Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:4360/2019
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TSPC Mérnökiroda Kft.;Konkrét Stúdió Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Marianna
Telefon: +36 92502100
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 304483565
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
További tárgyak:71330000-0
71311100-2
71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő
feladatok/szolgáltatások
Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben összefüggést is
jelentenek.
A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni, különböző
tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve
árazatlan költségvetés készítése)
I. Zarándokközpont
Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni városi
közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális
funkciókat.
Nettó alapterülete kb. 38003900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki kiállítóterek területe 200 m2, a
többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.
II. Göcseji Múzeum
Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a kiállítási
terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.
Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.
Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.
III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei
Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori
igényeknek, előírásoknak megfelelően.
IV. Parkolóház
Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú
jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.
2. az előkészítés, lebonyolításszervezési
feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai
háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment,
költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)
3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén
további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)
4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és
szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)
5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 251 - 463146

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: info@tspc.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Konkrét Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 19/A. fszt. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 287200000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.Előzmények:
1.1.
Felek rögzítik, hogy a Megr. közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényben foglalt kötelezettsége alapján Kbt.81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására” szolgáltatás tárgyában. Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. június 18. napján 2016/S 117207990 iktatószámon jelent meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlattevőknek 2016. szeptember 15. napján megküldött írásbeli összegben.
1.2.Felek a Kbt.131.§-a értelmében a törvényes határidőn belül megkötött szerződést módosítják a Kbt.141.§(4)bekezdésc) pontja alapján.
II.Indoklás
A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének azonban csak a Megbízó által biztosított - grafikus, művészettörténész, valamint történész - szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.
Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016.évi költségvetési támogatásából kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 2016.december 23.-ai dátummal került aláírásra a másik szerződő fél részéről.
Megbízó mind a művészettörténész, mind a történész, mind pedig a grafikus szakemberek beszerzésére vonatkozó eljárást 2016 decemberében megindította, azonban az aláírt Támogatói Okirat tartalmát csak később, 2017.január06. napján ismerte meg (vette kézhez), amelyből utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy e szakemberekre vonatkozó költségek a tervezett összegeknél alacsonyabban kerültek megállapításra.
Megbízó haladéktalanul benyújtotta az átcsoportosítási kérelmét a fentiekre tekintettel a Miniszterelnökséghez, azonban a megbízási szerződések megkötésére csupán a kérelem elbírálását, és a fedezet rendelkezésére bocsátását követően nyílt lehetőség, melyre sor került 2017 márciusában.
Tehát tekintettel arra, hogy a Megbízott általi belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítését a fent meghatározott szakemberekkel együttműködve, egymás munkájára támaszkodva szükséges elvégezni, és e szakemberekre vonatkozó feladatok ellátásának eredetileg prognosztizált teljesítési határidői változtak a szerződések hatálybalépéséhez igazodva, így tárgyi szerződés tekintetében is szükségessé vált a módosítás, mivel az abban meghatározott részteljesítési határidők így tarthatatlanná váltak.
Ezen szerződések tárgyi szerződést érinti részfeladatai:
•grafikus szerződés érintett részhatárideje:
•részhatáridő: 2017. október 30.
1.a kiállítási tartalmak és tervezendő felületek ismeretében a kiállítások végleges arculati kézikönyvének elkészítése
2.a szöveges, képi anyagok, végleges kiviteli tervek és végleges belsőépítészeti pozíciótervek, falnézetek alapján a végleges grafikai és telepítési tervek elkészítése méretezett falnézetekkel
•történész szerződés érintett részhatárideje:
•részhatáridő: 2017.október30.
1.A kiállítási témák és résztémák levéltári kutatásokon, az eredeti források feltárásán alapuló feldolgozása, az elkészült kutatási dokumentációból a kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre szakszövegek megírása és az illusztrációként használt képek katalógusának összeállítása
2.Az elkészült kutatási dokumentációból - a zalaegerszegi Mindszenty József Emlékközpont és Múzeum által kiadott kötetbe történeti szakmai tanulmány megírása
3.A katalógus, prospektus szakszövegeinek elkészítése
•művészettörténész szerződés érintett részhatárideje:
•részteljesítési határidő: 2017. augusztus 31.:
1.A kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre levéltári kutatásokon alapuló szakszövegek megírása és az ill.ként használt képek összeállítása
2.A nyomtatott kiadvány,katalógus,prosp.egyes szakszöv.elkész.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§­a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71300000-1
További tárgyak:71311100-2
71000000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő feladatok/szolgáltatások
Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben összefüggést is
jelentenek.
A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni, különböző
tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:
1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve
árazatlan költségvetés készítése)
I. Zarándokközpont
Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni városi
közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális
funkciókat.
Nettó alapterülete kb. 38003900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki kiállítóterek területe 200 m2, a
többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.
II. Göcseji Múzeum
Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a kiállítási
terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.
Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.
Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.
III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei
Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori
igényeknek, előírásoknak megfelelően.
IV. Parkolóház
Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú
jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.
2. az előkészítés, lebonyolításszervezési
feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai
háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment,
költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)
3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén
további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)
4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és
szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)
5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.)
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 287200000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezerjó utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9011
Ország: HU
E-mail: info@tspc.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Konkrét Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út 19/A. fszt. 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A karakterkorlátozás miatt a szerződésmódosítás teljes tartalma nem tüntethető fel ezen rubrikában, így a kimaradó részeket( I. Előzmény; II. Indoklás) a hirdetmény VI.3. további információk részében ismertetjük teljeskörűen
III. A Vállalkozási Szerződés módosuló részei:
1. A Vállalkozási Szerződés eredeti szövege:
III) A Szerződés tárgya - tervezési feladatok - mindhárom projektelem tekintetében azonosan
7) Egyes tervfázisok szerinti feladatok és szükséges példányszámok.
(…)
c) Kivitelezési tervdokumentáció
(i) Vállalkozó köteles jelen szerződés rendelkezéseinek és a jogerős építési engedélynek megfelelően a részletes kiviteli tervek elkészítésére.
Példányszám: 6 nyomtatott pld. és 1 pld. CD (a digitális PDF, DWG, PLN formátumú tervekkel)
Határidő: az engedélyezési terv elfogadásától számított 3 hónap
Teljesítésének helye a Megrendelő székhelye.
IX. A Díj kifizetése
1. Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet. A részletes számlázási feltételeket a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza.
2. A fenti rendelkezések a felek akaratából az alábbiak szerint módosulnak:
III) A Szerződés tárgya - tervezési feladatok - mindhárom projektelem tekintetében azonosan
7) Egyes tervfázisok szerinti feladatok és szükséges példányszámok.
(…)
c) Kivitelezési tervdokumentáció
(i) Vállalkozó köteles jelen szerződés rendelkezéseinek és a jogerős építési engedélynek megfelelően a részletes kiviteli tervek elkészítésére.
Példányszám: 6 nyomtatott pld. és 1 pld. CD (a digitális PDF, DWG, PLN formátumú tervekkel)
Határidő: az engedélyezési terv elfogadásától számított 3 hónap, kivéve a belsőépítészeti kiviteli tervek esetében, melynél a határidő 2017. november 30. napja
Felek rögzítik, a fentiekre tekintettel, nem történhet olyan koncepcionális változás, amely érdemben befolyásolja a belsőépítészeten kívüli további terveket is.
Teljesítésének helye a Megrendelő székhelye.
IX. A Díj kifizetése
1. Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet.
Megbízott az alábbiak alapján jogosult a részszámlák, valamint a végszámla benyújtására:
Az 1.-5. részszámla, valamint a végszámla benyújtásának feltételeit a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza.
Megbízott a további részszámlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult:
Megbízott a három projektelemhez - Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építése, Göcseji Múzeum felújítása, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása - külön-külön kapcsolódó műszaki ellenőrzés díj, valamint a beruházás lebonyolító díj tekintetében külön-külön, a tárgyi szerződés módosítás részét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani.
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.
A szerződésmódosítás időpontja: 2017. 05. 24.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A karakterkorlátozás miatt a szerződésmódosítás teljes tartalma nem tüntethető fel ezen rubrikában, így a kimaradó részeket( I. Előzmény; II. Indoklás) a hirdetmény VI.3. további információk részében ismertetjük teljeskörűen
II.Indoklás
A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének azonban csak a Megbízó által biztosított - grafikus, művészettörténész, valamint történész - szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.
Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016. évi költségvetési támogatásából kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 2016. december 23.-ai dátummal került aláírásra a másik szerződő fél részéről. (...)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 287200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 287200000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben