Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/250
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.31.
Iktatószám: 25132/2019
CPV Kód: 39162000-5
Ajánlatkérő: Testnevelési Egyetem
Teljesítés helye: Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
Telefon: +36 14879215
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001481042019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001481042019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
További tárgyak: 32320000-2
32324300-3
32330000-5
39162100-6
39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Rövid meghatározása:
Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.
A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.
1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással
4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver
1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver
2 db SAP HANA 768GB-os szerver
2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)
1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére
2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez
1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez
8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása
7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
8 db 72-90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása
1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása
1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13nm-es LED-fal) kialakítása
1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz
1 db Operátori Studió kialakítása
1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8nm-es LED fal)
1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása
1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása
1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása
1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása
• Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:
o oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési- és hardver- és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő
o Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.
o Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbesz. dokum. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek  24
2 1.1. M/2.A) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
3 1.2. M/2.B) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
4 1.3. M/2.C) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
5 1.4. M/2.D) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36)  6
6 2.Rendelkezik Felsőfokú végzettségű, PMP és/vagy Prince2 és/vagy IPMA és/vagy PMI nemz.köz. projektmenedzsment minősítésű szakemberrel, vagy egyenértékű minősítéssel rendel. projektvezetővel(igen/nem) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK előleg igénylés benyújtásának lehetőségét biztosítja. A vételár 100%-nak megfelelő értékű számla kiállítására az AT az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és annak AK általi írásbeli igazolását (teljesítésigazolás) követően jogosult. Az előleg végszámlából kerül levonásra.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az AT.nek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbesz. dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdése alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az AT, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontja alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél neve, címe,
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap szerint megadva),
• kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (e-mail cím és/vagy telefonszám és/vagy fax szám)
• a szállítás tárgya és mennyisége oly módon, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt referencia-követelménynek való megfelelés, továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ATként nyert eljárás alapján a közös AT-k egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy a nyilatkozatban/igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és értéke az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis AK csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
Karakter. korl. miatt folytatás "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):"-ban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A Kbt. 140. § (9) bek. alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M/2. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalm. minimumkövetelmény pontos megjelölésével együtt -, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1a) bek. és a 21/A §-ban foglaltakra.
M.1/ Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett:
M/1.1. minim.1 db referenciával, amely az alábbi kritériumoknak megfelel:
•a projekt része min. 1db min. 180 fő befogadására képes min. 2 teremrészből összenyitható nagyelőadó/auditórium teljeskörű AV technikai kialakítása (hangosítás, vetítés),
•a projekt része min. 1 db videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása,
•a projekt része a megajánlott AV tanterem menedzsment rendszer;
Legalább 3 szerzd. igazolható AT által.
M/1.2. Minimum 1db legalább 8nm-es beltéri prezentációs LED fal installációs referenciával;
M/1.3. Legalább 1db, minim. 10,75 TFlops számítási kapacit. hálózati kiszolgáló számítógép(ek) és minim. 40TB nettó kapacitású hálózati, informatikai adattároló(k), szállítását, üzembe helyezését és rendszerintegrációját megvalósító, szerződésszerűen teljesített referenciával
Egy referenciával több alkalmassági részkövetelménynek (M.1.1-3.) is meg lehet felelni.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bekezdése alapján a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
M/2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt
A)legalább 1 fő projekt menedzser minim. 5 év audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal, mely legalább 1db oktatástechnológiai projekt (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanteremfoglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer) komplett megvalósítását tartalmazza
B)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott oktatástechnológiai vezérlő rendszer megoldás gyártói minősítésével és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik
C)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott videomenedzsment és streaming megoldás gyártói minősítésével, és legalább 3 év az audio/video rendszerek megvalósításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik
D)legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki a megajánlott hálózati kiszolgáló számítógépek, illetve a hálózati informatikai adattároló(k)gyártójának szakirányú minősítésével és minim. 3 év az hálózati kiszolgáló számítógépes-, ill. hálózati informatikai adattároló rendszerek megvalósításában szerzett szakm. tapasztalattal rendelk.
1 szakember több pozícióra is bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás minimum 36 hónap
Kötbérek
Késed.: a késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 1%/naptári nap, késedelemmel érintett beszerzési tárgyak nettó szerz. ellenértékének 15%-a
Hibásteljesítési kötbér: szerződésszegő magatartással érintett nettó szerz. ellenérték 3%-a
Meghiús.: nettó szerz. ellenérték 20%-a
Biztosíték vetítési alapja nettó szerz. ellenérték
Teljesítési bizt: 5%
Hibástelj. bizt: 5%
Biztosítékok: Kbt.134. § (6) a) szerint
Nyertes AT egy végszámla benyújtására jogosult.
Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Előleg maximális mértéke 30 %.
Előleg biztosíték: Az előleg teljes összegére vonatkozóan.
Kifizetés során Ptk. 6:130. § (1)-(2), Ptk. 6:155. §; Kbt. 135. § (1), (6) bek.
Elektronikus számla: Kbt.27/A.§.
Főbb jogszabályok:
Kbt., Ptk.,
2017.évi CLI.tv.
Fizetés: 30 nap
Részletes felt. dokban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AT köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Simonfalvi Péter (00875)
6) Ajánlattevő köteles árazott költségvetést csatolni az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
8) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszerei: Ajánlatkérő a 1. értékelési résszempontban:egyenes arányosítás, 2. értékelési részszempontban: pontkiosztás az AD szerint (Igen: 10 pont, Nem: 0 pont), 3. értékelési részszempont (nettó forintban megadott teljes ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutatója szerinti fordított arányosítást alkalmazza az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
10) AT köteles az ajánlati ár alátámasztására kiadott árazatlan költségvetést teljeskörűen beárazva csatolni excel formátumban is.
11) Ajánlatkérő előírja, hogy AT a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkozzon.
12) A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60nap.
13) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. KR. 11-12. §-ai tartalmazzák.
14) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatáskérésnek, azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
15) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
16) AK a Kbt. 35. §-ának (8)-(9)bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes AT(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében. AK projekttársaság alapítását az önálló AT vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
17) Ajánlati Biztosíték: 1.000.000 Ft; Az ajánlati biztosítékot az AT-nek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb az ajánlattételi határidő (az ajánlati felhívás IV.2.2.) pont) lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítékot a 10032000-00334679-00000000 számú bankszámlára kell átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
18) A Kbt. 76. § (9) - (10) alapján Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Karakterkorlátra tekintettel folytatása a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.3) További információk folyt.:
19) A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
20) A Felhívásban Ajánlattevő – AT, Ajánlatkérő- AK rövidítéssel szerepel.
21) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő nem kívánja az adott eljárást részenkénti meghatározását, a rendszer összetettségére hivatkozva. Ajánlatkérő olyan rendszert kíván beszerezni, mely az intézményben folyó oktatást a leghatékonyabban tudja támogatni. Ez abban az esetben valósítható meg, ha a teljes oktatás technológiai rendszer egységes és a felhasználók (tanárok és a diákok) számára minden felületen azonos szolgáltatásokat biztosít, független a termek méretétől és funkcionalitásától. Ennek feltétele, hogy a rendszer minden komponense egy egységes koncepcióhoz illeszkedjen, valamint a létrehozandó központi menedzsment megoldás által felügyelhető legyen.A szállítandó eszközöket egyedileg szükséges konfigurálni, az oktatástechnológiai és video menedzsment rendszert kialakítani és a tantermi eszközöket integrálni. Ez komplex szaktudást igényel, hardveres és szoftveres tapasztalatok egyidejűleg szükségesek hozzá egy speciális területre vonatkozóan. A rendszer egyben tartásával szeretnénk a kompatibilitási problémákat is elkerülni, nem kívánunk olyan helyzetbe kerülni mely során több szállítószállító egymást hibáztatja az esetlegesen felmerülő probléma miatt. Pl. egy tanteremben nem működik a streaming, akkor annak oka lehet a teremben, a központi vezérlőben vagy a videomenedzsment szoftveres vagy hardveres oldalán. A nyertes szállítószállítótól azt várjuk, hogy a teljes rendszert minden funkciójával valósítsa meg, így nem merülhet fel beüzemelési vagy garanciális probléma, amely az egy rendszer több szállítótól történő beszerzése esetén valós probléma. Üzemeltetési oldalról is jelentős megtakarítás érhető el, ha egységes eszközök és garanciális szolgáltatások vonatkoznak a teljes rendszerre.
22) A közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatják le.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák