Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/22
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.31.
Iktatószám:1053/2019
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU11;HU11;HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.;MultiContact Consulting Kft.;Virgo Systems Informatikai Kft.;Tebodin Hungary Kft.;eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.;VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.;HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.;Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.;eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.;VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.;HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.;Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.;eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.;ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.;VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.;HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.;Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv (ügynökség)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:informatika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Kovács Kitti
Telefon: (1) 7955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv (ügynökség)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó telekommunikációs szakértői szolgáltatások megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Európai Uniós támogatásból, valamint hazai forrásból megvalósuló projektjeihez kapcsolódó telekommunikációs szakértői szolgáltatások megvalósítására az ajánlattételi szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. A keretmegállapodás alapján a 2018/IV. negyedévben lebonyolított versenyújranyitásos közbeszerzési eljárások.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 153043900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magyarország 5G Stratégiája / fejlesztési koncepció műszaki paraméterek értékelése és ellenőrzése céljából szakértői támogatás nyújtása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest Csalogány u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a Koalíció bevonásával A Magyarországi 5G Koalíció (5GK) alapító nyilatkozatában meghatározott célok elérése érdekében kíván igénybe venni szakértői kompetenciát, annak érdekében, hogy az 5G mobil adatátviteli technológiával kapcsolatos fejlesztésekhez, valamint az 5G tesztkörnyezet kialakításához szükséges műszaki paraméterek, továbbá a jelenlegi hálózatok műszaki tulajdonságának, technológia képességének, lefedettségének, és a fejlesztendő infrastruktúra állapotának vizsgálata, ellenőrzése és értékelése megtörténjen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (60/24/36 hónapon felüli) tapasztalata hónapban megadva 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati ár esetében a mindösszesen nettó ajánlati ár került értékelésre

II.2.1)
Elnevezés: Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt termék minőségbiztosítási feladatainak támogatása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. vagy az egyedi megrendelésekben rögzített helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekten (a továbbiakban, mint KHP) belül a GINOP-3.4.2, GINOP-3.4.3 és GINOP-3.4.5 forrásokból finanszírozott projektek termék minőségbiztosítási feladatainak támogatása a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél rendelkezésre álló kapacitások és szakértelem kiegészítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (36 hónapon felüli) tapasztalata hónapban megadva 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.2, GINOP-3.4.3 és GINOP-3.4.5 források
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével)” című GINOP-3.4.6-17-2017-00001 projekthez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest Csalogány u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt minőségellenőrzése a projekt megvalósítás eseményeivel, mérföldköveivel párhuzamosan történik, annak érdekében, hogy időben feltárja a projekten belüli esetleges konfliktushordozó területeket, kockázatokat, és megoldási javaslatokat tegyen ezek hatékony kezelésére. A minőségbiztosító feladata és felelőssége, hogy a projekt folyamatos nyomon követése mellett javaslatokat tegyen, helyreigazító intézkedéseket kezdeményezzen és felhívja a figyelmet a megvalósítás során feltárt kockázatokra, problémákra, a tervektől való eltérésekre. A minőségbiztosítás célja és feladata, hogy elősegítse a projekt hatékony és terv szerinti működését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (60/36/24 hónapon felüli) tapasztalata hónapban megadva 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.4.6-17-2017-00001 projekt
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közép-magyarországi régió köznevelési és szakképzési intézményei számára a digitális oktatáshoz szükséges belső WiFi-hálózat biztosítása című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64200000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest Csalogány u. 9-11 vagy a megrendelő által megjelölt magyarországi helyszín
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
- a projekt keretében létrejövő wifi hálózatok tervezése, telepítése és próbaüzeme során műszaki ellenőri feladatok ellátása;
- szaktanácsadás, döntéselőkészítés a wifi hálózatok tervezéséhez kapcsolódó műszaki kérdésekben, ezekkel kapcsolatos megrendelői álláspont kialakításának támogatása;
- szaktanácsadás wifi hálózat telepítése során felmerült akadályok kezelésében;
- helyszíni munkavégzés nyomonkövetése, műszaki ellenőrzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány (36 hónapon felüli) tapasztalata hónapban megadva 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 092 - 164328
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Magyarország 5G Stratégiája / fejlesztési koncepció műszaki paraméterek értékelése és ellenőrzése céljából szakértői támogatás nyújtása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
E-mail: zsolt.agocs@pwc.com
Telefon: +3630 9583528
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 4619101
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: MultiContact Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 105-113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Virgo Systems Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dohány u. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1074
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Tebodin Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bikszádi u. 6/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37841500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35248000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kormányzati Hálózatfejlesztési Projekt termék minőségbiztosítási feladatainak támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +361 3730780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 3233280
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1043
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 12.,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorfa u. 6-8. fszt. 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27376000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27375800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével)” című GINOP-3.4.6-17-2017-00001 projekthez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +361 3730780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 3233280
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1043
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 12.,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorfa u. 6-8. fszt. 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76500000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76500100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Közép-magyarországi régió köznevelési és szakképzési intézményei számára a digitális oktatáshoz szükséges belső WiFi-hálózat biztosítása című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ráday u. 42-44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +361 3730780
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +361 3233280
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1043
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 12.,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorfa u. 6-8. fszt. 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 13920000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015.(XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk: 1. rész nyertes közös ajánlattevői: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.,23343465-2-44),MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 12965580-2-43) Virgo Systems Informatikai Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 12.,12497278-2-42) Tebodin Hungary Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/a.,10370380-2-43)
2,3,4. rész: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.,12669789-2-43) ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. (1025 Budapest,Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.,10345962-2-41)VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213.,13485098-2-41)
HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.,25325719-2-41) Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorfa u. 6-8. fszt. 6.,13682501-2-43)
Ajánlattevők az 1. részben:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.,23343465-2-44),MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 12965580-2-43) Virgo Systems Informatikai Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 12.,12497278-2-42) Tebodin Hungary Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/a.,10370380-2-43)
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.,12669789-2-43) ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.,10345962-2-41) VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213.,13485098-2-41) HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.,25325719-2-41) Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8. fszt. 6.,13682501-2-43)
Ajánlattevők a 2. részben:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.,12669789-2-43) ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.,10345962-2-41) VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213.,13485098-2-41) HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.,25325719-2-41) Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8. fszt. 6.,13682501-2-43)Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1., 14161177-2-43), Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 16/a.,10568723-2-51)
Ajánlattevők a 3. részben:
PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.,23343465-2-44),MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., 12965580-2-43) Virgo Systems Informatikai Kft. (1074 Budapest, Dohány u. 12.,12497278-2-42) Tebodin Hungary Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/a.,10370380-2-43)
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.,12669789-2-43) ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.,10345962-2-41) VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213.,13485098-2-41) HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.,25325719-2-41) Teltrans Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft. (1116 Budapest, Kondorfa utca 6-8. fszt. 6.,13682501-2-43)Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.,14161177-2-43) Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 16/a.,10568723-2-51)
4. rész: Sagemcom Magyarország Kft.(1037 Budapest, Montevideo utca 16/a.,10568723-2-51) eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 42-44.,12669789-2-43) ENTEL Műszaki Fejlesztő Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 32. 1. em. 1.,10345962-2-41)VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.(1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/b./213.,13485098-2-41)HTEnet Innovációs Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. 25325719-2-41) Teltrans Kft. (1116 Budapest, Kondorfa u.6-8. fszt. 6. 13682501-2-43)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +361 8828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)