Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.06.05.
Iktatószám: 9861/2019
CPV Kód: 72210000-0
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.07.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nonprofit egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45695175
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila
Telefon: +36 13030168
E-mail: info@rsoe.hu
Fax: +36 14770549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rsoe.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000272702019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000272702019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit egyesület
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000272702019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72210000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási és szoftver felhasználási szerződés „Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése” tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Integrált kikötői információs rendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
További tárgyak: 72212100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat tárgya és terjedelme
Nyertes ajánlattevő feladata az Integrált kikötői információs rendszer (KIR) fejlesztése.
KIR-rel kapcsolatos elvárások:
• feleljen meg a hatályos jogszabályoknak,
• legyen képes a jelen dokumentumban meghatározott felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra,
• valósítsa meg a jelen dokumentumban leírt alkalmazás kapcsolatokat,
• valósítsa meg a jelen dokumentumban leírt adattárolást,
• elégítse ki a jelen dokumentumban leírt követelményeket.
A feladat része:
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra specifikálása, beállítása, megerősítése (hardening, szekurizáció) integrációja, üzembe helyezése, az „Alapelvek” fejezetben rögzített határokkal,
• a KIR működéséhez szükséges programkomponensek létrehozása,
• riport és statisztika készítésre és megjelenítésre szolgáló program termék szállítása, telepítése, KIR adatbázishoz illesztése, paraméterezése,
• a KIR üzembe helyezése az „Alapelvek” fejezetben rögzített határokkal,
• a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
A feladatnak nem része:
• a Vállalkozó által specifikált, a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra leszállítása, telepítése. (Ezt a Megrendelő egy párhuzamos árubeszerzési szerződés keretében biztosítja.)
Ha a KIR a Vállalkozó által specifikált hardver, szoftver, hálózati infrastruktúrán
• nem felel meg a hatályos jogszabályoknak,
• vagy nem képes a jelen dokumentumban meghatározott felhasználóknak nyújtott szolgáltatásokra,
• vagy nem valósítja meg a jelen dokumentumban leírt alkalmazás kapcsolatokat,
• vagy nem valósítja meg a jelen dokumentumban leírt adattárolást,
• vagy nem elégíti ki a jelen dokumentumban leírt követelményeket,
akkor a szükséges további hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra elemek leszállítása, telepítése, jelen feladat részeként, díjmentesen, a Vállalkozó feladata.
A KIR létrehozásának termékei:
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra specifikációja,
• a KIR működéséhez szükséges hardver, szoftver, hálózati infrastruktúra (a párhuzamos árubeszerzési szerződésben keretében a Megrendelő által biztosított elemek felhasználásával),
• a működő KIR, működő interfészek,
• a külső interfész specifikációk,
• dokumentáció a dokumentációra vonatkozó követelményeknek megfelelően.
• a kiképzett üzemeltető személyzet és felhasználók,
• a kapcsolódó szolgáltatások dokumentációi (tervek, tervezetek, jegyzőkönyvek).
A nyertes ajánlattevőnek képzéseket kell tartania a KIR adminisztrátori, üzemeltetői és felhasználói számára. A képzések résztvevőinek száma 30 fő.
A képzéseket egy-egy alkalommal, alkalmanként 8-8 órában, budapesti és két vidéki (előreláthatólag Baja és Gönyű) helyszínen kell megtartani, a helyszínt és az oktatóterem felszerelését a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
További információkat a Közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (hónap, min.12 hónap, max.36 hónap)  10
2 2. M/2. igazolására megnevezett RIS fejlesztési projektben való részvételre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember 6 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap,min. 0- max 30 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-HU-TMC-0164-S
II.2.14) További információ:
Kbt.77.§(1)bek.szerinti adatok:
1.Jótállás időtartama (hónap,min.12 hónap,max.36 hónap):legkedvezőbb szint 36 hónap,legkedvezőtlenebb szint 12 hónap.
2. M/2.igazolására megnevezett RIS fejlesztési projektben való részvételre vonatkozó tapasztalattal rendelkező szakember 6 hónapot meghaladó többlettapasztalata (hónap,min.0-max.30 hónap):legkedvezőbb szint 30 hónap,legkedvezőtlenebb szint 0 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás)
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás)
- A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás)
- Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
- A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésének a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás (szerződés) tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2-M.4/ A Kbt.65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (3) bekezdésének f) pontja alapján azon személyek (szakemberek) képzettségének ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
Ajánlatkérő előírja, hogy a teljesítésbe bevont szakemberek képzettségének ismertetése legalább a következő adatokat tartalmazza:
- a szakember neve és rövid szakmai életrajza a munkáltató vagy megbízó megnevezésével, az elvégzett feladat, vagy munkakör ismertetésével és a munkaviszony vagy egyéb jogviszony kezdő és befejező dátumával év/hó megjelöléssel, valamint a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő az M.2/ alkalmassági követelmény kapcsán csak a felolvasó lapon megnevezett értékelésre kerülő szakember szakmai tapasztalatát értékeli, illetve veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a felolvasó lapon megnevezett szakember esetében a hiánypótlási általános szabályai nem alkalmazandóak, a megjelölt szakember esetében kizárólag a Kbt. 71. § (9) bekezdés szabályai adnak lehetőséget módosításra, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1/ -M.4/ alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az EEKD-ben az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat (igazolásokat) az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében legalább 1 darab, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti közlekedési információs rendszer fejlesztésére (szolgáltatására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2/ nem rendelkezik a teljesítésben részt vevő legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, RIS (Folyami Információs Szolgáltatások) fejlesztési projektben való részvételre vonatkozó legalább 6 hónapos tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.3/ nem rendelkezik a teljesítésben részt vevő legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, mobil alkalmazás fejlesztési tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M.4/ nem rendelkezik a teljesítésben részt vevő legalább 1 fő műszaki vagy közgazdaságtudományi felsőfokú végzettségű, kikötők fejlesztésében vagy üzemeltetésében (ide értve a fejlesztések előkészítését, megtervezését, a beruházások menedzselését, illetve a kikötőüzemeltetés irányítását) való legalább 24 hónapos tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ugyanaz a személy egyszerre több alkalmassági feltételnek megfelelhet.
Ajánlatkérő a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér:Mértéke nettó vállalkozói díj 0,2 %-a/nap,maximuma 10 %.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Nyertes ajánlattevő választása alapján szállítói előleg-visszafizetési biztosíték. Mértéke a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Kr.) 118/A. (2a) a) pontja szerint. .
Jótállás. Időtartama a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján. (min. 12 hónap, max. 36 hónap)
2.Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:
2015. évi CXLIII. tv. (különösen Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésekben foglaltak)
2013. évi V. tv. (különösen Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés)
30 %-os előleg biztosított. Nyertes ajánlattevő egy (1) darab előlegbekérő és előlegszámla, két (2) darab részszámla, valamint egy (1) darab végszámla benyújtására jogosult.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Fizetési határidő 30 nap.
Folytatás: VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/09/03 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint.
2. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
3. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák
5.Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,amely feltünteti a 68.§ (4) bek. szerinti információkat.
6.Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
-ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát),vagy a 2006.évi V.törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos meghatalmazást.
7.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell.
8.Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt.66.§(2) (6)bek. szerinti nyilatkozatait. (A Kbt.66.§( 6)bek-re vonatkozó nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
9.A III.1.3) M.1-M.4. pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10.A jelen felhívásban előírt szállítói előleg-visszafizetési biztosíték Kbt.134.§(4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§(5)bek. alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
11.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik.(Kbt.76.§(2) bek. c)pontja) Adható pontszám:minden részszempont esetén 0-100 pont.Az értékelés módszere:Minőségi kritériumok: 1. arányosítás, 2. egyenes arányosítás.Ár: fordított arányosítás.További információkat a dokumentáció tartalmaz.
12.Kbt.71.§ (6) bek. szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást,ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.
13.Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő egy darab integrált szoftvert kíván beszerezni és a szoftver műszaki-technikai egysége ezt indokolja.
14.Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Körmendi Miklós (00298)
15.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
17. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az EKR-ben történő regisztrációt követően elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
Folytatás: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdésének megfelelően.
III.2.2) pont folytatása
Kr.szerint a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Támogatási intenzitás: 100 %. A kifizetésekre a Kr. és a 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet 27/A. § szabályai megfelelően irányadók.
A mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
VI.3) pont folytatása:
19. Az EKR-ben található űrlap kitöltésével kell benyújtani a felolvasólapot és az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat:
- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum
- Nyilatkozat a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében tett nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja tekintetében tett nyilatkozat
20. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatásiszerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani. Erre tekintettel a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
21. A nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák