Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/250
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.31.
Iktatószám: 24903/2019
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Antalfi Júlia
Telefon: +36 305729367
E-mail: antalfi.julia@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001619092019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001619092019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autodesk szoftverkövetés
Hivatkozási szám: EKR001619092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
199 db Autodesk szoftverkövetés beszerzése 2020. november 24. napjáig tartó időtartamra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Autodesk szoftverkövetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elsődlegesen saját székhelyén végzi, amennyiben indokolt,elektronikusan táveléréssel, illetve szükség szerint Ajánlatkérő székhelyén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
199 db Autodesk szoftverkövetés beszerzése 2020. november 24. napjáig tartó időtartamra.
Termék megnevezése Szoftverkövetés időtartama Mennyiség (db)
Architecture Engineering& Construction Collection Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 39
AutoCAD - including specialized toolsets Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 120
AutoCAD LT 2018.11.25. - 2020.11.24. 16
Civil 3D Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 1
Product Design & Manufacturing Collection Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 5
ReCap PRO Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 3
Vault Office Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 5
Vault Professional Multi-user 2018.11.25. - 2020.11.24. 10
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pont kiegészítése:
Az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli Ajánlatkérő. Az értékelési szempontok értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Részletes leírást a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.2.7. pont kiegészítése: A részletes rendelkezéseket a Szerződés 2. pontja tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, megkövetelt igazolási mód az alábbiak szerint, illetve a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § és 8-16. § alapján:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód Kr. 1-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalom valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII.tv 3 § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló, EEKD-ban megjelölt adatbázisokhoz vagy korábban az AK eljárásában benyújtott igazolásokhoz [Kbt. 69.§(11)-(11a)]
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Gazdasági és Pénzügyi követelmény AK részéről nem került megadásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles csatolni arra vonatkozóan, hogy az előírt, általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a Kr. 3. §-ában foglaltakra.Utólagos igazolás:
Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására kell benyújtania a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11a) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a Kr. 22. §-ban leírtakra is, az alábbi tartalommal:
M1) Kr. 21. § (1) a) pontja szerint-nek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – szerződés- és előírásszerűen teljesített – szoftverkövetésre vonatkozó szolgáltatásait, legalább az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése és székhelye/lakcíme,
- valamint a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe;
- a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia tárgyának ismertetése olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen;
- a referencia szerinti teljesítés mennyisége (darab);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- önálló teljesítés (ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel (darab) vett részt,).
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződés- és előírásszerűen teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozzanak, és a teljesítés kezdő és befejező időpontja a vizsgált időszakra essen. Amennyiben a referencia ismertetése szerinti szerződés(ek) tárgya bővebb, mint az AK által kért referencia tárgya, abban az esetben a referencia ismertetésében meg kell adni az AK által kért tárgyra (szoftverkövetésre) vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összegét is. Kizárólag a vizsgált időszak alatt teljesített referencia vehető figyelembe.
Közös AT-ként, vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészt fogadja el.
AK referenciaként a vizsgált időszak (eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
AK köteles elfogadni, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kr. 22. §-a szerint kell igazolni, továbbá közös AT-ként teljesített referencia igazolás során a Kr. 22. § (5) bekezdése is irányadó.
M2) A Kr. 4. § (4) bekezdése alapján AT-nek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt, az AT Autodesk szoftverkövetés szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságát igazoló gyártói támogató nyilatkozat(ok) egyszerű másolatát vagy a gyártóig visszavezethetően az AT Autodesk szoftverkövetés szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát.
Közös ajánlattétel esetén az AT-k legalább egyikének rendelkeznie kell Autodesk szoftverkövetés szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságot igazoló gyártói támogató nyilatkozattal vagy a gyártóig visszavezethetően Autodesk szoftverkövetés szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) A Kr. 21. § (1) a) pontja szerint, alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább összesen 145 db szoftverkövetésre vonatkozó szerződés- és előírásszerűen teljesített referenciával. Az alkalmassági követelmény maximum 3 darab szerződés bemutatásával teljesíthető.
M2) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik cégszerűen aláírt gyártói támogató nyilatkozattal, vagy a gyártóig visszavezethetően az Autodesk szoftverkövetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentummal, melynek azt kell alátámasztania, hogy AT jogosult Autodesk szoftverkövetés szolgáltatás nyújtására.
AK akkor tekinti a „gyártóig visszavezethetően” előírást igazoltnak, amennyiben a csatolt dokumentumból megállapítható. hogy a forgalmazási jogosultság közvetve a gyártótól származik. AK cégszerűen aláírt nyilatkozato(k), irat(ok) benyújtását kéri.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók. AK hivatkozik a Kbt. 65. § (11)-(12) bekezdéseire.
Az ajánlatban az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyhatja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba, amely AT-(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében AK elfogadja az ugyanazon AK részére az AT korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolását. Ebben az esetben az AK Kbt. 69. § (4) vagy (6)–(8) bekezdés szerinti felhívására AT-nek nyilatkoznia szükséges, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolás(oka)t kéri figyelembe venni a bírálat során.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kbt. és a Kr.-ben foglaltaknak megfelelően ellenőrzi.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (7) bekezdésére.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nem teljesítés, késedelmes teljesítés, hibás teljesítés esetére, a szerződés meghiúsulása esetén a nyertes ajánlattevő az alábbi kötbér megfizetésére köteles:
• késedelem esetén: minden késedelemben megkezdett naptári nap után a szerződésszegéssel érintett nettó díj 0,5-a %, de maximum 20%-a,
• nemteljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó díj 20 %-a,
• hibás teljesítés esetén a szerződésszegéssel érintett nettó díj 15 %-a.
Várható szerződésszegésről való értesítés elmulasztása miatti kötbér várható szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték alapján megállapított, megfizetendő vagy a kimentésre tekintettel meg nem fizetett kötbér értékének 10 %-a, ha a szerződésszegés nem a teljesítéshez kapcsolódik, akkor a kötbér mértéke 50.000 forint/alkalom.
Kbt. rendelkezésein alapuló kötelezettség megszegése miatti kötbér mértéke: 100.000,- forint/alkalom.
A részletes szabályokat a KD mellékletét képező szerződéstervezet 7. pontja tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján történik.
AK előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad,egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
AT a termékek szoftverkövetéséről 1 db számla kiállításra jogosult a Teljesítésigazolás alapján. A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § alapján a felek időszakos elszámolásban állapodnak meg.
A számla ellenértéke AK általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Polgári Törvénykönyvről 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel, Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint, a nyertes AT számlájában megjelölt bankszámlára.
A számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor AK bankszámláját számlavezető pénzintézete AK fizetési számláját AT számlájának összegével megterheli.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)
Részletes szabályok: KD mellékletét képező Szerződéstervezet 5. pontja.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítése a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdései szerint történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza figyelemmel az e-Kr. 16. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a/ Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-ben kerül lebonyolításra, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései is alkalmazandóak. Részletes szabályokat a KD tartalmazza.
b/ Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései irányadók. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, és a közös ajánlattevői megállapodást.
c/ AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, AK e gazdasági szereplő miatt szükségessé váló újabb hiánypótlást csupán egy alkalommal rendel el.
d/. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) irányadó.
e/ Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
f/ A KD rendelkezésre bocsátásának módja: az e-Kr. 11. § (7)-(8)-ra figyelemmel elektronikus úton.
g/AK a nyertes AT(k)-től nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
h/AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére, amely alapján AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását.
i/AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
j/AK az eljárás nyertesével (vagy visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel) köt szerződést a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
k/AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 81. § ()-(5) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét, illetve az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
l/Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történik (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont), tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező termék „egyszerű”, vagyis jól összehasonlítható jellegéből adódóan nem lehetséges olyan további minőségi jellemzők meghatározása, amely jellemzők AK számára a legkedvezőbb megoldás kiválasztását segítenék és a verseny további élénkítését szolgálnák.
m/Tekintettel az EKR karakterkorlátozására, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit, a benyújtandó nyilatkozatokat, dokumentumokat, valamint az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD tartalmazza.
n/A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Kr., az e-Kr., 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. és a Ptk. előírásai irányadóak.
o/Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta (Lajstromszám: 00341)
p/AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k alkalmassági feltételeit/igazolását.
q/ Ajánlatkérőnek ajánlathoz csatolni kell a. felolvasólapot az összárral (nettó, Ft) (EKR űrlap kitöltésével), b. az összárat alátámasztó részletes árajánlatot (KD-ben foglaltak szerint). A részletes árajánlat mindösszesen összegének meg kell egyeznie a felolvasólap egyösszegű ajánlati árával! c. a Kbt. 66. § (2) és 66.§ (6), adott esetben 65. § (7) szerinti nyilatkozatokat d. közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást, közös ajánlattevői nyilatkozatot e. AT ( alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, meghatalmazás f. amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait. Jelen felsorolás a legfontosabb dokumentumokat tartalmazza, a felsorolás azonban nem tekinthető teljeskörűnek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák