Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.02.
Iktatószám:18261/2019
CPV Kód:72212180-4
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GlobeNet Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Nemzeti azonosítószám: AK18288
Postai cím: Dr. Imre József u. 2.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kallai Árpád főigazgató
Telefon: +36 62532152
E-mail: dr.gazdik.nora@erzsebetkorhaz.hu
Fax: +36 62242786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csmekhm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csmekhm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212180-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése,
kiterjesztése és követési, valamint karbantartási szolgáltatásainak ellátása
Ajánlatkérő biztosítja a MedWorkS rendszer kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúrát, így az
Ajánlattevőnek a makói telephelyre történő MedWorkS rendszer kiterjesztésére (és további
modulokkal történő bővítésére), így a rendszer bevezetésére, paraméterezésére, oktatására,
az éles indulás támogatására szükséges ajánlatot adnia. A dokumentációban meghatározott
feladatok elvégzésére a szerződéskötéstől számítva 3 hónap teljesítési határidőt határoz meg
Ajánlatkérő. A rendszer sikeres kiterjesztését követően a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó egységes informatikai rendszerének 36 hónapos
szoftverkövetése, jogszabálykövetése és supportja.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 71978000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212180-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6821 Székkutas, IV. ker. 143.
6900 Makó, Kórház u 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése,
kiterjesztése és követési, valamint karbantartási szolgáltatásainak ellátása
Ajánlatkérő biztosítja a MedWorkS rendszer kiterjesztéséhez szükséges infrastruktúrát, így az
Ajánlattevőnek a makói telephelyre történő MedWorkS rendszer kiterjesztésére (és további
modulokkal történő bővítésére), így a rendszer bevezetésére, paraméterezésére, oktatására,
az éles indulás támogatására szükséges ajánlatot adnia. A dokumentációban meghatározott
feladatok elvégzésére a szerződéskötéstől számítva 3 hónap teljesítési határidőt határoz meg
Ajánlatkérő. A rendszer sikeres kiterjesztését követően a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ Hódmezővásárhely-Makó egységes informatikai rendszerének 36 hónapos
szoftverkövetése, jogszabálykövetése és supportja. A részletes feladat a dokumentáció 5.
kötetében (műszaki leírás) kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó MedWorkS moduláris felépítésű integrált informatikai rendszerének továbbfejlesztése, kiterjesztése és követési, valamint karbantartá
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/05/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GlobeNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail: monika.ignacz@globenet.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71978000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71978000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: GlobeNet Zrt.
Címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Adószám: 13336011-2-41
Nyertes ajánlattevő neve: GlobeNet Zrt.
Címe: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
Adószám: 13336011-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § -ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A beszerzés tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni az alábbi indokok alapján, tekintettel arra, hogy a
felkért ajánlattevőnek kizárólagos joga áll fenn a közbeszerzés tárgyát képező feladat
elvégzésére.
Ajánlatkérő hódmezővásárhelyi és kakasszéki tagintézményében 2005. januárjától jogosult
felhasználója lett a MedWorkS medikai informatikai rendszernek. A rendszer lefedi a teljes
orvos szakmai területet.
A makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet 2013. január 31-ével a
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetbe történő beolvadással megszűnt. A
jogutód intézmény új neve: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-
Makó (a továbbiakban: CSMEK). A tárgyi közbeszerzési eljárás célja az integrációt támogató
informatikai fejlesztés megvalósítása, így a beolvadt szervezet makói telephelyére a MedWorkS
rendszer kiterjesztése. A központi telephely felhasználási jogosultsággal rendelkezik a
szükséges MedWorkS modulokra, melyek bevezetése, paraméterezése, oktatása a két
telephely szakmai szempontjainak, elvárásainak figyelembevételével jelen eljárás tárgya. A
szolgáltatások biztosítása az Intézet napi tevékenységének biztosítása érdekében
elengedhetetlen.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI tv. („Szjt.”) 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint „a
számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár
forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája,
ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is”, szerzői jogi védelem alatt áll.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások biztosítása a szerzői jogvédelem
alatt álló szoftverprogram továbbfejlesztése. Így a szerzői jogról szóló törvény 16. § (1) alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének
felhasználására.
Az Szjtv. 16. § (1) bekezdése szerint a szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos
joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem
anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás
engedélyezésére.
Ajánlatkérő felkérte az ajánlattevőt, hogy az alábbi kérdésekre nyilatkozzon: Hajlandó-e
lemondani a szoftver terjesztési, supportálási valamint a forráskód illetve a rendszer és
szervizkulcsainak jogáról? Igen válasz esetén azt milyen feltételhez köti? Nem válasz esetén
vállalkozik-e a rendszer fejlesztésének biztosítására?
Ajánlattevő a szoftver terjesztési, supportálási valamint a forráskód illetve a rendszer és
szervizkulcsainak jogairól nem mondott le, vállalkozik a kórházi információs rendszer
fejlesztésére és az egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtására.