Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/41
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.27.
Iktatószám:3414/2019
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29.;Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99939706
Postai cím: Béke Utca 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168162019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közszolgáltató
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerver infrastruktúra fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000168162019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés szerver infrastruktúra beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hardware elemek + mentés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerver hardware elemek beszerzése:
• 4 db rack szerver (1. típus)
• 1 db rack szerver (2. típus)
• 2 db Storage
• 4 db Switch
• Rackmount Console + USB Virtual Media, CAC Interface Adapter
Vételi opció:
• Mentő szoftver és beállítása
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatóak.
Az eszközök vonatkozásában feltétel a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek hibamentes együttműködő képessége és a gyártói szerviz-támogatottság.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállított eszközök tekintetében az alábbi feladatokat is el kell végezni (részletezés a műszaki leírásban):
• Hardverelemek üzembe helyezése
• Hálózati elemek konfigurációja
• Storage rendszer konfigurációja
• Windows Server platform telepítése
• Backup/archiving bevezetés
• Tesztelés
• Meglevő környezet migrációja
Az eszközök üzembe helyezésére, konfigurációjára és tesztelésére vonatkozó rész-határidő: 90 nap.
Az eszközökre 60 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a 24 órás helpdesk szolgáltatást, és a hibabejelentéstől számított 4 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlott szerver-eszközök gyártójától származó legmagasabb partneri fokozat megléte 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A biztonsági mentést szolgáló „mentő szoftver” vételi opcióként kerül meghatározásra:
1 db komplex mentési rendszer, a következő fő funkciókkal: LANfree mentés; globális deduplikáció; forever incremental backup; előző rendszer mentéseinek visszatöltése (ARCServe 6.5).
A vételi opció lehívásának szabályai a szerződéstervezetben szerepelnek.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes és hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési biztosíték, valamint 5% jótállási biztosíték nyújtását írja elő (garanciális visszatartással). Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.1)
Elnevezés: Software elemek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48210000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerver software elemek beszerzése:
• 8 db Windows Server Datacenter Core Lic SAPk OLP 16Lic NL Gov CoreLic Qlfd
• 6 db SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd
• 1 db WinSvrSTDCore LicSAPk OLP 16Lic NL Gov CoreLic
• 300 db WinSvrCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítési határidő (max. 30 nap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nyertes ajánlattevő a szerződés időszaka alatti késedelmes és hibás teljesítés, illetve a meghiúsulás esetén kötbér fizetésére köteles. Továbbá Ajánlatkérő 5 % teljesítési biztosíték, valamint 5% jótállási biztosíték nyújtását írja elő (garanciális visszatartással). Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumokban.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-7. §-aiban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetes igazolásként az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az eljárás további részében a kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdései alapján az Ajánlatkérő felhívására az alábbiak szerint kerülhet sor:
A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-9. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) pontja, valamint bizonyos esetekben a d.) pont (Korm. rendelet 8. § c) pontja) továbbá k) pont kb) és kc) alpontjaiban, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Kizáró okok tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-a is alkalmazandó.
Öntisztázás a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerint lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az ajánlattevő a P.1. alkalmassági feltétel vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, a Kbt. 65. § (1) a) pontja, és a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (1) c) pontja szerint: a közbeszerzési eljárás tárgya (1. rész: szerver és tároló eszközök szállítása, garanciális támogatása; 2. rész: szoftverek értékesítése) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételét az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzési eljárás tárgya
1. rész: (szerver és/vagy tároló eszközök szállítása, garanciális támogatással) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az 70.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (1) c)]
2. rész: (szoftverek értékesítése) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem érte el az 25.000.000,- Ft összeget, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 19. § (1) c)]
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő az alkalmassági feltételek vonatkozásában az ajánlatban kizárólag az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem fogadja el az ESPD IV. rész α. pontja szerinti egyszerű nyilatkozatot, ezért kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani:
1. rész: a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését, képzettségüket igazoló dokumentum másolatát, továbbá rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
2. rész: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből a közbeszerzés tárgyára (Windows server szoftverek) vonatkozó értékesítési referenciák bemutatását, megadva a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap megadásával), a szerződést kötő felet, szállítás tárgyát, a szállítás mennyiségét, valamint az arról szóló nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján). Ha a bemutatott referenciában a szerződést kötő másik fél a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, Ajánlattevő referencia-nyilatkozatát köteles külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerinti referenciaigazolással igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. rész: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 3 fő, a megajánlott gyártó által akkreditált szakértőnek minősített szakemberrel, akik közül a képzettség a tárolókra vonatkozóan mindhármuk esetében a legmagasabb fokozatú, a szerverekre vonatkozóan pedig legalább egyikük esetében a legmagasabb fokozatú – vagy azzal egyenértékű -,
és legalább 2 fő rendelkezik MCSE felhő platform és infrastruktúra – vagy azzal egyenértékű – minősítéssel, valamint ha ezen szakemberek nem rendelkeznek legalább 36 hónap tapasztalattal szerver és tároló eszközök szállításában, üzembehelyezésében, konfigurálásában és rendszer-támogatásában, SLA-szint elvárásoknak megfelelő garanciális rendszer támogatásában és az átadás-átvételhez kapcsolódó oktatási tevékenységek teljesítésében.
Az alkalmassági feltétel teljesítése során a szakemberek között átfedés lehetséges. Az alkalmassági feltételként előírt szakemberek megléte a szerződés teljes időszaka alatt kötelező, ennek megszűnése a szerződés súlyos megszegésének minősül, és a meghiúsulási kötbér fizetését vonja maga után.
2. rész: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 éves időszakban összességében legalább 1 db Windows server szoftver értékesítésére vonatkozó referenciával. Az alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítási referenciákat fogadja el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi-, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000168162019).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2007. (XII.19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében rögzített, a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000168162019.
2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az EKR-ben szereplő űrlapok szerint a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor ismert – alvállalkozókat (nemleges nyilatkozat esetén is kötelező benyújtani).
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról az EKR-űrlapon kell nyilatkozni. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának másolata.
4. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak (III.1.2. és III.1.3. pontok).
5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, melynek mértéke: az 1. résznél 5 M Ft, a 2. résznél 2 M Ft. Mindkét részre vonatkozó ajánlat esetén mindkét ajánlati biztosítékot meg kell fizetni (azaz összesen 7 M Ft-ot). Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti körülmények biztosítékául szolgál. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Befizetés adatai a VI.4.3. pontban.
6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere: az „ár” és a „teljesítési határidő” (2. rész) szempontok esetén: fordított arányosítás; a legmagasabb gyártói partneri fokozat (1. rész) esetén pontozás („igen”: 10 pont, „nem”: 0 pont).
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
8. Az 1. részben az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő rendelkezzen az ajánlott szerver-eszközök gyártójától származó legalább elsőfokú „partneri minősítéssel”.
9. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
10. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a hibás teljesítés esetén okozott károk fedezetére vonatkozó felelősségbiztosítás meglétének igazolását, melynek biztosítási összege min. 500.000.000,- Ft/év és min. 50.000.000,- Ft/káresemény. Amennyiben a szerződés a felelősségbiztosítás hiánya miatt meghiúsul, akkor ez a körülmény a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintendő, és az ajánlati biztosíték elvesztésével jár.
11. Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. Az esetlegesen szükséges tolmács költsége az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja, a Kbt. 47. § (2) bek. szerint.
12. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció és az eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. tv.) rendelkezései az irányadóak.
A 2. részre vonatkozó II.2.7. pont, és a IV.2.6. pont vonatkozásában az 1 hónap alatt 30 napot kell érteni.
A VI.3. pont 5. alpontjában előírt ajánlati biztosíték befizetésének módja:
Fizetési számlára történő befizetés esetén:
- a számla száma: az ajánlatkérő 14100471-68749249-01000002 számú bankszámlája
- közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték: Szerver infrastruktúra fejlesztése”
- igazolás módja: ajánlatba csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását.
Egyéb esetben:
- igazolás módja: a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba történő csatolása.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák