Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/183
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.23.
Iktatószám: 17017/2019
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18459
Postai cím: Than Károly utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pilinszky Katalin
Telefon: +36 13715928
E-mail: pilinszky.katalin@kti.hu
Fax: +36 12055951
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kti.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) megvalósítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az ikop-3.1.0.-15-2017-00014 azonosítószámú, „a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását
célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” című kiemelt
projekt, valamint az ikop3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú „a személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek
fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan a személyszállítási közszolgáltatások
hatékonyabb ellátását célzó egységes közlekedési informatikai háttérrendszer, a helyközi közösségi
közlekedési információs rendszer (hkir) megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 11156500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer (HKIR) megvalósítása vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 79111000-5
71241000-9
72211000-7
72212100-0
72227000-2
72228000-9
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az említett projekek megvalósításához kapcsolódóan az Egységes jegyértékesítési
rendszer kialakításához szükséges központi- és háttérinfrastruktúra elemek, a Fődiszpécseri rendszer
és a Kontakt center működését segítő rendszerelemek, továbbá Jegykiadó automaták, Autóbusz OBU-k
(jegyértékesítő funkcióval), Validátorok, Ellenőri készülékek és szoftverliszenszek szállítása; az ezekhez
kapcsolódó rendszertervezési, rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési szolgáltatások teljesítése; továbbá
szoftverfejlesztési és rendszertervezési szolgáltatások ellátása a HKIR Megrendelői Rendszerek Közhiteles
adatokkal való feltöltéséhez és karbantartásához, Menetrend tervezés, Hálózat tervezés, Rugalmas tervező,
Rugalmas forgalomirányítás, Közszolgáltatás kontrolling feladatelem (BI és közszolgáltatási riportok, Díjszabás
modellező modulok) moduljainak tervezése és fejlesztése, az alábbiakban és az ajánlattételi felhívás mellékletét
képező műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.1 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
2 3. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.2 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata. 8
3 4. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.3 pontban megjelölt szakértő szakmai tanúsítványa 8
4 5. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.4 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata 8
5 6. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.5 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata 8
6 7. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.6 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata 8
7 8. Alkalmassági minimumkövetelményként vizsgált M/2.7 pontban megjelölt szakértő szakmai többlettapasztalata 8
8 9. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott Integrált menetrend és hálózat tervező alrendszer tekintetében 4
9 10. A teljesítés naptári napokban meghatározott mértéke a műszaki leírásban meghatározott Közhiteles adatok feltöltését és karbantartását támogató alrendszer tekintetében 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 96
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérésnek opcionális lehívható részét képzi a leszállított eszközök felszerelése, beépítése és az egyes járműveken meglévő eszközök integrálása (pl. fedélzeti utastájékoztató eszközök, üzemanyagszint-mérők).
Opciós részt képez továbbá 2600 db készülék (OBU) szállítása is, melyből 500 db IKOP projekt keretében, míg 2100 db a projekt keretein kerül kívül finanszírozásra.
Opciós mennyiség további 7900 db OBU készülék felszerelése, mely a projekten kívül kerül finanszírozásra.
Az ajánlat opcionális részét képezi további 9 ellenőri készülék.Opcionális mennyiség
Ajánlatkérő a szerződés hatálya alatt jogosult az alábbi mennyiségek egyoldalú nyilatkozattal történő megrendelésére:
a „25 db Jegykiadó automata” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 7 db jegykiadó automata szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az „5300 db Autóbuszos Fedélzeti Számítógép jegykiadó és jegyérvényesítő modullal” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 2600 db OBU készülék szállítása (melyből 500 db IKOP projekt keretében, míg 2100 db a projekt keretein kerül kívül finanszírozásra)
- további 7900 db OBU készülék felszerelése, mely a projekten kívül kerül finanszírozásra.
az „30 db Ellenőri készülék” feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
- további 9 db ellenőri készülék szállítása (mely az IKOP projekt keretében kerül finanszírozásra)
az 1 db központi hardver és szoftver infrastruktúra feladatrész tekintetében opciós mennyiségként
geo-redundáns másodlagos környezet kialakítása,melyek az IKOP projekt keretében kerülnek finanszírozásra.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0.-15-2017-00014; IKOP3.2.0-15-2017-00028
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 075 - 166372
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 0 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11158000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11156500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.1.7.) és az V.2.4.) pontokban ajánlatkérő a szerződés megkötésekor az opciók nélküli összeget tüntette fel azzal, hogy az az 5300 db OBU szerelésének költségét is tartalmazza.
Nyertes ajánlattevő:
Közös Ajánlattevő1 neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közös Ajánlattevő1 székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
Közös Ajánlattevő2 neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Közös Ajánlattevő2 székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Delta Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Adószám: 13978774-2-41
Közös Ajánlattevő1 neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Közös Ajánlattevő1 székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám: 12928099-2-44
Közös Ajánlattevő2 neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Közös Ajánlattevő2 székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)