Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.22.
Iktatószám:4944/2019
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest – Etyek között;Magyarország, Budapest – Etyek között
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000296292019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000296292019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Budapest-Etyek
Hivatkozási szám: EKR000296292019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal – Budapest – Etyek közötti szakaszon 0+000-13+918 km sz. között, Budaörs – Törökbálint – Biatorbágy szakasz kiviteli tervek készítése és megépítése 9.574,8 km hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)
2. rész:
Budapest – Balaton kerékpáros útvonal – Budapest – Etyek közötti szakaszon 16+578-20+999 km sz. között, Biatorbágy – Etyek szakasz építési engedélyének módosításához fedvényterv készítése, a kiviteli tervek elkészítése és megépítése 4421 m hosszban (PST 3. szintű kód: B005.01.73)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest–Etyek közötti szakasz, 0+000-13+918 km
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45233162-2
45233221-4
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU120,HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest – Etyek között
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BO-2 - TB-7 szakasz
Budaörsi szakaszok:
BO-2: 452 m hosszú 3,30 m széles, kertiszegélyes önálló kerékpárút kialakítása a Kamaraerdei park területén. A parknál a gyalogsétány keresztezése eltérő textúrájú burkolattal kialakítva. A Beregszászi-Kolozsvári-Seregély u.-i körforgalom után a Kamaraerdei park gyalogsétányával párhuzamosan, de attól zöldsávval elválasztva. A park végénél a Temető utcán 0+452-0+538 kmsz között a hídon áthaladva 86 m hosszon kerékpáros nyom kerül felfestésre.
Törökbálinti szakaszok:
TB-1: 1381m hosszon a Temető u. – Raktárvárosi út között vegyes használatú útként (ingatlankiszolgáló és kerékpáros) 3,50 m széles aszfalt burkolattal 1,00-1,00 m széles padkával kerül kialakításra. A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 500 méterenként kitérők tervezése történt.
TB-2: 1904 m hosszon a Raktárvárosi út – (Fűzfa u) Malom dűlő között vegyes használatú útként (ingatlan kiszolgáló és kerékpáros) 3,50 m széles aszfalt burkolattal 1,00-1,00 m széles padkával kerül kialakításra. A kétirányú forgalom biztosítása érdekében 500 méterenként kitérők tervezése történt. Az 1+693 kmsz-ben MÁV iparvágány keresztezi az utat.
TB-4: 20 m hosszú kerékpárút, csatlakozás Téglagyár utcáról a Bajcsy-Zsilinszky út szervizútjára. Gépjármű forgalom elől kerékpárosok számára átjárható behajtásgátló kerül elhelyezésre.
TB-6: 939 m hosszú 3,30 m széles, kertiszegélyes önálló kerékpárút a Régivasútsorral
párhuzamosan, az M0 feletti hídon meglévő létesítményen vezetve.
TB-7: Budaörsi bekötés 720 m hosszon önálló 2,80 m épített szélességű, a Raktárvárosi úttal párhuzamos kerékpárút, majd a vasúti vágányok és az M1/M7 autópálya felett meglévő burkolaton vezetett gyalog és kerékpárút.
TB-9-BI-1 szakasz
0+000 – 1+215 km sz. burkolat mezőgazdasági út (vegyes forgalmú szakasz)
A tervezési szakasz eleje csatlakozik Törökbálinton a Régivasútsor utca folytatásaként vegyes forgalmú útként funkcionáló jelenleg is burkolt úthoz. A tervezett vegyes forgalmú út merőlegesen csatlakozik a meglévő burkolt úthoz, majd egy R=15 m sugarú bal ív után az 1. sz. Budapest - Hegyeshalom - Rajka vasútvonallal halad párhuzamosan a 0+000 – 0+500 km szelvények között. A 0+000 – 0+300 km sz. között a tervezett vegyes forgalmú út burkolatszéle és a szélső vágánytengely távolsága áltagosan 9,0 -10,0 m. A legkisebb távolság a 0+211 km szelvényben 8,92 m. A 0+300 – 0+500 km sz. között a tervezett út és a vasút folyamatosan távolodik egymástól. A 0+425 km szelvénytől az útburkolat és vágánytengely távolsága meghaladja a 20,0 m-t. A vegyes forgalmú út ezt követően a meglévő földút nyomvonalán halad tovább eltávolodva a vasúttól. Az utat mindkét oldalon erdősáv, fás terület szegélyezi. A vegyes forgalmú útként funkcionáló burkolt mezőgazdasági út az 1+215 km szelvényig tart, ezzel biztosítottá válik a szomszédos ingatlanok megközelíthetősége. A visszafordulás lehetőségét a 1+195 km szelvénybe tervezett útcsatlakozás jellegű burkolt felület biztosítja, mely a 0293/47 helyrajzi számú út minőségi osztályú ingatlanig kerül kiépítésre.
