Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/167
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.08.30.
Iktatószám: 15832/2019
CPV Kód: 72268000-1
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001077432019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001077432019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egységes digitális tervtár rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001077432019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest Közút Zrt kezelői, és üzemeltetői feladatai kapcsán jelentős mennyiségű tervrajzi állományt halmozott fel és kezel. Társaságunk feladata a tervek hosszú távú megőrzése, illetve az üzemeltetői és kezelői feladatokhoz kapcsolódóan a tervek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.
A projekt célja, hogy a Budapest Közút Zrt. nyilvántartásában szereplő tervek tárolását és kezelését elősegítő egységes digitális rendszer kialakítása, és a munkafolyamatok, dokumentumtár- és digitalizálási eljárások kialakítása.
A dokumentumtár rendszernek támogatnia kell a feltöltés, tárolás és visszakeresés folyamatait.
Feladat definiálása
Ajánlattevő feladata a műszaki tartalomban részletezett szolgáltatások teljesítése, illetve egyedileg definiált igények alapján további fejlesztési és tanácsadói szolgáltatások terhére egyedi árajánlatot adni, majd azokat a fejlesztési igényekben és az arra adott ajánlatokban leírtak szerint, egyedi megrendelések keretében megvalósítani.
Az elvégzendő feladatok
1. Meglévő digitális állományok (tervdokumentációk, tervlapok, tervkötegek, tervek) digitális tervtárba való migrálása
A Társaság által már digitalizált elektronikus állományok egységesítése, és 4. pontban részletezett digitális tervtárba való migrálása szükséges.
2. Papír alapú dokumentumok rendezése és digitalizálása
A Társaság papír alapon rendelkezésre álló terveinek digitalizálásának előfeltétele, hogy a papír alapú állomány összevetésre kerüljön a már digitalizált formában meglévő dokumentumokkal. Az összevetést (dokumentumok rendezését) követően feladat a papír alapú tervek digitalizálása.
3. Digitális tervtár rendszer fejlesztése és tanácsadói szintű támogatása
Digitális tervtár rendszer továbbfejlesztése:
A Társaság jelen beszerzés tárgyát képező digitális tervtár rendszer pilot verzióját 2018-2019-ben kialakította.
Az elkészült digitális tervtári rendszer az alábbi főbb tulajdonságokkal bír:
• Címtár integráció
• Tartalom indexelés
• Dokumentum típusok és archívumok kezelése
• Hozzáférési napló
• Digitális archívum közös keresőfelület
• Felhasználói jogosultságkezelés
• OCR motorral való együttműködés
• Dokumentumok verziókezelése
• Szakrendszerekhez való csatlakozási képesség
Az elkészült digitális tervtár Alfresco 5.2 környezetben fut. Ajánlatkérő elvárja, hogy a továbbfejlesztett digitális tervtár rendszer rendelkezzen API -val, melynek dokumentációját Ajánlatadónak csatolnia kell. A digitális tervtár rendszer használatára (esetleges licenszére) Ajánlatkérőnek örökös használati joggal kell bírnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyedi fejlesztések során a szoftverhasználat és továbbfejlesztés joga őt illeti.
A Nyertes ajánlattevői feladatok részletes követelményeit az Ajánlati Dokumentáció III. kötete (Műszaki Leírás) tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részekre történő ajánlattétel nem biztosított az eljárást indító felhívásban kifejtettek okán.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Egységes digitális tervtár rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik rész), amely a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási keremegállapodás keretösszege nettó 35.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő a Szerződés keretösszegére lehívási kötelezettséget nem vállal.
A Budapest Közút Zrt kezelői, és üzemeltetői feladatai kapcsán jelentős mennyiségű tervrajzi állományt halmozott fel és kezel. Társaságunk feladata a tervek hosszú távú megőrzése, illetve az üzemeltetői és kezelői feladatokhoz kapcsolódóan a tervek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása.
A projekt célja, hogy a Budapest Közút Zrt. nyilvántartásában szereplő tervek tárolását és kezelését elősegítő egységes digitális rendszer kialakítása, és a munkafolyamatok, dokumentumtár- és digitalizálási eljárások kialakítása.
A dokumentumtár rendszernek támogatnia kell a feltöltés, tárolás és visszakeresés folyamatait.
Feladat definiálása
Ajánlattevő feladata a műszaki tartalomban részletezett szolgáltatások teljesítése, illetve egyedileg definiált igények alapján további fejlesztési és tanácsadói szolgáltatások terhére egyedi árajánlatot adni, majd azokat a fejlesztési igényekben és az arra adott ajánlatokban leírtak szerint, egyedi megrendelések keretében megvalósítani.
Az elvégzendő feladatok
1. Meglévő digitális állományok (tervdokumentációk, tervlapok, tervkötegek, tervek) digitális tervtárba való migrálása
A Társaság által már digitalizált elektronikus állományok egységesítése, és 4. pontban részletezett digitális tervtárba való migrálása szükséges.
2. Papír alapú dokumentumok rendezése és digitalizálása
A Társaság papír alapon rendelkezésre álló terveinek digitalizálásának előfeltétele, hogy a papír alapú állomány összevetésre kerüljön a már digitalizált formában meglévő dokumentumokkal. Az összevetést (dokumentumok rendezését) követően feladat a papír alapú tervek digitalizálása.
3. Digitális tervtár rendszer fejlesztése és tanácsadói szintű támogatása
Digitális tervtár rendszer továbbfejlesztése:
A Társaság jelen beszerzés tárgyát képező digitális tervtár rendszer pilot verzióját 2018-2019-ben kialakította.
Az elkészült digitális tervtári rendszer az alábbi főbb tulajdonságokkal bír:
• Címtár integráció
• Tartalom indexelés
• Dokumentum típusok és archívumok kezelése
• Hozzáférési napló
• Digitális archívum közös keresőfelület
• Felhasználói jogosultságkezelés
• OCR motorral való együttműködés
• Dokumentumok verziókezelése
• Szakrendszerekhez való csatlakozási képesség
Az elkészült digitális tervtár Alfresco 5.2 környezetben fut. Ajánlatkérő elvárja, hogy a továbbfejlesztett digitális tervtár rendszer rendelkezzen API -val, melynek dokumentációját Ajánlatadónak csatolnia kell. A digitális tervtár rendszer használatára (esetleges licenszére) Ajánlatkérőnek örökös használati joggal kell bírnia. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az egyedi fejlesztések során a szoftverhasználat és továbbfejlesztés joga őt illeti - abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő már meglévő vagy nyílt forráskodú alaprendszert ad át Ajánlatkérő részére.
Tervezetten megrendelésre kerülő mennyiségek:
Meglévő digitális állományok (tervdokumentációk, tervlapok, tervkötegek, tervek) tervtárba való migrálása - 24 500 file db

Papír alapú dokumentumok rendezése és digitalizálása
A3-as papírméretig - 356 000 db
A3-ast meghaladó papírméret - 30 000 db

Tervtár rendszer fejlesztési és tanácsadói szintű támogatása
Fejlesztői óradíj - 200 óra
Level2 és Level3 szintű alkalmazástámogatás (havidíj) - 12 hónap
A rendszer megfelelő performanciájának biztosítására Ajánlatkérő elvárja, hogy a digitális tervtár rendszerben végzett keresés 1 másodpercen belül találati listát eredményezzen (a keresőalgoritmus lefutását tekintve). Ennek érdekében kérjük az üzemeltetési környezettel szemben támasztott minimális rendszerkövetelmények meghatározását tartalmazó nyilatkozat csatolását.
A Nyertes ajánlattevői feladatok részletes követelményeit az Ajánlati Dokumentáció III. kötete (Műszaki Leírás) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az árazatlan költségvetés 1. és 2. pontjaiban meghatározott feladatok teljesítésére vállalt teljesítési határidő (közvetlen megrendeléstől számított minimum 8 hét, maximum 16 hét) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőne a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az Ajánlati Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő pedig a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az utóbbi jogszabályhelyek szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közb. elj.-ban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó vagy az az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az igénybe vett mindegyik alvállalkozó és az az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (adott esetben természetes személy) vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt rendelkezésekre.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek. és a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (dokumentumok digitalizálása karakterfelismeréssel és/vagy egységes dokumentumkezelő rendszer fejlesztése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadó.
Az igazolás terén irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek., 19. § (3) bek. rendelkezései.
Előzetes igazolás (az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozattal): ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek (ezen nyilatkozatban az ajánlattevő P.1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Utólagos igazolás a bírálat során (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentum): Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor, azzal, hogy a (P.1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó), közbeszerzés tárgya szerinti árbevételre vonatkozó nyilatkozat az ajánlat részeként is benyújtható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő ha, az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (dokumentumok digitalizálása karakterfelismeréssel és/vagy egységes dokumentumkezelő rendszer fejlesztése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 15.000.000,- Ft-ot.
A P.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen (adataik összeadásával) is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján: Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
feladásának napját megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni, a szolgáltatás
tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - idejét (A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Az
ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi
figyelembe) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni továbbá mindazon adatokat, amelyek abban az
alkalmassági minimumkövetelményben szerepelnek, amelynek való megfelelőség igazolásához az ajánlattevő a munkát fel kívánjahasználni. Amennyiben ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt
alkalmassági minimumkövetelmények! A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat
melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő
másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bek. b) és a Kr. 21. § (3) bek. b) alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ennek keretében ajánlattevőnek be kell nyújtania a bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, valamint a szakmai önéletrajzot, a rendelkezésre állási nyilatkozatot (a CV részeként), a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolatát. Részletinformációk az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében találhatóak.
Az előírt alk. köv.-nek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint (együttesen, adataik összeadásával) felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (11)-(12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. A Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7), (8) bek is irányadó.
Előzetes igazolás (az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozattal): ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek (ezen nyilatkozatban az ajánlattevő az M.1.-M.2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni).
Utólagos igazolás a bírálat során (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentum): Az M.1.-M.2. alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés ig.-ára a Kbt. 69. § (4) bek-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor, azzal, hogy a(z) (M.1.-M.2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó), igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. alapján, ha nem rendelkezik az allább felsorolt, szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
• az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 2 évben legalább 2 digitális archívum kialakítása
• az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben legalább 80 000 oldalnyi A3-as méretet meghaladó tervdokumentációt karakterfelismeréssel digitalizált, metaadatokkal látott el, amely legfeljebb 2 szerződésben teljesült.
• az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben legalább 120 000 oldalnyi karakterfelismerési szolgáltatást, vagy azon alapuló rendszerintegrációt végzett, amely legfeljebb 2 szerződésben teljesült
• Több telephelyre kiterjedő, online funkcionalitással rendelkező egységes dokumentumkezelő rendszer fejlesztésében, telepítésében és üzemeltetésében szerzett legalább 3 éves tapasztalat.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M.2 ha nem rendelkezik legalább 5 fő olyan szakemberrel, aki legalább 1000 órás dokumentum feldolgozás területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban.
Dokumentum feldolgozás alatt Ajánlatkérő a következőket érti:
- Dokumentum szkennelés
- Dokumentum indexelés, és feltöltés elektronikus iratkezelő rendszerekbe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen az Ajánlati Dokumentáció II. kötete (Szerződéstervezet) részletesen tartalmazza.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a számla kifizetésére az ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6:42-45. § rendelkezéseire is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az igazolt részteljesítés ellenértékének kiegyenlítése, a teljesítés igazolását követően, utólag részletekben történő kifizetés (átutalás) útján a Szerződéstervezetben foglaltak szerint, számla ellenében, magyar forintban (HUF) történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglalt előírásokat.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Mindkettő értékelési szempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérő. Részletek az AD I. kötetben.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) A jelen közb. elj. a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint indított nyílt (hird.-nyel induló) közb. elj. (Kbt. Harmadik rész), amely a Kbt. 105. § (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A közb. elj. Kbt.40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.
2) Az aj.-hoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyil.minták kitöltésével képzett nyil.-okat, valamint az AD I. kötetben rend.-re bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyil.-okat is az AD I. kötetben foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az aj.-ot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtan. által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghat.-t).
5) Foly.-ban lévő vált.bej. elj. esetében az AT köteles csatolni a cégb.-hoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és a cégb.-i érkeztetési igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
6) Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot (utóbbi esetben nemleges nyil.-ot is).
7) A rendszer megfelelő performanciájának biztosítására Ajánlatkérő elvárja, hogy a digitális tervtár rendszerben végzett keresés 1 másodpercen belül találati listát eredményezzen (a keresőalgoritmus lefutását tekintve). Ennek érdekében kérjük az üzemeltetési környezettel szemben támasztott minimális rendszerkövetelmények meghatározását tartalmazó nyilatkozat csatolását.
8) AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
9) Azon alk. köv.-ek, amelyek a minősített AT-k hivatalos regisztrációs feltételeinél szigorúbbak: P.1., M.1., M.2.
10) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
11) Közös AT-k kötelesek csatolni az együttműködési megállapodásba foglalt, egyértelmű felelősségváll.-ról szóló nyil.-ot.
12) AK az aj.-okat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján az AF II.2.5)-ben meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő, ért.-i szempontok szerint értékeli.
Az I. és a II. sz. értékelési szempont tekintetében:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, és az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100,00) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (100,00)
Pmin: a pontskála alsó határa (0,00)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben.
13) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését, melynek alapján alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el az értékelési sorrend szerinti legkedvezőbb, és az azt követő egy vagy több ajánlat tekintetében.
14) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
15) Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a közbeszerzés tárgyára, a szerződésben rögzített teljesítési időszakra vonatkozóan, melynek kárérték limitje éves szinten legalább 35.000.000,- Ft és legalább 10 000 000,- Ft/káresemény. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt, illetve fedezetigazolást) legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia, az igazolás a szerződés mellékletét képezi.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a
nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második
legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
16) A nyertes ajánlattevő minden munkatársának, aki a projektben részt vesz Erkölcsi Bizonyítvánnyal és titoktartási nyilatkozattal kell rendelkeznie. A nyertes ajánlattevőnek az M.2 alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakemberek erkölcsi bizonyítványát és titoktartási nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatnia, amelyek a szerződés mellékletét képezik.
17) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy a Társaság Tervtár pilot projektje nem tért ki teljeskörűen a társaságnál fellelhető összes típusú terv rendszerezésére. A dokumentumkezelési, szkennelési feladatok során felmerülő a rendszert érintő változásokat a nyertes Pályázónak tudni kell kezelni, illetve a felhasználói felület testreszabásában jártasnak kell lennie.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges