Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/207
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.28.
Iktatószám:20331/2019
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15136970
Postai cím: Hajdú Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paál-Kővári Kornélia
Telefon: +36 13599419
E-mail: kovarikornelia@bp13.hu
Fax: +36 13599419
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapest13.hu/13kerulet/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai szakrendszer rendelk. bocs., üzemelt.
Hivatkozási szám: EKR000817732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület Felügyelet részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése tárgyában, a műszaki leírásban részletezettek szerint.
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; 1999. évi LXIII. törvény: KFtv.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum: EEKD; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50400000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai szakrendszer rendelk. bocs., üzemelt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72265000-0
72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIII. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
VSZ Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület Felügyelet részére ügyviteli-, és intézkedést támogató informatikai szakrendszer rendelkezésre bocsátására és üzemeltetésére.
A szakrendszer alkalmazásának célja: Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtása során a közterületen intézkedő közterület-felügyelők tevékenységének mobil eszközök kiszolgálásával (PDA, mobil nyomtató) történő támogatása a jogszabály által a közterület-felügyelet kompetenciájába utalt valamennyi eljárás során; az intézkedésekhez kapcsolódó adatforgalom biztosítása a PDA eszköz, a hordozható nyomtató, valamint a közterület-felügyelet ügyeleti szolgálata és ügyviteli rendszere között; a keletkezett adatok ügyviteli rendszerben történő nyilvántartásának, feldolgozási folyamatának teljes körű biztosítása az alábbiakban részletezettek szerint, on-line egyedi-, és tömeges, kötegelt adatforgalmi (adatlekérdezés és adatfeltöltés) kapcsolat biztosítása a Belügyminisztérium meghatározott nyilvántartásai között; a vezetői és az ügyeleti munka támogatása a szolgálat ellátásával, az intézkedések számával, státuszával, eredményével, a kivetett szabálysértési-, és közigazgatási bírságokkal, feljelentésekkel, szabályszegési eljárásokkal, figyelmeztetésekkel, valamint kerékbilincseléssel kapcsolatos adatok szolgáltatásával.
A Nyertes AT által a VSZ keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszernek a szerződés időtartama alatt – várhatóan – 70.000 db + 10% helyszíni intézkedés végrehajtásának (helyszíni bírság, távolléti helyszíni bírság, közigazgatási eljárás, szabályszegési eljárás és feljelentés kezelésére, valamint figyelmeztetés dokumentálására, és kerékbilincseléssel kapcsolatos eljárás) támogatását, az intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását kell biztosítania. A Belügyminisztérium országos személy-, lakcím-, és gépjármű nyilvántartásai vonatkozásában az ajánlattevő által jelen szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszerrel biztosítandó folyamatok (lekérdezések száma, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adattovábbítás) a szerződés teljes időtartama alatt – várhatóan – 60.000 db + 20%.
A szakrendszerhez való hozzáférés: jelenleg a PDA eszközök és mobil nyomtatók száma 14-14 db (+ 4-4 db opcionálisan) informatikai háttér (9 db + 2 db opció munkaállomás).
További követelmény a szakrendszer alkalmazásainak telepítése, beüzemelése ajánlatkérő PDA eszközeire, a hordozható nyomtatóval való vezeték nélküli kapcsolat biztosítása, a szakrendszer központi informatikai rendszerének telepítése, beüzemelése, a központi és helyszíni eszközök között előírt adatkapcsolat biztosítása. Mindezekre vonatkozóan karbantartás, a jelentkező rendszerhibák feltárása, késedelem nélküli elhárítása.
Nyertes AT-nek biztosítania kell a szavatossági és jótállási igényekből adódó szervizfeladatokat a VSZ időtartama alatt, valamint a VSZ bármely okból történő megszűnését követő hat hónap időtartamban.
A szakrendszerhez kapcsolódó felhasználói kézikönyvet és üzemeltetői leírást, (amely tartalmazza a mentési eljárást és az archiválás, visszaállítás lépéseit)- adott esetben azok módosításait – a szakrendszer használatra történő átadásával egyidejűleg ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. A szakrendszer használatára a felhasználókat és AK üzemeltetőit ki kell oktatni. A nyertes AT-nek – AK-val történő előzetes egyeztetés alapján – havonta egy alkalommal képzési/továbbképzési lehetőséget kell biztosítania megfelelő felkészültségű szakember rendelkezésre bocsátásával AK új munkatársainak oktatására, illetve a szakrendszerben végrehajtott változások ismertetésére.
A szolgáltatás részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. A megajánlott tartalom szakmai értékelése – A nem jogsértő, de intézkedésre okot adó körülmény észlelése miatt szükséges és ellenőrzési feladatok ellátásának támogatása körében tett vállalás 15
2 2.2. A megajánlott tartalom szakmai értékelése – A helyszínen végrehajtott intézkedések nyomon követhetőségének körében tett vállalás 10
3 2.3. A megajánlott tartalom szakmai értékelése – A szakrendszer működési stabilitásának ellenőrizhetősége körében tett vállalás 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.4) szerint: rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszernek a szerződés időtartama alatt – várhatóan – 70.000 db + 10% helyszíni intézkedés végrehajtásának (helyszíni bírság, távolléti helyszíni bírság, közigazgatási eljárás, szabályszegési eljárás és feljelentés kezelésére, valamint figyelmeztetés dokumentálására, és kerékbilincseléssel kapcsolatos eljárás) támogatását, az intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását kell biztosítania. A Belügyminisztérium országos személy-, lakcím-, és gépjármű nyilvántartásai vonatkozásában az ajánlattevő által jelen szerződés keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő informatikai szakrendszerrel biztosítandó folyamatok (lekérdezések száma, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adattovábbítás) a szerződés teljes időtartama alatt – várhatóan – 60.000 db + 20%. A szakrendszerhez való hozzáférés: jelenleg a PDA eszközök és mobil nyomtatók száma 14-14 db (+ 4-4 db opcionálisan) informatikai háttér (9 db +2 db opció munkaállomás).
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6) A részajánlat tétel kizárásának indoka: A szolgáltatás komplexitása, gazdasági és műszaki funkcionális egysége miatt ésszerűtlen, szakszerűtlen több szerződés megkötése; egységes a teljesítési struktúra. II.2.7) 2020. január 1. napjától – amennyiben a szerződés megkötésére 2020. január 1. napját követően kerül sor, az aláírás napjától – kezdődő hatállyal – 2022. december 31. napjáig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 141 - 347470
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Informatikai szakrendszer rendelk. bocs., üzemelt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44498287
Postai cím: Fehérvári Út 126-128
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: halaszb@session.hu
Telefon: +36 302660263
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52645371
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
a) az eljárás eredményesen zárult;
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 11471721-2-43
c) az ajánlattevő neve, címe és adószáma: SESSIONBASE Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Kft., 1119 Budapest, Fehérvári út 126-128., 11471721-2-43
d)az eljárás során nem kerültek figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)