1+215 – 4+158.81 km sz. önálló kerékpárút és elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút
A tervezett nyomvonal a 1+215 km szelvénytől önálló kerékpárútként folytatódik egészen a tervezési szakasz végéig. A kerékpárút teljes hosszon a régi vasút vonalán halad. Az 1+300 km szelvénytől a kerékpárút tervezett nyomvonala egyre közelít a vasútvonalhoz. Az 1+600 – 2+400 km szelvények között a tervezett burkolatszél és a szélső vágánytengely távolsága áltagosan 8,0 -9,0 m. A legkisebb távolság a 1+694 km szelvényben 6,91 m. A 2+400 km szelvénytől a kerékpárút fokozatosan eltávolodik az 1. sz. vasútvonaltól és a régi vasút nyomvonalán halad tovább. A kerékpárút a 2+741.2 km szelvényben meglévő burkolt árkot keresztez, majd elhalad Biatorbágy település által létesíteni tervezett jégcsarnok mellett.
folytatás a VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M.2.pont 2.1. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 10
2 III.1.3) M.2.pont 2.2. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 10
3 III.1.3) M.2.pont 2.3. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 5
4 III.1.3) M.2.pont 2.4. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00005
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány
A finanszírozás megoszlása várhatóan 78 % a hazai, 22 % VEKOP forrásból valósul meg, utófinanszírozás útján. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Budapest–Etyek közötti szakasz, 16+578-20+999 km
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45233162-2
45233221-4
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU120,HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest – Etyek között
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BI-4-ET-1 szakasz
A tervezési szakasz Biatorbágyon a Nagy u. - Rákóczi u. csomópontjában belterületen kezdődik 0+000 kmsz, majd a Rákóczi utca - 8106 j. út – Benta-patak által határolt területen halad keresztül. Ezen a szakaszon a nyomvonal úgy került kijelölésre, hogy korábban az Önkormányzat megbízásából a 8106 j. út és a 8104 j. út csomópontjába tervezett körforgalmú csomópont helyigényét figyelembe vettük. A nyomvonal a Benta-patakot elérve azzal párhuzamosan halad, majd egy jobb ív után a Benta-patak és az országos közút között, azokkal párhuzamosan vezet tovább. A 0+449.80 km szelvényben keresztezi a Benta-patakot, ahol híd műtárgy épül. Ezt követően a kerékpárút a ~0+800 km szelvény térségéig a közúttal párhuzamosan halad, majd két R=15 m sugarú ellenívet követően a nyomvonal a közút melletti ~25-35 m széles erdősáv mögé kanyarodik és az erdősáv mentén halad a 1+432.80 km szelvényig, ahol meglévő földutat keresztez. Az erdősáv mellett a kerékpárosok erős emelkedőben haladnak, majd az emelkedőn felérve és visszatekintve a Biatorbágyi-tó és a település látképe tárul eléjük. Az 1+105 – 1+435 km sz. közt fedvényterv készítése a feladat, engedélyezéssel, burkolt mezőgazdasági út kialakítására, az ingatlanmegközelítés biztosítására.
