Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/3
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.01.06.
Iktatószám: 25157/2019
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft
Teljesítés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.; Hrsz: 98837/7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33364522
Postai cím: Kerepesi Út 29 /B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsuráfszky Zoltán
Telefon: +36 12100000
E-mail: igazgatosag@honvedart.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnte.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001652882019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001652882019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Táncszínház tervezése
Hivatkozási szám: EKR001652882019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Táncszínház vázlatterv, engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése vállalkozási (tervezési) szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Táncszínház tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.; Hrsz: 98837/7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás célja Magyar Nemzeti Táncegyüttes részére állandó játszóhely kialakítása.
Beruházás alapadatai:
Bontandó épületek - cca. 1 800 m2
Építendő mélygarázs - cca. 6 800 m2
Építendő színházépület - cca. 7 080 m2
Építendő fogadótér (előcsarnok) - cca. 780 m2
Az épület alapvető elrendezése hagyományos színházi elrendezés. Funkció szerint tartalmaz közönségforgalmi fogadó és elosztó teret a hozzá kapcsolódó kiszolgáló területekkel (pl. ruhatárak, vizesblokkok, büfé, pénztár stb.) Tartalmazza magát a maximum 400 fő befogadására alkalmas nézőteret, min. 100 cm-es széksortávolsággal. A nézőtér földszinti és zsöllye szinti területre tagozódik, erkély, karzat nem tervezett. Páholyok minimális létszámban.
A nézőtértől a színpadi területek vasfüggönnyel lehatároltak. A hagyományos zárt színpadkerettel rendelkező színházakkal szemben elvárás a rugalmas színpadkeret.
A színpad és a nézőtér határán zenekari árok.
A színpad tervezett magassága 24 méter, cca. 21 m-es zsinórpadlási járósíkkal. A színpadhoz kapcsolódóan két oldal és egy hátsószínpad, valamint alsószínpad kialakítása tervezett. Ezek tervezett alaprajzi mérete 12x12 m. Hozzájuk további kiszolgáló terek kapcsolódnak, pl. díszlet- jelmezraktárak és kellétárak. A kiszolgáló területen kapnak helyet a szükséges egyéb funkciók, pl. díszletfogadó, művészbejáró és porta, művészbüfé, öltözők, tartózkodók, pihenők stb. Ugyanitt kell kialakítani az „A” épület bontásával megszűnő próbatermeket, továbbá itt találhatók az épület üzemeltetéséhez szükséges gépészeti és elektromos helyiségek, pl. gázfogadó, gépházak, trafók és kapcsoló helyiségek, tirisztor helyiség, spinklergépház stb.
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes énekkara számára is biztosítani szükséges funkcionális tereket (pl. énekkari próbatermek, öltözők, kisméretű koncertterem stb.), továbbá a zenekar számára a szükséges tereket (pl. hangoló, zenekari próbaterem, hangszeraktár és kottatár, zenekari öltözők stb.).
Az épület mélyalapozással készül, a mélygarázsok elkészítéséhez réselés technológiával. A színház épülete vasbeton pillérvázas és vasbeton falas (színpadi tömbök), monolit vasbeton födémes teherhordó szerkezettel.
A nyertes ajánlattevő feladata vázlatterv, engedélyezési terv és kiviteli terv elkészítése.
Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmát az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletének megfelelően, míg a kivitelezési dokumentáció tartalmát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének megfelelően kell elkészíteni.
A tervező egyéb feladatai: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott feladatok.
A nyertes ajánlattevő feladata a Ajánlatkérő nevében az ÉTDR rendszerben történő ügyintézés is.
A szerződés szerinti tervezési tevékenység: Egy maximum 400 fő befogadására alkalmas táncszínház megtervezése, vázlatterv, engedélyes és a kiviteli tervek elkészítése, az építési engedély megszerzése, a megvalósításhoz szükséges szakági tervezési tevékenységgel.
Az épülettel kapcsolatos további adatokat, és a részletes tervezési feladatokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vezető tervező (É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata színházépítés területén a felhívás feladását megelőző 5 évben (db) 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárás: beszerzés tárgya nem osztható.
Részhatidő: vázlatterv elkészítés a szerzkötéstől szám. 12. hét vége, eng. tervek elkészítés a szerzkötéstől szám. 35. hét vége, kivit terv elkészítés a szerzkötéstől szám. 71 hét. hét vége. AK vmennyi tervet 1 héten belül köteles jóváhagyni. A nyertes AT az eng terv jóváhagyását köv 1 héten belül köt benyújtani az engedély iránti kérelmet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó(AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Előzetes igazolás az ajánlat részeként:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend (KR) 1. § (1) bekezdése alapján az ATnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ATnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot az ATnek attól függetlenül be kell nyújtania, hogy az Ajánlatkérő (AK) az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is köteles benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), és a nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján kell benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése szerinti igazolás:
A KR 1. § (2) bekezdése szerint AK által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a KR III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
- a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-a
- a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-a szerint kell az igazolásokat benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. [Kbt. 63. § (3) bekezdés]
A KR15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alvállalkozó tekintetében nem szükséges további nyilatkozatot benyújtani az eljárás ezen stádiumában [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése].
