Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/158
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.15.
Iktatószám: 15323/2019
CPV Kód: 72221000-0
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Ernst & Young
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596955
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596940
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000207162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Társasági folyamatok vizsgálata - VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás (BPR)
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 29900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72221000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Budapest, VIII. Alföldi utca 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél, mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző Társaságnál kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
Így a fentieknek megfelelően az Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő üzleti- és rendszerfolyamatainak átvilágítása, a társasági folyamatok feltérképezése, az azokban található redundanciák, felesleges lépések, kontrollhiányosságok és más folyamatszervezési gyengeségek megszűntetésére vonatkozó javaslattétel. Szükséges a szervezet folyamataiban található anomáliák felderítése, a folyamatok megváltoztatásához szükséges akciók meghatározása. A több mint 3000 főt foglalkoztató, több mint 600 db célgépet üzemeltető, és a 15 milliárd Forintot meghaladó jegyzettőkével rendelkező Ajánlatkérő tevékenységében előforduló adminisztratív és irányítási folyamataira fókuszálva szükséges a GAP elemzést megvalósítani, elsősorban az azonnal érzékelhető eredményekre koncentrálva.
Jelen beszerzési eljárás keretében meghatározott feladatokat a vállalati működés három eleme (Üzleti folyamatok, Végrehajtó szervezet és az IT támogatottság) köré építve kell megvalósítani a következőkben részletezett lépések mentén. A feladat elvégezhető más struktúrában is, amennyiben azt az Ajánlattevő hatékonyabbnak látja, azonban a felsorolt három területet érintenie kell a vizsgálatnak.
A hatékonyság javítását célzó felülvizsgálatnak a következő fő aspektusai kell, hogy legyenek:
- Általános és metrikákon alapuló költségelemzés és költségcsökkentési lehetőségek azonosítása
- Üzleti folyamatok felmérése és javítása (gyorsítása)
- Emberi erőforrások megfelelő allokálásának vizsgálata
- Célzott optimalizációs intézkedések kidolgozása. (pl. automatizáció)
A leszállított eredménytermékek mindegyikének alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő menedzsmentje a szükséges döntéseket meghozza, és alapjául szolgálhat a változtatások további tervezéséhez. Az egyes eredménytermékeket minden esetben a nyertes Ajánlattevőnek vezetői workshop keretében szükséges prezentálnia.
Az alábbi részfeladatok végrehajtása szükséges, ahol lehetséges, párhuzamos feladatvégzéssel.
1. Koncepcionális előkészítés: A stratégiai célokból és tulajdonosi igényekből levezetett magas szintű üzleti elvárások felmérése és rendszerbe foglalása, szabályozói környezet vizsgálata, vezetői víziók és igények felmérése.
2. Helyzetfelmérés: A Helyzetfelmérés során a feladat az üzleti folyamatok, szervezeti kompetenciák és az IT támogatottság felmérése, a koncepcionális előkészítés során tapasztaltak figyelembevételével.
3. Célállapot meghatározása: Javaslattétel a műszaki leírás 3. pontban felsorolt területek folyamatainak optimalizálására nemzetközi benchmark alapján, különös tekintettel az európai, európai uniós legjobb gyakorlatra. Adminisztrációs területeknél megfelelő a benchmarknak más hazai közműszolgáltató megoldása is, melyeknek az ügykezelése hasonló nagyságrendben valósul meg az Ajánlatkérőéhez.
4. GAP elemzés: A célállapot és a jelenlegi működést összevetve az eltérés azonosítása folyamatok, szervezet és IT támogatottság területén.
5. Fejlesztési terv elkészítése: A 3. pontban felsorolt területekre lebontott struktúrában fejlesztési terv elkészítése és elfogadtatása a menedzsmenttel. A GAP lista alapján megrendelői prioritások felállítása, a végrehajtandó fejlesztések kiválasztása és javasolt ütemezése, a projekteket összefogó program kidolgozása és kereteinek felállítása. Az átalakítási javaslatokat priorizálni szükséges a változás mértéke és a folyamat változtatásának időszerűsége alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 Ajánlattevő által teljesített olyan referenciák darabszáma, ami hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltató Társaságnál végzett bármilyen tanácsadói tevékenységre vonatkozott (db) 3
2 2.2. Ajánlattevő által teljesített olyan referenciák darabszáma, ami hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen elvégzett nemzetközi referenciamunka tevék.-re vonatkozott (db) 3
3 3. A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidőhöz képesti csökkentés mértéke naptári napokban, az ajánlathoz csatolt megvalósítási ütemtervvel (szakmai ajánlat) alátámasztva.  5
4 4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/A pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 2
5 5. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/B pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  2
6 6. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/C pontban meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 83
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a hirdetmény karakterkorlátja miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat.
II.2.5. pont folytatása
Értékelési szempontok teljes megnevezése:
2. Ajánlattevő által teljesített különleges tartalommal bíró referenciák értékelése
2.1 Ajánlattevő által teljesített olyan, az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) referenciák darabszáma, ami hulladékgazdálkodással foglalkozó közszolgáltató Társaságnál végzett bármilyen tanácsadói tevékenységre vonatkozott (legkedvezőbb: maximum 3 db) (darab), Súlyszám: 3
2.2. Ajánlattevő által teljesített olyan, az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) referenciák darabszáma, ami hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen elvégzett nemzetközi referenciamunka tevékenységre vonatkozott (legkedvezőbb: maximum 3 db) (darab), Súlyszám: 3
3. A II.2.7. pontban megadott teljesítési határidőhöz képesti csökkentés mértéke naptári napokban, az ajánlathoz csatolt megvalósítási ütemtervvel (szakmai ajánlat) alátámasztva. (legkedvezőbb: maximum 40 naptári nap), Súlyszám: 5
4. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/A pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - hatékonyságnövelési vagy BPR vagy folyamat-optimalizáció területen szerzett - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
5. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/B pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - pénzügyi folyamatok átvilágításában szerzett - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
6. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M.2/C pontban alkalmasság minimumkövetelményként meghatározott szakember 36 hónapon felüli - logisztikai területen - többlet szakmai tapasztalata (hónap) (legkedvezőbb: maximum 24 hónap), Súlyszám: 2
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 046 - 105504
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 30525 Rész száma: Elnevezés: K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46909217
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: mailbox.ey@hu.ey.com
Telefon: +36 302984261
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Ernst & Young
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50748585
Postai cím: Prague 2116/15
Város: Na Florenci 2116/15
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 110 00
Ország: Csehország
E-mail: lenka.linke@cz.ey.com
Telefon: +49 1736012622
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37267000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Deloitte Üzletviteli és vezetési Tanácsadó Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84.), adószáma: 11859633-2-44
2. Ernst&Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.), adószáma: 12715244-2-44 és Ernst&Young (110 00 Na Florenci 2116/15 Prague 2116/15), uniós adószáma: CZ26705338, mint közös ajánlattevők
3. KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.), adószáma: 12691908-2-44
4. PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), adószáma: 23343465-2-44
5. IFUA HORVÁTH&PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 79.), adószáma: 10304491-2-43 és SIS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, névváltozást követően: Sys IT Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.), adószáma: 23994982-2-43
Nyertes Ajánlattevő:
Ernst&Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 20.), adószáma: 12715244-2-44 és
Ernst&Young (110 00 Na Florenci 2116/15 Prague 2116/15), uniós adószáma: CZ26705338, mint közös ajánlattevők

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)