A földútcsatlakozást elhagyva a nyomvonal ismét a 8106 j. út mellett megy tovább. Az 1+432.80 – 3+467.30 km szelvények közötti nyomvonal szakasz megtervezését két szempont határozta meg: az egyik a Biatorbágy és Etyek közötti teljes külterületi szakaszon telepített platánsor vonala, a másik pedig az úttal párhuzamosan haladó NA300 acél vízvezeték nyomvonala volt. A tervezés során törekedtünk arra, hogy a fasor és a kerékpárút burkolatszéle között ~ 2,00 m távolságot megmaradjon. A nyomvonal az 1+916.60 km szelvényben keresztezi a Széleslyuki-mellékágat, ahol hídműtárgy épül. A vízvezeték és a fasor között rendelkezésre álló hely egy helyen beszűkül a 2+600 km szelvény környezetében, itt ~55 m hosszon érintetté válik a meglévő fasor. A fasorban a fák ültetési távolsága ~8-10 m, így előreláthatóan 6-7 fa átültetése vagy pótlása szükséges. A 3+467.30 km szelvényben a kerékpárút földútcsatlakozást keresztez, itt a meglévő vízvezeték északi irányba fordul. A nyomvonal a 3+640 km sz.-ig a közút mellett halad, majd a közút mellé korrigált Széleslyuki-mellékág mellett megy tovább. A vízfolyást a kerékpárút a 3+768.50 km szelvényben keresztezi, ahol áteresz épül. A Széleslyuki-mellékág (földhivatali térképen Papréti–patak) keresztezése esetén a Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei Igazgatósága elfogadja, illetve üzemeltetési szempontok figyelembe vétele miatt támogatja, hogy az innen csupán ~100 m-re található közúti műtárggyal azonos méretű és kialakítású áteresz kerüljön beépítésre a jogszabályi előírásokból eredő 5,0 m nyílású hídszerkezet helyett. Ennek oka, hogy az alvízi oldalon lévő meglévő közúti áteresznél nagyobb átfolyási szelvényt biztosító műtárgy esetén a többlet vízhozam a közúti áteresz előtt állna meg, ami közútkezelői szempontból nem kívánatos, ennél elfogadhatóbb az a megoldás, ahol ugyanezen esetleges visszaduzzasztás már a kerékpárútnál bekövetkezik. A 3+800 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig a kerékpárút ismét a közút mellett halad. Ezen a külterületi szakaszon két kapubehajtó válik érintetté az egyik egy lovaspóló pálya kapuja, míg a másik egy borászaté. A kerékpárút Etyek belterületének szélét elérve egy R=10 m sugarú ívvel fordul rá a 8106 j. útra, majd a tervezett településkapun átvezetve kétoldali kerékpársávként ér véget a tervezési szakasz.
A kivitelező feladata az engedélyezési tervek alapján a hiányzó fedvényterv és kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása és azt követően a kivitelezés elvégzése.
A tervezett nyomvonal számos közművet érint (vízvezeték, nagynyomású gázvezeték, távközlési földkábel, 20kV-os földkábel, és légvezeték).
folytatás a VI.4.3) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M.2.pont 2.1. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 10
2 III.1.3) M.2.pont 2.2. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 10
3 III.1.3) M.2.pont 2.3. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 5
4 III.1.3) M.2.pont 2.4. alpont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00005
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.
A finanszírozás megoszlása várhatóan 86 % a hazai, 14 % VEKOP forrásból valósul meg, utófinanszírozás útján.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bek-re és a Kbt. 63. § (3) bek-re).Kbt. 74. § (1) bek szerint ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, alvállalkozót ,alk. igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód valamennyi rész esetében:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend (Továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá. Kr. 15. § (1) bek alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalk vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kr. 15. § (2) bek értelmében azon alvállalk tekintetében, amelyek nem vesz részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bek szerint az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidővel hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt, hogy igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolni, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá (Kr. 14. és 16. §)
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások valamennyi rész esetében:
a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
b) Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Folytatás a III.1.2) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához valamennyi rész esetében:
Valamennyi rész esetében Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnként) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő valamennyi részre elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján AT nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (közúti építési munkák) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:
 pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
 számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (mindkét rész vonatkozásában).