A KR 1. § (4) bekezdése alapján a KR III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A KR 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK az igazolások hitelességét a KR VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A Kbt. 69. § (11) bekezdés alkalmazandó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján AK az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése, 67.§ megfelelően alkalmazható.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. részének az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap formájában történő kitöltésével kell igazolni a M1)-M3) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő előzetes igazolásként elfogadja az EEKD-ban tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Korm. rendelet 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.).
A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága – a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra – igazolható:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, kezdés és befejezés (év, hó, nap, -tól, -ig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §-ában és a 24. § (1) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 300 fős befogadóképességű új színház építésének, vagy meglévő színház átépítésének, rekonstrukciójának, korszerűsítésének tervezésére irányult, és a tervek alapján az építmény kivitelezése (sikeres átadása) megtörtént.
Az alkalmassági feltételeknek egy, vagy több referenciával is meg lehet felelni.
M2) nem rendelkezik legalább az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti:
a) legalább egy fő É, akinek szakmai tapasztalata van az elmúlt 5 éven belül egy legalább 300 fős színház tervezésében;
b) legalább egy fő BÉ;
c) legalább egy fő T;
d) legalább egy fő G;
e) legalább egy fő V;
f) legalább egy fő ME-É
jogosultságokkal rendelkező, és
g) legalább egy fő géptervező gépészmérnök és scenikus végzettségű
szakemberrel,
akik közül az a) pont szerinti jogosultsággal rendelkező szakember rendelkezik legalább egy új színház tervezése, vagy meglévő színház korszerűsítésének tervezése során vezető tervezőként szerzett gyakorlattal;
az f) pont szerinti jogosultsággal rendelkező szakember rendelkezik épületszigetelő szakmérnök végzettséggel. (Az Ajánlatkérő vezető tervező alatt az engedélyes terveket jegyző tervezőt érti.)
A fenti szakemberek csak egy pozícióra jelölhetők.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy a vezető tervezői és a színháztechnikai tervezési feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M2) a) és g) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 0,3%/naptári nap, legfeljebb 15 naptári napig; meghiúsulási kötbér: 30%. Előleg-visszafizetési biztosíték az igénybe vett előleg 5%-on felüli részére. Jólteljesítési biztosíték: 5%
2. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A Kbt. 135. §-ával összhangban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással. Ajánlatkérő 10% előleget fizet. Három rész és egy végszámla. A további fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
3. Az Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának és a Kbt. 68. §-ának megfelelően.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
AK felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapja Kiadóhivatala által jelen pontra is érvényesített szigorú karakterkorlátozására, AK a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1. A KR 30. § (4) bek. és a 39. § (3) bek. megf. a minősített a.tevőnek külön kell igazolnia a szerz. teljesítésére való alkalmasságát azon alkalm. követelmények tekintetében, amelyeknél AK a közb. eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bek. vagy a 37. § (3) bek. alapján megh. minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. AK a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1), M2) és M3) pontjában meghatározott alkalmassági feltétel vonatkozásában.
2. AK a Kbt. 71. § (6) bek. megfelelően feltünteti, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjának rendelkezéseit.
4. A kiosztható pontszám alsó, és felső határa: 0-100
5. A Kbt. 76. § (9) bek. d) pontja alapján az a módszer, amellyel AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot, továbbá a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján minimális elvárás és legkedvezőbb megajánlás:
- A vezető tervező (É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata színházépítés területén a felhívás feladását megelőző 5 évben (db): arányosítás (aránypár). AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján ezen értékelési részszempont tekintetében 1 db-ban határozza meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb (kevesebb) az adott ajánlati elem nem lehet. Ennek megfelelően az 1 db-ot el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 3 db-ban határozza meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az AKa „vezető tervező (É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata színházépítés területén a felhívás feladását megelőző 5 évben (db)” értékelési részszempont esetében az alkalmassági feltételként előírt legalább 300 fős színház tervezésére vonatkozó tapasztalaton túl elfogadja a kisebb színház építésének, rekonstrukciójának tervezésében szerzett szakmai tapasztalatot is.
AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak a minőségi szempontra (A vezető tervező (É) alkalmassági feltételen túli többlet szakmai gyakorlata színházépítés területén a felhívás feladását megelőző 5 évben (db)) tett megajánlást, továbbá az azt alátámasztó iskolai végzettséget igazoló dokumentumot (ha a kamarai nyilvántartásból nem állapítható meg a jogosultsága), önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot tekinti.
- Nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás.
6. AK a Kbt. 66. § (6) bek. alapján NEM írja elő az AVk megjelölését.
7. AKa Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ának megfelelően AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 50 MFt/kár, illetve 150 MFt/év mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, 1+1 év utánkövetéssel.
9. FAKSZ:dr.Balogh László Csaba 00252.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák