Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/189
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.01.
Iktatószám:18337/2019
CPV Kód:79300000-7
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BellResearch Kutató, Elemző és Tanácsadó Kft.;Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.;Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14680866
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektr. hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000807412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79300000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, három részajánlattételi lehetőséggel (I. rész: Üzleti felmérés, II. rész: Háztartási felmérés, III. rész: Internetes felmérés)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 149092000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzleti felmérés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, I. rész – Üzleti felmérés
Az ajánlatkérő hatóság célja e felmérés kapcsán, hogy folyamatosan követni tudja a távközlési piac keresleti oldalának jellemzőit, változásait, a fogyasztók szokásait, jellegzetességeit, problémáit, panaszait, döntési mechanizmusait, valamint a szabályozási döntések esetleges hatásait. Emellett az ajánlatkérő hatóság fontosnak tartja azt is, hogy az elmúlt tíz évben megalapozott idősoros adatait és elemzéseit legalább tendenciájukban folytatni tudja a következő felmérések során is. A hatóság eddigi üzleti kutatási eredményeit a következő linken lehet elérni:
http://nmhh.hu/tart/index/259/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_az_uzleti_felhasznalok_koreben
Az üzleti felmérés alapsokaságát a legalább 10 fős hazai társas vállalkozások jelentik. A megfigyelési egység a vállalkozás, a válaszadó a cég távközlési, informatikai, pénzügyi kérdésekben kompetens vezetője. A felmérést országosan reprezentatív, rétegzett véletlen mintavétellel kell elkészíteni úgy, hogy a végleges minta régió, létszámkategória és iparág szerint reprezentálja az alapsokaságot. Az elvárt mintanagyság: min. 1000 (azzal, hogy az elvárt mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő: 30 perc. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint a terepmunka elindításának feltétele a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban ha a nyertes ajánlattevő nem vállalt plusz mintakiegészítést, úgy a súlyváltozó nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált elemszámát is megmutatja. Ehhez a KSH legfrissebb cégstatisztikai adatait alapján kell biztosítani a megfelelő alapsokasági számokat és arányokat.
Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Részletes követelményeket lsd. KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalása 50
2 3. Ellenőrzés kiterjesztése az előírt mennyiségen felül - további %-os vállalás az 5 %-on felül (2 pont/5%) min. 0 % (0 pont) – max. 25 % (10 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási felmérés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, II. rész – Háztartási felmérés
A háztartási felmérés célja, hogy az NMHH korábbi felméréseinek idősorait legalább tendenciájukban követni lehessen, ezért az NMHH hasonló felmérésre kér ajánlatot. A korábbi felmérések a következő linken találhatók meg:
http://nmhh.hu/tart/index/260/Tavkozlesi_szolgaltatasok_hasznalata_a_lakossagi_felhasznalok_koreben
A felmérés alapsokaságát a hazai magánháztartások összessége jelenti. Minden háztartásban két interjút kell lekérdezni: egy háztartási és egy egyéni szintűt. Ehhez a mintát a következőképpen kell elkészíteni. A magyarországi háztartásokból országosan reprezentatív módon, többlépcsős véletlen mintavétellel kell választani úgy, hogy a végleges minta a KSH népszámlálási vagy mikrocenzusbeli legfrissebb adatai szerint reprezentálja a hazai háztartásokat régió, településtípus, a háztartás mérete, valamint a háztartás korösszetétele alapján.
A meglévő háztartási mintából a véletlen kiválasztást biztosító módszerrel egyéni mintát kell készíteni, amely reprezentálja a teljes magyar 14 éves és idősebb népességet nem, korcsoport, iskolai végzettség, településtípus, régió és háztartásméret szerint. Az elvárt mintanagyság min. 1200 háztartás és min. 1200 egyéni válaszadó (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő pedig interjúnként 20 perc, azaz 20 perces háztartási, valamint 20 perces egyéni szintű interjú készítendő. Az interjúkat személyesen, PAPI vagy CAPI módszerrel kell elkészíteni.
Az adatfelvétel során az elkészült interjúk min. 5 százalékát (azzal, hogy az ellenőrzés kiterjesztése értékelési részszempontnak minősül) formai és tartalmi szempontból is ellenőrizni kell, a megrendelővel egyeztetett módon. Az ellenőrzés eredményéről a nyertes ajánlattevőnek összefoglalót kell készíteni a megrendelő hatóság számára.
Az ellenőrzéshez a nyertes ajánlattevőnek külön ellenőrzőkérdőívet kell készítenie, amely tartalmaz kérdést a kérdezés formai körülményeire, valamint a kérdőívből tartalmi kérdést is ellenőriz a kérdőív elejéről és végéről úgy, hogy objektív (ne pedig vélemény-) kérdéseket ellenőrizzen.
A kutatás terepmunkája és az elkészült kérdőívek ellenőrzése csak akkor indulhat el, ha az ajánlatkérő hatóság a kérdőívet és az egyéb adatfelvételi dokumentációt írásban jóváhagyta. Számítógépes (CAPI) adatfelvétel esetén a kérdőív programozása nem kezdődhet el addig, amíg a letisztázott (ugrásokkal, kötelezőségekkel, szűrésekkel ellátott) kérdőívet az ajánlatkérő hatóság nem hagyta jóvá, valamint feltétel a leprogramozott kérdőív megrendelői tesztje és a megrendelő hatóság írásos jóváhagyása.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a háztartási súly változója, nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált, a KSH legfrissebb cenzusa, illetve mikrocenzusa szerinti elemszámát is megmutatja. Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalás: (1 pont/ 200 fő (háztartási és egyéni válaszadó)), min. 0 fő (0 pont) – max.2000 fő (10 pont) 50
2 3. Ellenőrzés kiterjesztése az előírt mennyiségen felül - további %-os vállalás az 5 %-on felül (2 pont/5%) min. 0 % (0 pont) – max. 25 % (10 pont) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Internetes felmérés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés „Elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata” tárgyában, III. rész – Internetes felmérés
Az ajánlatkérő hatóság célja e felmérés kapcsán, hogy folyamatosan követni tudja a távközlési piac keresleti oldalának jellemzőit, változásait, a fogyasztók szokásait, jellegzetességeit, problémáit, panaszait, döntési mechanizmusait, valamint a szabályozási döntések esetleges hatásait. Emellett az ajánlatkérő hatóság fontosnak tartja azt is, hogy az elmúlt tíz évben megalapozott idősoros adatait és elemzéseit legalább tendenciájukban folytatni tudja a következő felmérések során is. A hatóság eddigi internetes kutatási eredményeit a következő linken lehet elérni:
http://nmhh.hu/tart/index/258/Lakossagi_internethasznalat
Az internetes felmérés alapsokasága a Magyarországon élő 16 éves és idősebb, legalább hetente internetező személyek összessége. A mintát többlépcsős véletlen mintavétellel, országosan reprezentatív módon kell elkészíteni úgy, hogy a végleges minta tükrözze nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint a hazai legalább 16 éves és legalább hetente internetező népességet. A minta elkészítésénél feltétel, hogy a válaszadókat egy legalább 50 ezer fős online kutatási panelből válasszák, hogy a reprezentativitást biztosítani lehessen, és ne csak a folyamatosan a bejelentett állandó lakóhelyükön tartózkodók alkossák az alapsokaságot. Az alapsokaságra való reprezentativitás biztosítását az ajánlattevőnek nagymintás országosan reprezentatív, legalább 1000 fős, személyes kérdezéssel megvalósuló lakossági felméréssel kell alátámasztani és biztosítani, hogy az idejük nagy részét a háztartástól távol töltő, de a háztartáshoz tartozó, Magyarországon élő internetezőkről is megbízható statisztikák legyenek.
Amennyiben a mintavétel alapjául szolgáló online kutatási panel a 18 éves és idősebb internetezőket tartalmazza, úgy a nyertes ajánlattevőnek pótmintáról kell gondoskodnia a 16-17 évesek kellő számban való mintabeli reprezentációjához az ajánlattevővel egyeztetett módon úgy, hogy a pótlás mind a reprezentativitást, mind a véletlen kiválasztást biztosítsa. Az elvárt mintanagyság min. 1500 fő (azzal, hogy a mintanagyság bővítése értékelési részszempontnak minősül), az elvárt interjúidő/kitöltési idő interjúnként/kitöltésenként átlagosan 25 perc. Az adatfelvételt online önkitöltős kérdőívvel kell elkészíteni nagyképernyőre és okostelefonra is optimalizálható kérdezőszoftverben leprogramozott kérdőívvel, CAWI módszerrel. Az adatfelvétel indítása előtt a nyertes ajánlattevő köteles online, az éles kérdezésnek megfelelő megrendelői tesztet biztosítani az adatfelvétel elkezdése előtt.
A végleges mintát tartalmazó rögzített SPSS adatfile-ban a súlyváltozó nem vehet fel 0,3-nél kisebb és 3,0-nál nagyobb értéket. A mintára vonatkozó, az alapsokasághoz képesti reprezentativitást helyreállító súlyváltozó mellé a nyertes ajánlattevőnek készítenie kell egy projektált súlyt is, amely az alapsokasági becslés arányai mellett a minta alapsokaságra projektált elemszámát is megmutatja.
Az elemzések, vagyis a topline (a kutatási eredmények háttérváltozók és statisztikai szignifikancia szerinti bemutatása táblázatos formában), a szóbeli prezentáció és a végleges tanulmány elkészítéséhez a nyertes ajánlattevőnek leíró statisztikákat, háttérváltozók szerinti statisztikai elemzéseket, adatredukciós módszereket, valamint többváltozós statisztikai eljárásokat, modelleket kell használni, hogy a felmérés eredményei mögött rejlő összefüggéseket, valamint az eredmények általánosíthatóságát be lehessen mutatni. Mindezek feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő egyezteti az ajánlatkérő hatósággal az elemzés szempontjait és a topline háttérváltozóit, az elemzések elkészítéséhez csak e szempontok és háttérváltozók írásos megrendelői jóváhagyása után kezdhet hozzá.
Lsd tovább KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Mintanagyság növelése, azaz az előírt mintanagyságon felüli vállalás: (1 pont/ 250 fő (háztartási és egyéni válaszadó)), min. 0 fő (0 pont) – max.2500 fő (10 pont) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 124 - 303285
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Üzleti felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BellResearch Kutató, Elemző és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40971874
Postai cím: Gogol Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: eva.pinter@bellresearch.com
Telefon: +36 204534003
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67300000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: adatfelvétel lebonyolítása

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Háztartási felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16190023
Postai cím: Rózsa Utca 29. II/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: manolisz@ariosz.hu
Telefon: +36 209792253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51896000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Internetes felmérés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16190023
Postai cím: Rózsa Utca 29. II/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: manolisz@ariosz.hu
Telefon: +36 209792253
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29896000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: internetes felmérés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát, kkv minősítését:
Inspira Research Piackutató és Tanácsadó Kft.
1133 Budapest, Gogol utca 16.
nem kkv.
ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
1092 Budapest, Ráday utca 42-44.
nem kkv.

Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.
1077 Budapest, Rózsa utca 29
nem kkv.

NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft.
1034 Budapest, Kenyeres utca 28.
nem kkv.
BellResearch Kutató, Elemző és Tanácsadó Kft.
1133 Budapest, Gogol utca 16.
nem kkv.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)