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 13. § (4) bek-re, mely szerint az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – vagy a Kbt. 65. § (8) bek szerinti szervezet részéről az ajánlatba csatolandó – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (közúti építési munkák) szerinti árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el:
I. rész esetében az 1 300 000 000 HUF-ot,
II. rész esetében az 500 000 000 HUF-ot.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.
P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladómértékű sorba állítás fordult elő. (mindkét rész tekintetében).
Valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 65. § (6) bek alapján a P.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.2. pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti fogalmakat érti.
Közút építése alatt Ajánlatkérő a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
Folytatás a III.1.1) pontból:
Az alábbi igazolási mód valamennyi rész esetében:
a) Magyarországon letelepedett az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján.
b) A b) pont szerinti követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban (az országos szakmai kamara névjegyzékében) szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek. alapján.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A III.1.3) pontban rögzített előírások valamennyi rész tekintetében irányadóak.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő valamennyi rész esetében elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így valamennyi részre a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:
M.1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben teljesített, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.
A Kr. 21. § (2b) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe.
M.2. Csatolni kell részenként a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:
 adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,
 a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),
 az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe.
A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell - az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is.
A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben teljesített, legfeljebb 13 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített:
1. rész vonatkozásában:
M.1.1. legalább 7.000 m hosszú országos és/vagy helyi közút építése, amelyben legalább 1.300 m hosszú szakasz egybefüggő volt.
2. rész vonatkozásában:
M.1.1. legalább egybefüggően 3.000 m hosszú országos és/vagy helyi közút építése.
Egybefüggő út alatt Ajánlatkérő a folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti. A referencia egy vagy több szerződésből is igazolható, ha az egybefüggő jelleget a tervezési szakasz(ok) szelvényszámai (azok folytonossága) igazolják. Egy referenciaigazolás mindkét rész vonatkozásában felhasználható a minimumkövetelményeknek való megfelelés céljából.
„Országos közút” és „helyi közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat.
Közút építése alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi vagy felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút területén szerzett útépítési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.4. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és
— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút területen szerzett tervezési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) és (2) bekezdése szerinti fogalmakat érti.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
1 szakember egy pozícióra jelölhető, ugyanaz a szakember mindkét rész tekintetében megjelölhető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő élhet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Folytatás VI.4.3) pontban
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Teljesítési, jótállási biztosíték (5%-5%)
Jótállási idő: 36 hónap
Szavatossági idő: 60 hónap
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja alapján számított 0,5% kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó vállalkozói díjának 15%-a).
Hibás teljesítési kötbér: 15%, alapja a (rész)teljesítés nettó vállalkozói díja
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a
Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF
A tartalékkeret 2 %.
A finanszírozás forrása: vegyes, európai uniós (VEKOP-4.1.1-15-2017-00005) és hazai.
A szerződés utófinanszírozású.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend (2) - (8 bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend (2) - (8 bekezdése szerint az ajánlatok felbontását az EKR végzi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében:
Közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetők a Kbt. 39. § (1) bek szerint korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. szerinti szakemberek rendelkezzenek:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont – MV-KÉ jogosultság, M/2.2. pont – MV-KÉ jogosultság, M/2.3. pont – MV-KÉ jogosultság, M/2.4. pont – KÉ-K jogosultság.
Az ajánlat benyújtása az 1. rész vonatkozásában 2.000.000,- Ft, a 2. rész vonatkozásában 1.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat.
Ajánlatot a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 5. § (2) bek alapján elektronikus példányban kell benyújtani. Elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni. Amennyiben nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában (424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 11. § (1) bek.).
Értékelési szempont RÉSZENKÉNT: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány.
Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza a ponthatárok közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős. kritérium mindegyike esetén: 36 hónap)
IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napos ajánlati kötöttséget jelent
A hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosított, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§ (6) bek)
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.
A Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat csatolandó.
Az ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.
Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Szerződéses Feltételekben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni:
1. rész vonatkozásban: legalább 50 millió Forint/kár és 250 millió Forint/év terjedelmű felelősségbiztosításra.
2. rész vonatkozásában: legalább 50 millió Forint/kár és 100 millió Forint/év terjedelmű felelősségbiztosításra.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
Folyt. II.2.4) pontból 1.rész:
Ezt követően a Csodaszarvas utcával párhuzamosan, mély bevágásban halad a kerékpárút. A 3+550 km szelvénytől a régi vasút északi töltésén halad a kerékpárút majd az északi viadukthoz csatlakozik. A viadukton a meglévő acél járófelület kerül megtartásra. A viadukton áthaladva a nyomvonal további 200 m hosszon folytatódik szintén a régi vasúti töltés tetején, majd csatlakozik az Ybl Miklós sétány meglévő burkolatához. Ezen a szakaszon a tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút a meglévő közvilágítási kandeláberek mellé került elhelyezésre. A kivitelező feladata az engedélyezési tervek alapján a hiányzó kiviteli tervek elkészítése, jóváhagyatása és azt követően a kivitelezés elvégzése. A tervezett nyomvonal számos közművet érint (vízvezeték, nagynyomású gázvezeték, távközlési földkábel, 20kV-os földkábel, és légvezeték).
Folyt. II.2.4) pontból 1-2.rész:
Kivitelező további feladata:Kivitelezői feladat a közmű kiváltásoknál az engedélyek beszerzése,szükség esetén annak engedélyeztetése,többoldalú megállapodások előkészítése, a vezeték szolgalmi jog bejegyeztetéseésannak költségeit is viseli.
Kivitelező feladata a közmű kezelőkkel,útkezelőkkel folyamatos kapcsolattartás,hozzájárulások beszerzése,melyeknek költségeit szintén Kivitelező viseli.Az építési munkák organizációja során csatlakozó szakaszok összhangjáról gondoskodni szükséges,a csatlakozó szakaszokat fel kell tárni és Mérnök engedélyezi a továbbépítést.A feladatokat részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.Feladat részletes meghatározását - a KDok részeként - a KD III-IV-V. kötete tart.(műszaki kötetek). A műszaki kötetek részeként az építési hatóság által UT/856/30/2018.(érv.ideje:2021.06.15.),és FE/ÚT/NS/A/251/22/2018 (érv.ideje:2021.03.21.) üszámon kiadott jogerős építési engedélyek átadásra kerül az érdeklődő GSZeknek.
Folytatás a III.1.2) pontból:
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AKt az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. AT élhet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bek szerinti lehetőséggel, ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. Minősített ATk esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Folytatás a III.2.1) pontból:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. tv, 2001. évi C. tv, 322/2015.(X. 30.) Korm.rend, 266/2013. (VII. 11.) Korm.rend, 77/2010. (III. 25.) Korm.rend, 33/2008.(II.21.) Korm.rend, 32/2009 (XII.29.) NFGM rend.
Folytatás a III.2.2) pontból:
AK 30% előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 1.mell.134/B.1 és 2. pontban foglaltak alapján, azzal, hogy hogy 10 % feletti előlegigénylés esetén biztosítékot kell nyújtani az igényelt előleg 10%-ot meghaladó részére. Az igényelhető előleg mértékére a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó.
Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: 2015.éviCXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek., 2013.éviV.tv. 6:130. § (1)-(2) bek.,2017.éviCL.tv., 2007.éviCXXVII.tv.
Valamennyirész esetében 3 rész- és 1 végszámla nyújtható be. Részletes információ a KD-ban
Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.
Folytatás a VI.3) pontból:
Nyertes ATköteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a SZFben rögzítettnek megfelelően részenként tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább2millióHUF/káresemény és legalább5millióHUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezőifelelősségbiztosítását kiterjeszteni. AK a Kbt. 75.§(2)bek.e)pontját alkalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák