Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/46
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.06.
Iktatószám:3516/2019
CPV Kód:72221000-0
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:FKF Nonprofit Zrt. Budapest, VIII. Alföldi utca 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000207162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000207162019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Társasági folyamatok vizsgálata - VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás (BPR)
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Budapest, VIII. Alföldi utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél, mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Társaságnál kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
Így a fentieknek megfelelően az Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő üzleti- és rendszerfolyamatainak átvilágítása, a társasági folyamatok feltérképezése, az azokban található redundanciák, felesleges lépések, kontrollhiányosságok és más folyamatszervezési gyengeségek megszűntetésére vonatkozó javaslattétel. Szükséges a szervezet folyamataiban található anomáliák felderítése, a folyamatok megváltoztatásához szükséges akciók meghatározása. A több mint 3000 főt foglalkoztató, több mint 600 db célgépet üzemeltető, és a 15 milliárd Forintot meghaladó jegyzettőkével rendelkező Ajánlatkérő tevékenységében előforduló adminisztratív és irányítási folyamataira fókuszálva szükséges a GAP elemzést megvalósítani, elsősorban az azonnal érzékelhető eredményekre koncentrálva.
Jelen beszerzési eljárás keretében meghatározott feladatokat a vállalati működés három eleme (Üzleti folyamatok, Végrehajtó szervezet és az IT támogatottság) köré építve kell megvalósítani a következőkben részletezett lépések mentén. A feladat elvégezhető más struktúrában is, amennyiben azt az Ajánlattevő hatékonyabbnak látja, azonban a felsorolt három területet érintenie kell a vizsgálatnak.
A hatékonyság javítását célzó felülvizsgálatnak a következő fő aspektusai kell, hogy legyenek:
- Általános és metrikákon alapuló költségelemzés és költségcsökkentési lehetőségek azonosítása
- Üzleti folyamatok felmérése és javítása (gyorsítása)
- Emberi erőforrások megfelelő allokálásának vizsgálata
- Célzott optimalizációs intézkedések kidolgozása. (pl. automatizáció)
A leszállított eredménytermékek mindegyikének alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő menedzsmentje a szükséges döntéseket meghozza, és alapjául szolgálhat a változtatások további tervezéséhez. Az egyes eredménytermékeket minden esetben a nyertes Ajánlattevőnek vezetői workshop keretében szükséges prezentálnia.
Az alábbi részfeladatok végrehajtása szükséges, ahol lehetséges, párhuzamos feladatvégzéssel.
1. Koncepcionális előkészítés: A stratégiai célokból és tulajdonosi igényekből levezetett magas szintű üzleti elvárások felmérése és rendszerbe foglalása, szabályozói környezet vizsgálata, vezetői víziók és igények felmérése.
2. Helyzetfelmérés: A Helyzetfelmérés során a feladat az üzleti folyamatok, szervezeti kompetenciák és az IT támogatottság felmérése, a koncepcionális előkészítés során tapasztaltak figyelembevételével.
3. Célállapot meghatározása: Javaslattétel a műszaki leírás 3. pontban felsorolt területek folyamatainak optimalizálására nemzetközi benchmark alapján, különös tekintettel az európai, európai uniós legjobb gyakorlatra. Adminisztrációs területeknél megfelelő a benchmarknak más hazai közműszolgáltató megoldása is, melyeknek az ügykezelése hasonló nagyságrendben valósul meg az Ajánlatkérőéhez.
4. GAP elemzés: A célállapot és a jelenlegi működést összevetve az eltérés azonosítása folyamatok, szervezet és IT támogatottság területén.
5. Fejlesztési terv elkészítése: A 3. pontban felsorolt területekre lebontott struktúrában fejlesztési terv elkészítése és elfogadtatása a menedzsmenttel. A GAP lista alapján megrendelői prioritások felállítása, a végrehajtandó fejlesztések kiválasztása és javasolt ütemezése, a projekteket összefogó program kidolgozása és kereteinek felállítása. Az átalakítási javaslatokat priorizálni szükséges a változás mértéke és a folyamat változtatásának időszerűsége alapján.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Ajánlattevő által teljesített olyan referenciák darabszáma, ami hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltató Társaságnál végzett bármilyen tanácsadói tevékenységre vonatkozott (db) 3
2 2.2. Ajánlattevő által teljesített olyan referenciák darabszáma, ami hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen elvégzett nemzetközi referenciamunka tevék.-re vonatkozott (db) 3
3 3. A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidőhöz képesti csökkentés mértéke naptári napokban, az ajánlathoz csatolt megvalósítási ütemtervvel (szakmai ajánlat) alátámasztva.  5
4 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/A pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 2
5 5. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/B pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  2
6 6. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/C pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 83
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a hirdetmény karakterkorlátja miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat.
II.2.5. pont folytatása
Értékelési szempontok teljes megnevezése:
2. Ajánlattevő által teljesített különleges tartalommal bíró referenciák értékelése
2.1 Ajánlattevő által teljesített olyan, az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) referenciák darabszáma, ami hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltató Társaságnál végzett bármilyen tanácsadói tevékenységre vonatkozott (legkedvezőbb: maximum 3 db) (darab), Súlyszám: 3
2.2. Ajánlattevő által teljesített olyan, az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) referenciák darabszáma, ami hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen elvégzett nemzetközi referenciamunka tevékenységre vonatkozott (legkedvezőbb: maximum 3 db) (darab), Súlyszám: 3
3. A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidőhöz képesti csökkentés mértéke naptári napokban, az ajánlathoz csatolt megvalósítási ütemtervvel (szakmai ajánlat) alátámasztva. (legkedvezőbb: maximum 40 naptári nap), Súlyszám: 5
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/A pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen szerzett - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
5. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/B pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - pénzügyi folyamatok átvilágításában szerzett - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
6. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/C pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - logisztikai területen - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése: 0 - 10 pont között
Az 1. részszempont a fordított arányosítás módszerével, a 2. részszempont alpontjai és 3-6. részszempontok az egyenes arányosítás módszerével kerülnek értékelésre a dokumentációban megadottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 3. § (3a) bekezdésére.
424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, figyelemmel a 3. § (3a) bekezdésében foglaltakra.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását (ajánlati felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes árbevételről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
P.2/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (cégátvilágításból) származó nettó árbevételről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból alkalmasnak minősül Ajánlattevő, amennyiben
P.1/ A jelen hirdetmény feladását (VI.5. pont) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele elérte vagy meghaladta a nettó 35.000.000,- HUF-ot.
P.2/ A jelen felhívás feladását megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye három évből legalább kettőben nem volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (cégátvilágítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább a 20.000.000 Ft értékeket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek. Azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetőséges értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- az elvégzett szolgáltatás, referencia munka megnevezését, leírását, (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen), adott esetben megjelölve a referenciát biztosító szervezet dolgozói létszámát és a jegyzett tőke értékét
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2/ Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjai alapján ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezetnek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt szakmai gyakorlat a bevonni kívánt szakember, referenciákat megjelölő szakmai önéletrajzának, az előírt végzettség a főiskolai vagy egyetemi oklevél másolatának benyújtásával igazolandó.
Csatolni kell az ajánlathoz a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember által aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szakember neve, végzettsége,
b) szakmai tapasztalat (év/hónaptól év/hónapig)
c) a szakember által aláírt nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban.
d) referenciamunkákra vonatkozó nyilatkozatot, adott esetben megjelölve a referenciát biztosító szervezet alkalmazotti létszámát és a tevékenység elvégzéséhez használt gépjárművek darabszámát.
A szakmai tapasztalat esetében a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, így az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év, hónap-tól év, hónap-ig megjelöléssel kell feltüntetni. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (kompetencia területek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszakra eső szakmai tapasztalatok nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Adott esetben csatolható a szakmai önéletrajzon kívüli külön dokumentumként is a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 1 szakember több alkalmassági követelményt is igazolhat.
M.3/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján tanácsadói tevékenység tárgykörben ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványt vagy a Korm.rend. 24. § (3) bek. szerinti dokumentumokat.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (3), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciákkal az alábbiak szerint:
a) legalább 1db közszolgáltatónál (hulladékgazdálkodási szervezeteknél, vagy vízi közmű vállalatnál, vagy távhőszolgáltatónál vagy áramszolgáltatónál) elvégzett hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció referenciamunka,
b) legalább 1 db hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen elvégzett referenciamunkával, ahol a dolgozók száma elérte az 1.500 főt és a jegyzett tőke elérte az 5 milliárd Forintot

M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alább felsorolt felsőfokú végzettségű (főiskolai vagy egyetemi végzettséggel) szakemberekkel:
A. 1 db hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen jártas szakértő, ezen a területen legalább 36 hónap gyakorlattal, aki részt vett legalább 1 db szervezeti hatékonyságnövelési tárgyú feladatban, melyet egy legalább 1500 főt alkalmazó szervezetnél végeztek el.
B. 1 db pénzügyi folyamatok átvilágításában jártas szakértő, ezen a területen legalább 36 hónap gyakorlattal,
C. 1 db logisztikai szakértő, ezen a területen legalább 36 hónap gyakorlattal, aki részt vett legalább 1 db szervezeti hatékonyságnövelési tárgyú feladatban, amelyet a vizsgálat tárgyát képező Társaságnál végeztek el, ahol a Társaság a tevékenységének az elvégzéséhez minimum 200 db gépjárművet használ.
M.3/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik tanácsadói tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az EU más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetőséges értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A kiválasztási szempontok folytatása:
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, figyelemmel a 3. § (3a) bekezdésében foglaltakra.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Az ellenérték megfizetése, a kiállított teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdés alapján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/05/04 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki regisztrál a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban
12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
17) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.
18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
20) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.4. pont szerint.
21) FAKSZ: Kulcsár Krisztina (lajstromszám: 00458)
22) A II.2.7. pontban meghatározott időtartam esetén Ajánlatkérő az 1 hónapot 30 naptári napként értelmezi.
23) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell megvalósítási ütemtervet, mint szakmai ajánlat az ajánlati felhívás II.2.5) pont 3. értékelési részszempont vonatkozásában. Nyertes ajánlattevő köteles az ütemtervet a szerződés hatályba lépésig aktualizálni és ajánlatkérő részére benyújtani. Az aktualizált ütemterv a vállalkozási szerződés mellékletét képezi.
24) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell szakmai ajánlatát az ajánlati felhívás II.2.5) pont 4-6. értékelési részszempontok vonatkozásában az ajánlati dokumentáció rendelkezési szerint.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
A II.1.6. pont indokolása:
Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőségét, melynek indoklás az alábbi:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Az Ajánlat egyes részfeladatai egymásra épülnek, szorosan kapcsolódnak, a megfelelő teljesítéshez szükséges az összes részfeladat egymás után történő elvégzése.
A II.2.4. pont folytatása:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 400.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
- az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1957 Társasági folyamatok vizsgálata) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
VI.3. pont folytatása:
25) Ajánlattevőnek - 0 darabtól eltérő megajánlás esetén - ajánlatához csatolnia kell szakmai ajánlatát az ajánlati felhívás II.2.5) pont 2. értékelési részszempont alszempontjai vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a 2. értékelési részszempont alszempontjai vonatkozásában tett megajánlást alátámasztó dokumentum nem kerül csatolásra az ajánlatban, vagy kevesebb számú referencia kerül bemutatásra mint a megajánlás, úgy Ajánlatkérő a megajánlást 0 darabnak, vagy a bemutatott számú referencia számának megfelelőnek tekinti és él a Kbt. 71. §-ban előírt hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségével.
26) Ajánlatkérő a 2.1. és 2.2. értékelési alszempontokra tett megajánlásként a Műszaki, szakmai alkalmasság M.1/ pontjában foglaltak igazolására bemutatott referenciákat nem fogadja el, az azokon kívül teljesített referenciákat értékeli.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák