Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/180
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.09.18.
Iktatószám: 17189/2019
CPV Kód: 45212225-9
Ajánlatkérő: Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Jánosik és Társai Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK25363
Postai cím: Hollandi út 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál Balázs
Telefon: +36 707771863
E-mail: gal.balazs.mbaa@gmail.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
További tárgyak: 45211360-0
45212190-4
45212200-8
45212213-2
45212220-4
45212222-8
45212230-7
45223300-9
45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206124.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése
az alábbiak szerint:
Az épület beépített alapterülete: 2125 m2.
Az épület nettó szintterülete: 4111,62 m2.
A látszóbeton (és nyersbeton) felületének m érete: (Látszóbeton minőségű felületek: 307,98 m2, Látszódó nyersbeton felületek:
1308,14 m2) 1616,12 m2.
A lemezalapozással kapcso latos információk: A padló 20 cm vastag két rétegben vasalt vasbeton lemezként készül. A padlót
víznyomás nem terheli, alatta aljzatbeton valamint tömörített kavics ágyazat készül. A kavicságyazat vastagságát a durva
földmunkatükör elkészülte után kell meghatározni, mert az ágyazat tetején az elvárt E2 > 95 MN/m2 és Trq=95 % értéke ket el
kell érni.
A vákuum kutas talajvízszint süllyesztéssel kapcsolatos információk: A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási
munkák elvégzéséhez szükséges a talajvízszint süllyesztése. A leásás 50 cm-nél mélyebben hatol az aktuális és várható
talajvízszint alá, így a víztelenítést vákuumos talajvízszint süllyesztéssel lehet elvégezni. A talajvízszint süllyesztést az
Ajánlatkérő által biztosított szakági kiviteli terv alapján, fokozott figyelemmel kell végezni a munkaárok acélkalodás, v agy
szádfalas megtámasztása mellett.
Szilárd burkolatú út és/vagy parko ló összterülete: (Térkővel burkolt felületek: 2690 m2 Aszfaltozott felületek:4128 m2) 6818
m2.
Vasb eton tartószerkezet (előregyártott kehelynyak, pillér, gerenda, körüreges födémpallók, lelátó elem: 790 m3; monolit
vasbeton szerkezetek - kútalap, fal, pillér, födém, lépcső, liftakna, gépalap: 2150 m3) összesen: 2940 m3.
A küzdőtér, vagy birkózószőnyeg fogadására is alkalmas pályaszerkezettel kapcsolatos információk: Földszi nt - süllyesztett
kialakítású, PVC-vel burkolt, úsztatott önterülő cementesztrich aljzat. Emelet - pontelasztikus sport PVC-vel burkolt önterülő
cemetesztrich aljzat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 562
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 062 - 136549

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés a „Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila u. 34 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2199399156 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) pontjában rögzített időtartamok naptári napban értendőek.
A jelen hirdetmény V.2.4), valamint VII.1.6) és VII.2.3) pontjaiban rögzített összegek tartalmazzák az opciós tételek ellenértékének-, valamint a tartalékkeret összegét is.
Az eredeti szerződés szerinti ellenérték tartalékkeret nélkül nettó 1.999.453.778,- Ft + ÁFA; a szerződésmódosítást követően nettó 2.242.041.037,- Ft + ÁFA.
A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141.§ (2) bekezdése (az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelvének 72. cikkének (2) bekezdése, melyre tekintettel a jelen hirdetmény VII.2.2. pontja nem releváns)
A (2.sz.) szerződésmódosítás aláírására 2019.08.13. napján került sor.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosításban foglaltakkal egyetértenek és hozzájárulnak a hirdetmény közzétételéhez.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/13 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
További tárgyak: 45211360-0
45212190-4
45212200-8
45212213-2
45212220-4
45212222-8
45212230-7
45223300-9
45233250-6
09331000-8
45421148-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1213 Budapest XXI., Hollandi út 8. Hrsz.: 206124.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezési szerződés alapján birkózócsarnok építése az alábbiak szerint:
Az épület beépített alapterülete: 2125 m2.
Az épület nettó szintterülete: 4111,62 m2.
A látszóbeton (és nyersbeton) felületének m érete: (Látszóbeton minőségű felületek: 307,98 m2, Látszódó nyersbeton felületek:
1308,14 m2) 1616,12 m2.
A lemezalapozással kapcso latos információk: A padló 20 cm vastag két rétegben vasalt vasbeton lemezként készül. A padlót
víznyomás nem terheli, alatta aljzatbeton valamint tömörített kavics ágyazat készül. A kavicságyazat vastagságát a durva
földmunkatükör elkészülte után kell meghatározni, mert az ágyazat tetején az elvárt E2 > 95 MN/m2 és Trq=95 % értéke ket el
kell érni.
A vákuum kutas talajvízszint süllyesztéssel kapcsolatos információk: A talajmechanikai szakvélemény alapján az alapozási
munkák elvégzéséhez szükséges a talajvízszint süllyesztése. A leásás 50 cm-nél mélyebben hatol az aktuális és várható
talajvízszint alá, így a víztelenítést vákuumos talajvízszint süllyesztéssel lehet elvégezni. A talajvízszint süllyesztést az
Ajánlatkérő által biztosított szakági kiviteli terv alapján, fokozott figyelemmel kell végezni a munkaárok acélkalodás, v agy
szádfalas megtámasztása mellett.
Szilárd burkolatú út és/vagy parko ló összterülete: (Térkővel burkolt felületek: 2704 m2 Aszfaltozott felületek:4128 m2) 6832
m2.
Vasb eton tartószerkezet (előregyártott kehelynyak, pillér, gerenda, körüreges födémpallók, lelátó elem: 790 m3; monolit
vasbeton szerkezetek - kútalap, fal, pillér, födém, lépcső, liftakna, gépalap: 2150 m3) összesen: 2940 m3.
A küzdőtér, vagy birkózószőnyeg fogadására is alkalmas pályaszerkezettel kapcsolatos információk: Földszi nt - süllyesztett
kialakítású, PVC-vel burkolt, úsztatott önterülő cementesztrich aljzat. Emelet - pontelasztikus sport PVC-vel burkolt önterülő
cemetesztrich aljzat. Gépészeti, elektromos, légtechnikai, energetikai módosítások eredményeképpen a gázberendezések eg y
részét levegő-vízhőszivattyús berendezések váltják ki. A tetőn 1x50 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre,
illetve a parkoló területén további 1x50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítésének előkészítése történik meg.
Továbbá a belső ajtók nyitás-zárásának elektronikus vezérlésének kialakítása, valamint a főbejáratnál egy gyorskapu létesítése is megtörténik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 598
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2466245141
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Attila u. 34 .
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1. sz. módosítására 2019.02.28 napján került sor.
A szerződés 2. sz. módosítása, mely jelen tájékoztató hirdetmény tárgya az alábbiakat tartalmazza:
Megrendelő célja, hogy létrehozza a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát, melynek első ütemében a tárgyi szerződésmódosítással érintett alapszerződés alapján, a központi birkózó sportcsarnokot építteti meg, generálkivitelezői szerződés keretében a Vállalkozóval.
A kivitelezés folyamán az alábbi plusz munkálatok elvégzése vált szükségessé, melyek alapján jelen szerződésmódosítás történik.
Belső ajtók vezérlése:
A beruházás előre haladtával ismertté váltak azok a fontos, mindennapi működést meghatározó üzemeltetési igények, melyek teljesítésével azon az elvárt szinten működhet az ajtókat irányító rendszer, ami biztosítja az itt zajló sokszínű események (edzések, versenyek, rendezvények, ünnepségek) zavartalanságát és elhatárolását mind biztonsági, mind jogosultsági szempontokat figyelembe véve. Tehát szükséges egy olyan, ajtókat vezérlő rendszer kialakítása, mely lehetővé teszi a fent írtak megvalósítását.
Gyorskapu kialakítása a főbejáratnál:
A kivitelezés során új igényként merült fel a Hollandi út felőli főbejárat átalakítása, fejlesztése. Tekintettel ugyanis az elkészülő csarnok multifunkciós kialakítására, szükséges, hogy a bejárati pont is feleljen meg a többrétű felhasználásnak, ezért egy modern gyorskapu rendszer kialakítása javasolt, mely egy sorompó és kapu funkcióját együtt hivatott betölteni. Ennek beépítésével a meglévő kapuzat részbeni elbontása, átalakítása válik szükségessé.
Felek tehát a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján módosítják a szerződést, az annak teljesítése során megvalósítandó műszaki tartalom kiegészítésével, illetve azzal összefüggésben a teljesítés határidő 36 naptári nappal való meghosszabbításával.
A műszaki tartalom kiegészítésének eredményeként a kivitelezési szerződés VIII.2. pontjában meghatározott vállalkozói díj 16.009.744 Ft + ÁFA összeggel növekszik.
A kivitelezési szerződés 2. sz. módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésben meghatározott valamennyi feltétel, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték változása nem haladja meg sem a Kbt. 141. § (2) bekezdés a), sem annak b) pontjában meghatározott mértéket.
A kivitelezési szerződés plusz műszaki tartalmát így a 2. sz. szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékleteinek tartalma képezi.
A fentiek szerinti határidő hosszabbítás a szerződésmódosítás 1. és 2. sz. mellékleteiben rögzített plusz munkákkal, így a szerződéses érték változásával áll közvetlen összefüggésben. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képező nyilatkozatával a műszaki tartalom változás alapján történő határidő hosszabbítást megalapozottnak tekintette, és javasolta annak megrendelői jóváhagyását.
A 2. sz. szerződésmódosítás szerinti plusz műszaki tartalmat tartalmazó árazott költségvetés a szerződésmódosítás elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi. A Megrendelő műszaki ellenőre a 2. sz. szerződésmódosítás 3. sz. mellékletét képező nyilatkozatával a műszaki tartalom kiegészítést megalapozottnak tekintette, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő árazott költségvetés megrendelői jóváhagyását javasolta.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a műszaki tartalom kiegészítést, és az ennek megfelelő műszaki tartalmat rögzítő árazott költségvetést a műszaki ellenőr nyilatkozatára tekintettel elfogadta.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141.§ (2) bekezdése az Európai Parlament és a Tanács
2014/24/EU irányelvének 72. cikkének (2) bekezdése alapján, melyre tekintettel a jelen hirdetmény VII.2.2. pontja nem releváns.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2199399156 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2466245141 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben