Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/184
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.09.24.
Iktatószám: 17784/2019
CPV Kód: 32270000-6
Ajánlatkérő: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.10.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001176252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EIK DDK korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001176252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32270000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EIK DDK korszerűsítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EIK DDK korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32270000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Paksi Atomerőmű Erőmű Irányító Központját kiszolgáló Trading v3 diszpécser rendszer korszerűsítése a szoftver verzió és diszpécser verzió frissítésével, felügyeleti hálózat beszerzésével és a rendszer telepítésével, a meglévő kiviteli tervnek megfelelően
A korszerűsítési feladat részét képezi:
- a telepített rendszer betáplálásának kiépítése,
- 10 db egy soft turret kezelő beszerzése és üzembe helyezése, a kezelőkhöz tartozó licencek, valamint további 5 tartalék kezelőhöz tartozó licenc beszerzése,
- az új diszpécser rendszerhez rögzítő rendszer szállítása, üzembe helyezése és illesztése,
- a meglévő konferencia rendszer illesztése az új diszpécser kezelőhöz,
- érpáros és optikai kapcsolatok kiépítése a helyi rendező és a telepített központ között,
- meglévő diszpécser rendszer bontása,
- megvalósulási terv készítése.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Műszaki Leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A korszerűsített diszpécser rendszerre vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérp nem kívánja korlátozni a gazdasági szereplők számát, az adatok megadádára a rendszer miatt került megadásra.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:
A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani.
Az EEKD-ban a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén –a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]
Kizáró okok utólagos igazolása:
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) - (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.
Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.
A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel a III.1.2) szerinti követelménynek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a telekommunikációs tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát. A részvételre jelentkezőnek a kért adatokat (összegeket) az eredeti pénznemben kell megadnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a(z) (közös) részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.
A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat /Kbt. 65.§ (12) bekezdés/
Utólagos igazolás
A Kbt. 69.§ (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés c) pontjára is.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
A (közös) részvételre jelentkező részéről a saját vagy jogelődje, a részvételi felhívás feladásának napjától számított az utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolata.
Amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat http://www.e-beszamolo.im.gov.hu honlapján, vagy az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisban megismerhető, az eredménykimutatást az ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján azért nem rendelkezik a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatásnak benyújtása nem lehetséges, és az ajánlatkérő részvételi szakasz során kiegészítő tájékoztatásban megadta az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett elfogadott alkalmasság igazolási módját, akkor a részvételre jelentkezőnek az ajánlatkérő által megadott nyilatkozattal vagy dokumentummal kell igazolnia a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, a részvételi felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Ha a (közös) részvételre jelentkező azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban az előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a telekommunikációs tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele el kell, hogy érje legalább a 100.000.000 HUF értéket.
Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.
A részvételre jelentkezőnek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) részvételre jelentkező által megadott pénznem alapján az ajánlatkérő átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás
A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65.§ (12) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.
Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el.
Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.
Utólagos igazolás
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján az ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) a), e) és f), 22.§ (1) és (2) bekezdéseire is. Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.
Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőtől, közös részvételre jelentkezőtől, ajánlattevőtől, közös ajánlattevőtől az alábbi nyilatkozatokat és/vagy igazolásokat kéri:
M.1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével nyilatkozat / igazolás az M.1 pontban előírt feltételek teljesüléséről.
Ha a szerződést kötő másik fél:
A) a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
B) az A) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A nyilatkozatnak / igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a szerződés tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
b) a szerződés mennyisége,
c) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év/hó/nap formában)
d) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, megjelölve a szervezet fenti A) vagy B) pont szerinti besorolását,
e) kapcsolattartó személy neve, elérhetősége a szerződést kötő másik fél vonatkozásában,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt;
Folytatás: III.1.4) pontban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem szállított és/vagy gyártott legalább egy olyan diszpécser rendszert, amely legalább egy soft turret kezelővel rendelkezik, és ahol a kezelők paramétereit központilag tárolt szerepkörök határozzák meg, továbbá, ha ennek a szállításnak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:
M2/1. minimum 4 fő felsőfokú szakirányú mérnök (villamos-, távközlési, informatikai-) végzettségű szakemberrel, akik rendelkeznek érvényes UNIFY Implementation & support Expert OpenSpace 4000 vagy azzal egyenértékű vizsgával, és akik egyenként legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek informatikai létesítési, átalakítási és üzembe helyezési munkák területén.
M2/2. minimum 2 fő felsőfokú IT szakirányú mérnök (villamos-, informatikai-) végzettségű, szakemberrel, akik egyenként legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek informatikai rendszer (tárolók és kapcsolók) üzembe helyezési munkák területén.
M2/3. minimum 2 fő felsőfokú szakirányú IT mérnök vagy villamosmérnök képesítéssel rendelkező szakemberrel, akik egyenként legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek informatikai és villamos helyszíni szerelések irányításában.
Egy személy megnevezhető több munkakörre is, ha az előírt követelményeknek megfelel, de legalább 6 fővel kell teljesíteni a fenti M2. alkalmassági feltételeket.
M3. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján, ha nem rendelkezik érvényes
M3/1. ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M3/2. ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M3/3. ISO 27001:2013 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű információbiztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A további részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: III.2.2) pont folytatása
- a helyszíni munkavégzés teljesítéséért felelős 2 fő villamos- vagy irányítástechnika szakirányú középfokú végzettségű szakember rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatában és a TLF004_M2 című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal,
Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér. A fenti jogosultságok meglétét az ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül ellenőrzi. A nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. A részletes információkat a KD tartalmazza.
III.1.3) pont folytatása
M.2. pontban felsorolt szakemberek esetén csatolni kell:
- iskolai, szakmai végzettség,
- szakmai önéletrajz,
- saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertesség esetén részt vesz a teljesítésben,
- a munkáltató vállalkozás megnevezése, kapcsolattartó nevének, elérhetőségének a megadása,
M3/1 alkalmassági követelmény szerint az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványa vagy ezzel egyenértékű egyéb irat másolata vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai (VII. Fejezet 4/1. sz. melléklet).
M3/2 alkalmassági követelmény szerint az ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy ezzel egyenértékű egyéb irat másolata vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékai (VII. Fejezet 4/2. sz. melléklet).
M3/3 alkalmassági követelmény szerint az 27001:2013 szabványnak megfelelő információiztonsági irányítási rendszer tanúsítványa vagy ezzel egyenértékű egyéb irat másolata vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű információiztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékai (VII. Fejezet 4/3. sz. melléklet).
Ha a (közös) részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok, igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. [Kbt. 67. § (3) bekezdés]
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a (közös) részvételre jelentkező együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát [Kbt. 65. § (11) bekezdés].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.
Jótállás és kellékszavatosság.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlát az ajánlatkérő a számla kézhezvételét követően átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.
A részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés megkötésének feltétele, hogy a a szerződés teljesítésében résztvevő gazdasági szerepelők együttesen rendelkezzenek érvényes
- ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal,
- ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
- ISO 27001:2013 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő érvényes információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal, vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival,
Folytatás a III.1.4) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Rendelkezések melyeket Részvételi jelentkezőnek figyelembe kell vennie:
• kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §,
• verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bekezdés,
• üzleti titok: Kbt. 44. §, EKR rendelet 11. § (4),
• dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdés, a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,
• tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdés,
• hiánypótlás és felvilágosítás kérése: Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdés
• Ha a részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja.
• Kkvk: Kbt. 66. § (4) bekezdés,
• Változásbejegyzésről nyilatkozat: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §,
• Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§.
2. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárást és konzultációt tart (2019.11.27. 9 óra, 357. sz. épület tárgyaló).
3. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.
4. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, valamint a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban eltérően határozta meg az alkalmassági követelményeket, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
5. Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
6. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés miatt ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.
7. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt 95
2. A korszerűsített diszpécser rendszerre vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 24 hónap) 5
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-10.
Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására: 1. Nettó ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt: fordított arányosítás, 2. A diszpécser rendszerre vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva (minimum 24 hónap): hasznossági függvény
A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a KD tartalmazza.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bekezdésben foglaltakat.
9. Külföldi adóilletőségű nyertes a (közös) részvételre jelentkező köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.
10. A részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés feltöltésének tervezett időpontja: 2019.11.14.
11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019.02.21.
12. A jelen felhívásban, közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., valamint az EKR rendelet rendelkezései irányadóak.
13. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.
14. FAKSZ: Bakó Györgyi, lajstromszáma: 00601
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/10/21 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §. (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák