Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/223
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.20.
Iktatószám:22108/2019
CPV Kód:72230000-6
Ajánlatkérő:Igazságügyi Minisztérium
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99012805
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kalmár Csaba
Telefon: +36 17956428
E-mail: csaba.kalmar@im.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az OCCR továbbfejlesztése.
Hivatkozási szám: EKR001123212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2019. évi módosításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok ellátása a II.2.4. pontban részletezettek szerint.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 95500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az OCCR továbbfejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Igényelt fejlesztési feladatok:
I. Ingyenes céginformáció szűkítése, átalakítása
- lekérdező azonosítása KAÜ-s bejelentkezéssel
- cégkeresés név, cégjegyzékszám és adószám alapján
- ingyenesen elérhető céginformáció szűkítése
- letöltés mennyiségének korlátozása
- felhasználói műveletek naplózása
- adminisztrációs felület
- automatikus háttérfolyamatok
II. Cégeknek havonta elektronikus cégkivonat közokirati formában díjmentesen cégkapura
- havonta, elektronikus úton, automatikusan történő cégkivonat kiküldése valamennyi Magyarországon bejegyzett, élő cég számára
- leiratkozás biztosítása a havi cégkivonat küldésről
- adminisztrációs felület
- automatikus háttér folyamatok
III. Cégadat változás esetén, cégbizonyítvány megküldése közokirati formában, elektronikusan cégkapura
- cégadat változás esetén, elektronikus úton, automatikusan cégbizonyítvány kiküldés valamennyi cég számára, cégkapun keresztül
- leiratkozás, feliratkozás biztosítása a cégadat változás kiküldéséről
- adminisztrációs felület
IV. Törölve.
V. Cégnyilvántartási Portál (CNYP) felállítása
- követelményspecifikáció meghatározása a portál által biztosított szolgáltatásokról, annak feltételeiről
- ingyenes céginformáció és a kapcsolódó elemeinek integrálása az új CNYP portálba
VI. Fizetős (bankkártyás) céginformációs szolgáltatás kialakítása a CNYP portálon
- bankkártya fizetés felületének kialakítása
- EFER VPOS fizetés lehetőségének kialakítása
- fizetéshez kapcsolódó üzenetek tárolása és ismétlése szükség esetén
- kiadmány letölthetővé tétele, illetve a kiadmány elküldése email címre
- elektronikus számla kibocsátása, letölthetővé tétele, illetve kiküldése email címre
- számlázási adatok periodikus továbbítása az IM könyvelési rendszerébe
VII. Egyéb technikai feladatok ellátása
- az egyes fejlesztések éles indulását megelőzően azok teljes körű tesztelése, a teszteléshez szükség feltételek és környezet előzetesen történő kiépítése,
- az elvégzett fejlesztések dokumentálása,
- a szolgáltatások használatához szükséges felhasználói szabályzatok, felhasználói segédletek, útmutatók elkészítése,
- az elvégzett fejlesztések élesbe állítása
A további előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. Az értékelés szempontja: nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.7. pont: A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 199 - 484537
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Az OCCR továbbfejlesztése.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90183726
Postai cím: Ángel Sanz Briz út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: sales@microsec.hu
Telefon: +36 15054444
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1./ A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szerződés
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem
létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Az IM 1997. július 1. napjától közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a Microsec Zrt. jogelődjét a Microsec Kft-t bízta meg az Országos
Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (továbbiakban: OCCR) jogszabálykövetési és az ezzel közvetlenül összefüggő
szoftverfejlesztési és szoftverkarbantartási feladatainak ellátásával. Az Igazságügyi Minisztérium hálózatfejlesztésének
eredményeképpen az ország valamennyi cégbírósága és gazdasági kollégiuma nyílt távközlési szolgáltatáson alapuló hálózati
rendszerben működik, amelyhez 2003-tól a Microsec Kft. térítésmentesen biztosítja az országos kiépítésű hálózati szolgáltatását a bírósági feladatok teljesítése érdekében. A forgalomnak megfelelő sávszélesség biztosítása ezzel a Microsec Kft. felelősségévé vált, amely a hálózatot a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében saját erőforrásból fejlesztette, ennek részeként a sávszélesség bővítésére is sor került. Az Igazságügyi Minisztérium a 1995. évi LXII. törvény alapján létrehozta a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatot. Az online céginformációs szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek végzésére az Igazságügyi Minisztérium ugyancsak közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján a Microsec Kft-t bízta meg. Az Előfizetői szerződés 1998-as megkötése óta történt fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen kibővült a nyújtott szolgáltatások köre, a hazai céginformációs szolgáltatások pedig ma már részét képezik az uniós nyilvántartásoknak is. A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai
Koordinációs Irodája és a Microsec Kft. között 1997 augusztusában létrejött és 1997 decemberében módosított szerződés keretei
között a Microsec Kft. kapta meg a lehetőséget a cégbejegyzési eljárás „egyablakos” mintarendszerének megvalósítására. Az
intézményeket integráló rendszerben az integrációhoz szükséges szolgáltatásokat a Microsec Kft. elektronikus adattovábbító
rendszere (Mediátor©)biztosítja. A Mediátor rendszert - az elmúlt években történt fejlesztések eredményeképpen - mára egyre több intézmény használja a cégeljárással összefüggő folyamatok, adatkapcsolatok során. Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés alapján az Igazságügyi Minisztérium 2002. március 27-től a Microsec Kft.-t bízta meg a cégbejegyzéshez szükséges adatközvetítői és rendszerüzemeltetési feladatok ellátásával. Az OCCR egy olyan komplex szolgáltatásokat ellátó informatikai rendszer , amelynek alrendszerei, úgymint: - Cégbírósági ügyviteli rendszer - Cégeljárási rendszer, elektronikus ügyintézés (pl.: egyablakos rendszer, elektronikus aláíró alkalmazások) - Céginformációs rendszerek (előfizetői, közfeladatott ellátó szervek, ingyenes) - Hálózati szolgáltatások egymással szervesen összefüggő és egymásra épülő egységet képeznek. Az OCCR alrendszereinek szerzői vagyoni jogaival a Microsec Kft. jogutódjaként a Microsec Zrt. kizárólagosan rendelkezik, a szoftverrendszer tekintetében az IM-et felhasználási jog illeti meg, mely a szoftver átdolgozására nem terjed ki (lsd. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 47. § (1) bekezdésében foglaltakat). A jelen beszerzés tárgyát képező aktuális fejlesztések valamennyi eleme érinti a fentebb említett és szerzői jogokkal védett alrendszereket. Folyt. a D. 1. melléklet 3. pontjában.
VI.3.2. Nyertes AT adószáma: 23584497-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
VI.3.1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása c. pont folytatása: Az előirányzott fejlesztések nem kezelhetők elszigetelten a jelenlegi szoftverkörnyezettől, nem választhatók le a jelenlegi rendszer logikájától, az alrendszerek logikai egységet alkotnak, amelynél minden elemnek összhangban kell lennie a jelenlegi alrendszerek és folyamatok működési logikájával, szervesen be kell illeszkedniük a jelenlegi architektúrába, azzal szoros együttműködésben, egymást kiszolgálva kell működniük. Tekintettel arra, hogy a Microsec Zrt. rendelkezik kizárólagosan az OCCR rendszerre vonatkozó szerzői jogokkal és a fejlesztéshez szükséges ismerettel, továbbá a Cégnyilvántartási Portálba szervesen integrálódó OCCR a Microsec Zrt. által létrehozott DALX programnyelven alapul, így a rendszer továbbfejlesztését kizárólag a Microsec Zrt. tudja elvégezni. A piacon jelenleg nincs másik olyan termék, mely az OCCR működési modelljét képes lenne megvalósítani. Reális alternatíva az OCCR tekintetében a fentiekben részletezettekre tekintettel nincs, legfeljebb egy teljesen új rendszer fejlesztésére lenne hangsúlyozottan elvi lehetőség, melynek költségigénye a jelenlegi fejlesztés értékének sokszorosára becsülhető. Mindemellett egy új rendszer bevezetése esetén az OCCR költségét rendkívüli értékvesztésként kellene elszámolni, amely nyilvánvalóan ellentétes a közpénzek hatékony és ésszerű felhasználásának elvével, figyelemmel arra is, hogy az OCCR 1997-től több fejlesztési szakaszon esett át. Mindezek alapján a szerződés kizárólagos jogok miatt kizárólag Microsec Zrt.-vel köthető meg továbbá az Ajánlatkérő számára nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Az Igazságügyi Minisztérium a továbbfejlesztés eredményeképp létrejövő termék tekintetében a Szjt. 17. §-a szerinti valamennyi felhasználási módra (ide értve az átdolgozás, elektronikus adathordozóra másolás, terjesztés és az egységes engedélyezés jogát is) kiterjedő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat kíván szerezni továbbá meg kívánja szerezni a szoftver forráskódját.