Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/191
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.03.
Iktatószám:17700/2019
CPV Kód:45231400-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:HU120,HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság;SMHV Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság;Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.;Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság;ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;DÉLVILL Dél-alföldi Villamos Hálózatszerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;SOBLASK Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság;TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft;POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság;ERZOL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;TAJTAVILL Korlátolt Felelősségű Társaság;Sencord Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.;PERFECT-PHONE KFT.;Szazovill Korlátolt Felelősségű Társaság;Rácelektro 2014 Kft.;Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikle-Baráth Miklós
Telefon: +36 62565565
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.nkmaramhalozat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Normál fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000618612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231400-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában lévő közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózataival kapcsolatos normál fontosságú tervezési és kivitelezési munkák, üzemzavar elhárítás tárgyában
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 10500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Normál fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315300-1
További tárgyak:45315500-3
45315600-4
45315700-5
45317200-4
50232110-4
50532400-7
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU33 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő szolgáltatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ajánlatkérő számára normál fontosságú, maximum 500 m hosszúságú 20 kV-os szabadvezeték építés, maximum 500 m KÖF földkábel létesítés, egyidejűleg maximum 1 db transzformátorállomás (BHTR vagy OTR) létesítés amelyek KÖF (középfeszülség) FAM (feszültség alatti munkavégzés) nélkül megvalósíthatók. Maximum 500 m hosszúságú 0,4 kV-os szabadvezeték építés, maximum 500 m KIF (kisfeszültségű) földkábel és a hozzá tartozó elosztószekrények létesítése, a fenti munkákhoz kapcsolódó csatlakozó és mérőhely létesítés, fogyasztói bekapcsolással.
A fenti munkákhoz kapcsolódó kiviteli tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése.
Üzemzavar elhárítás alapjaiban megegyezik a hálózatépítési tevékenységgel, azzal a különbséggel, hogy nagy valószínűséggel csak pontszerűem előforduló esetek és a helyreállítási munkák előre nem tervezhető időpontokban, előre nem tervezhető helyszíneken, esetenként egyszerre, több helyszínen is előfordulhatnak. A helyreállítási munkákra jellemző, hogy azokat általában azonnal, vagy esetleges halaszthatóságuk esetén rövid időn belül kell elvégezni.
szabadvezeték építés: 75 km
szabadvezeték bontás: 35 km
20 kV-os oszloptranszformátor állomás építés bontás:
OTR állomás építés: 160 db
Minimum 1 OK létesítés, áthelyezés vagy bontás: 110 db
Vezeték terítést és beszabályozást igénylő munka: 160 db
10, 20 kV- os kábel hálózat:
- Maximum 2 állomást érintő kábel szakasz
KÖF kábel létesítése: 40 km
KÖF kábel bontása: 20 km
Betonházas transzformátor állomás (BHTR):
- Maximum 1 állomás létesítése, bontása: 60 db
Kisfeszültség (KIF) szabadvezeték és kábel:
- Önálló KIF munkák
KIF kábel létesítése: 40 km
KIF kábel bontás: 20 km
KIF szabadvezeték létesítése: 100 km
KIF bontás: 25 km
- Kapcsolódik a KÖF munkához vagy önálló KIF munkákhoz
Fogyasztói csatlakozó: 800 db
-Kapcsolódik az előző munkákhoz
Az ajánlatkérő által üzemeltetett villamos berendezésen üzemzavar elhárítás: 500 db
Az itt felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek a fogyasztói igények függvényében változhatnak.
A keretmegállapodás keretösszege 10.500.000.000,- Ft, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi munkák becsült értéke: 70.000.000 Ft.
Részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M.2.4. pontban bemutatott munkacsoporton felüli munkacsoportok db száma (min. 0 – max. 3 db) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK egyidejűleg 4 db közbeszerzési eljárást indít a különböző típusú tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása és keretmegállapodás megkötése céljából. Az egy típusú munkák további részekre osztása gazdaságilag nem lenne ésszerű, mivel a jelen elj. egynemű munkákra vonatkozik, amelyek szoros egységet képeznek, adott munkák körében egymástól komplexitásuk okán nem elválasztható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 176 - 399842
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16 Rész száma: Elnevezés: Normál fontosságú tervezési, kivitelezési munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 17
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 17
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20629375
Postai cím: Mezőkövesd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@spie-hungaria.hu
Telefon: +36 206656858
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46535930
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SMHV Energetika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67054864
Postai cím: Pécsváradi Út 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: info@smhv.hu
Telefon: +36 72565066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72565067
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62193827
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45209772
Postai cím: Repülőtéri Út 11
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: elcotech@elcotech.hu
Telefon: +36 28520870
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28520879
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46159892
Postai cím: Orgonafüzér Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: labodi.imre@forest-vill.hu
Telefon: +36 302343813
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57466624
Postai cím: Ipartelepi Út 57.
Város: Szentes
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6600
Ország: Magyarország
E-mail: makail@elektroglob.hu
Telefon: +36 305259687
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DÉLVILL Dél-alföldi Villamos Hálózatszerelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81131594
Postai cím: V. ker Major 109
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@delvill.hu
Telefon: +36 203847555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66532951
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31456353
Postai cím: Kunigunda Útja 76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eszak-budai.hu
Telefon: +36 12383703
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SOBLASK Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88345354
Postai cím: Gr. Teleki Utca 20
Város: Bácsalmás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6430
Ország: Magyarország
E-mail: cseh.janos.soblask@gmail.com
Telefon: +36 304330006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43190171
Postai cím: Álmos Utca 3/18
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: jozsef.boller@tresznerkft.hu
Telefon: +36 72522100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: POLAR-STÚDIÓ Elektromos Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57924577
Postai cím: Kisfaludy Utca 5.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: polar@polar-studio.hu
Telefon: +36 76480370
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76507558
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ERZOL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58568271
Postai cím: Körtöltés Utca 38
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.erzol@gmail.com
Telefon: +36 309383109
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62250934
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: TAJTAVILL Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40899853
Postai cím: Ozmán Utca 7.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: tajtavill@upcmail.hu
Telefon: +36 52471177
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52471350
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Sencord Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12123542
Postai cím: Október 23 Tér 9/A. 3/10
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: info@sencord.hu
Telefon: +36 302051888
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 53355468
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: PERFECT-PHONE KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16554997
Postai cím: Szent László Utca 11
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
E-mail: info@perfect-phone.hu
Telefon: +36 209419243
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74529621
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szazovill Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97178336
Postai cím: Kossuth Tér 6-7
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: szazovill2016@gmail.com
Telefon: +36 203962715
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Rácelektro 2014 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47364224
Postai cím: Bercsényi Miklós Utca 30
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: racz.f@fibermail.hu
Telefon: +36 704316843
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szabó Zoltán Egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11380863
Postai cím: Rákóczi Utca 65.
Város: Kerekegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6041
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szabovillany.hu
Telefon: +36 706166055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76327141
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10500000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
16
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §:
Nyertes AT:
DÉLVILL KFT. (12592964-2-04); EL-CO TECH ELEKTROMOS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (10756056-2-13); ELEKTROGLOB KFT. (11907619-2-06); ERZOL 2000 KFT (11597320-2-06); ÉSZAK-BUDAI ZRT. (14498866-2-41); FOREST-VILL KFT. (25433971-2-43) és VILL-KORR HUNGÁRIA KFT. (13564508-2-08); OMEXOM MAGYARORSZÁG KFT (10974582-2-13); "PERFECT-PHONE" KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG (10336201-2-17) és RÁCELEKTRO 2014 KFT (25111073-2-03) és SZAZOVILL KFT (25714748-2-03); POLAR-STUDIÓ KFT. (11023524-2-03); SENCORD KFT. (13908104-2-13); SMHV ENERGETIKA KFT. (13103646-2-02); SOBLASK BETÉTI TÁRSASÁG (20511179-2-03); SPIE HUNGARIA KFT. (14187834-2-43); SZABÓ ZOLTÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ (43706321223); TAJTAVILL KFT (11550626-2-09); TRESZNER KFT. (11013714-2-02)
További ajánlattevő:
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen működő Részvénytársaság (10727201-2-44)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)