Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/135
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.16.
Iktatószám:12677/2019
CPV Kód:72250000-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Teljesítés helye:GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85122565
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKSZR szoftvermodulok üzemeltetése, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000525952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos (+opcionálisan további 12 hónap időtartamra) üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által
végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
IKSZR szoftvermodulok üzemeltetése, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
További tárgyak:72267000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 1054 Budapest, Akadémia u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya kizárólagosan a FÖRI érdekkörében és üzemeltetésében lévő FÖRI IKSZR (kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében 12 hónap + opcionálisan további 12 hónap időtartamra. Ezen belül:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok
-az IKSZR tehergépjármű ellenőrző rendszer, az esemény Proxy, illetve a FÖRI IKSZR Data Center, valamint a Web-es alkalmazások és tároló – adatfeldolgozó - továbbító szoftvermodulok üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-TOBI online interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-KEKKH havonta frissülő tehergépjárműveket tartalmazó interfészének biztosítása, adatok betöltése, és az esemény Proxy esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-alkalmazás- és adatbázisszerverek szoftverkörnyezet optimalizálása;
-a FÖRI IKSZR modul folyamatos üzemének biztosítása és az azzal összefüggő tevékenységek végrehajtása, dokumentálása;
-a média konverterek, switchek és egyéb hálózati eszközök ellenőrzése a szoftverek működésének (elérhetőségének) ellenőrzése, különösen az IKSZR közúti modul, a kamerarendszer központi szoftvere, és a monitorozó rendszer ellenőrzése;
-alkalmazás biztonsági frissítések telepítése, tesztelése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű működését lényegesen befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
-a kapcsolódó hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer üzemeltetetése;
-a rendszer szoftvereit – központi és kliens – érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a jogszabályváltozásokra és a külső interfészek módosulására (éves szinten max. 30 munkaóra felhasználással);
-új szoftververziók telepítése, tesztelése, és - amennyiben azt a módosított rendszerszoftver teszi szükségessé - a Megrendelő által biztosított alapszoftver frissítés, scriptek készítése;
-alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén a Megrendelő által beépíttetett alkatrészek, berendezések rendszertesztje, minősítése;
-a tehergépjármű-behajtás ellenőrzést végző IKSZR modul egységek szoftver üzemeltetése, adatkapcsolat biztosítása a FÖRI IKSZR modullal;
-IKSZR kliensek (max. 50) központra kapcsolása és üzemelésének biztosítása (licence költség, hardverbővítés nem értendő bele, csak a működtetés).
Az IKSZR tehergépjármű ellenőrző végpontokkal kapcsolatos feladatok:
-végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabályváltozásból eredő szoftvermódosítás, a felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési szerződés alapján történhetnek);
-kliens szoftver hibaelhárítása
-hardver hibákat követően szükségessé váló optimalizálás, és szoftvertesztelés (a javítás a megrendelő által biztosított alkatrészekkel történik);
Az üzemeltetéssel érintett végponti hardver eszközök:
Mobil kliens:
4 db Sunit autóba szerelhető ipari PC kliens szoftvere
4 db 3M ANPR szoftver
A FÖRI IKSZR Data Center és a tehergépjármű ellenőrző modul megbízható működése tekintetében a rendelkezésre állási ráta Megrendelő által megkövetelt mértéke az on-line központi modulok, alkalmazások és a központból a Budapest Közút számára adatot továbbító alrendszer esetében 94%, más adatszolgáltatásokra a 90% is elfogadható.
Továbbá a szerződés része a Megrendelő üzemeltetői, ill. felhasználói tevékenységének támogatása, amelynek során Vállalkozó kompetens képviselőjének havonta 1 munkanap időtartamban személyesen rendelkezésre kell állnia üzemeltetői és/vagy felhasználói tanácsadásra. A tanácsadási időkeretet Megrendelő minimum 4 órás csomagokban hívhatja le, a Vállalkozó előzetes értesítése alapján.
A további részletes feladatmeghatározást, feltételeket az ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírása tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Ajánlattételi felhívás II.1.5 valamint II.2.7. pontban meghatározott 24 hónap (szerződés időtartama) akként értendő, hogy Ajánlatkérő 12 hónap határozott időre köti a szerződést, amelynek leteltét megelőzően - különös tekintettel az Ajánlatkérő költségvetési szerv jellegére, és annak éves költségvetési gazdálkodására - adott esetben a szolgáltatás további 12 hónap opcionális időszakra Megrendelő döntése alapján lehívható a szükséges költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ért.-i szempont: a Kbt. 100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, mivel AK kizárólag egy ATt kér fel ajánlattételre, és az AK-i igénynek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár szolgálja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: zita.argyusi@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 64724400
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 64680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás fajtája: Ajánlatkérő a Kbt. Második Rész 98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez.
2. Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat jelen
ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: felhívás) megküldésével egyidejűleg elektronikusan, korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a következő címen: www.ekr.gov.hu A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig figyelemmel kövesse Ajánlatkérőnek az eljárási dokumentumok változásait, ajánlatkérő tájékoztatásait és értesítéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR).
3. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. (1)-(5) bekezdése szerint az EKR-en keresztül van lehetőség.
4. Idegen nyelvű okiratot AK – az idegen nyelvű okirat egyidejű csatolása mellett – felelős fordítással együtt fogad el. Felelős
fordítás: ha AT képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy mindenben megfelel az eredeti idegennyelvű szövegnek.
5. AK a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően biztosítja a hiánypótlás, valamint az ajánlatokban nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a felvilágosítás-kérés lehetőségét.
6. AK felhívja AT figyelmét, hogy - amennyiben az releváns - nyújtsa be már az ajánlatával együtt az Ajánlattételi Dokumentáció részeként megküldött Vállalkozási Szerződésre és – adott esetben – a Műszaki Leírásra vonatkozó észrevételeit, javaslatait változáskövetéssel megjelölve az eredeti szövegben!
7. Az ajánlatban lévő minden - de nem az EKR-ben kitöltött - nyilatkozatot, dokumentumot a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek.
8. AT, vagy AV vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a Ctv. 9. § (3) bekezdése szerinti ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozato(ka)t aláírták.
9. Ha az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az AT vagy AV vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza.
10. A tárgyalások lezárultát követően a végső ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint.
11. Az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az EKR-ben kell kitölteni.
12. Az ajánlathoz csatolni kell AT Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatát akkor is, ha nem kíván igénybe venni AVt a szerződés teljesítésébe.
13. Az eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amelynek az AK az eljárást megindító felhívást megküldte az eljárás típusára és a kizárólagos jogra tekintettel.
14. AK felhívja a figyelmet az eljárás során alkalmazott kommunikáció vonatkozásában a Kbt. 41. § és 41/A. § rendelkezéseire.
15. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET). Az ajánlatok benyújtási ideje tekintetében az EKR rendszerideje az irányadó.
16. AT köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget.
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a vonatkozó vh. rendeletek, valamint a közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak.
18. Ha az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, AT köteles indoklást benyújtani, és az EKR erre vonatkozó funkcióját alkalmazni.
19. dr. Mohácsi Ildikó, FAKSZ: 00282
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Budapest Közút Zrt. - 2015. szeptember 30. napját megelőzően BKK Közút Zrt., - mint Ajánlatkérő a „A 2013-EU-50003-P számú, ”CROCODILE” projektben megvalósításra kerülő Integrált adat-gyűjtő modul kliensfelületének létrehozása, továbbá a meglévő rendszerek integrációjának elmélyítése” (Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer – (IKSZR)) tárgyában közbeszerzési eljárást bonyolított le. A GVSX Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20.) (Vállalkozó)- a fenti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével - a szerződést 2015. augusztus 24. napján írta alá (Vállalkozási Alapszerződés). Az Alapszerződés 9. pontja értelmében Vállalkozó a Budapest Közút Zrt. részére a létrehozott IKSZR alapkomponensét képező szoftverhez korlátozás-mentes és kizárólagos felhasználási jogot biztosított. A szerződés ugyanakkor nem biztosított jogot a Budapest Közút Zrt. részére, hogy harmadik személy számára felhasználási jogot adjon az IKSZR szoftver tekintetében. A szerződés teljesítése során az IKSZR szoftverének forráskódja nem került átadásra, azzal továbbra is a GVSX Szolgáltató Kft. rendelkezett.
Az IKSZR rendszer forgalomfigyelő kamerák, rendszámolvasást végző mérőpontok, forgalomszámláló mérőhelyek, időjárás monitoring állomások, parkolási létesítmények és egyéb közforgalmú parkolók elektronikusan gyűjtött adatait képes feldolgozni video- és adatközpontjában, szoros együttműködésben a közúti forgalomirányító központtal, melynek adatait szintén integrálja.
A Fővárosi Közgyűlés a 33/2016. (I.27.) Főv.Kgy. határozatában arról döntött, hogy 2016. április elsejével a közútkezelői és a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosította.
Erre tekintettel 2016. április 01. napjától a FÖRI látja el a fővárosi teherforgalmi közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő behajtási engedéllyel nem rendelkező gépjárművek helyszíni ellenőrzését és szankcionálását, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat. A FÖRI feladatainak hatékony ellátására 2016., 2017., 2018. években több technikai fejlesztés is megvalósult az IKSZR rendszeren, és ennek eredményeként elkészült az IKSZR tehergépjármű online behajtás információs rendszer modulja (a továbbiakban: TOBI), valamint a FÖRI tulajdonában lévő mobil ellenőrzési egységek (ellenőrző autók) integrációja az IKSZR rendszerben, ezen felül kiépítésre került a nagy sávszélességű vezetékes kommunikációs kapcsolat az IKSZR Szabó Ervin téri központja és a FÖRI Akadémia utcai központja között.
Legutóbb az IKSZR rendszerben a FÖRI közlekedésszervezést, illetve a hatósági feladatait támogató modulok adatvédelmi szempontból a NAIH által is előirányzott funkcionális szétválasztására került sor a fenti feladatmegosztáshoz igazodóan, és azok üzemeltetése fizikailag is külön-külön helyszíneken – a Budapest Közút Zrt. Szabó Ervin téri objektumában, illetve a FÖRI Akadémia utcai szervertermében –vált szükségessé, ezáltal a logikai elkülönítés mellett, fizikai szétválasztással is biztosítottá vált, hogy mindkét szervezet csak olyan információk birtokába kerülhessen, amelyeket számára a jogszabály és a célhoz kötöttség elve lehetővé tesz.
Jelen eljárásban ajánlatot kért a kizárólagosan a FÖRI érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek üzemeltetésére a Vállalkozótól, tekintettel arra, hogy a korábban ugyan ezen szolgáltatásra kötött vállalkozási szerződés a határozott idő elteltével megszűnik. A szolgáltatás tartalmát képező üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre továbbra is kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI érdekkörében és kezelésében működő, Vállalkozó által kifejlesztett IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el. (Üzemeltetési feladatok).

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)