Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.04.
Iktatószám: 23245/2019
CPV Kód: 45230000-8
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Mezőfalva állomás (2422 Mezőfalva Kinizsi Pál u. 44.), