Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/222
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.19.
Iktatószám:21933/2019
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálfi Mónika
Telefon: +36 13041445
E-mail: palfim@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001411142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001411142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZTIR-SZOFI fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001411142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás SZTIR-SZOFI fejlesztés tárgyban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 425000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SZTIR-SZOFI fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MAVIR ZRt. üzemirányítási, üzem-előkészítési és üzemértékelési folyamatainak informatikai támogatását ellátó legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó SZTIR és SZOFI alkalmazásokhoz kapcsolódó szoftverfejlesztés, mely különösen az alábbiakat foglalja magába:
• Oracle SQL fejlesztés,
• Oracle JAVA alapú rendszer fejlesztés,
• Weblogic alkalmazásszerver alapú Java rendszer fejlesztés,
• Oracle SOA Suite alapú rendszer fejlesztés,
• villamosenergia-ipari üzleti folyamatot támogató szoftver fejlesztése,
• szoftver rendszer műszaki és funkcionális specifikációjának készítése,
• agilis alkalmazásfejlesztési módszertan (pl. SCRUM) alkalmazása,
• CIM (Common Information Model) alkalmazása.
A keretmegállapodás keretösszege 425.000.000,- Ft, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi szolgáltatások mennyisége/becsült értéke:150.000.000,- Ft. További elvárások a Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD).
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3) M2. pont szerinti szakemberek többlettapasztalata  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 425000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pont kiegészítése karakterszám korlátra tekintettel a III.1.4. pontban került feltüntetésre.
Részajánlattétel kizárásának indoka: a 7/24 órában üzemelésre képes rendszer bonyolultságából, és a működtetés folyamatosságának, magas rendelkezésre állásának biztosítása céljából a fejlesztés elemekre történő szétbontása az üzemeltetés egységességére jelentős hátrányokkal járhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a 63.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és a 63. § (1) bekezdésben előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Ajánlattevőnek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr. 13. §).
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a és 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján kizárólag az igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek kell a Kr. 8-12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése és a 63.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás az ajánlatban:
Ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban benyújtandó EEKD IV. Rész Alfa pont „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - a Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során, Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
P1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli jogszabályok szerinti – beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát.
P2) Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztés) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója részét képező eredménykimutatás alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt vagy amennyiben az ajánlattevő a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben ajánlattevőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztés) származó nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatát. A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el a 110 millió Ft összeget.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (szoftverfejlesztés) szerinti nettó árbevétele összesen nem éri el a 110 millió Ft összeget.
Ha az ajánlattevő az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített feltételnek, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri vagy meghaladja a P2) pontban rögzített összeget, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P2) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (6)-(8) és (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11a) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás az ajánlatban:
Ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatában benyújtandó EEKD IV. Rész Alfa pont „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.
Alkalmasság igazolására - a Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során, Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján, a Kr. 22.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pont alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania
• az alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot (EKR űrlap),
• ezen szakemberek szakmai tapasztalatáról szóló nyilatkozatot (EKR űrlap), melyet olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen, minden kétséget kizáróan kiderüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés. A szakmai tapasztalat ismertetését év/hónap pontossággal kell megadni (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), és a nyelvtudást is fel kell tüntetni.
• a végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát,
• a szakember által aláírt nyilatkozatot az adatkezelésről.
Az igazolások módjának részletezését a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (6), (7), (9), (11), (12), 67. § (3), 69. § (11a) bekezdése alapján kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett alábbi szolgáltatásokkal
a) 1 db legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó Oracle SQL fejlesztésre,
b) 1 db legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó Oracle JAVA alapú rendszer fejlesztésére,
c) 1 db legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó Weblogic alkalmazásszerver alapú Java rendszer fejlesztésére,
d) 1 db legalább 5 partner rendszerhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó, 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó Oracle SOA Suite alapú rendszer fejlesztésére,
e) 1 db legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó villamosenergia-ipari üzleti folyamatot támogató szoftver fejlesztésére,
f) 1 db villamosenergia-ipari szereplőnél végzett szoftver rendszer műszaki és funkcionális specifikációra,
g) 1 db legalább 100 felhasználót kiszolgáló 7/24 órás környezetben üzemelő, tartalékolt infrastruktúrán futó agilis alkalmazásfejlesztési módszertan (pl. SCRUM) alkalmazására,
h) 1 db CIM (Common Information Model) alkalmazására, és
i) 1 db ENTSO-E Harmonised Electricity Role Model alkalmazására vonatkozó referenciával.
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik alábbiakban meghatározott tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel:
a) Legalább 2 fő, személyenként legalább 24 hónapos, Oracle SQL fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, melyek közül legalább 1 fő forráskód kezelő rendszer használatában is gyakorlattal rendelkezik.
b) Legalább 3 fő Oracle Java programozói ismeretekkel rendelkező, személyenként legalább 24 hónapos Oracle Java alapú informatikai rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, melyek közül legalább 1 fő forráskód kezelő rendszer használatában is gyakorlattal rendelkezik.
c) Legalább 3 fő, személyenként legalább 24 hónapos Weblogic alkalmazásszerver alapú informatikai rendszer fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, melyek közül legalább 1 fő forráskód kezelő rendszer használatában is gyakorlattal rendelkezik.
d) Legalább 2 fő, személyenként legalább 24 hónapos, Oracle SOA Suite fejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, melyek közül legalább 1 fő forráskód kezelő rendszer használatában is gyakorlattal rendelkezik.
e) Legalább 2 fő, személyenként legalább 24 hónapos, ENTSO-E Harmonised Electricity Role model alkalmazásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, akiknek továbbá személyenként legalább 24 hónap gyakorlattal kell rendelkezniük a villamosenergia-iparági üzleti folyamatokat (Vet. 14. §-ában foglalt feladatok megvalósításához szükséges üzleti folyamatok) támogató IT rendszerek fejlesztésében és/vagy bevezetésében.
f) Legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező, legalább 24 hónapos projektvezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Több pozícióra ugyanaz a személy jelölhető, de összesen legalább 10 főt be kell mutatni, tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás második részeként a verseny újranyitás eredménye alapján létrehozandó szerződések teljesítése egymással párhuzamosan, egyidejűleg történhet.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kiegészítés a II.2.5. ponthoz:
2. Részszempont (III.1.3 M2. pont szerinti szakemberek többlettapasztalata) alszempontjai:
2.1. alszempont: „III.1.3 M2. a) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata összesen (hónap), min 0, max.192), súlyszám: 4
2.2. alszempont: „III.1.3 M2. b) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata összesen (hónap), min 0, max.288), súlyszám: 4
2.3. alszempont: „III.1.3 M2. c) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata összesen (hónap), min 0, max.288), súlyszám: 3
2.4. alszempont: „III.1.3 M2. d) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata összesen (hónap), min 0, max.192), súlyszám: 3
2.5. alszempont: „III.1.3 M2. e) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata összesen (hónap), min 0, max.192), súlyszám: 4
2.6. alszempont: „III.1.3 M2. f) pont szerinti szakember többlettapasztalata (hónap), min 0, max. 96), súlyszám: 2
Értékelési szempont: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0-100.
Az értékelés módszere:
1. Ár: fordított arányosítás
2. III.1.3. M/2 pont szerinti szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás.
Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a KD tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás a keretmegállapodás tervezetben részletezettek szerint.
Ajánlatkérő az egyedi szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték az egyedi szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték az egyedi szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 5%-a. Részletek a keretmegállapodás tervezetben.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés pénzneme HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalkozó a verseny újranyitás eredményeképpen megkötésre kerülő egyedi szerződés szerinti részszámlák és 1 végszámla benyújtására jogosult.
Az ellenszolgáltatás a Kbt. 135 § (1), (5), és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet, valamint a verseny újranyitást indító ajánlattételi felhívás tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(1b), (1c) bekezdéseinek és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bekezdésének, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik. A részletes szabályokat a KD és az EKR rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) tartalmazza.
2. A KD-hez a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított a felhívás I.3) pontjában megadott címen.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontját.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a KD, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. és a 307/ 2015. (X.27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
7. Az ajánlatban nem HUF-ban megadott összegek átszámítása az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyamon történik.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVl. törvényben (a továbbiakban: Vet) foglalt, MAVIR ZRt.-re vonatkozó szerződéskötési tilalmak hatálya alatt.
9. A Kbt. 54. §-a szerint az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 4.000.000,- HUF összegű ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Biztosítéki formák: a Kbt. 54.§ (2) bek szerint. Ajánlatkérő számlaszáma: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000024-90010211. Bankszámlára történő befizetés esetén a banki átutalás másolata csatolandó. Feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény esetében ajánlattevőnek a garanciát úgy kell benyújtania, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a Pp. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
10. Az eljárás nyelve magyar.
11. A bírálat során ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés.
12. A felhívás II.2.6. pontjaiban rögzített becsült érték a keretösszeg.
13. Jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 18. § szabályainak alkalmazása mellett.
14. FAKSZ: Pálfi Mónika (00722), dr. Bodánszky Nikolett (00991), Dr. Pál Attila (00089); Barabás Áron (00961)
15. Az alkalmassági követelményekhez bemutatott szakembereknek magyarul írásban és szóban legalább felsőfokú szinten kell kommunikálniuk, vagy szakmailag kompetens szinkrontolmács biztosítása szükséges a keretmegállapodás tervezetben rögzített feltételek szerint.
16. II.2.7 ponthoz: a szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba, a hivatkozott pontban megjelölt kezdő időpont megjelölése becsült időpont.
17. Definíció a III.1.3 M1) ponthoz: Tartalékolt infrastruktúrán futó meghatározás alatt ajánlatkérő legalább két telephelyes infrastruktúrán futó fejlesztést ért. Ajánlatkérő a Villamosenergia-ipari szereplő alatt olyan szervezetet ért, mely a VET alapján (2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról) Engedélyesnek számít, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.
18. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. Az ajánlati felhívás III.1.2)-3.) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák