Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/124
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.07.01.
Iktatószám: 11166/2019
CPV Kód: 72260000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10634727
Postai cím: Ludovika Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
Telefon: +36 14329000
E-mail: kozbeszerzes@uni-nke.hu
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEPTUN Rendszer használata és támogatása
Hivatkozási szám: EKR000036632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A NKE jelen eljárás eredményeképpen a birtokában lévő licencigazolásban szereplő Neptun
Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszernek a közbesz. tárgya szerinti támogatását kívánja
megoldani. Modulok: Neptun Tanügyi modul Gyűjtőszámla modul Bankkártyás befizetési modul
Postai csekk modul Papír alapú számla modul E-számla vagy Elektronikusan archívált számla modul
Elektronikus kérvénykezelő modul Kollégium modul Neptun rendszer UniPoll kérdőívkezelési
modulja Neptun rendszer UniPoll FeedBack elektronikus vizsgáztató modulja FIR modul Active
Directory modul Windows Service modul Forrás interfész VIR interfész Egyedi megrendelések:
Neptun rendszerhez egyedi megrendelések óradíj elszámolás alapján (fejlesztések, egyedi igények
megvalósítása) Neptun rendszerhez kapcsolódó terméktámogatási óradíj elszámolás alapján
Neptun rendszerhez kapcsolódó, Megrendelő helyszínén történő terméktámogatási, oktatási óradíj
elszámolás alapján Tranzakciós díjak: Neptun elektronikus számlakiállítás díja
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 112620000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NEPTUN rendsz. terméktámogatása és új modulok bev.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Informatikai Igazgatóság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által használt Neptun Rendszer 36 hónapra szóló supportja. Keretösszeg meghatározása: nettó 98.280.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kilencvennyolcmillió-kettőszáznyolcvanezer forint + ÁFA. A keretösszeg erejéig Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevő által biztosított teljesítéseket igénybe venni. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg teljes kimerítésére. Ajánlatkérő által az Egyedi Megrendeléseknél felsorolt tételek óraszámát tételenként maximalizálja 200 db órában, melyek felhasználására nem vállal kötelezettséget. Módosítás: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontjában (A közbeszerzés mennyisége) valamint a vállalkozási keretszerződés tervezet VI. pontjában keretösszegként nettó 98.280.000 Ft + áfa összeget határozott meg. A tárgyalásokat követően a végleges ajánlat beérkezése után a keretösszeg nettó 112.620.000,- Ft-ra módosult. Ajánlatkérő ezzel biztosítja 36 hónapra (opció nélkül számított) a NEPTUN rendszer – mint az egyetem alaptevékenységéhez szükséges információs rendszer – működését. Ajánlatkérő az Egyedi Megrendeléseknél felsorolt tételek óraszámát maximalizálja 600 db órában, melyek felhasználására nem vállal kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1. Teljesítményértékelési modul bevezetési díja, Teljesítményértékelési modul terméktámogatási díja
2. Duális képzést támogató modul bevezetési díja, Duális képzést támogató modul terméktámogatási díja
3. Pályázati modul bevezetési díja, Pályázati modul terméktámogatási díja
4. Neptun Meet Street modul bevezetési díja, Neptun Meet Street modul terméktámogatási díja
Nevezett opciókat ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozattal igényelheti döntésének megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 113 - 278381
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NEPTUN rendsz. terméktámogatása és új modulok bev.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Retyezáti Utca 46
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 132795000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112620000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény illetve
végrehajtási rendeleteinek (különös tekintettel a 424/ 2017. (XII.19.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell eljárni. Egyebekben az
eljárásra illetve a megkötendő közbeszerzési szerződésre elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény illetve
Magyarország hatályos jogszabályai érvényesek. 2) FAKSZ: Endrédi Gábor (00387)
3) SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Retyezáti Utca 46.) adószáma: 11684057-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag
egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium felhasználói licenceszerződést kötött az SDA
Informatika Zrt-vel, amely alapján a Minisztérium felhasználói jogot szerzett a Neptun Licencigazolásban feltűntetett termék
verziójának örökös használatára. A licencigazolás alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is térítésmentesen jogot szerzett a Neptun
Egységes Tanulmányi Rendszer használatára. A licencszerződés szerint az SDA Informatika Zrt. a programrendszer felhasználását
engedte át azzal, hogy a programrendszer tulajdonjogát és egyéb szerzői jogait megtartotta. A licencszerződés alapján a
terméktámogatási szolgáltatást kizárólag az SDA Informatika Zrt. nyújthatja. A licencszerződés 2.1. pontja az alábbiakról rendelkezik:
„A Neptun szoftverterméknek (beleértve, de erre nem korlátozva, a szoftvertermékbe beépített képeket, szövegeket, funkciókat „
minialkalmazásokat”), az összes írásos dokumentációnak és a Neptun szoftvertermék összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a
Fejlesztőt illeti.” A licencszerződés 1.1.h) pontja az alábbiakról rendelkezik: „Terméktámogatási Szerződés: Fejlesztő és a Neptun
Licencigazolással rendelkező szervek között kötött szerződés a Neptun terméktámogatására és Termékverzió követésére.” A
licencszerződés 1.1.p) pontja az alábbiakról rendelkezik: „Terméktámogatás: a Fejlesztő által a Neptun Terméktámogatói
Szerződésben meghatározott szolgáltatások (beleértve, de ezekre nem korlátozva az oktatási, bevezetési, verziókövetési, support-,
fejlesztői, tanácsadási szolgáltatásokat). A fentiek, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) alapján az SDA
Informatika Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítésére, hiszen ajánlatkérő csupán a
felhasználói jogokat vásárolta meg. Az Igazolás mellékletét képező Felhasználói licencszerződés alapján a rendszer telepítésére,
üzemeltetésre, fejlesztésre, csak az ajánlattételre felhívni kívánt SDA Informatika Zrt. jogosult, tehát a szerződés kizárólag egy
meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg. Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Neptun Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer jelenleg használója, ennek következtében jelen ajánlattételi felhívásában szereplő rendszertámogatásra
vonatkozó szerződést a felhívott ajánlattevővel jogosult kizárólag megkötni.