Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6503/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Keretmegállapodás keretében út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül - és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházásokat”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 391.564.387 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233162-2
45233141-9
45233142-6
45233220-7
45233228-3
45233200-1
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45231000-5
45247130-0
45247112-8
45111290-7
45231300-8
45232452-5
45213316-1
45111000-8
45112712-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, 020/248, 020/250, 10577/85, 020/145, 10577/7, 10955/1, 10963, 10577/91, 10955/108, 10577/11, 10577/48, 09/3, 10955/188 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére. A beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki paraméterek:
A közbeszerzési eljárás tárgyára vonatkozó tervdokumentációk
• a Vonalvezető Kft. által készített, Kecskeméten a Károly Róbert körút I. ütem - Nyíri út és Margaréta út közötti szakasz - építse című, és BK/UO/722/28/2017. számon építési engedéllyel és TVH-104446-2-7/2018. számon vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező egyesített tervdokumentáció, valamint
• az Utiber-Unitef-KÖZTI konzorcium által készített Margaréta Szociális Otthon végállomás és autóbusz forduló építése című, és BK/UO/416/4/2015. számon építési engedéllyel rendelkező engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint az ezen tervhez készült fedvényterv és annak BK/UO/416/4/2017. számon történő jóváhagyása.
Műszaki paraméterek:
Kecskeméten a Károly Róbert körút I. ütem - Nyíri út és Margaréta út közötti szakasz - építése című tervdokumentáció alapján:
• A Nyíri út - III. Béla krt. - Mária út - Károly R. krt. csomópontjában egysávos körforgalmi csomópont építése gyalogos átvezetésekkel.
A körpálya 7,00 m szélességű, aszfalt felületű pálya, szikkasztó árkokkal. A középszigethez 2,00 m szélességű, betonkő burkolatú járható gyűrű tartozik.
• Károly R. krt. megépítése a Margaréta utcáig szintbeli közúti csomóponttal. cca. 292 m hosszú és 7,00 m széles burkolat.
• gyalogos és kerékpáros létesítmények építése. cca. 102 m hosszú, 4,25-4,47 széles.
• a vízjogi engedélyezési tervdokumentáció alapján építendő víziközművek:
Vízvezeték:
62 m Ø280 KPE PN10 nyomóvezeték
66 m Ø400 KPE PN10 nyomóvezeték (ebből 54 m hosszon védőcsőben)
196 m DN 400 Göv TT PE nyomóvezeték
A szociális épület vízellátása NEM része a kivitelezési munkának, az külön valósul meg.
Szennyvízcsatorna:
Az épület szennyvízcsatorna bekötésének megépítése NEM része a kivitelezési munkának, az külön valósul meg, viszont a meglévő fogadóaknából az út északi oldalára történő átkötés (D400 KG-PVC csatorna) részét képezi jelen kivitelezési munkának.
Aszfalt pálya szerkezete:
- 5,0 cm vtg. AC-11 kopó (F) - hengerelt aszfalt kopóréteg
- 7,0 cm vtg. AC-22 kötő (F) - hengerelt aszfalt kötőréteg
- 7,0 cm vtg. AC-22 alap (F) - hengerelt aszfalt alapréteg
- 20,0 cm vtg. Ckt-4 - hidraulikus kötőanyagú alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Kerékpárút szerkezete:
- 4,0 cm vtg. AC-11 kopó - hengerelt aszfalt kopóréteg
- 4,0 cm vtg. AC-11 kötő - hengerelt aszfalt kötőréteg
- 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Gyalogjárda pályaszerkezete:
- 6,0 cm vtg. beton burkolókő - betonkő kopóréteg
(„A” kapcsolódási osztály, „F” fektetési mintázat, szürke és vörös színben)
- 3,0 cm vtg. finomzúzalék ágyazat - ágyazó réteg
- 20,0 cm vtg. M-22- mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Tervezett stabilizált szervízút:
- 20,0 cm vtg. M56 - mechanikailag stabilizált zúzottkő alapréteg, 0/20 zúzottkő kiékeléssel
- 25,0 cm vtg. HK - homokos kavics védőréteg (Trρ ≥ 96%, E2 ≥ 65 MPa)
- Tömörített altalaj (Trρ ≥ 96%)
Margaréta buszforduló tervei alapján, figyelembe véve a fedvénytervet:
• csuklós buszok számára szükséges 3 db megálló kialakítása buszfordulóval, tartalék buszok helyigénye további 3 db, 143 m hosszú, 10,00 m széles, az alábbi rétegrenddel:
• 20 cm CP4/2,7-S1-XD3-XF4 bazaltbeton
• 2 rtg. elválasztó műanyag fólia
• 20 cm Ckt alap
• 20 cm homokos kavics fagyvédő szemszerkezettel
• buszváró (3 modul) és 10 férőhelyes B+R parkoló építése,
• gyalog- és kerékpárút építése. 170 m hosszú, 2,6 m széles.
MÓDOSÍTOTT betonkő pályaszerkezetű gyalogjárda
A teljes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) 10
2 Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Margaréta buszforduló kiépítése” című TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 206923
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt mélyépítési munkáinak elvégzésére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 362204724
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 391564387
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Forgalomkorlátozáshoz, forgalomirányításhoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
- Útépítéshez, útfelújításhoz, útkarbantartáshoz kapcsolódó munkák egyes részfeladatai
- Kerékpár útépítéshez/felújításhoz, járdaépítéshez/felújításhoz, térburkolat építéshez/felújításhoz kapcsolódó egyes részfeladatok
- Vízépítési munkák egyes részfeladatai
- Közművezetékekhez kapcsolódó munkák egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő neve: DUNA ASZFALT Kft.
Adószám: 11426628-4-03
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
I.számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: AS Kecskemét Konzorcium
Ajánlattevő székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Konzorcium vezető tagja: ALISCA BAU Építőipari Zrt.
székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.
Ajánlattevő adószáma: 14530603-2-17
Konzorciumi tag: Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Ajánlattevő adószáma: 10642166-2-03
II. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Colas Út Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Ajánlattevő adószáma: 14904134-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)