Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/19
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.28.
Iktatószám:1443/2019
CPV Kód:72261000-2
Ajánlatkérő:Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17001700
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bayerné Dr. Matusovits Andrea
Telefon: +36 13724212
E-mail: takacs.maria@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: HLA Histotrac szoftver támogatása
Hivatkozási szám: EKR000599562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zrt. (1096 Budapest, Sobieski u 20-24. fszt. 4-5.) által kifejlesztett HLA immundiagnosztikai laboratóriumi alkalmazást támogató szoftver szoftvertámogatása tárgyában. A támogatási szolgáltatás keretében nyertes ajánlattevő köteles a szoftver használatával és működésével kapcsolatban felmerülő dokumentált hibák javítását elvégezni (hibajavítás), a felmerülő eseti igények (eseti megrendelés) alapján szoftverfejlesztést, valamint szoftverfrissítést végezni.
Nyertes ajánlattevő az elvégzett tevékenység dokumentálására a dokumentációban meghatározottak szerint köteles.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 144000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HLA Histotrac szoftver szoftvertámogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: OVSz Szerverterem (Magyarország, 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HLA immundiagnosztikai laboratóriumi alkalmazást támogató szoftver szoftvertámogatása az egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezetében meghatározott tartalommal a szerződéskötést követő 10. munkanaptól számított 48 hónapos határozott időtartamra. A szolgáltatást a szerződéskötést követő 10. munkanaptól köteles nyertes ajánlattevő biztosítani.
Az eseti megrendelések alapján, embernap alapon igénybe vett szolgáltatásokat max. 160 embernap keret terhére jogosult ajánlatkérő igénybe venni (a teljes szerződéses időtartam alatt).
Nyertes ajánlattevő feladatai:
• Szoftverkövetés, hibajavítás. A Szoftver és környezete módosításainak és javításainak rendszerbe illesztése, rendszer oldali telepítése és tesztelése, a Szoftver rendszer oldali beállításainak (paramétertáblák) módosításával. A Szoftver rendszer oldali beállításainak módosítása a Szoftver rendszerelemek alapos ismerete és használata mellett történik, egy speciális paraméterező környezetben, mely a felhasználók számára nem hozzáférhető.
• Eseti adatáttöltés. A beüzemelési rendszerekben rögzített és újonnan fellelt adatbázisok adattartalmának (donor- és beteg adatok, vizsgálati eredmények, stb.) fejlesztői specifikáció szerinti betöltése a Szoftver adatbázisába. Az adatbetöltési munkák végzéséhez rendszer oldali támogatás biztosítása. Közreműködés a Szoftver adatbázisába betöltésre kerülő adatok betöltés előtti felülvizsgálatában és ellenőrzésében (kompatibilitás és validitás).
• A felmerülő fejlesztési igények értékelése, kezelése, megoldása (fejlesztés). A szolgáltatás időtartama alatt ajánlatkérő részéről felmerülő, korábban a szoftver által nem támogatott tevékenységek támogatásának kialakítása ajánlatkérővel közösen kidolgozott és jóváhagyott specifikáció alapján, korábban nem létező nyomtatványok létrehozása Ajánlatkérővel közösen kidolgozott és jóváhagyott specifikáció alapján.
• Szoftverfrissítés, amely nem jelent verzióváltást.
• Egyedi riportok fejlesztése
• Frissíti a HLA adatbázisokat (allél adatbázis, NMDP kód) a hivatalos megjelenéstől számított legfeljebb 6 hónapon belül.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya HLA immundiagnosztikai laboratóriumi alkalmazást támogató Histotrac szoftver szoftvertámogatása.
Nyertes ajánlattevő kötelezettségei a szoftvertámogatási feladatok teljesítésében:
Havi átalánydíjba foglalva:
• HLA adatbázisok frissítése (allél adatbázis, NMDP kód) a hivatalos megjelenéstől számított legfeljebb 6 hónapon belül.
• A felmerülő szoftverhibák értékelése, kezelése, megoldása.
• A Szoftver követése: A szoftverkövetési szolgáltatás keretében ajánlattevő köteles mindenkor a szoftver aktualizált állapotban mindenkori legfrissebb változatát rendelkezésre bocsátani, és a Felhasználói kézikönyv új, aktualizált verzióját átadni, valamint a szoftver használatával és működésével kapcsolatban felmerülő dokumentált hibák javítását elvégezni.
• Közreműködés a Szoftver és környezete rendszer oldali beállításainak (paramétertáblák) módosításában (a Szoftver rendszer oldali beállításainak módosítása a Szoftver rendszerelemek alapos ismerete és használata mellett történik, egy speciális paraméterező környezetben, mely a felhasználók számára nem hozzáférhető).
Eseti megrendelés alapján, embernap alapon:
• A felmerülő fejlesztési igények értékelése, kezelése, megoldása (fejlesztés).
• Eseti adatáttöltés.
Nyertes ajánlattevő dokumentálási kötelezettségei a szoftverkövetési feladatok teljesítése során:
Nyertes ajánlattevő köteles az alábbi dokumentációkat elkészíteni és azokat a feladat teljesítése után haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül aláírva elektronikus formában Megrendelő rendelkezésére bocsátani:
Szoftverkövetés, fejlesztés és eseti adatáttöltési munkák végrehajtása:
• feladat meghatározó megbeszélések jegyzőkönyve;
• feladat végrehajtásának részleteit (specifikáció, ár, teljesítési határidő) tartalmazó ajánlat;
• feladat teljesítési jegyzőkönyv;
• validációs forgatókönyvek és jegyzőkönyvek;
• adatáttöltési jegyzőkönyvek és statisztikák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített időtartam: a szerződéskötést követő 10. munkanaptól kezdődő 48 hónapos teljesítési időszak.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kizárólag szoftver követésére vonatkozik, AK a részajánlat tételt kizárja. (ld. ajánlati felhívás II.1.6) pont)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 179 - 405824
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: HLA Histotrac szoftver szoftvertámogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70843705
Postai cím: Sobieski Utca Sobieski u. 20-24. fszt. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1096
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.tihanyi@happymed.hu
Telefon: +36 309343575
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 144000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 144000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: Happymed Egészségügyi és Informatikai Szolgáltató Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1096 Budapest, Sobieski u. 20-24. fszt. 4-5.
Ajánlattevő adószáma: 12315473-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)