Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/44
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.04.
Iktatószám:2706/2019
CPV Kód:72212311-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Vadász u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Kinga
Telefon: +36 142826001346
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iratkezelő rendszer szállítása (KBF/622/2018)
Hivatkozási szám: EKR000018742019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212311-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Nemzeti Bank iratkezelő rendszerének (továbbiakban: Rendszer) kialakítása és 2021. január 1-jével történő éles üzembe állítása, az eredményes éles üzemi időszak kiemelt támogatása, valamint üzemeltetés-támogatási és szoftverfejlesztés-támogatási szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iratkezelő rendszer szállítása (KBF/622/2018)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212311-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Vadász u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Nemzeti Bank iratkezelő rendszerének (továbbiakban: Rendszer) kialakítása és 2021. január 1-jével történő éles üzembe állítása, az eredményes éles üzemi időszak kiemelt támogatása, valamint üzemeltetés-támogatási és szoftverfejlesztés-támogatási szolgáltatások nyújtása, az alábbiak szerint:
a) auditált csomagszoftver szállítása, testre szabása, bevezetése, dokumentációk elkészítése,
b) a szükséges csomagszoftver licenszek biztosítása 1500 főre,
c) szoftverkövetés 5 éves időtartamban,
d) általános üzemeltetési támogatás 5 éves időtartamban,
e) az élesítést követően az MNB munkatársainak eseti oktatása legfeljebb 120 alkalom mennyiségben (opció 1),
f) eseti üzemeltetési támogatás legfeljebb 75 embernap mennyiségben (opció 2),
g) eseti szoftverfejlesztési támogatás legfeljebb 1750 embernap mennyiségben (opció 3).
Az iratkezelő rendszernek a bevezetéskor, valamint a Műszaki leírásban foglaltak szerint a hatályos jogszabályok szerint auditáltnak kell lennie.
Az új iratkezelő rendszerrel kapcsolatos további elvárásokat a Dokumentáció részét képező Követelményspecifikáció és Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Teljesítésbe bevont szakemberek szakmai kompetenciái 20
2 1.1 A felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2 pontja szerinti alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakemberek elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos többlettapasztalatai 10
3 1.2 A felhívás III.1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Projektvezető szakember iratkezeléssel összefüggő többlettapasztalatai  10
4 2. Alapkövetelményeken felüli műszaki többletvállalások  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 79 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: • az élesítést követően az MNB munkatársainak eseti oktatása legfeljebb 120 alkalom mennyiségben (opció 1),
• eseti üzemeltetési támogatás legfeljebb 75 embernap mennyiségben (opció 2),
• eseti szoftverfejlesztési támogatás legfeljebb 1750 embernap mennyiségben (opció 3)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az eljárásban részajánlattételre nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy az gazdasági, műszaki és minőségi, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen volna.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Előzetes igazolás:
a) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (továbbiakban: Korm.rend.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4. § (1), (3)-(4) bek., 5. § (1) bek., 6-7.§-nak megfelelően az EKR-ben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
b) Az alkalmassági követelmények igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó más szervezet (személy) képviseletében az ajánlattevő tölti ki az ESPD-t az EKR-ben, szervezetenként külön-külön (Korm.r. 15. § (1) bekezdés).
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67.§ (4) bek-re vonatkozó nyilatkozatát.
Részletes igazolás:
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívása alapján, a Korm. rend. 1.§ (2), (3) és (7) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá:
a) A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a Korm.rend. 8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
b) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm.rend. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
c) Az ajánlattevőnek a Korm.rend. 13.§-a alapján az EKR-ben elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy cégadataiban változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Amennyiben igen, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További információ a Dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet (személy) nevében az ajánlattevőnek - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az ajánlatban az ESPD IV. részének „alfa” pontjában előzetesen nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kapacitást nyújtó szervezet (személy) tekintetében elegendő csak azon alkalmassági feltétel(ek)ről nyilatkozni, amely(ek) igazolásához az ajánlattevő bevonja.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet a G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó alábbi igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására nyújtja be:
G1. A Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részeinek, továbbá a független könyvvizsgálói záradékának egyszerű másolata (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgáltató honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az alkalmasságot igazoló szervezet a G1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevétellel jogosult igazolni.
G2. A Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (iratkezelő rendszer szállítása, és/vagy ehhez kapcsolódó üzemeltetés támogatási és/vagy ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztés támogatási szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Ha az alkalmasságot igazoló szervezet a fenti G1. és/vagy G2. irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló és/vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett szervezet kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye legfeljebb egyszer volt negatív.
Ha az alkalmasságot igazoló szervezet az időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő köteles a szervezet pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (iratkezelő rendszer szállítása, és/vagy ehhez kapcsolódó üzemeltetés támogatási és/vagy ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztés támogatási szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 145 000 000 HUF-ot.
G2. Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegforduló-nappal lezárt üzleti évben összesen elérte a 195 000 000 HUF-ot, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (iratkezelő rendszer szállítása, és/vagy ehhez kapcsolódó üzemeltetés támogatási és/vagy ehhez kapcsolódó szoftverfejlesztés támogatási szolgáltatások ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen elérte a 145 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 19. § (2), (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet (személy) nevében az ajánlattevőnek - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az ajánlatban az ESPD IV. részének „alfa” pontjában előzetesen nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A kapacitást nyújtó szervezet (személy) tekintetében elegendő csak azon alkalmassági feltétel(ek)ről nyilatkozni, amely(ek) igazolásához az ajánlattevő bevonja.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az M1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó alábbi igazolást az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására nyújtja be:
M1. A Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak (iratkezelő rendszer szállítása és bevezetése) ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezése,
b) a szolgáltatás tárgya és mennyisége olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, különösen:
- nyilatkozat arról, hogy a bemutatott iratkezelő rendszer a bevezetés időpontjában a hatályos jogszabályok alapján tanúsított szoftvernek minősült-e,
- a bevezetett iratkezelő rendszer által kiszolgált felhasználószám,
- nyilatkozat arról, hogy a korábbi teljesítés során kialakításra került-e az iratkezelő rendszerrel az alábbi e-ügyintézéshez kapcsolódó integráció: Hivatali Kapu (HK), amely révén az iratkezelő rendszer fogad vagy küld értesítést Hivatali Kapura, Ügyfélkapura, és Cégkapura,
- az iratkezelő rendszer bevezetésekor a megrendelői oldali ügyviteli vagy egyéb alkalmazásokkal kialakított integrációk száma,
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap részletezettséggel),
d) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a szerződést kötő másik fél a Korm. rend. 22. § (1) bekezdés a) pont szerinti ajánlatkérő szervezetnek minősül, akkor a referenciák igazolása a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt, fenti tartalmú igazolással történhet. Egyéb esetben a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás vagy az ajánlattevő/kapaitást nyújtó szervezet saját nyilatkozata is elfogadható.
A referenciák körében Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A Korm. rend. 22. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása esetén ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa elvégzett teljesítés alapján hány százalékban részesült az ellenszolgáltatásból.
M2. A Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletezettségű, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzok és rendelkezésre állási nyilatkozatok, valamint a szakemberek végzettségét alátámasztó dokumentumok másolatának benyújtásával.
A szakmai gyakorlatot a szakmai önéletrajzban év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre.
M3. A Korm. rend. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírása (illetve ennek körében adott esetben az érvényes minőségbiztosítási tanúsítvány másolatának csatolása).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha ajánlatában be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, egy vagy több tanúsított iratkezelő rendszer szállítására és bevezetésére vonatkozó referenciát, mely teljesítés(ek) összességében megfelel(nek) az alábbi feltételeknek:
M1.1. a bevezetésre került iratkezelő rendszer által kiszolgált felhasználószám elérte vagy meghaladta a 300 főt;
M1.2. a bevezetésre került iratkezelő rendszerrel kialakításra került az alábbi e-ügyintézéshez kapcsolódó integráció: Hivatali Kapu (HK), amely révén az iratkezelő rendszer fogad vagy küld értesítést Hivatali Kapura, Ügyfélkapura, és Cégkapura;
M1.3. a bevezetés során legalább 1 megrendelő oldali ügyviteli vagy egyéb alkalmazással került kialakításra az iratkezelő rendszer és az alkalmazások együttműködése (integrációja).
Ajánlatkérő a tanúsított iratkezelő rendszer kitétel alatt a következőt érti: a bevezetésre került iratkezelő rendszer a bevezetés időpontjában a hatályos jogszabályok alapján (ld. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet 28. §, vagy a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 41. §) tanúsított szoftvernek minősült.
Ajánlatkérő „megrendelő oldali ügyviteli alkalmazás” alatt a következőt érti: az adott szervezetnél bevezetett, a szervezet alaptevékenységének ellátását támogató információs rendszer.
Az M1.3 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolása során az M1.2. pont szerint bemutatott e-ügyintézéshez kapcsolódó Hivatali Kapu integráció nem vehető figyelembe.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha ajánlatában be tud mutatni legalább:
M2.1. 1 fő, min. 60 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkező, és ebből közfeladatot ellátó szerv részére iratkezelő rendszer bevezetése területén szerzett min. 18 hónap projektvezetői tapasztalattal rendelkező,
M2.2. 1 fő, min. 60 hónap, a megajánlott iratkezelő fejlesztői platformján vezető fejlesztőként szerzett tapasztalattal rendelkező,
M2.3. 2 fő, közfeladatot ellátó szerv részére iratkezelő rendszer bevezetése és/vagy működtetése területén, vagy ilyen szervezet részére üzemeltetési és/vagy kulcsfelhasználói feladatok ellátása területén min. 36 hónap iratkezelési tapasztalattal rendelkező,
a teljesítésben résztvevő szakembert.
Valamennyi szakembernek rendelkeznie kell államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) diplomával, és felsőfokon kell beszélnie magyarul vagy magyar anyanyelvűnek kell lennie. Ennek a követelménynek ajánlattevő megfelelhet úgy is, hogy a teljesítés során a zavartalan magyar nyelvű kommunikációt a megfelelő szakkifejezéseket ismerő tolmács útján biztosítja.
Fenti követelmények közül egy szakember egyszerre legfeljebb kettő pozícióra jelölhető.
M3. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik rendszer- vagy szoftverfejlesztésre (vagy ennek megfelelő) kiterjedő MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7), (9), (11) bekezdéseiben, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 21/A. §, 22. § (4), (5), és 24. § (1), (3) bekezdésében foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát.
Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30 nap, a kifizetés átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (5)-(6) és 136. § (1)-(2) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követő kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Aj.kérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül folytatja le a 242/2017 (XII.19.) Korm.r szabályai szerint. Elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához regisztráció szükséges. A dokumentumok az érdeklődés jelzését követően az EKR000018742019 azonosító alatt érhetőek el és tölthetőek le, korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen, elektronikusan. Kapcs.tartásra az EKRen keresztül elektronikus formában kerül sor. Aj.kérő kizárólag az EKR-ben regisztrált elérhetőségekre küld értesítéseket.
2.Ha aj.tevő más aj.tevőkkel közösen kíván ajánlatot benyújtani, v. az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetet, ill a szerz teljesítéséhez alvállalkozót kíván bevonni, ezen gazdasági szereplőket már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adni az EKR-ben, hogy a rájuk vonatkozó űrlapok rendelkezésre álljanak a rendszerben.
3.Aj.kérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített aj.tevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez szükséges szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
4.Az ajánlat részeként benyújtandó iratok jegyzékét,az ajánlat elkészítésével kapcsolatos információkat a Közb.dokumentumok tartalmazzák.
5.Aj.kérő előírja, hogy aj.tevő ajánlatában a Kbt. 66.§(6) bek alapján jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az aj.tevő alvállalkozót kíván igénybe venni, ill. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. „Nemleges” válasz esetén is be kell nyújtani.
6.Aj.kérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) bek e) pontját.
7.A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
8.Aj.kérő az üzleti titok körében felhívja a figyelmet a Kbt.44. §-ra.
9.Valamennyi határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
10.FAKSZ: Horváth Éva (00399), Székely Márta (00065).
11.Aj.kérő a közb. eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot és az azokban az aj.tevők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46.§(2) bek-ben foglalt időtartamig kezeli.
12.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, minőségi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér.
13.Az értékelési szempontonként és alszempontonként elérhető pontszám: 0-100.
Pontkiosztás módszere: Minőségi kritériumok (II.2.5): 1.1 alszempont: pontozás, 1.2 alszempont: arányosítás, 2. szempont: pontozás. Ár: fordított arányosítás. További részleteket a Dokumentáció tartalmaz.
14.A nyertes aj.tevőnek rendelkeznie kell éves szinten min 50.000.000 Ft kártérítési összegű általános és szolgáltatói fel.biztosítással, amely aj.kérő részére biztosítási fedezetet jelent a nyertes aj.tevő, illetve annak munkavállalója, képviselője, alvállalkozója által aj.kérőnek, illetve 3. személynek okozott, valamint mulasztásából származó károkért. A biztosítási kötvény másolata a szerződés elválaszthatatlan része és a szerződés mellékletét képezi. A nyertes aj.tevő a jelen pontban leírt biztosítását a szerződés időbeli hatálya + 30 napos időtartamra köteles fenntartani.
15.Aj.kérő jelzi, hogy a Kbt. 98.§(3) bek alapján új, azonos vagy hasonló szolg. teljesítésére egy v. több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, mivel az uniós értékhatárt már jelen projekt értéke is eléri. Ezek tárgya az aj.kérő új v. módosuló belső folyamatai és/vagy technológiái és/vagy kapcsolódó rendszerei miatt szükségessé váló funkciók és/vagy integrációk tervezésére, paraméterezésére, fejlesztésére, implementálására, üzemelt.támogatására, oktatására, és/vagy licencek beszerzésére terjedhet(nek) ki a Műszaki leírásban, a Követelményspecifikációban, valamint a szerződéstervezetben meghatározott feladatok és feltételek szerint. Aj.kérő a telj. határidők, rendelkezésre állás és kötbérek tekintetében a jelen beszerzési feltételekkel megegyező vagy a nyertes aj.tevő számára kedvezőbb feltételeket szabhat.
16.Aj.kérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-eket.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák