Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/114
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.17.
Iktatószám:10453/2019
CPV Kód:66122000-1
Ajánlatkérő:MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Csaba Ildikó
Telefon: +36 14281730
E-mail: Csaba.Ildiko@mfb.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001063712018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66122000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közvetítői szerződés pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtására a GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program Tőkeprogram végrehajtásának biztosítása érdekében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 476285664 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233,HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország valamennyi megyéje (kivéve Budapest és Pest megye).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása a GINOP-8.2.7-18 DJP TP végrehajtásának biztosítása érdekében, ennek keretében 1 db, közös alap struktúrában működő és európai uniós forrásból felállítandó kockázati tőkealap kezelése, amely tőkealap mértéke: 7.009.345.794 ,- HUF. A TP-ből Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó befektetést lehet eszközölni.
A szerződés keretében ellátandó főbb feladatok:
- a lejegyzendő kockázati tőkealap – amelynek fő tevékenysége gazdasági társaságokban történő részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések végrehajtása és azokat kiegészítő pénzkölcsön továbbá kvázi sajáttőke nyújtása - létrehozásával kapcsolatos teendők ellátása, valamint
- a kockázati tőkealap - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. tv-ben (Kbftv.) meghatározott - alapkezelői feladatainak ellátása, a GINOP-8.2.7-18 DJP TP Termékleírásában (dokumentáció VI. fejezet) és a Pénzügyi Közvetítői Szerződésben (dokumentáció V. fejezet) meghatározott elvek és előírások szerint, továbbá
A fenti feladatokat az ajánlattevő alapkezelőnek a saját nevében és a kockázati tőkealap javára eljáró pénzügyi közvetítőként kell ellátnia. Pénzügyi közvetítő alatt ajánlatkérő (AK) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. 34. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A lejegyzendő kockázati tőkealap létrehozásával kapcsolatos főbb feladatok: a Kezelési Szabályzat megalkotása, a kockázati tőkealap Kbftv. szerinti nyilvántartásba vételére irányuló eljárás lefolytatása, a kibocsátandó ideiglenes és végleges befektetési jegyek keletkeztetése, közreműködés a befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatos feladatokban.
A kockázati tőkealap kezelése és működtetése keretében ellátandó főbb feladatok: GINOP-8.2.7-18 DJP TP végrehajtása keretében tőzsdén nem jegyzett, az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a magyarországi kevésbé fejlett régiók egyikében székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező elsősorban növekedési potenciállal bíró innovatív, infokommunikációs vagy új digitális megoldásokat megvalósító termékekkel, vagy szolgáltatással rendelkező kkv-k expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással.
A Termékleírás alapján a TP keretében finanszírozható felhasználási célok tekintetében a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (ÁTR) 6. §-ában foglalt alábbi támogatási jogcímeken, a következő támogatási kategóriák szabályai szerint nyújtható finanszírozás a befektetést igénylő vállalkozásoknak, azaz végső kedvezményezetteknek:
Támogatás jogcíme: ÁTR 6. § 8és 20. pontja, valamint 651/2014/EU rendelet 21. cikk
Támogatási kategória: Kockázatfinanszírozási támogatás (ÁTR 7. § 5. pont és 16. alcím),
Befektetés a végső kedvezményezett vállalkozások által megvalósított, újdonságtartalommal bíró projekthez nyújtható. A felhasználási célnak illeszkednie kell a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon történő fejlesztésekhez.
A részletes és minden elvárásra kiterjedő műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 I.1. Befektetési tevékenységre vonatkozó számszerű vállalások bemutatása 5
2 I. 2. Szakemberek száma és szakmai tapasztalata 3
3 I.3. Magánbefektetők forrás aránya (%)  8
4 I.4. Üzleti koncepció színvonala 31
5 I.5. Veszteségmegosztás, hozamelvárás  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AZ IGEN VÁLASZ TECHNIKAI ADAT, AJÁNLATKÉRŐ NEM BIZTOSÍT OPCIÓT. KIZÁRÓLAG A FELHÍVÁS EGYÉB PONTJAIBAN A KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT NEM SZEREPELTETHETŐ SZÖVEGELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN KERÜLT SOR ERRE.
II.2.4) folyt.:
a 2004. évi XXXIV. törvény (KKV.tv.) 3. § szerinti vállalkozás (kkv) - ösztönzése, pénzkölcsön, továbbá kvázi sajáttőke nyújtása a végső kedvezményezetteknek, a Programbevételek felhasználását folyamatosan nyomon követő nyilvántartás vezetése, elkülönített egyéb belső nyilvántartások vezetése a TP keretében végrehajtott ügyletekkel, a Program-hozzájárulásokkal kapcsolatban, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az ajánlattevő alapkezelő saját befektetési portfóliójának rendszeres minősítése, kommunikációs kötelezettségek.
Magánbefektetők fogalmát a dokumentáció VI. fejezetében található Minimumkövetelmények tartalmazzák.
A Magánbefektetők kiválasztása és bevonása az ajánlattevő feladata. A Magánbefektetők kiválasztására és bevonására vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat a dokumentációban található Közvetítői Szerződés tervezete tartalmazza
Alapvető követelmény a nyertessel kötendő Közvetítői szerződés tervezet alapján, hogy a kezelt alap nettó eszközértéke a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megállapítva - összhangban a kötelező felügyeleti adatszolgáltatással - ne süllyedjen a jegyzett és befizetett tőkéhez viszonyítva 30% alá továbbá, hogy a fentiek szerint ellátott tevékenység teljes mértékben összhangban legyen a Kbftv-ben foglalt, alapkezelőkre vonatkozó előírásokkal, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (CPR), a Bizottság 651/2014/EU rendeletével (Általános Csoportmentességi Rendelet), a Bizottság 480/2014/EU rendeletével (Végrehajtási Rendelet), a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelettel (Eljárási rendelet) és egyéb kapcsolódó uniós- és hazai jogszabályokban meghatározott előírásokkal.
II.2.5) folyt.:
- I.1.A. értékelési alszpont: AT által vállalt előszűrésre és átvilágításra kerülő befektetések száma (súlysz: 2)
- I.1.B. ért. alszpont: AT által vállalt folyósításra kerülő befektetések összessége. (súlysz: 3)
- I.2.A. ért. alszempont: AT szervezettsége keretében a Senior Vállalati Befektetési Szakemberek, mint a Kbftv. szerinti, kockázati tőkealapra vonatkozó befektetés-kezelési - a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai döntések meghozatala és/vagy végrehajtása - feladatot ellátó, az alkalmasságot igazoló szakembereken felüli - legalább napi 4 órás jogviszony keretében foglalkoztatott szakemberek - száma (fő). (súlysz:1)
- I.2.B. ért. alszpont: A megajánlott Senior Vállalati Befektetési Szakemberek szakmai tapasztalata keretében az egyes szakemberekre jutó - egyenként minimum 50 millió Ft értékű kkv (KKV.tv. 3.§ szerinti vállalkozás) szektorban történt - kockázati tőke befektetések össz. darabszáma az ajánlat benyújtását megelőző 20 évben (össz. darabszám). (súlysz: 2)
- I.5.A ért. alszpont: Veszteségmegosztás mértéke (%) (súlysz:1)
- I.5.B. ért. alszpont: Hozamelvárás (Elvárt Hozam) (%): AT ajánlata arra az éves kamatmarzsra vonatkozóan, amely a forint EU Referencia Alap-kamatlábon felül az Irányadó Kamatlábat adja ki, és amely az Elvárt Hozam kiszámításának alapját adja a Befektetési jegyek tulajdonosa (Magyar Állam) számára (súlyszám: 2)
II. ÁR szpont részletezése:
II.1. 2019-2023-as Általános Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés hatályba lépésétől a 24. hónap végéig (%) (súlysz: 15)
II.2. 2019-2023-as Általános Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés hatályba lépésétől számított 25. hónap első napjától 2023. december 31-ig. (%) (súlysz: 15)
II.3. 2019-2023-as Befektetés- arányos Díjazás mértéke a Pénzügyi Közvetítői Szerződés szerinti Befektetési Időszak I. kezdetétől (az Alap nyilvántartásba vételétől) 2023. december 31-ig (%). (súlysz: 20)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-8.2.7-18 DJP Tőkeprogram
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban megadott kezdő dátum az eljárás befejezésének dátumára tekintettel módosulhat. A szerződés véghatárideje a Finanszírozási szerződés szerinti támogatás előírásai tekintetében a II.2.7. pontban megadott, azonban a Közvetítői Szerződés 16.1.j. pontja szerinti feladatok tekintetében ezen időponton túli, az ott meghatározott időtartam.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 569572
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pénzügyi közvetítői szolgáltatások nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97910532
Postai cím: Váci Utca 38
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: info@soluscapital.hu
Telefon: +36 309483169
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 476285664
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. (Nyertes) ajánlattevő: Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.); adószáma: 14096330-2-41
2. Ajánlattevő: DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.); adószáma: 14488001-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)