Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23614/2019
CPV Kód:31431000-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság Készlet- és raktárgazdálkodási osztály Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár 1045 Budapest Bécsi utca 1.;MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság Készlet- és raktárgazdálkodási osztály Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár 1045 Budapest Bécsi utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztató
A hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás vagy időszakos előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi jelentkezések benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése x
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a szerződés(ek) iránt.
A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Sándor
Telefon: +36 305532131
E-mail: kovacs.sandor@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001578342019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001578342019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sorompóakkumulátorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001578342019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31431000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szállítandó kétféle helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor, eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében az alábbi keretösszeg értékéig.
1. rész: Sorompóakkumulátor 12V 40-50Ah
A keretösszeg nettó 25.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 1000db), melyből ajánlatkérő nettó 20.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
2. rész: Sorompóakkumulátor 12V 55-80Ah
A keretösszeg nettó 75.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 2400db), melyből ajánlatkérő nettó 60.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az ajánlatok elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához) kíván felhasználni.
A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátorok mennyisége a tervezett mennyiségtől a keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a megajánlott egységár függvényében eltérhet.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége részenként az egy raklapra helyezhető darabszám, melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
Műszaki paraméterek:
1. Az akkumulátor blokkok névleges feszültsége 12V.
2. 1. rész tételhez a kapacitás 40-50Ah közötti C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve
Maximális méretek: Hosszúság: 250mm, Szélesség: 175mm, Magasság: 240mm
3. 2. rész tételhez a kapacitás 55-80Ah közötti C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve
Maximális méretek: Hosszúság: 345mm, Szélesség: 200mm, Magasság: 240mm
4. Az akkumulátorok működési hőmérséklet tartománya (-20°C ÷ +50°C) terjedjen.
5. A párhuzamos töltési cellafeszültség 20°C-on Max 2,29V/cella
6. A hőmérsékleti együttható abszolút értéke Max 3,5 mV/°C/cella.
7. Póluskivezetés a megadott mérethatáron belüli, süllyesztett, szigetelt kivitelű.
8. Vezetékcsatlakozás: M6 vagy M8 vagy M10
9. Az akkumulátor a szállításhoz külön eszközt nem igényelhet.
10. Az elektrolit lehet felitatott és gél.
11. A blokkok külön gyártást azonosító számmal legyenek ellátva.
12. A tervezési élettartam minimum 6 év 20°C-on.
13. A gyártóüzemnek rendelkeznie kell a gyártás vonatkozásában érvényes ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal.
Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárás során megajánlott termék műszaki megfelelőségét az ajánlatkérő vagy független akkreditált laboratórium által végzett vasúti alkalmazhatósági vizsgálattal kell igazolnia. A vizsgálat érvényes, ha az ajánlati felhívás feladásától számított megelőző 5 évnél nem régebbi és a gyártó a terméken vagy az előállításának technológiáján a méréstől számítva érdemben nem változtatott, melyet az ajánlatban gyártói nyilatkozattal igazolni kell. Ha volt változtatás, azt a nyilatkozatban fel kell sorolni. Érdemi az olyan változtatás, mely a korábban végzett vizsgálat eredményét befolyásolhatta volna.
A vizsgálatot a P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni/elvégeztetni. A vizsgált akkumulátoroknak meg kell felelnie a termékkel szemben támasztott műszaki paramétereknek és a vizsgálati eljárásban rögzített kritériumoknak.
A vizsgálat eredményét igazoló dokumentumokat, jegyzőkönyvet az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben gazdasági szereplő más szervezettel végezteti el a vizsgálatot, az ajánlathoz csatolni kell a labor akkreditációs okiratát is.
II.1.5) Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Sorompóakkumulátor 12V 40-50Ah
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31431000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság
Készlet- és raktárgazdálkodási osztály
Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár
1045 Budapest Bécsi utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítandó helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor, eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében. A keretösszeg 25.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 1000db), melyből ajánlatkérő 20.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az ajánlatok elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához) kíván felhasználni.
A szerződéskötést követően ténylegesen lehívott akkumulátorok mennyisége a tervezett mennyiségtől a keretösszeg, illetve a kötelezettségvállalás által behatárolt értéktartományban, és a megajánlott egységár függvényében eltérhet.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége az egy raklapra helyezhető darabszám, melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kapacitás egységre jutó nettó egységár / Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen értékelési szempont, az összes értékelési szempont az eljárást megindító felhívásban kerül meghatározásra
II.2.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
  Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: A megkötni kívánt szerződés nettó 20.000.000,- Ft alapösszeget és nettó 5.000.000,- Ft értékbeli opciót (azaz összesen nettó 25.000.000,- Ft szerződéses értéket) tartalmaz. Az alapösszegen felüli értéket tekinti Ajánlatkérő opcionális résznek (nettó 5.000.000,- Ft) melyet igény szerint fog lehívni.
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.12) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sorompóakkumulátor 12V 55-80Ah
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31431000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MÁV Zrt. Beszerzési Főigazgatóság
Anyagbeszerzési és Készletgazdálkodási igazgatóság
Készlet- és raktárgazdálkodási osztály
Raktározási Központ TEB Szakanyagraktár
1045 Budapest Bécsi utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Szállítandó helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor, eseti megrendelések útján, keretszerződés keretében. A keretösszeg 75.000.000,- Ft (Várható mennyiség: 2400db), melyből ajánlatkérő 60.000.000,- Ft lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a mennyiségi adatot statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet az ajánlatok elbírálásához (azaz a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok megállapításához) kíván felhasználni.
Az ajánlatkérő által vállalt eseti megrendelés minimális mennyisége az egy raklapra helyezhető darabszám, melyet az ajánlatban ajánlattevőnek meg kell adnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Kapacitás egységre jutó nettó egységár / Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen értékelési szempont, az összes értékelési szempont az eljárást megindító felhívásban kerül meghatározásra
II.2.6) Becsült érték:
Érték Áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
  A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
  Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: A megkötni kívánt szerződés nettó 60.000.000,- Ft alapösszeget és nettó 15.000.000,- Ft értékbeli opciót (azaz összesen nettó 75.000.000,- Ft szerződéses értéket) tartalmaz. Az alapösszegen felüli értéket tekinti Ajánlatkérő opcionális résznek (nettó 15.000.000,- Ft) melyet igény szerint fog lehívni.
II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.12) További információ:
II. 3 ) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma: 2020/07/02 (éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
  A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 17. § szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az ajánlattevőnek nincs a hivatkozott törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlattevőnek az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására utólagosan köteles benyújtani.
A gazdasági szereplőnek az alkalmasság igazolásra utólagos igazolásként csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor) szerinti szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon. Az ellenszolgáltatás összegét nem szükséges feltüntetni.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az esetlegesen előírt alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően - az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben az 1. rész vonatkozásában legalább 500db, a 2. rész vonatkozásában legalább 1200db, helyhez kötött szeleppel vezérelt zárt itatott elektrolitú savas ólomakkumulátor blokk értékesítéséről szóló szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Több részre történő jelentkezés esetén a legmagasabb darabszámú alkalmassági követelménynek való megfelelést kell igazolni és elegendő egy, az összes részre vonatkozó referencianyilatkozatot benyújtani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  A közvetlen részvételi felhívásban megadott követelmények
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az akkumulátorok gyártási időpontja nem lehet az átadás-átvétel időpontjánál, 90 napnál régebbi.
A jótállás időtartama az ajánlattevő ajánlatában meghatározott időtartam, de legalább a mennyiségi átvételtől számított minimum 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.2) A jelentkezések benyújtásának határideje meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.3)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.4)
A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja: 2020/07/01 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.2) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerint időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett nyílt eljárást alkalmaz, a 307/2015. (X. 27.) Kr.-ben foglalt eltérésekkel.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció.
3. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szabályaira, mely a Kbt. rendelkezéseitől szükséges mértékben eltérhet.
4. Ajánlatkérő az ajánlati felhívást legkésőbb az időszakos előzetes tájékoztató közzétételétől számított tizenkét hónapon belül teszi közzé.
5. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás közzétételének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően az EKR-ben elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
6. Amennyiben gazdasági szereplő az ajánlatkérőnél kívánja bevizsgáltatni a megajánlásra szánt terméket, a vizsgálathoz térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátania a MÁV Zrt. (ITRF Technológiai rendszerüzemeltetési igazgatóság
Biztosítóberendezési és áramellátás technológiai osztály, 1063 Budapest, Kmety u. 3.) részére részenként 2 db akkumulátor blokkot bevizsgálás céljára azok műszaki leírásával. A MÁV Zrt. a benyújtott mintát a P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás szerint bevizsgálja, jegyzőkönyvet készít, és nyilatkozik a vizsgálat eredményéről. A műszaki megfelelőség igazolásaképpen ezt a nyilatkozatot szükséges az ajánlathoz benyújtani. A vizsgálati eljárás eredményeképpen az akkumulátoroknak megfelelt minősítést kell kapniuk. A vizsgálat költségét a gazdasági szereplő viseli, mely várhatóan kb. 200.000,- HUF részenként. A bevizsgálás vonatkozásában kapcsolattartó: Puskás Szilveszter puskas.szilveszter@mav.hu.
7. A P-1719/2010. számú vizsgálati eljárás leírását ajánlatkérő jelen tájékoztató mellett elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
8. Felhívjuk gazdasági szereplők figyelmét, hogy ajánlatkérő mérési kapacitása korlátozott (2-3 hét egy mérés), ezért erőforrás tervezés okán gazdasági szereplőnek bevizsgálási kérelmet kell benyújtania (1063 Budapest, Kmety u. 3.) címre, írásban. Ajánlatkérő a mérést a kérelmek beérkezési sorrendjének megfelelően végzi el. Gazdasági szereplő részenként egy bevizsgálásra irányuló kérelemben részenként csak egy akkumulátor típus mérését kérheti Ajánlatkérőtől. Nem megengedett jelentős számú kérelem benyújtásával Ajánlatkérő kapacitásait lefoglalni és más gazdasági szereplők pályázati lehetőségét korlátozni a Kbt. 2. §-val összhangban. Részenként egynél több mérésre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha Ajánlatkérő szabad kapacitással rendelkezik és a mérés megkezdéséig nem érkezik új gazdasági szereplőtől kérelem. Amennyiben a fenti határidőig jelentős számú kérelem érkezik és a méréseket ajánlatkérő nem tudná maradéktalanul elvégezni az ajánlattételi határidő lejártáig, arról az érintett gazdasági szereplőket tájékoztatja. Ilyen esetben gazdasági szereplő a mérést más – jelen tájékoztató II.1.4. pontja szerinti - szervezetnél elvégeztetheti.
9. Ajánlatkérő a vizsgálati eljárásról, jelen időszakos előzetes tájékoztatást, az ajánlattételi határidő rövidítése céljából teszi közzé, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre gazdasági szereplőknek a megajánlani szándékozott akkumulátorok bevizsgáltatására.
10. Ajánlatkérő kapacitás egységre jutó nettó egységár alatt az akkumulátor egységárának (Ft) és a kapacitásnak (Ah: C10 kapacitás érték, 20°C-on 1,8V-ig kisütve) hányadosát érti. pl. 12V 80Ah 36000Ft/db, akkor az értékelési szempont 36000/80=450Ft/Ah.
11. Értékelési szempontonként adható pontszám alsó határa 0, felső határa 100, mely minden szempont esetén azonos.
12. A pontkiosztás módszere fordított arányosítás (147./2016. KH útmutató 1. sz. melléklet „A” szakasz szerint), mely minden értékelési szempont esetén azonos.
13. A szállítási határidő legkedvezőbb értéke 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb értéke 60 naptári nap. A 60 naptári napnál kedvezőtlenebb ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő a legkedvezőbb értéknél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
VI.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztató vagy időszakos előzetes tájékoztató
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató vagy időszakos előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy az eljárást megindító felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges