Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/40
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.26.
Iktatószám:3306/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest Szabadság tér 7. (Bankcenter) 1054 Budapest Szabadság tér 8-9. (Székház) 1133 Budapest Váci út 76. (Capital Square) 1013 Budapest Krisztina krt. 1239 Budapest Európa út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fehér Melinda
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644932018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000644932018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SAP üzemeltetési, továbbfejlesztési keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR000644932018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MNB SAP rendszerének üzemeltetési és továbbfejlesztési feladatainak támogatása
Eseti, opcionális szoftverfejlesztői támogatás (5 évre 5200 embernap).
Havi díj ellenében történő üzemeltetési támogatás (5 nap/hó, összesen 300 nap). További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban találhatóak.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SAP üzemeltetési, továbbfejlesztési keretszerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest Szabadság tér 7. (Bankcenter)
1054 Budapest Szabadság tér 8-9. (Székház)
1133 Budapest Váci út 76. (Capital Square)
1013 Budapest Krisztina krt.
1239 Budapest Európa út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MNB SAP rendszerének üzemeltetési és továbbfejlesztési feladatainak támogatása:
Eseti, opcionális szoftverfejlesztői támogatás (5 évre 5200 embernap).
Havi díj ellenében történő üzemeltetési támogatás (5 nap/hó, összesen 300 nap).
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretszerződés embernap alapú továbbfejlesztési támogatási része opcionális, a munkavégzés egyedi megrendelésekkel történik, óradíjas elszámolással. További információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő igényeinek a Követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1-16. §-ai szerint. Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/ 2015.(X.30.) Korm.r. 1.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7.§-nak megfelelően az EKR-ben kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira (továbbiakban: kapacitást biztosító gazdasági szereplő) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlattevő a kapacitást biztosító gazdasági szereplők mindegyike vonatkozásában, azok képviseletében külön- külön tölti ki az EKR-ben az EEKD-t az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15.§ (1) bekezdés).
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15.§ (2) bekezdés).
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. III. és V. Fejezeteinek megfelelően kell igazolnia, hogy sem ő, sem az általa az eljárásba bevonni kívánt más gazdasági szereplő nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1.§ (2)-(5) bekezdései).
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 13.§-a alapján az EKR-ben elektronikus űrlapon kell nyilatkoznia arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015.(X.30.) Korm.r. 1.§ (1) bekezdésére és 26.§-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő a kizáró okok vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt kizáró okok igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és a kizáró ok igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.
Öntisztázás a Kbt. 64.§ (1)–(2) szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: G1. Az ajánlatban - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az EEKD IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerinti felhívására - a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében - be kell nyújtani - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó igazolást.
Eszerint a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya (SAP fejlesztés és üzemeltetés és tanácsadás) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell benyúj-tani, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. IV. és V. Fejezeteiben foglaltak szerint lehet megfelelni.
Az ajánlattevő az alkalmasság vonatkozásában nem köteles olyan igazolás benyújtására, amelyet az ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott és az alkalmas jelen eljárásban előírt alkalmassági feltételek igazolására. Ebben az esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A nyilatkozatban meg kell jelölni a korábbi eljárás tárgyát, EKR számát és az alkalmassági feltételek igazolásra szolgáló dokumentum megjelölését.
Amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezet igénybevételével kíván megfelelni az alkalmassági követel-ményeknek, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rá vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, akinek a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (SAP fejlesztés és üzemeltetés és tanácsadás) tevékenységéből származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alatt összesen legalább nettó 300 millió Ft.
A 3 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az az ajánlattevő alkalmas, akinek a fennállása alatt a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (SAP fejlesztés és üzemeltetés és tanácsadás) tevékenységéből származó nettó árbevétele összesen legalább nettó 300 millió Ft (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az EEKD IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerinti felhívására - a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében - be kell nyújtani - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó igazolást.
M1. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (SAP fejlesztés és üzemeltetés és tanácsadás) teljesítéseit referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22.§-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,
- a szolgáltatás mennyiségét (M1. a) és b) pont esetén), az ellenszolgáltatás nettó összegét (M1. c) pont esetén), és konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét/értékét,
- a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
M2. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (3) bekezdés b) pontjának megfelelően meg kell neveznie azokat a szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával be kell mutatnia a megnevezett szakembereket, az előírt gyakorlat olyan rövid leírásával, melyből megállapítható, hogy a szakember az előírások-nak megfelel, csatolni kell továbbá a szakemberekre vonatkozóan a szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó szakmai önéletrajzot.
Az M2. alkalmassági követelmények folytatása karakter korlát miatt itt:
Az M2. a) pontban előírt szakember és az M2. pontban előírt bármely másik szakember között átfedés lehetséges. Az M2.c) - f) pontokban előírt szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanazon szakember több pontban is szerepeltethető, de összesen legalább 5 fő szakember bemutatása szükséges.
Az M2. g) - u) pontokban előírt szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanazon szakember több pontban is szerepeltethető, de összesen legalább 7 fő szakember bemutatása szükséges.
Valamennyi szakemberre vonatkozóan teljesülnie kell az alábbi követelményeknek:
- magyar nyelvtudás,
- államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettség.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 évben, az alábbi tevékenységekre vonatkozó, legalább
a) 1 db, legalább 24 hónapon át folyamatosan teljesített SAP ECC üzemeltetés támogatási referenciát, és
b) 1 db, legalább 24 hónapon át folyamatosan teljesített NetWeaver Portal üzemeltetés támogatási referenciát, és
c) az SAP BC, MM, FI, CO, SD, HR, AM, SL, TM, PP, BW/SEM, SRM, ESS, MDM modulok közül legalább 8 modulra kiterjedő és összesen legalább nettó 100 millió Ft értékű fejlesztési referenciát, melyek között átfedés lehetséges.
M2.Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni a teljesítésben részt vevő szakemberei között, legalább
a) 1 fő SAP környezetben legalább 5 éves informatikai projektvezetői vagy kapcsolattartói tapasztalattal rendelkező szakembert, és
b) 1 fő legalább 5 éves informatikai projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakembert, és
c) 3 fő SAP környezet fejlesztésében projekttapasztalattal, legalább 5 éves ABAP fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakembert, és
d) 2 fő SAP környezet fejlesztésében projekttapasztalattal, legalább 5 éves Portál fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakembert, és
e) 2 fő SAP környezet fejlesztésében projekttapasztalattal, legalább 5 éves WebDynpro fejlesztői tapasztalattal rendelkező szakembert, és
f) 1 fő SAP környezet fejlesztésében, digitális aláírással kapcsolatos SAP-fejlesztési területen szerzett legalább 2 éves projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
g) 2 fő SAP Bázis tanácsadó szakembert, aki legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik virtuális környezetben, Windows platformon, Oracle adatbázis-kezelővel működő SAP ABAP és JAVA rendszerek támogatásában és/vagy bevezetésében, üzemeltetésében, menedzselésében, és
h) 1 fő SAP FI moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
i) 1 fő SAP AM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
j) 1 fő SAP MM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
k) 1 fő SAP SL moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
l) 1 fő SAP CO moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
m) 1 fő SAP SD moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
n) 1 fő SAP TM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
o) 1 fő SAP BW/SEM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
p) 1 fő SAP HR moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
q) 1 fő SAP SRM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
r) 1 fő SAP MDM moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
s) 1 fő SAP PP moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
t) 1 fő SAP ESS moduljának támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert, és
u) 1 fő SAP Workflow támogatásában és/vagy bevezetésében legalább 5 éves tanácsadói és projekt tapasztalattal rendelkező szakembert.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint, a Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetnek megfelelően. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlat Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rend. (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően a https://ekr.gov.hu címen, az EKR00644932018 azonosító alatt érhetőek és tölthetőek le, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen elektronikusan. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Amennyiben ajánlattevő más ajánlattevőkkel közösen kíván ajánlatot benyújtani, a közös ajánlattevő gazdasági szereplőket már az ajánlat összeállítása elején, a gazdasági szereplők rögzítésénél meg kell adnia az EKR-ben, annak érdekében, hogy a rájuk vonatkozó elektronikus űrlapok rendelkezésre álljanak.
3. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a jelen közbeszerzési eljárásban.
4. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.
5. Ajánlattevőnek ajánlatában EKR űrlapként csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdésének megfelelően jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia.
7. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkezzen általános és szolgáltatói, káreseményenként és éves szinten legalább a nettó vállalkozói díj 25%-val megegyező kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által Ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumen-tumok tartalmazzák. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási megkötésére vagy - adott esetben - meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint kijelenti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat az e-Kr. 10-13.§-ai tartalmazzák.
10. Az ajánlatokra vonatkozó formai követelmények, egyéb információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók. A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), az e-Kr. és az egyéb végrehajtási rendeletben foglaltak az irányadóak.
11. A beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részajánlattételt, az ellenértékének jelentős növekedését okozná, negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésére, gazdasági szempontból ésszerűtlen.
12. FAKSZ neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065, Komolai-Illés Ágnes, lajstromszáma: 00401, cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, e-mail: kozbeszerzes@mnb.hu.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák