Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4075/2019
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:Belügyminisztérium, 1051 Budapest József Attila u. 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71285032
Postai cím: József Attila Utca 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Peremicki Mónika
Telefon: +36 19994338
E-mail: monika.peremicki@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000141752019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000141752019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KSZDR rendszer kialakítás
Hivatkozási szám: EKR000141752019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” (rendszertervezés és fejlesztés) vállalkozási szerződés keretében a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KSZDR rendszer kialakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak:80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Belügyminisztérium, 1051 Budapest József Attila u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az úgynevezett Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) kialakítása, mely egyebek mellett képes legalább 6 000 fős regisztrált felhasználói szám és a műszaki leírásban ismertetett, nagy mennyiségű adattömeg (köztük pl. személyes adatok) kezelésére. A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul a korszerű emberi erőforrás-menedzsment kialakítását és működését, a HR stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató web alapú informatikai rendszer, a munkakör alapú humánerőforrás-gazdálkodás részeként elkészül a közszolgálati szervek munkaköri katasztere. Az érintett szervezetek személyügyi adatainak egységes szerkezetű és tartalmú, a KSZDR-be történő továbbíthatóságát egy elektronikus nyilvántartás és interfész, a Közszolgálati Személyügyi Interfész (KÖSZI) biztosítja. A nyertes AT feladatait képezi ezért a KSZDR és a KÖSZI rendszertervezése és a rendszerfejlesztése is.
A közbesz.re vonatkozó releváns mennyiségi adatok, főbb feladatok, teljesítési ütemezés:
A KSZDR kialakítás 2 nagy alrendszer, és azokon belül összesen 6 főbb modul tervezését és fejlesztését tartalmazza, melyek egy rendszert alkotnak, azok között rendszerkapcsolat áll fenn.
A) KÖSZI (alrendszer): Szervezetek nyilvántartása (modul); Eseti adatgyűjtés (modul); Adminisztrátori funkciók (modul); Munkaköri Kataszter (modul).
B) KSZDR Adattárház (alrendszer): Intézményi tervező (modul); Reporting funkció (modul).
Ütemezés:
I. Tervezés
1. tervezési fázis (szerződés hatályba lépéstől számítva 49 nap / T+49nap ): Tervdokumentumok előállítása (Projektalapító dokumentum, - Termék definíciós lapok, Részletes követelményspecifikáció, Szakterületi, vezetői egyeztetések, felmérés dokumentációja, Szakmai fogalomtár, Forrásrendszeri felmérési dokumentum)
2. tervezési fázis (T+98n): Tervdokumentumok előállítása (Mutatószámigény specifikáció, Riportigény specifikáció, Üzleti adatszótár)
3. tervezési fázis (T+147n): Tervdokumentumok előállítása és licencek biztosítása (Logikai rendszerterv, Fizikai Rendszerterv, Interfészspecifikációk, Tesztelési stratégia, Tesztelési terv, Migrációs stratégia, Migrációs terv, Oktatási stratégia, Oktatási terv) A KSZDR és KÖSZI üzemeltetéséhez, valamint a fejlesztői környezet kialakításához szükséges licencek átadása - az éles indítást követő 12. hónapig tartó időszakra.
4. tervezési fázis (T+357n): Pilot, éles üzem (Pilotterv; Éles átállási terv)
II. Fejlesztés
1. fejlesztési fázis (T+280n): KÖSZI fejlesztés (Adatbázis létrehozása; Interfészek elkészítése; Adatbázis ősfeltöltés). KSZDR fejlesztés (Adattárház rétegek kialakítása; A logikai adatmodell és a forrásrendszeri adatok összerendelése; A forrásrendszeri interfészek fejlesztése)
2. fejlesztési fázis (T+357n): KÖSZI fejlesztés (Adminisztrátori modulok fejlesztése, Szervezeteket regisztráló/nyilvántartó modul; Szervezettől érkező adatokat nyilvántartó modul; Szervezeti és személyi eseti adatgyűjtés - kérdőív-kitöltő modul; Munkaköri Kataszter modul). KSZDR fejlesztés (Önkiszolgáló eszköztár; Az adattárház ősfeltöltése; A KSZDR riporting réteg kialakítása; Standard riportok elkészítése; Vezetői információs felület kialakítása; Intézményi tervező modul). Oktatás (Központi munkatársak oktatása). Rendszertesztelések ( Fejlesztői teszt; Funkcionális teszt; Migrációs tesztek; Integrációs teszt; Teljesítmény és terheléses teszt; Mentés-visszaállítási teszt; Elfogadói teszt).
3. fejlesztési fázis (T+385n): Dokumentumok elkészítése (Felhasználói kézikönyvek; Telepítési leírás; Forráskód; Fejlesztői leírás). Pilot lebonyolítása (Rendszerek telepítése; Alapadatok feltöltése; Pilot eredményének elemzése). Éles üzem
III. Éles indítás utáni rendszertámogatás 180 nap időtartamra max 1000 emberóra keretmennyiség kimerüléséig.
A hirdetményben rögzített valamennyi „nap” alatt ajánlatkérő naptári napot, „óra” alatt 60 perces órákat ért.
A részletes paramétereket az egyéb közbeszerzési dok. részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. szempont: A szerződés teljesítésébe bevont, meghatározott szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása (főben) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt
II.2.14) További információ:
II.1.5ésII.2.6 a hirdetmény feladhatósága miatt lett kitöltve. AK alkalmazza a Kbt.81.§ (5)bek.-t. Ajánlati biztosíték nincs. Szerződéskötés feltételei:1)A számla jogosultja kitölti az átláthatósági nyilatkozatot az Áht. 41.§(6)bek. szerint2)A külföldi adóilletőségű nyertes AT csatolja a Kbt.136.§(2)bek. szerinti meghatalmazást. Elmaradásukat AK a nyertes AT visszalépésének tekinti(Kbt.131.§(4)be

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1) A kizáró okok
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
b) AK a Kbt. 74.§ (1)bek. b) pontja szerint kizárja az eljárásból az AT-t, alvállalkozót, alk. ig. részvevő gazd. szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
2) Megkövetelt igazolási módok:
2/A) Előzetes igazolás
a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. Korm. r. 4.§ (1), 15. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása)köteles előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok fennállásának hiányát.
Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69.§ (4)bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, és a Kbt. 69.§ (11)bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az AK közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, és az alk. feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazd. szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben – azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a 321/2015. Korm.r. előírja.
Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bek szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.
b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN),akkor minden érintett szervezetre v személyre vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek és 321/2015. Korm.r. 3.§ (3a) bek, 424/2017. Korm.r.. 13.§ (2)bek).
c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, h nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ sz. kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alk. igazolásában részt vevő alv. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon alv. tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti űrlapot nyújt be.
d) Az AT az ajánlatában EKR űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni arról,h van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő vált.bej. eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. Korm. r.13.§).
e) Öntisztázás Kbt. 64.§ (1)-(2)bek.
f) Közös AT esetén 321/2015. Korm.r 3.§ (3) bek, 424/2017. Korm.r 13. §
g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló –a 321/2015. Korm.r. megnevezett– elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
2/B) Igazolás
a) A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t –illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT is –a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a 321/2015. Korm.r 8.§;10.§,12 - 14.§ és 16.§ rendelkezései, ill a 424/2017. Korm. r. 12.§ (2) bek. szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
b) Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek v személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és 321/2015 15§ (1) bek
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT-nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) ill. (6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát (attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak)
Ha az AT a számviteli jogszabályoknak megfelelő árbevételről szóló nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P.1. ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.)
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bek. alapján – a közös ajánlattevők a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Részletek: Kbt. 65. § (7), (8), (11) bekezdés, 67.§ (3) bekezdés. Releváns még: Kbt. 69. § (7) és (9) bekezdés.
AK – figyelemmel a Kbt. 67. § (2) bek. valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 2. § (5) bek.re – előírja, hogy a gazdasági szereplőnek csak az egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. rész: Kiválasztási szempontok „alfa”: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőjét kell kitöltenie, a IV. rész bármely további szakaszát nem; tehát AK a P.1. alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A karakterkorlátok miatt AK ebben a rovatban rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével történik (https://ekr.gov.hu). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat lásd 424/2017. Korm. r. 10-13. §. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. r. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az AT, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 700.000.000,- HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszaknál később jött létre, és ezért nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, úgy ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha a létrejötte utáni teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri vagy meghaladja a 700.000.000,-HUF-ot.
A karakterek korlátozása miatt ajánlatkérő ezen rovatban tájékoztatja az ajánlattevőket a felhívás III.1.1) és III.1.2) és III.1.3) pontjaival összefüggésben arról hogy a kizáró okok fenn nem állásának, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi. Az első körben az EEKD alapján, második körben a Kbt. 69. § (4) ill (6) bekezdés szerinti bírálat körében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve jelen felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására során. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
Ha AT az ajánlatban átalakulásra hivatkozással jogelődje bármely adatát fel kívánja használni –figyelemmel a Kbt. 65.§(11) bek.re – az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási,kiválási szerződést,átalakulási cégiratokat.
Releváns még 424/2017. Korm. r. 12. § (2) bekezdése.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.-M.2.: A Kbt. 65.§ (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21.§(3) bek. a) pontja alapján AT-nek az AK Kbt. 69.§ (4) ill (6) bek szerinti felhívására be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. Korm. r. 22. §(1)-(2) bek-ben előírtak szerint. A 321/2015. Korm.r. 22. § (4)-(5) bek. is alkalmazandó.

Ajánlatkérő az M1. és M.2. esetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. és M.2. alkalmasság ugyanazzal a referenciával is igazolható, ha annak tartalma mindkét követelményben foglaltak teljesítését alátámasztja.
M.3.: A Kbt. 65.§ (4) bek. és a 321/2015. Korm. r. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján az AK Kbt. 69.§ (4) ill (6) bek szerinti felhívására az alkalmasság igazolására be kell nyújtani annak a 2 fő szakembernek a megnevezését, képzettségét, szakmai tapasztalatának ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Benyújtandó dok:
a) Nyilatkozat, mely tartalmazza a szakemberek nevét.
b) A szakemberek képzettségének és szakmai tapasztalatának alátámasztására be kell nyújtani a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Az önéletrajznak tartalmaznia kell legalább a szakember nevét; felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) képzettségét (oktatási intézmény és megszerzett képzettség feltüntetésével); valamint a legalább 36 hónapos releváns szakmai tapasztalat ismertetésére dátumokkal (legalább év, hótól – év hóig pontossággal) adja meg az alábbi adatokat: *munkahely/munkáltató neve; * ellátott feladat, tevékenység, munkakör; * annak az informatikai rendszernek a megnevezése, amelynek a fejlesztésében közreműködött; * továbbá annak a gazdasági szereplőnek a megnevezését, akinek a részére, javára az érintett fejlesztést megvalósították (megrendelő).

Ha a szakember egyazon időben több tárgyi „projektben” (fejlesztésben) is részt vett, az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben max. 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott
c) A szakemberek képzettségét igazoló dokumentum másolata.
d) A szakemberek nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesznek. (önálló dokumentumban, vagy az önéletrajz részeként is benyújtható)
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Részletek: Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdés, 67.§ (3) bekezdés. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni.
Releváns még: Kbt. 69. § (7) és (9) bekezdés; 321/2015. Korm. r. 1.§ és 3.§-ában foglalt előírások.
AK – figyelemmel a Kbt. 67. § (2) bek.-re valamint a 321/2015. Korm. r. 2.§ (5) bekezdésére – előírja, hogy a gazdasági szereplőnek csak az EEKD „IV. rész: Kiválasztási szempontok „alfa”: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” mezőjét kell kitöltenie, a IV. rész bármely további szakaszát nem; tehát ajánlatkérő valamennyi műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha az M.1-M.3. pont szerinti valamennyi minimumkövetelménynek – akár önállóan, vagy a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdés szerint – megfelel.
M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább egy olyan szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, mely alátámasztja, hogy teljesített legalább 1 db, legalább 4.000 fő regisztrált felhasználó kezelésére képes/alkalmas, személyes adatokat kezelő web alapú informatikai rendszerfejlesztést és/vagy adattárház fejlesztést.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább egy olyan szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, melynek tárgya olyan informatikai rendszerfejlesztés és/vagy adattárház fejlesztés volt, mely legalább két önálló részből és/vagy modulból és/vagy rendszerből és/vagy alrendszerből állt, melyek között kiépített rendszerkapcsolat állt fenn. Rendszerkapcsolat alatt távoli szerverek között kialakított ún. webservice kapcsolatot, biztonságos adatbázis kapcsolatot, illetve egyéb interfész megoldásokat kell érteni.
M.3. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel – akiket nyertessége esetén a szerződés teljesítésébe is bevon, – akik személyenként külön-külön rendelkeznek informatikai és/vagy műszaki és/vagy természettudományi képzési területhez tartozó felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) képzettséggel, valamint legalább 36 hónapos informatikai rendszer fejlesztési szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő a felsőfokú egyetemi vagy főiskolai képzettséggel egyenértékűnek tekinti a bolognai folyamat által bevezetett alapképzést (bachelor) vagy mesterképzést (masters) az alkalmasság és az értékelés körében is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás a fejlesztésre a projekt költségvetése terhére (100,00000% intenzitás) a 272/2014. Korm. r. 3. § (1) bek. 51. pont szerinti szállítói finanszírozással. A rendszertámogatásra vonatkozó vállalkozói díj fedezetét az AK az egyedi megrendelésben rögzíti.
Előleg 30 %. (lásd 272/2014. Korm. r. 118/A-119.§) Részszámlázási lehetőség van (1 részszámla az I. ütem végén (Tervezés 3. fázis után) max 40 % lásd útmutató, és 1 végszámla az éles indítás után + rendszerhasználati támogatásnál teljesített egyedi megrendelésenként). Kifizetés a számlák kézhezvételét követő 30 napon belül, átutalás útján a Ptk. 6:130.§ (1) bek., 6:155 §-t, és a Kbt. 135.§ (1), (4)-(6) bek. is figyelembe véve.
A Kbt.35.§ (8)-(9) bek. alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzés alkalmazása miatt az EKR-rendszerben.
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000141752019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt. Figyelemmel arra, hogy a rendszert alkotó egységek (modulok és funkciók) adekvát működése az egyes adatszerkezetek kényes összeilleszthetőségétől is jelentős mértékben függ, azok megtervezése és kifejlesztése nem biztosítható az elemek időbeni és alkalmazott fejlesztői metodika szeparált megvalósításával. Előbbi megállapítás különösen igaz az adattárház és az azt forrás adatokkal kiszolgáló KÖSZI vonatkozásában. Az alkalmazott adatszerkezetek egységes felépítése olyan elvárás, amely álláspontunk szerint kizárólag egy kézben koordinált és időben jól definiált, egységes, egymással kompatibilis módszerekkel valósítható meg.
2) II.2.5)-höz: Az ár 2 alszempontból áll: 1.1. KSZDR rendszerkialakításra eső teljes vállalkozói díj, súlyszáma 85; 1.2. az éles indítás utáni rendszertámogatás keretösszege (1000 szakértői óra díja), súlyszáma 5. A Kbt. 77. § (1) bek.-re tekintettel az 1.2. alszempontra nettó 15.000.000 HUF-nál kedvezőtlenebb ajánlati elem nem tehető. Részletek EKD-ban. A Kbt. 73. § (6) bek c) pontja szerint a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az 1.2. alszempontra vonatkozóan nettó 15.000.000 Ft összeget meghaladó ajánlati elemet tartalmaz. A Kbt. 76.§ (9) bek c): 0-10 pont. A Kbt. 76.§ (9) bek. d) pont szerinti módszer részletes ismertetése az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban EKD) található. 1. szempont (ár) mindkét alszempontja fordított arányosítás, 2. szempont (szakember – max 3 főig) egyenes arányosítás.

3) A II.2.7) ponthoz: a 19 hónap a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre. Tényleges teljesítési határidő (éles üzembe állítás) a szerződés hatályba lépéstől számított 385 nap a felhívás II.2.4) pontja szerinti ütemezésben, továbbá éles indítás utáni rendszertámogatás éles indítás utáni + 180 napig.

4) AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeihez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket, így a 321/2015. Korm. r. 19.§(7)bek. és 24.§(1) bek. nem releváns.
5) Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokhoz az EKR rendszerben űrlapok találhatóak, továbbá ajánlatkérő .doc formátumban minta-formanyomtatványokat bocsát rendelkezésre.
6) Az ajánlat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok pl: (a felsorolás nem teljes, részletes jegyzéket lásd az EKD-ban)
Felolvasólap (EKR-ben elektronikus űrlap)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EKR-ben elektronikus űrlap)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§(2) bek. szerint, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, nyíl. változásbejegyzési eljárásról (EKR-ben elektronikus űrlap)
Nyilatkozat üzleti titokra vonatkozóan
Pénzügyi – szakmai ajánlat az 1,és 2. értékelési szempontokra vonatkozóan
Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy(ek) {(közös) ajánlattevő(k)/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet} képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát.
+ közös ajánlattétel és / vagy kap.szerv. igénybe vétele esetén egyéb, Kbt.-ben és EKD-ben rögzített dokumentumok
7) A nem EKR űrlap formájú dokumentumok formájára a 424/2017. Korm. r. 10. § irányadó. Részletek még EKD-ban.
8) AK nem kér információt azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait az AT nem veszi igénybe (az EEKD II. rész D) pontját nem kell kitölteni)
9) A közbeszerzés vállalkozási szerződés megkötésére irányul.
10) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Peremicki Mónika, lajstromszáma: 00128, 1051 Budapest József Attila u. 2-4.; monika.peremicki@bm.gov.hu.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
2) A 2 értékelési szempont: ajánlatkérő értékelni kívánja, ha az ajánlattevő be tud vonni a szerződés teljesítésébe olyan – egy vagy több – szakembert, aki igazolhatóan részt vett olyan informatikai fejlesztésben, amely adattárház technológiát alkalmazott, illetve BI eszköz felhasználását is magába foglalta. 0 fő megajánlható, arra 0 pont jár, 3 illetve annál több főre max. 10 pont jár. A 2. értékelési szempontra megajánlott, illetve az M.3. pont szerinti alkalmassági követelmény teljesítésére bevont szakemberek között az átfedés megengedett, ha a szakember az alkalmassági és az értékelési szempont szerinti követelménynek is megfelel.
3) A karakterkorlátozására tekintettel ajánlatkérő az alábbiak szerint egészíti ki a hirdetmény VI.3) pontjában foglaltakat:
a) Szerződést megerősítő biztosítékok: késedelmi kötbér 0,5%/nap, max 20 %; meghiúsulási kötbér 20 %; hibás teljesítési kötbér 15%. Részletek a szerződésben.
b) Jótállás: A Vállalkozó köteles a KSZDR kialakítás hibás teljesítéséért, valamint a Rendszertámogatás során nyújtott további szolgáltatások hibás teljesítéséért a szerződésben foglaltak szerint helytállni (jótállás). A jótállási időszak kezdő időpontja KSZDR esetében az éles üzembe állítás napja, a Rendszertámogatás esetén az egyedi megrendelésben meghatározott szolgáltatás Megrendelő által történt átvételének napja. A jótállási kötelezettség 12 hónapig tart.
c) Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek alapján feltételes: a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 kódszámú felhívás 3.5.2 pontjában előírtak szerint a jelen beszerzés tárgyát képező fejlesztés AK, mint a Projekt kedvezményezettje általi teljesítésének határideje 2018. 12. 31. AK a Projekt keretében a jelen beszerzés teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbítása érdekében kérelmet nyújtott be az irányító hatósághoz. AK a módosítási igény el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135.§ (12) bek. alapján AK a fenti feltételt a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. A szerződés hatályba lépése továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. 106. §-a szerinti, az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány meglétéhez kötött.
d) Idegen nyelvű dok. benyújtásakor a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. AK az AT általi felelős fordítást is elfogadja
e) Az ajánlatban szereplő valamennyi összeget HUF-ban kell megadni. A különböző devizák HUF-ra történő átszámításáról tájékoztatás az EKD-ban
f) Közös aj.tétel Kbt. 35-36.§
g) Üzleti titok Kbt.44.§
h) AK a Kbt. 71.§(6) bek. 2. mondat szerinti korlátozással nem él
i) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
j) A IV.2.6) pont a Kbt. 81.§(11) bek. alapján 60 nap
k) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF)
l) Az EKR-ben az űrlapokon felül elérhető EKD 5 kötetből (5 külön fájlból) áll. (I. útmutató, II-III. minták, IV. műszaki leírás, V. szerződéstervezet)
m) Ajánlatkérő a közbeszerzés megindítása előtt nyilvános piaci konzultációt tartott, melynek részletei elérhetőek a http://www.kormany.hu/hu oldalon (dokumentumok, BM, közbeszerzések).
n) További releváns infók a 424/2017. Korm. rendeletben és a 321/2015. Korm. rendeletben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák