Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.30.
Iktatószám: 24488/2019
CPV Kód: 72230000-6
Ajánlatkérő: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Czimmer Roland
Telefon: +36 13042256
E-mail: czimmerr@mvmp.hu
Fax: +36 13042988
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mvmpartner.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573602019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001573602019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MVM Partner Zrt. ETRM rendszerének fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001573602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében az MVM Partner Zrt. ETRM – Energy Trade Risk Management rendszerével kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási és hibajavítási igények megvalósítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az MVM Partner Zrt. ETRM rendszerének fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő telephelye (1138 Budapest, Váci út 150.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MVM Partner Zrt. ETRM – Energy Trade Risk Management rendszerével kapcsolatosan felmerülő fejlesztési, módosítási, hibajavítási igények megvalósítása.
Az ETRM rendszer egy olyan szoftvercsomag, amely minden területre kiterjedő teljes körű támogatást nyújt az MVM Partner és leányvállalatai energia-kereskedelmének összes szegmense számára.
A rendszerben kezelt termékek (commodity):
• Villamos energia (fizikai/pénzügyi/opció/future/tranzakció)
• CO2 (standard, tranzakció, opció)
• Szén termékek (pénzügyi)
Az ETRM felhasználóinak száma jelenleg 70 fő.
A jelen közbeszerzési eljárás célja, hogy az MVM Partner Zrt. ETRM rendszerével kapcsolatosan felmerülő üzleti igények (új funkciók, folyamatok, meglévő funkciók, folyamatok módosítása, hibajavítás) megvalósítását a jelen eljárás során nyertes Ajánlattevővel kötött szerződés keretében a nyertes Ajánlattevő közreműködésével végrehajtsa.
Ajánlattevő feladata az ETRM rendszer összes moduljával és interfészével kapcsolatos új funkciók fejlesztéseinek, a meglévő funkciók módosításainak, és a jelenlegi és jövőbeni funkciók hibajavításainak megvalósítása eseti, feladatonkénti lehívás és erőforrás elszámolás alapján.
A feladat részeként leszállítandó szakmai dokumentumok körét a fejlesztési, módosítási feladattól függően az Ajánlatkérő által a szerződés teljesítése során a nyertes Vállalkozó részére kiküldésre kerülő eseti megrendelés, hibajavítás esetén a hibajavító igénybejelentő tartalmazza, melyek a következő eredménytermékek lehetnek:
Funkcionális specifikáció
• Leképzett üzleti folyamatmodellek, logikai terv
• Rendszerterv
• Tesztelési terv dokumentum
• Üzemeltetési kézikönyv
• Felhasználói kézikönyv
• Telepítési csomag
• Telepítési leírás, élesítési terv
• Beállítási specifikáció (az üzemeltetési kézikönyv részeként)
• Forráskód és kapcsolódó dokumentációja
• Fejlesztői teszt jegyzőkönyv
A szerződés teljes maximális keretösszege: nettó 350 000 000 HUF, amelyből
- a szerződés időtartama alatt nettó 245 000 000 HUF keretösszegre vonatkozóan Ajánlatkérő egyedi megrendelések alapján megrendelési kötelezettséget vállal, továbbá
- a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: a szerződés időtartamára vonatkozóan maximum nettó 105 000 000 HUF keretösszegig. Az opcionális rész sem részbeni, sem teljes megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
A pontos műszaki elvárások a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírásban kerültek részletezésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR) szerinti személyes adatkezelés is megvalósul.
Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a részvételre jelentkezés / ajánlatadás során a más adatkezelőktől (Részvételre Jelentkezőktől/Ajánlattevőktől) származó személyes adatok kezelését Ajánlatkérő a honlapján (https://www.mvmpartner.hu/Adatkezeles) a Részvételre Jelentkezők/Ajánlattevők részére elhelyezett adatkezelési tájékoztató(k) szerint végzi.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A Részvételi Felhívás III.1.3.) pont M2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (min. további 0 hónap, max. további 36 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát, a megadott érték technikai szám, a felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
A Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a II.2.4.) pont szerinti munkák tekintetében az opcionális rész mennyiségét az alábbiak szerint határozza meg: maximum 105 000 000 HUF keretösszeg. Ajánlatkérő az opcionális rész sem részbeni, sem teljes megrendelésére nem vállal kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A 307/2015. (X.27.) Korm.r. 4.§ (3) bek. alapján Közszolgáltató ajánlatkérő esetén nem áll fenn indoklási kötelezettség.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321. Kr.) 1.§ (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1),(3) és (4) bekezdése, 6-8.§ és 10.§-a, valamint a 12-16.§-a szerint kell igazolnia:
- a részvételi jelentkezés benyújtásakor - az előzetes ellenőrzés körében - a Kbt. 67. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az ESPD-t a 321. Kr. 4.§-ának (1),(3) és (4) bekezdése alapján kell kitölteni;
- majd a Kbt. 69.§(4) bek. szerinti vizsgálat során - az Ajánlatkérő felhívására - a gazdasági szereplőknek a kizáró okok fenn nem állásáról a 321. Kr. 8.§-a és 10.§-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő lehetővé teszi az igazolások benyújtását a részvételi szakaszban, az igazolás(ok) EKR űrlapjainak és egyéb nyilatkozatmintáinak a közbeszerzési dokumentumokban történő mellékelésével.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. (3) bekezdésében, a 69.§ (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében, és 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az ESPD-t a 321.Kr. 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni a részvételi jelentkezéshez. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a 321.Kr. 3. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás jogintézményére.
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében már a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. [321.Kr. 13. §]
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t kell benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. [321.Kr. 15. § (1) bekezdés]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321.Kr. 1. § (7) bek].
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]
Ajánlatkérő hivatkozik a 321. Kr. 18. § (1) bekezdésben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.) A 321. Kr. 1. §-ának (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján valamennyi részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321. Kr. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67.§ (2) bekezdése, valamint a 321. Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az ESPD IV. része vonatkozásában. (Részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. rész  szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a 321.Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint részvételre jelentkező nyújtsa be a letelepedés helye szerinti irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját. Ha Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszerfejlesztés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az igazolások benyújtását a részvételi szakaszban.
Az alkalmasság igazolásának részletes szabályait - figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésére - a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321. Kr. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bek.-re, valamint Kbt. 69.§ (11a) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a letelepedés helye szerinti irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója alapján az adózott eredménye legfeljebb egy évben volt negatív. Amennyiben részvételre jelentkező önálló és konszolidált pénzügyi beszámoló adatokkal is rendelkezik, úgy Ajánlatkérő a részvételre jelentkező önálló számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolójának adózott eredményét vizsgálja.
A P.1.) pont tekintetében, ha Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben a részvételre jelentkező a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor Ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak a jelentkezőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (informatikai rendszerfejlesztés) származó árbevétele nem éri el összesen a 100.000.000 HUF-ot.
Amennyiben a részvételre jelentkező a P.1.) szerinti valamely irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. A részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Közös részvételre jelentkezés benyújtása esetén a P.1.) pont szerint alkalmassági követelménynek elegendő, ha csak az egyik közös részvételre jelentkező megfelel. Amennyiben a részvételre jelentkező a P.1.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az árbevétel kapcsán a P.1.) pont szerint alkalmassági követelménynek közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.)-M.4.) A 321. Kr. 1. §-ának (1) bek. alapján részvételre jelentkezőnek a jelentkezésében a 321. Kr. II. Fejezet alapján, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67.§ (2) bek., és a 321. Kr. 2.§ (5) bek. alapján a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatát az ESPD IV. része vonatkozásában. (Részvételre jelentkezőnek az ESPD IV. rész  szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti esetben a jelentkezésben továbbá be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatát arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül.
A 321. Kr. 1. §-ának (2) bek. alapján Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1.) Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és a 321. Kr. 21. § (3) bek. a) pont alapján a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül (rész)teljesített, de maximum 9 éven (108 hónap) belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya (informatikai rendszerfejlesztés) szerinti, szerződésszerűen teljesített szolgáltatás nyújtására vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a 321.Kr. 21/A.§, 22. § (1)-(2) és (3a) bek. szerinti módon.
Igazolás módja:
- a 321. Kr. 22. § (1) bek. a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás;
- - a 321. Kr. 22. § (1) bek. b) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolás vagy a részvételre jelentkező, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját)(év/hónap/nap bontásban),
- teljesítés helyét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, valamint a részéről információt adó (kapcsolattartó) személy nevét és elérhetőségét (tel. és/vagy e-mail és/vagy fax)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)
- az ellenszolgáltatás összegét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321. Kr. 22. § (3a) bek. alapján Ajánlatkérő az igazolásban/nyilatkozatban előírja az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, figyelemmel arra, hogy a korábbi teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bek.-ben foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére megfelelően alkalmazható lenne.
M.2.)-M.3.)-M.4.) Részvételre jelentkező nyújtsa be a 321. Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, képzettségének/végzettségének, valamint szakmai tapasztalatának ismertetését, amelyek a teljesítés során bevonásra kerülnek.
Csatolandó a nyilatkozat a bemutatott szakemberekről, továbbá a nyilatkozat a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (EKR űrlapok).
A szakember(ek) képzettségét és végzettségét a képzettséget/végzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.
A szakmai tapasztalatot a szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni, mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató megnevezése, a szakember beosztása, ellátott feladatok rövid bemutatása, gyakorlat kezdete (év, hónap), vége (év, hónap), továbbá tartalmazza a szakember(ek) kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.
A karakterkorlátozás miatt jelen pont kiegészítését a III.1.4) pont tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik:
M.1.) a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül (rész)teljesített, de maximum 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, összesen legalább nettó 180.000.000 HUF ellenértékben, szerződésszerűen, az előírásoknak megfelelően (rész)teljesített, informatikai rendszerfejlesztés tárgyú referenciával/referenciákkal, amely(ek) tekintetében a teljesített fejlesztés(ek) összesen legalább 50 fő felhasználó által használt és a fejlesztés(ek) Microsoft .NET környezetben került(ek) megvalósításra.
Az alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több referenciával is teljesíthető.
M2.)-M3.)-M4.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.) legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú programozó matematikus, vagy mérnökinformatikus, vagy villamosmérnöki végzettséggel és
- legalább 36 hónap projektvezetői tapasztalattal energia kereskedelmi és kockázatkezelési tevékenységet támogató rendszer fejlesztése területén
M.3.) legalább 1 fő vezető fejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú programozó matematikus, vagy mérnökinformatikus, vagy villamosmérnöki végzettséggel és
- legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal villamos energia kereskedelmi és kockázatkezelési rendszer fejlesztési területen, valamint
- legalább 36 hónap Microsoft .NET környezetben C# és VB.NET fejlesztői tapasztalattal, továbbá
- legalább 36 hónap Oracle és MS SQL adatbázisokhoz kapcsolódó fejlesztői tapasztalattal.
M.4.) legalább 1 fő informatikai fejlesztő szakemberrel, aki rendelkezik:
- felsőfokú programozó matematikus, vagy mérnökinformatikus, vagy villamosmérnök végzettséggel és
- legalább 36 hónap informatikai rendszer- vagy alkalmazás fejlesztésével kapcsolatban szerzett szakmai tapasztalattal, melyből legalább 24 hónap villamos energia kereskedelmi és kockázatkezelési tevékenységet támogató rendszer fejlesztése területén szerzett tapasztalat és
- legalább 24 hónap Microsoft.NET környezetben C# és VB.NET, valamint SQL Server Reporting Services és Java 7 fejlesztői tapasztalattal.
Részvételre Jelentkező egy szakemberrel csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek felelhet meg, a szakemberek között átfedés nem lehet.
Ajánlatkérő az M.2.)-M.3.)-M.4.) pontokban megadott végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az időben párhuzamos projektekben szerzett szakmai tapasztalatok nem adandók össze.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Jelen pontban megadott kiegészítő információk kizárólag technikai okokból a karakterkorlátozás miatt kerülnek megadásra.
Kiegészítés a hirdetmény III.1.3) pontjához:
Ajánlatkérő lehetővé teszi az igazolások benyújtását a részvételi szakaszban, az igazolás nyilatkozatminták közbeszerzési dokumentumokban történő mellékelésével.
A Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti esetben az igazolás benyújtásának - Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása keretében történő – előírásakor a kapacitást nyújtó szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7) és (9) és (11) bek.-ben, a Kbt. 69. § (7) és (11a) bek-ben, valamint a Kbt. 140. § (9) bek.-ben, továbbá a 321.Kr. 24. § (1) bek.-ben foglaltak.
Kiegészítés a hirdetmény III.1.6) pontjához:
Teljesítési biztosíték: mértéke tervezetten a megrendelési kötelezettséggel terhelt nettó keretösszeg 5%-a, annak rendelkezésre bocsátása, illetőleg igazolásának módja Kbt. 134.§ (6) a) pontja szerinti.
A III.1.6) pontban megadott információ a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről kizárólag tájékoztató jellegű. Egyébiránt a szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a kiadásra kerülő, és a tárgyalás alapját képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: az adott megrendelés nettó díjának 1%-a / nap, de legfeljebb 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: az adott megrendelés nettó díjának 25%-a.
AK a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot ír elő.
A karakterkorlátozás miatt kiegészítést lsd. hirdetmény III.1.4) pontja.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt.131. § (4) bek. szerinti szervezet a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltak szerint a megrendelések igazolt teljesítései után jogosult számlázásra, a megkötendő szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. Az ellenértek kifizetése - a szerződésszerű teljesítés igazolását követően - a Kbt. és a Ptk.6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik. AK a számla végösszegét a Kbt.131. § (4) bek. szerinti szervezet számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással, forintban (HUF) fizeti meg. AK késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. §-a irányadó. Előzetes tervek szerint AK előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza, amely a tárgyalások alapját képezi. A szerződéstervezet tartalmát AK és az Ajánlattevő(k) a tárgyalások során véglegesítik.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a.) A Kbt. 40.§ (1) bek. alapján a részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. A Kbt. 41/B.§ (2) bek. alapján a részvételi jelentkezések/ajánlatok előírt fájl formátuma: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
b.) Az EKR használatához, a részvételi jelentkezés/ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
c.) A részvételi jelentkezés összeállítása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 41/A.§-ban foglaltakra.
d.) A részvételi szakaszban ajánlat NEM tehető. Az ajánlatot tartalmazó részvételi jelentkezés a Kbt. 73. § (3) bek. alapján érvénytelen.
e.) Részvételre Jelentkező nyújtsa be:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bek. alapján (EKR űrlap)
- nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bek. alapján (EKR űrlap)
- a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a Részvételre Jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás.
f.) Az ajánlattételi szakaszban, Ajánlattevő nyújtsa be:
• Felolvasólapot (EKR űrlap)
• nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) alapján (EKR űrlap);
• nyilatkozatát arról, hogy a szerződéstervezetet változtatás nélkül elfogadja, vagy változásjegyzéket vagy az eljárásban kiadott szerződéstervezet korrektúrázott változatát kell benyújtania, ami a tárgyalások alapját fogja képezni (Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Ajánlattevő általi benyújtását Ajánlatkérő nem fogadja el.);
• nyilatkozatát a biztosítékokról (EKR űrlap),
• nyilatkozatát a felelősségbiztosításokról (EKR űrlap).
g.) Rendelkezések:
- közös részvételre jelentkezés/ajánlattétel: Kbt. 35. §
- kiegészítő tájékoztatás kérés: Kbt. 56.§
- verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.
- üzleti titok: Kbt. 44. §
- dokumentumok benyújtása: Kbt. 47. § (2)-(3) bek.
- tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.
- hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1) – (10) bek.
- számítási hiba javítása: Kbt. 71.§ (11) bek.
- aránytalanul alacsony ár: Kbt. 72. § (1) bek.
Ha a részvételre jelentkező (RJ) hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, AK az újabb hiánypótlást egy körben biztosítja.
h.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
i.) AK alkalmazhatja a Kbt. 87. § (6) bek.-ben foglaltakat.
j.) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempontja alapján (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) történik. Az értékelés során adható pontszámok: 0-10. Pontszámítás: Az „ajánlati ár” esetében a fordított arányosítás (KÉ 2019. évi 227. szám, 2019. november 26.; 1. számú melléklet A.1. pont aa) alpont), „A Részvételi Felhívás III.1.3.) pont M2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli többlet szakmai gyakorlati ideje” esetében az egyenes arányosítás (KÉ 2019. évi 227. szám, 2019. november 26.; 1. számú melléklet A.1. pont ab) alpont).
k.) „A Részvételi Felhívás III.1.3.) pont M2.) alkalmassági követelmény szerinti szakember 36 hónapon felüli többlet szakmai gyakorlati ideje” értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben a felhívás szerinti szakember többlet gyakorlatát bemutatja. A nyilatkozat tartalmi követelményeit a Közbeszerzési Dokumentumok – 1. Útmutató tartalmazza.
l.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
m.) A szerződés megkötésének feltétele, nyertes Ajánlattevő rendelkezzen a szerződés teljes futamidejére legalább 50 millió Ft/év összegű érvényes, általános felelősségbiztosítással.
n.) FAKSZ adatai: Tóth Richárd (00882), dr. Ujvári Éva (00758)
A karakterkorlátozás miatt jelen pont kiegészítését a részvételi felhívás VI.4.3) pontja tartalmazza. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/22 13:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Jelen pontban megadott kiegészítő információk kizárólag technikai okokból a karakterkorlátozás miatt kerülnek megadásra.
Kiegészítés a részvételi felhívás VI.3.) ponthoz:
o.) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők (AT) jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra a felhívás III.1.2) P.1., és III.1.3) M.1.-M.4. pontjai. [321.Kr. 30.§ (4) bek.]
p.) A részvételi felhívás IV.2.6.) pontjában AK 1 hónap alatt 30 naptári napot ért. Az ajánlati kötöttséget a tárgyalások befejezésének (végleges ajánlattételi határidő lejártának) időpontjától kell számítani.
q.) Külföldi adóilletőségű Nyertes AT esetében AK felhívja a figyelmet a Kbt. 136. § (2) bek.-re.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák