Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/92
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.15.
Iktatószám:8001/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varoshaza.budakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000214942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000214942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000214942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése vállalkozási szerződés keretében”: Vállalkozási szerződés 2019. augusztus 1. napjától 2024. július 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Budakeszi Város Önkormányzata közigazgatási területén működő nevelési és oktatási intézmények közétkeztetési szolgáltatásának ellátására vonatkozóan.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
További tárgyak:55523000-2
55523100-3
55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budakeszi Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az étkezezéseket és adagszámokat, az étkezdési napok számát, az éves tervezett adagszámokat, illetve a napi átlagos adatszámokat a Szerződéstervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az adagszám a létszám változáshoz és a tényleges megrendelésekhez igazodik, így a Sz.tervezet 2. számú mell-ben meghatározott mennyiségtől az ajánlatkérő évente +/- 30%-kal eltérhet. A negatív irányú eltérést a szolgáltatást jövőben igénybevenni kívánó személyek létszámának bizonytalansága indokolja.
AK előírja, hogy Nyertes AT a normál ebéd esetében biztosítson a szolgáltatást igénybe vevők részére választási lehetőséget „A” és „B” menü közül. AK előírja, hogy az orvosi igazolással alátámasztott esetekben Nyertes AT biztosítsa a szükséges diétákat.
Nyertes AT a konyhák használatáért az AK-nek 2019. augusztus 1. napjától havi 780.000.- Ft azaz hétszáznyolcvanezer forint (konyhák bérleti díja ÁFA mentes) bérleti díjat köteles megfizetni. 2020. augusztus 1-től kezdődően minden naptári év augusztus 1-jével a havi bérleti díj a KSH által megadott, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex emelkedés mértéke szerint változik. Nyertes ajánlattevő köteles továbbá az üzemeltetésre átvett konyhák után rezsi költséget fizetni a szerződéstervezetben meghatározott módon.
AK jelenleg 1 db főző- és 1 db tálalókonyhával rendelkezik, illetve a szerződés időtartama alatt előreláthatólag továbbá 1 db tálalókonyha megnyitására kerül sor a Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatt. A Budakeszi Széchényi u. 94. sz. alatti főzőkonyha 600 adag étel lefőzésére alkalmas, az ezt meghaladó adagszám előállására nyertes ajánlattevőnek megfelelő főzőkapacitással kell rendelkeznie. Nyertes ajánlattevőnek az ellátást úgy kell megszerveznie, hogy az általa bevont főzőkonyha és a tálalókonyha közötti ételszállítás időtartama ( figyelembe véve a közlekedést és útviszonyokat is) a 40 percet nem haladja meg, A Budakeszi Knáb János u. 60. sz. alatti tálalókonyha és étterem 550 adag meleg étel melegen tartására és tálalására alkalmas. Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatti tálalókonyha várhatóan 300 adag meleg étel melegen tartására és tálalására lesz alkalmas.
A konyhák üzemeltetéséhez szükséges berendezések és eszközök biztosítása nyertes ajánlattevő feladata, melynek költségét nyertes ajánlattevő köteles viselni.
A részletes szakmai és mennyiségi előírásokat az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
*4 M/1 Alkalmatlan az AT, ha:
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban folyamatosan legalább 24 hónapon át teljesített közétkeztetési szolgáltatás nyújtásáról szóló referenciával, amely az alábbiakat tartalmazta:
évente összesen legalább az alábbi adag étel biztosítását:
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál tízórai és / vagy reggeli: 67 400 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás / gimnazista / szociális normál ebéd: 124 900 adag / év
- bölcsődés / óvodás / iskolás normál uzsonna: 67 400 adag / év
Ig: legjelentősebb szolg. ismertetésével (AK felhívja a figyelmet a 321/2015. sz. Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontjára)
M/2: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- M/2.1. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező élelmezésvezető szakemberrel,
- M/2.2. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.3. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező diétás szakács képzettségű szakemberrel,
- M/2.4. 1 fő, közétkeztetés területén eltöltött minimum 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező dietetikus szakemberrel
Ig.: szakemberek megnevezése, tapasztalatuk ismertetése, rend.áll.nyil.
M/3: Alkalmatlan az AT, ha az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik legalább 3 db,összesen 1.200adag/nap mennyiségű étel kiszállítására alkalmas gépjárművel, illetve 1.200 adag/nap kiszállítására alkalmas hőtárolós szállítóedénnyel
Ig.: Kr. 21. § (3) bekezdés i) pontja szerint
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/07/31 (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részekre történő ajánlattétel gazdasági szempontból nem célszerű, ezért ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.
FAKSZ: Dr. Nyiri Csaba (lajstromszám:00289)
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó(k), kapacitást nyújtó szervezet(ek) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM rendelet *1
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ellenérték kifizetése: szerződésszerű teljesítést (melyet az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítési igazolás igazol) követően utólag, intézményenként hetente kiállított gyűjtőszámla ellenében, 10 banki napon belül átutalással egyenlíti ki. A kifizetés Kbt. 135. § (1), (5)-(6), 136 § (1), (2) figyelemmel történik. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155.§-a alkalmazandó. Meghiúsulási, késedelmi és hibás teljesítési kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus 1. napján) rendelkeznie kell legalább 50 millió Ft/éves és legalább 10 millió Ft/káreseményenkénti kárkifizetési limit összegű, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás elvégzésére vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. *2
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
AK az ajánlatokat a BB javaslatát figyelembe véve, a közbesz. dokumentumokban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli. Az értékelési szempontok, illetve az alkalmassági követelmények részletes meghatározását, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolási módját karakterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció III. része tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a Kbt.114.§(2)bekezdésére.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
*1 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet;
*2 Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének időpontjában (2019.augusztus 1. napján) rendelkeznie kell érvényes GHP EN ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 és a tevékenységére vonatkozó HACCP tanúsítványokkal, vagy ezekkel, egyenértékű tanúsítványokkal , melyet nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.
1.Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt ig. módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT-k között, a közbesz. elj-sal kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a közös AT-ket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös AT-k nyertességük esetén a szerz.-ben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
4. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat
és más dokumentumokat, melyeket a Kbt., illetve a közbesz.dokumentáció kötelezően előír.
6. AK nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
8.AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-k joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
9. AT-k az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről: környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Igazságügyi Minisztérium.
10. Az alk. igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, köt.vállt. tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
11. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell! AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy e nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.
12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
13. Helyszíni bejárás: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 94. , a felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételét követő 5. munkanapon 09:00 órakor.
14. AK rögzíti, hogy az eljárás eredményeként szerződés kizárólag átlátható szervezettel köthető.
15. AK előírja, hogy AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, mely tartalmazza legalább a Közbeszerzési Dokumentáció IV. pontjában foglaltakat.
*3
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: *3 16. A szerződés teljesítése során a nyertes AT-nek be kell tartania a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rend., a 2008. évi XLVI. törvény valamint a 68 /2007. (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet előírásait. Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell továbbá, hogy az ételek készítéséhez felhasznált élelmiszerek minősége megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, ettől csak a jobb minőség irányában tér el.
17. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az AK számára hozzáférhetővé válnak.Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az AT-k részére elérhetővé teszi.
18. AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AH lejártát követően, 2 órával később, azaz 2019.05.31. 16:00 órakor kezdi meg. Az ajánlatnak az AH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az AH nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan a) folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az AK által meghatározott AH-t megelőző 24 órában összesen min. 120 percig, vagy b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az AH alatt folyamatosan min. 24 óráig nem elérhető.
19. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek mértéke 2.000.000.- Ft . Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével (számlaszám: 11742348-15390022, kérjük, hogy a közlemény rovatban az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni: "EKR000214942019 - ajánlati biztosíték"), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Igazolási mód: - bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez
el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.
20. AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a felhívás feladását megelőző 5 évben ellene nem indult ételfertőzéssel vagy ételmérgezéssel kapcsolatos eljárás és emiatt nem marasztalta el a hatóság, és/vagy nem szabott ki rá büntetést. A nyilatkozat hiánya, illetve a nyilatkozat elmarasztalást tartalmazó tartalma érvénytelenségi ok.
*4
P/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben az AT-nek vagy az AT jogelődjének számviteli jsz-oknak megfelelő beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen AF megküldésének napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.
Ig.: beszámolók csatolása
P/2. Valamelyik számlavezető pü-i intézménytől származó nyilatkozata alapján számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ig: számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat
P/3 Az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, közbesz. tárgyából (ételkészítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a nettó 200.000.000 Ft-ot
Ig.:Cégszerű nyil. az AF feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közb. tárgyából származó nettó árbevételéről.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)