Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/134
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.15.
Iktatószám:11835/2019
CPV Kód:66110000-4
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000803562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bankkártya-elfogadói szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000803562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bankkártya-elfogadói szolgáltatás beszerzése
Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja az alábbi indokokra tekintettel: A beszerezni kívánt szolgáltatás az ajánlatkérőnél működő egységes, komplex egész díjfizetési rendszert szolgál ki, mely az ajánlatkérő működési környezetének kötöttségei miatt nem osztható, így az azt támogató, beszerezni kívánt szolgáltatás sem osztható.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bankkártya-elfogadói szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (a feladat ellátáshoz értelemszerűen igazodva)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő értékesítési hálózatában működő fizikai és virtuális bankkártya-elfogadóhelyeken a bankkártyás fizetés feltételeinek biztosítása a következő tartalommal.
Bankkártya-elfogadó eszközök:
1. Személyes értékesítéshez kapcsolódóan tervezetten mintegy 120 POS és 20 mobil POS-terminál rendelkezésre bocsátása az ajánlatkérő részére.
2. Jegykiadó automatákhoz (TVM) és MOL Bubi terminálokhoz kapcsolódóan tervezetten mintegy 430 ajánlatkérő birtokában lévő önkiszolgáló (unattended) POS-terminál illesztése a nyertes ajánlattevő saját rendszerébe,
3. Jegy- és bérletellenőri tevékenységhez tervezetten mintegy 350 mobil POS-terminál rendelkezésre bocsátás az ajánlatkérő részére.
4. évente tervezetten mintegy 10 000 db VPOS tranzakció lehetővé tétele és bankkártyás vásárlás biztosítása Webes felületen és mobilalkalmazáson keresztül (két- és háromszereplős fizetési folyamat).
POS terminál nem kerül az Ajánlatkérő tulajdonába, hanem Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja Ajánlattevő. Rendelkezésre bocsátás alatt a következőt érti Ajánlatkérő: a személyes értékesítésnél használt POS és mobil POS terminálok, valamint a jegyellenőri mobil POS terminálok üzemelési helyre történő eljuttatása, valamint üzembe helyezése, folyamatos működtetés biztosítása, hibaelhárítás, szükség esetén kicserélése. VPOS esetén annak üzembe helyezése folyamatos működtetés biztosítása, hibaelhárítás. Minden a bankkártya-elfogadói szolgáltatás keretein belül beszedett bevétel a szolgáltatást nyújtó által Megrendelő felé történő elszámolása.
Elfogadott bankkártyák: A nyertes ajánlattevőnek - az egyes fizetési csatornák követelményei szerinti értelemszerű megkötésekkel - el kell fogadnia mágnescsíkos, chipes és érintés nélküli bankkártyákat.
Legalább a következő kártyatársaságok logóival ellátott bankkártyákat kell elfogadni: MasterCard, VISA kártyatársaságok kártyamárkáival ellátott bankkártyák).
Ajánlattevő feladata:
• ajánlattevő által biztosított POS/VPOS terminálok működési feltételeinek kialakítása, minden egyes üzemelési ponton;
• a Megrendelő által biztosított eszközökön, amennyiben a Szolgáltató a Megrendelőnél a teljesítés megkezdése időpontjában működő rendszereket és eszközöket a Szolgáltatás nyújtásához felhasználni nem tudja, úgy köteles a szükséges módosításokat végrehajtani, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a következőkre: Önkiszolgáló POS-terminál kártyatársasági tanúsításnak megszerzése, valamint a POS-terminálokhoz tartozó PIN pad biztonsági kulcsának cseréje;
• biztosítsa a fizetéshez szükséges protokoll kiépítését, valamint az egyes értékesítési területekre meghatározott csatlakozás lehetőségét,
• Amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő működő rendszereit és eszközeit a saját működéséhez igazítani nem tudja, úgy az ajánlatkérő működő rendszereinek és eszközeinek szükséges átalakítása Ajánlattevő feladat és költsége.
• a beszedett bevételek a Szolgáltató által Megrendelő felé elszámolása.
a jelen eljárás alapján megkötött szerződés szerint.
Részletes követelmények a Műszaki leírásban olvashatók.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Cserekészülék biztosítása terminál meghibásodás esetén minimum 1 óra, maximum 4 óra, (órában megadva)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 97
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát. Nincs ilyen szempont, a pont kitöltése a közzététel érdekében történt.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Nettó ajánlati ár a szolgáltatásra és a cserekészülék biztosítása terminál meghibásodása esetén fordított arányosítás. A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.A módszerek ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Bujdosó Arnold (00184)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) b) pont).
Igazolási mód:
Részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „ESPD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát. Az ESPD-ben a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja azeljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) szerinti adatbázisalkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
A Kr. 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységeseurópai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európaiközbeszerzési dokumentum benyújtásával a részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4)bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szólóelektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1-8., 10. és 12-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet(a továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1. alkalmassági követelménynek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. részébenszereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. Részvételre jelentkező csatolja a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívásfeladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Bankkártya-elfogadói szolgáltatás nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1.alkalmassági követelmény esetén irányadó a Kr. 19. § (3) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P/1. a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében a közbeszerzés tárgya (Bankkártya-elfogadói szolgáltatás nyújtása) szerinti tevékenységekből származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele nem érte el a 400 000 000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 1. § (1) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek a jelentkezés benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. alkalmassági követelménynek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, az ESPD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
M/1. Részvételre jelentkező csatolja a felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését a Kr 21. § (3)bekezdés a) pontja alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év/hó/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek. foglaltakra.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött [Kr. 21. § (3a)].
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
a) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen legalább
- legalább 250 db önkiszolgáló POS terminál üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
- legalább 250 db önkiszolgáló POS terminál legalább két éven (24 hónapon) keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával,
- legalább 150 db POS és/ vagy mobil POS terminál üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
- legalább 150 darab POS terminált, és/vagy mobil POS terminált tartalmazó hálózat legalább egy éven keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt mennyiség legfeljebb három referenciával teljesíthető. Továbbá,
b) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 24 hónap időtartam alatt folyamatosan biztosított on-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával, melynek keretében összesen minimum 7 500 VPOS tranzakció került lebonyolításra.
Ajánlatkérő a referenciák közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja: Ugyanazon referenciaigazolás több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető, amennyiben abból az egyes előírásoknak való megfelelés külön-külön megállapítható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó keretösszeg 5 %-a.
Hibás teljesítési biztosíték: mértéke a teljes nettó keretösszeg 5 %-a.
Hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó keretösszeg 30 %-a.
A részletes szabályok a részvételi dokumentációban és a szerződéstervezetben találhatók.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek: A kifizetések pénzneme: HUF.
Napi jutalék elszámolás havi rendszerességgel megküldött egyéb számviteli bizonylat alapján..
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes szabályok a részvételi dokumentációban találhatók.
A bankkártyával eszközölt tranzakciók után nyertes ajánlattevőt jutalék illeti meg. Nyertes ajánlattevő a jutalékot a kártyaelfogadás lehetősége megteremtésének, és a bankkártyákkal bonyolított tranzakciók általa történő elszámolásának ellenértékeként számítja fel.
A jutalék alapja a bankkártyával teljesített, és a nyertes ajánlattevő által elszámolt tranzakció bruttó összege. A jutalék tranzakciónként kerül felszámításra, és összegét tranzakciónként, forintban két tizedes jegy pontossággal kerekítve kerül elszámolásra.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A IV.2.6. pont szerinti időtartam a Kbt. 87. § (4) bek.-e alapján 30 nap.
2. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes részvételre jelentkező/ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
3. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatás ismertetését az eljárás részvételi szakaszában rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumban adja meg, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki leírás azonban az ajánlattételi szakaszban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum részeként kerül kibocsátásra.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk részvételre jelentkezésében történő feltüntetését: A részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5. Azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.1.2. P/1, III.1.3. M/1.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (1) bek. f) pontjára, a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.
8. Ajánlatkérő - a karakterkorlátra tekintettel - kiemelten felhívja a figyelmet a Közbeszerzési dokumentumokban előírtakra.
9. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
10. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B. § (2) bekezdés alapján PDF fájlformátum alkalmazását. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható, mely a mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok tekintetében titkosítás nem alkalmazható.
11. A részvételre jelentkezőnek amennyiben a nyilatkozatminták az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre állnak, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint jár el, mely alapján tárgyalásos eljárás az ajánlatkérő választása szerint bármikor alkalmazható.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/08/12 16:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák