Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/71
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.04.11.
Iktatószám: 6320/2019
CPV Kód: 48820000-2
Ajánlatkérő: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Információ-technológiai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27713501
Postai cím: Kéthly Anna Tér 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nonn Tímea
Telefon: +36 203481828
E-mail: timea.nonn@ujvilag.gov.hu
Fax: +36 15501502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujvilag.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000169332019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000169332019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Információ-technológiai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hardverinfrastruktúra bővítése
Hivatkozási szám: EKR000169332019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Fejlesztéspolitikai rendszerek hardverinfrastruktúra bővítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hardverinfrastruktúra bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak: 51611100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fejlesztéspolitikai rendszerek hardverinfrastruktúra bővítése. Ajánlatkérő meglévő Hitachi Vantara háttértárolóinak hardverbővítése és szoftver terméktámogatási szolgáltatásának biztosítása. Ajánlattevőnek a bővítéses rendszerkonfigurációkra és a szoftver terméktámogatási szolgáltatásra kell ajánlatot beadnia. A szolgáltatás keretében a reaktív (hibaelhárítási) és proaktív (hibamegelőzési) kategóriájú támogatás fejezetekben részletesen ismertetett elvárásokat, továbbá a hardverbővítés teljes rendszerintegrációját és annak rendszerszintű dokumentálást szükséges megajánlani a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás 1. számú mellékletben részletezett háttértároló rendszer hardver és szoftver elemeire terjed ki. A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében kerül sor. Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. Ajánlatkérő tételes összehasonlító táblázat benyújtását kéri. A beszerzés részletes tartalmát a Műszaki leírás tartalmazza. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az EKR rendszerben elérhetővé teszi. A dokumentumok módosítását az EKR rendszerben rögzítjük, amely így elérhetővé válik valamennyi eljárás iránt érdeklődő regisztrált gazdasági szereplő számára. Az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul tájékoztatja (EKR) valamennyi gazdasági szereplőt, amelyek az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, az EKR rendszerben A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdését Ajánlatkérő nem alkalmazza, azaz nem tesz közzé hirdetményt. AK előírja a rendszerben csatolt dokumentumok formátumára fájlformátumra vonatkozó követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az eljárás elektronikus lefolytatására irányadó az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek. A szolgáltatás ugyanazon célra irányul és nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai sem teszi lehetővé a közbeszerzés részekre bontását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. pontban előírt szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (0-24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK előírja a rendszerben csatolt dokumentumok formátumára fájlformátumra – vonatkozó követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumokban. Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást [Kbt. 35. §], amelynek ki kell terjednie az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatok megtételére is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. §-a alapján ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § alapján a Korm. rendelet II. fejezete szerint kell eljárni Ajánlatkérő által kérteknek megfelelően, esetleges ellentmondás esetén a Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb Hitachi Vantara adattároló családból származó vagy azzal egyenértékű rendszerek szállításából és telepítéséből, és/vagy üzemeltetéséből, és/vagy karbantartásából származó referenciát. A kért referencia legfeljebb három szerződés bemutatásával teljesíthető. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. Az ajánlattevő az ajánlatában csatolja az M1. szerinti alkalmassági követelménynek történő megfelelését igazoló referencia nyilatkozatot vagy igazolást. Az alkalmasságot 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) a) vagy b) pontja alapján kell igazolni. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: — a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal), — a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét (a kapcsolattartó telefonos és/vagy e-mailes elérhetőségével), — a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból a közbeszerzés tárgyának való megfelelés megállapítható legyen), — a szállítás mennyiségét (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelménynek történő megfelelés megállapítható legyen), — továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az együttes megfelelés a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak szerint lehetséges.
M2. A Kr. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja annak a szakembernek nevét/szervezetnek a megnevezését, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberrel milyen jogviszonyban áll és mely pozícióra vonja be. Csatolni kell továbbá a szakember tapasztalatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot (a rendelkezésre állási nyilatkozattal együtt), a végzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (tól-ig, legalább év/hó) - térjen ki a szakember szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan, kiemeléssel jelölje az M.2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat. Így, pontosan egyértelműen derüljön ki, hogy rendelkezik Hitachi Vantara adattároló családból származó háttértároló vagy azzal egyenértékű rendszer üzemeltetésében, telepítésében, konfigurálásában, hibaelhárításában legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. (Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, az egyes projektek során szerzett szakmai tapasztalatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis 1 naptári évben maximálisan 12 hónap számítható.) Amennyiben ajánlattevő az ajánlatban benyújtott önéletrajzban feltüntette az alkalmassági követelmények szerinti tapasztalatokat is, az önéletrajzot az Ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására nem kell ismételten benyújtania, tekintettel arra, hogy ajánlattevőnek a szakember végzettségét igazoló okiratának másolatát, a rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint az ajánlatban csatolnia kell, így azok ismételt benyújtása sem szükséges. Az M.2. alkalmassági követelményben és az értékelési szempont tekintetében ugyanazon szakember mutatható be. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére tekintettel, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékben való szereplésről szóló igazolást is elfogadja ajánlatkérő. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 1 db Hitachi Vantara adattároló vagy azzal egyenértékű rendszer szállításából és telepítéséből, és /vagy üzemeltetéséből, és/vagy karbantartásából származó szerződésszerűen referenciát.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni 1 fő államilag elismert felsőfokú (főiskolai és/vagy egyetemi) szakirányú informatikai és/vagy villamosmérnöki végzettséggel rendelkező vagy azzal egyenértékű végzettségű szakembert, aki rendelkezik Hitachi Vantara adattároló családból származó háttértároló vagy azzal egyenértékű rendszer üzemeltetésében, telepítésében, konfigurálásában, hibaelhárításában legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal. Az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez a Kbt. 65.§-ban foglaltak is alkalmazandók. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. §-a alapján ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá, és emellett megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § alapján a Korm. rendelet II. fejezete szerint kell eljárni Ajánlatkérő által kérteknek megfelelően, esetleges ellentmondás esetén a Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően.
Nyertes ajánlattevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárba és/vagy a szolgáltatási díjba beszámítani, a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A termékek vételárának Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a számla Ajánlatkérő által igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bekezdés).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (Kbt. 68. § (1b) bekezdés).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3) Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített aláírás-mintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában
9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (adott esetben), a 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó
10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani
11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.3) pontjához képest.
12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani
13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)
18) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
21) FAKSZ: dr. Csendes Richárd (00015)
22) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás megrendelése nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A közbeszerzés tárgyát képező javítás, üzemzavar elhárítás csak akkor végezhető el hatékonyan és gazdaságosan, ha a tevékenységet egy gazdasági szereplő végzi.
23) A 2 hónapban megjelölt kötöttség időtartama pontosan 60 nap a Kbt. 81. § (11) bekezdésének megfelelően.
24) Ajánlattevő a leszállított termékekre 12 hónap jótállást köteles vállalni az átadás-átvétel napjától kezdődően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák