság: felelős műszaki vezető esetében MV-TV, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti kategóriájú jogosultság, tervezési szakember esetében HI-V, a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti kategóriájú jogosultság. 17) Ha az ajánlatkérő által az összegzést követően meghatározott szerződéskötés napjáig a nyilvántartásba-vétel elmarad, ez a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek miatt ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. 18) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyára költségvetési támogatási igényt nyújtott be a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján. Ha ez a költségvetési támogatási igény bármilyen okból elutasításra kerül, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba. 19) Jelen eljárásban Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 20) A bírálat módszere: legjobb ár-értékarány.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák