Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/136
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.17.
Iktatószám:12820/2019
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:demográfiai kutatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45067020
Postai cím: Buday László Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hortobágyi Anna
Telefon: +36 13456605
E-mail: hortobagyi@demografia.hu
Fax: +36 13451115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.demografia.hu/hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: demográfiai kutatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kohorsz adatgyűjtés EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
Hivatkozási szám: EKR000246172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátása az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 237642648 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Kohorsz adatfelvétel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országos
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás a Magyar Születési Kohorszvizsgálat adatfelvételének komplex adatgyűjtési feladatainak ellátására az EFOP 1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Keretösszeg: 237.642.648.- Ft + ÁFA.
Jelen közbeszerzés keretében a Magyar Születési Kohorszvizsgálat négy, több szempontból is egymásra épülő adatfelvételének komplex adatgyűjtési folyamatát szerezzük be a 2019-2022-es évekre vonatkozóan: másfél éves adatfelvétel személyes lekérdezéssel – kb. 8000 fő (1.); apa adatfelvétel telefonos lekérdezéssel – kb. 6500 fő (2.); intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvétel telefonos lekérdezéssel – kb. 7000 fő (3., opciós tétel). hároméves adatfelvétel személyes lekérdezéssel – kb. 7200 fő (4.)
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt ne rendelje meg a nyertes ajánlattevőtől.
Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint jogosult meghatározott arányokat meghaladó teljesítés esetén plusz díjazásra.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott induló címlistát átadja a nyertes ajánlattevőnek. A címlista folyamatos karbantartása és frissítése az egyes szakaszokban ezt követően a nyertes ajánlattevő feladata.
Sikeresnek tekinti ajánlatkérő az adatgyűjtést, amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljeskörűen lekérdezett és kitöltött kérdőíveket – új válaszadó esetén beleegyező nyilatkozattal együtt - rögzíti és adatbázisban átadja az ajánlatkérő részére. Az ajánlatkérő az így kitöltött és átadott kérdőívek után az adott egységár alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevő teljesítését. A teljesítés viszonyítási alapját a címlista képezi. Sikertelenül lekérdezettnek minősül minden olyan címlistán szereplő cím/személy, ahonnan rögzített válaszadat nem áll rendelkezésre az ajánlatkérő számára. Ennek megfelelően sikertelen lekérdezésnek számít a címlistához viszonyított minden meghiúsult válaszadás: a válaszmegtagadás, avagy a válaszadó sikertelen elérése, felkeresése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a) pont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult, de nem köteles a 3. tételként szerepeltetett, intézménybe kerüléshez/anyai munkavállaláshoz kapcsolódó adatfelvételt megrendelni a nyertes ajánlattevőtől. Amennyiben ezen szolgáltatási elemet ajánlatkérő igénybe kívánja venni, arról a nyertes ajánlattevőt a teljesítés megkezdése előtt 120 nappal írásban tájékoztatja, egyidejűleg átadja a Műszaki leírásban előrejelzett adatokat.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „EFOP-1.9.4-VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” elnevezésű kiemelt projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 051 - 117540
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: EFOP1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 Kohorsz adatfelvétel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49141634
Postai cím: Anker Köz 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 306446214
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 237642648
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 237642648
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: az adatgyűjtési rendszer felállításának és üzemeltetésének egy része, személyes megkeresésen alapuló interjú készítésének egy
része, telefonos interjú készítésének egy része

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő neve: Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1061, Budapest Anker Köz 2-4.
Adószám:25312085242
2. Ajánlattevő neve: Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft
Ajánlattevő székhelye: 1124, Budapest Fürj Utca 2. B.
Adószám: 10276107243
3. Ajánlattevő neve: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1165, Budapest Futórózsa Utca 70.
Adószám: 23755347242
4. Ajánlattevő neve: PSYMA-HUNGARY Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1138, Budapest Párkány Utca 17
Adószám:25312085242
5. Ajánlattevő neve: „SzocioGráf” Piac- és Közvélemény-kutató Intézet Kft.
Ajánlattevő székhelye: 7624, Pécs Nagy Jenő Utca 12
Adószám: 11543376202
6. Ajánlattevő neve: TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1112, Budapest Budaörsi Út 45
Adószám: 23912407241
7. Ajánlattevő neve: Társadalomkutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1054, Budapest Alkotmány Utca 15.
Adószám: 23912407241
8. Ajánlattevő neve: ZRI Závecz Research Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1096, Budapest Thaly Kálmán Utca 39.
Adószám: 25395279243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
Értékelési szempontok: Ár szempontok: 1. Az adatgyűjtési rendszer felállításának és üzemeltetésének a költsége a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt (egyösszegű nettó HUF), Súlyszám: 22; 2. Egy személyes megkeresésen alapuló, a gyermek elsődleges gondozójával felvett 60 perces interjú készítésének a költsége (nettó HUF/fő/alkalom) - Súlyszám: 52; 3. Egy 20 perces, apával vagy anyával készített telefonos interjú készítésének a költsége (nettó HUF/fő/alkalom) Súlyszám: 16; Minőségi kritérium: 4. Az alkalmassági követelményben előírt, M.2.a) pont szerinti szakember releváns többlet tapasztalata (naptári hónapban, min. 0 hó, max. 36 hó) - Súlyszám: 10. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. Értékelési módszer: 1-3. szempont vonatkozásában fordított arányosítás, 4. szempont esetében egyenes arányosítás.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)