Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/41
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.27.
Iktatószám:2490/2019
CPV Kód:33124110-9
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TSO MEDICAL Hungary Kft.;;MDE Kft.;TSO MEDICAL Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700/73057
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-493_Adásvételi szerződés sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részére GINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz. pályázat keretein belül
Hivatkozási szám: 1
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-493 Adásvételi szerződés sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részéreGINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz. pályázat keretein belül.
1. rész: Pszichomotoros - kognitív képességeket mérő kiértékelő mozgás közbeni nyomásérzékelő rendszerkompatibilis szoftverrel
2. rész: Markernélküli, komplex 3D-s biomechanikai mozgásanalitikai rendszer
3. rész: Kardiális rehabilitációs diagnosztikai és terápiás rendszer
4. rész: Professzionális antigravitációs futópad
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 93159636 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-493 Adásvételi szer. sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a DE "r" GINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz.- Pszichomotoros; kognitív képesség. mérő kiérték. mozgás közbeni nyomásérz. rend. kompat. szoft
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38423000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nagyerdei Stadion, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab pszichomotoros - kognitív képességeket mérő kiértékelő mozgás közbeni nyomásérzékelő rendszerkompatibilis szoftverrel. Szabadalmaztatott, 2 dimenziós, multifunkciós diagnosztikai és edzésrendszer,amely minden aciklikus gyorsasági formához alkalmas, kb. 70 m2-es felületen. A cselekvési gyorsaságot,többszöri irányváltást, mozgékonyságot, koordinációt és vizuális érzékelést, reakciót, robbanékonyságot,általános atlétikát fejlesztő, sérülés megelőzést és rehabilitációt segítő modern és innovatív technológia,ill. edzéskoncepció. A szoftververziótól függően különböző, validált edzés- és tesztváltozatok álljanakrendelkezésre, amelyek paramétereit a tréner módosíthatja. Ezenfelül új, önálló edzés- és tesztformák iskidolgozhatók legyenek.
Rendszer összetétele:
1. Tréningfelület
- Csatlakozókábel orvostechnikai csatlakozókkal,
- Csatlakozódoboz USB-kábellel a számítógéppel való egyszerű összekapcsolás biztosítására,
- lépéshang csillapítás.
2. Kiértékelő monitor
- RFID leolvasókészülék,
- RFID rendszer adatbázishoz való csatlakozással, a sportolók teszt- és tréningadatainak egyszerűkezeléséhez és mentéséhez,
- monitor és hozzátartozó fali tartó.
3. Szoftver
- mozgásfeladatok bemutatása számokon, színeken és szimbólumokon keresztül,
- a mérési és edzésadatok egyszerű mentését lehetővé tevő adatbázis,
- előre konfigurált rendszer a sportolók PIN kóddal vagy RFID-hitelesítés útján való bejelentkezésére,
- automatikusan gyűjtse és tárolja a mérések és az edzések adatait.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzésiműszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetvegyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyrehivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteleselfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyibena hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlaniajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgálódokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztásáraszolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentációvagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlattevő köteles a betanítási feladatok ellátására a következők szerint: 2 órás betanítás, amelyet legfeljebb3 résztvevő vehet igénybe. A betanítás során a hardver felépítésének és különösen a szoftver funkcióinakés kezelésének bemutatására kerüljön sor. A betanítás szemléltető jellegű, gyakorlati alkalmazási példákonkeresztül történjen.
Ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetveAjánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A maximum 72 óra az ajánlatkérő bejelentésétől számított hibaelhárításmegkezdésénél kedvezőbb megajánlás mértéke (0-24 óra közötti tartományban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00022 A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: DEK-493 Adásvételi szerződés sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a DE "r"GINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz. - Markernélküli, komplex 3D-s biomechanikai mozgásanalitikai rendszer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nagyerdei Stadion, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab markernélküli, komplex 3D-s biomechanikai mozgásanalitikai rendszer: Tartalma: 8 db ipari,nagysebességű, extra nagyfelbontású kamera és tartozékai; 2D-s szoftver alap modul; Szoftver kiterjesztés-3D-s analízis; szoftver kiterjesztés - Adat analízis és jelentés 2D/3D; szoftver kiterjesztés Sziluettes nyomonkövetés- és grafikai kártya; szoftver kiterjesztés - Inverz Kinematika 3D;
Tartozékai:
- 8 db kamera lencse,
- 1 db szinkronizáló doboz a kamerák szinkronizálásához,
- 8 db kamera indítókábel (trigger cable) (20 m) a kamerák szinkronizálásához,
- 8 db kamerakábel,
- 8 db kamera tripod csatlakozó adapter,
- 8 db kamera tripod, 3D döntési opcióval,
- 8 db nagyteljesítményű LED gyűrű lámpa rögzítő platformmal,
- Az élő felvétel tárolókapacitása, amikortól az archiválás szükséges: 15 perc,
- Kameránként adatíró kapacitás, míg a SSD TBW megtelik: 150 TBW (ekvivalens min. 150 óra felvétellel2MP/100 fps mellett),
- 1 db nagysebességű adatátvitelre alkalmas számítógépes adatfeldolgozó munkaállomás - egyedi hardverkonfigurációval, Microsoft operációs rendszer, LCD monitor, billentyűzet, egér biztosítása,
- 3D Labor hardver kiegészítők csomag - 1 csomag,
- 10 db aktív marker távvezérléssel2 dimenziós (2D) analízishez,
- WAND kalibrációs pálca - 1 db T-pálca markerrel WAND kalibrációhoz L-keret a kalibráció orientáláshoz.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve Ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Ajánlattevő köteles a betanítási feladatok ellátására a következők szerint: a rendszer összes funkciójának bemutatásával 4 fő részére 4x6 órás tréning által.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A maximum 72 óra az ajánlatkérő bejelentésétől számított hibaelhárításmegkezdésénél kedvezőbb megajánlás mértéke (0-24 óra közötti tartományban) 10
2 A minimum 12 hónap jótállás időtartamot meghaladó többletmegajánlás havi mértéke(0-12 hónap közötti tartományban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00022 A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: DEK-493 Adásvételi szerződés sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a DE "r"GINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz. - Kardiális rehabilitációs diagnosztikai és terápiás rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nagyerdei Stadion, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab kardiális rehabilitációs diagnosztikai és terápiás rendszer: komplex kardiológiai monitorozással szinkronedzéseszköz 6 db kerékpár ergométerrel és 6 db ülő kerékpárral (recumber) szinkronban működő, egyedi,innovatív, folyamatos EKG és vérnyomás monitorozással.. A rendszer előnyösen alkalmazható legyen: kardiálisproblémák prevenciós megelőzésében, krónikus koreset karbantartásában, műtét utáni állapot javításában,mozgás rehabilitáció kiegészítő diagnosztikában
Általános paraméterek:
- ujjon elhelyezett speciális mandzsetta/szenzor a mozgási artefaktumok kiiktatására,
- kiértékelő programban beállítható mérési protokoll,
- speciális adatfeldolgozó algoritmus a nagy sebességnél is pontos mérés érdekében,
- túlfújás elleni védelem Energiaellátás paraméterei,
- nagy kapacitású 2 cellás Li-ion akkumulátor,
- teljesen feltöltött akkumulátor esetén folyamatosan max. 24 órás üzem,
- beépített intelligens töltőelektronika,
- akkumulátor töltési ideje teljesen lemerült akkumulátor esetén 4 óra.
A rendszer további tartozékai:
- XRCISE CARE 12 Slot,
- 12 db automatikus vérnyomásmérési opció,
- 12 db RS232 csatlakoztató kábel (5 m, a központi egység és terheléses eszköz közti kommunikációhoz).
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzésiműszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetvegyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyrehivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és amegnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteleselfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyibena hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlaniajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgálódokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztásáraszolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentációvagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlattevő köteles a betanítási feladatok ellátására a következők szerint: a rendszer összes funkciójánakbemutatása 2 fő részére mindösszesen 4 órás tréning által.
Ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetveAjánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A maximum 72 óra az ajánlatkérő bejelentésétől számított hibaelhárításmegkezdésénél kedvezőbb megajánlás mértéke (0-24 óra közötti tartományban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00022 A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritérium tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: DEK-493 Adásvételi szerződés sportdiagnosztikai eszközök beszerzésére a Debreceni Egyetem részéreGINOP-2.3.3-15-2016-00022 sz. pályázat keretein belül - Professzionális antigravitációs futópad
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33124110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nagyerdei Stadion, 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 darab professzionális antigravitációs futópad-rendszer: A rendszer használatának célja, hogy könnyebb mozgást biztosítva ne terhelje túl az ízületeket, így a rehabilitációban (sérülés utáni felépülés, ízületi problémákkal küzdők, járókeretet használók), valamint élsportolóknál speciális edzésfeladatokban(gyorsaságfejlesztés, állóképesség fejlesztés, koordináció) kiválóan használható legyen.
Általános paraméterek:
Alkalmazási súly: 39-182 kg.
Súlykönnyítés: 0-80 %.
Súlykönnyítési pontosság: 1 %.
Maximum teljesítmény előrefelé: 29 km/h.
Maximum teljesítmény hátrafelé: 10 km/h.
Beépített emelkedő: 0-15 %.
Tartozékok:
8 darab nadrág, amelynek méretei:
- Medium: 168-208 cm magas sportoló.
Csípőméret (az összes méret): körméret 147cm.
1 darab előre programozható digitális kijelző.
A további műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlattevő köteles a teljesítés helyén belül Ajánlatkérő által meghatározott helyen átadni az árut, illetve Ajánlattevő köteles a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatok ellátására.
Ajánlattevő köteles a betanítási feladatok ellátására a következők szerint: a rendszer összes funkciójának bemutatásával 2 fő részére mindösszesen 2 órás tréning által.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A maximum 72 óra az ajánlatkérő bejelentésétől számított hibaelhárításmegkezdésénél kedvezőbb megajánlás mértéke (0-24 óra közötti tartományban) 10
2 A minimum 12 hónap jótállás időtartamot meghaladó többletmegajánlás havi mértéke(0-12 hónap közötti tartományban) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00022 A rendszeres fizikai aktivitás preventív szerepe az aktív idősödés életminőséget meghatározó fiziológiai és molekuláris biológiai kutatásokat megalapozó, infrastrukturális fejlesztésekhez
II.2.14) További információ:
Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében két szélsőérték figyelembevételével történő arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 068 - 150531
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Pszichomotoros - kognitív képességet mérő kiértékelő mozgás közbeni nyomásérzékelő rendszer kompatibilis szoftverrel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSO MEDICAL Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz u. 8. földszint. 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
E-mail: info@tsomedical.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 33665750
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Markernélküli, komplex 3D-s biomechanikai mozgásanalitikai rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Kardiális rehabilitációs diagnosztikai és terápiás rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MDE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Podmaniczky u. 87.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail: info@mdegmbh.eu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31615748
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30110236
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Professzionális antigravitációs futópad
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSO MEDICAL Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tavasz u. 8. földszint. 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
E-mail: info@tsomedical.com
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27025480
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29849400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
TSO MEDICAL Hungary Kft.
(2400 Dunaújváros, Tavasz utca 8. földszint 1.)
25286449-2-07
3. rész:
MDE Kft.
(1062 Budapest, Podmaniczky u. 87.)
10841891-2-42
4.rész:
TSO MEDICAL Hungary Kft.
(2400 Dunaújváros, Tavasz utca 8. földszint 1.)
25286449-2-07
Nyertes ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész:
TSO MEDICAL Hungary Kft.
(2400 Dunaújváros, Tavasz utca 8. földszint 1.)
25286449-2-07
3. rész:
MDE Kft.
(1062 Budapest, Podmaniczky u. 87.)
10841891-2-42
4.rész:
TSO MEDICAL Hungary Kft.
(2400 Dunaújváros, Tavasz utca 8. földszint 1.)
25286449-2-07

Eredménytelen a közbeszerzési eljárás 2. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)