Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/116
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.19.
Iktatószám:9777/2019
CPV Kód:32400000-7
Ajánlatkérő:Szépművészeti Múzeum
Teljesítés helye:1146 Budapest, Dózsa György út 41.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szépművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68853233
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőszegi Antal
Telefon: +36 306330943
E-mail: antal.koszegi@szepmuveszeti.hu
Fax: +36 14697171
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szepmuveszeti.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szepmuveszeti.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047882018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047882018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IT aktív eszköz, szünetmentes és klíma rendszer
Hivatkozási szám: EKR001047882018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
IT aktív eszköz, szünetmentes és klíma rendszer beszerzése valamint üzembe helyezése
Access Point, 24 portos switch, 48 portos switch, SFP modulok, Cisco ONE licenszek, CMX licenszek, Prime licenszek,RZ1 szerver switch, szünetmentes tápegységek és tartozékaik a műszaki leírásban részletezettek szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IT aktív eszköz, szünetmentes és klíma rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32400000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IT aktív eszköz, szünetmentes és klíma rendszer beszerzése valamint üzembe helyezése
70 dbAccess Point, 7 db 24 portos switch, 18 db 48 portos switch,12 db DFP modul, 42 db Cisco ONE licensz, 42 db CMX licensz, 42 db Prime licensz, 2 db RZ1 szerver switch, 10 db szünetmentes tápegység és tartozékaik a műszaki leírásban részletezettek szerint
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tervdokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Vállalt jótállási időszak alatt hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő (óra) 10
2 Szállítási határidő (nap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásnak indoka, hogy a nyertes AT által teljesítendő feladatok, egymással összefüggő, illetve egymásra épülő feladatok, melyek tekintetében indokolt, hogy azok egységes szakmai és módszertani alapokon, illetve összehangoltan kerüljenek végrehajtásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a
Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (Kr.) 1.§(1)bek.e
szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre
kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a
Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt
alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69.§(4)bek.
szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8.§, 10.§, 12.§- 16.§ szerint igazolni a kizáró okok fennnem állását. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet
és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként
benyújtani (Kr. 13. §). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr.1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő aKbt
.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41.§(1), 41/A.§ (1),(3)-(6) és 41/C.§ (3) bekezdéseire
figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1
) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4)bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Meghatalmazás
a Kbt. 65.§ (12) és 35. § (2a) szerint. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus
űrlapokat saját maga vonatkozásában nyújtja be. A konzorciumi tag vonatkozásában a folyamatban levő változásbejegyzési eljárás
tekintetében, és az EEKD-t kell elektronikus űrlapként benyújtani. A konzorciumi tag esetében Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb)
alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc)alpontja, Kbt. 67.§(4)bekezdése szerinti nyilatkozatok vonatkozásában az ajánlatkérő által
készített űrlapot kell használni, tekintettel az EKR korlátaira. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem
vonatkozik a Kbt. 35.§ (2a) és Kbt. 65.§(12) szerinti meghatalmazás. A 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bek., 321/2015. (X. 30
.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján AK előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen
bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari
kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2)
bek. alapján történik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban; EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 19. § (3), (10) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 65. § (6) - (8), (11) bek. és 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak. Irányadó még a Kbt. 69. § (11) bekezdése.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
Pl. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető (és erről ajánlattevő nyilatkozik), a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kr. 19. § (2) bekezdésében foglaltakra.
P2. Ajánlattevő csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlattételi nyilatkozatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §- ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitás szervezetként való bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a P1. és P2. alkalmassági követelménynek. A P1. alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető. A P2. alkalmassági követelmény esetében ajánlattevőknek összeadódóan kell megfelelnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti év adózott eredménye egynél többször negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (informatikai adathálózati rendszerek szállítása és/vagy kivitelezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a 110 millió Ft-ot.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (informatikai adathálózati rendszerek szállítása és/vagy kivitelezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 110 millió Ft-ot.
A 69. § (4) bekezdése kapcsán benyújtandó igazolások tekintetében felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat ajánlatával együtt benyújtotta, abban az esetben ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz).
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 22. § (5) bek., a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. a Kbt. 67. § (3) és a Kbt. 69. § (11) bekezdése.
AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M1.-M2 Ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb szállításaira vonatkozó igazolását vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe
M3. Ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján mutassa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek csatolnia kell egy összesítő táblázatot a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: szakember neve, igazolni kívánt szakterület, alkalmasság körében előírt szakmai tapasztalat (időtartam/darabszám) továbbá a bemutatott szakember jogviszonya az Ajánlattevővel. Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, rendelkezésre állási nyilatkozatot, valamint a végzettséget igazoló okiratok másolatát.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó/nap) - térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, jelölje meg benne a gyakorlat időtartamát összesen (hónapban), és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M.2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható, függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
A Kbt. 65. §-a szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmasság követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Ml. és M2. alkalmassági követelménynek. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek, ajánlattevőknek összeadóan kell megfelelnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, alábbi tárgyú és mennyiségű referenciával: legalább 1 db min. 800 db 10/100/1000 Gbps portot tartalmazó informatikai adathálózati rendszer aktív eszközeinek szállítására és telepítésére vonatkozó referencia, mely kiterjed az alábbiakra.
— 13 db 48 portos POE+ switch vagy azzal egyenértékűport kapacitás,
— 2 optikai switch,
— 40 WiFi AP,
— legalább 1 db wifi kontroller,
— IT menedzsment rendszer,
— végpont védelmi rendszer.
A fenti referenciakövetelmény teljesítésére legfeljebb két korábbi teljesítés (szerződés) mutatható be, a bemutatott teljesítések mindegyike 800 db 10/100/1000 Gbps portot tartalmazó informatikai adathálózati rendszer aktív eszközeinek szállítására és telepítésére kell vonatkozzon.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, a nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, 50000 VA összteljesítményű UPS eszköz(ök) szállítására és telepítésére vonatkozó referenciával.
M3.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
1 fő vezető mérnök, aki rendelkezik a gyártó által kiadott gyártói (CCDE) vagy azzal egyenértékű hálózattervezési minősítéssel és minimum 5 év szakmai gyakorlattal
Szakmai gyakorlatnak Ajánlatkérő a hálózattervezést és/vagy implementálást tekinti. Ajánlatkérő nem írja elő projektszintre lebontottan a tapasztalat bemutatását, elegendő, ha Ajánlatkérő azt igazolja, hogy a megajánlott szakember legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett olyan munkakörben, ahol hálózattervezési és/vagy implementálás feladatokat látott el.
2 fő rendszermérnök, aki rendelkezik LAN és WAN hálózatok tervezésére, implementálására vonatkozó, a gyártó által kiadott CCIE Routing and Switching vagy azzal egyenértékű minősítéssel és min. 5 év szakmai gyakorlattal.
Szakmai gyakorlatnak Ajánlatkérő a hálózattervezést és/vagy implementálást tekinti. Ajánlatkérő nem írja elő projektszintre lebontottan a tapasztalat bemutatását, elegendő, ha Ajánlatkérő azt igazolja, hogy a megajánlott szakember legalább 5 év szakmai gyakorlatot szerzett olyan munkakörben, ahol hálózattervezési és/vagy implementálás feladatokat látott el.
1 fő adathálózati mérnök, aki az IT hálózat adatbiztonság termékkörben megajánlott bármely termék gyártója által kiadott minősítéssel rendelkezik (CCIE Security vagy azzal egyenértékű); nem rendelkezik az aktív eszköz gyártó által kiadott vagy ezekkel egyenértékű specializációk mindegyikével:
• Advanced Data Center Architecture Specialization
• Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization
• Advanced Security Architecture Specialization
1 fő projektmanager, aki „IPMA Level A”, és/vagy „IPMA level B”, és/vagy PMI (Project ManagementInstitute) „PMP”, és/vagy GAQM (Global Association for Quality Management) PPM, és/vagy GAQM (GlobalAssociation for Quality Management) Certified Project Director, és/vagy PRINCE2 (PRojects IN ControlledEnviroment), és/vagy ezek közül bármelyikkel egyenértékű képesítéssel rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb 2 alkalmassági követelmény tekintetében nevezhető meg, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik fenti követelményvonatkozásában veszi igénybe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelés rendszere:A kiosztható pontszámok alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.Pontszámok kiosztásának módszere:
Vállalt jótállási időszak alatt hibaelhárítás megkezdésére vállalt határidő - arányosítás
Szállítási határidő - arányosítás
Ajánlati ár - fordított arányosítás
3. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan
4. AK nem alkalmaz ajánlati biztosítékot.
5 .Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér mértéke: 0,5 % naponta, de legfeljebb 30 napi tétel, azzal, hogy a 30 napi tételnek megfelelő összeg nem haladhatja meg a teljes nettó vételár 30 %-át.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Termékek nettó vételára. A késedelmes nap alatt naptári napot kell érteni. Maximális mérték elérésekor a Vevő felmondási joga megnyílik.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: 0,5 % naponta, de legfeljebb 30 napi tétel, azzal, hogy a 30 napi tételnek megfelelő összeg nem haladhatja meg a teljes nettó vételár 30 %-át.
A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett Termékek nettó vételára.
Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Eladó felelős, továbbá jelen szerződésnek az Eladó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében az Eladó kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik.
A meghiúsulási kötbér mértéke: 30 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés teljes nettó vételára.
6. AK nem teszi lehetővé, és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.
7. AK a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
8. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.2, III.1.3.
9. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai Idő az irányadó.
11. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. Felhívjuk Atk figyelmét a Kbt. 71. § (9) bekben foglaltakra.
12. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
13. Az Atnek (közös Atnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekében foglaltak, a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja vonatkozásában.
14. FAKSZ: Faludi Balázs 01067
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák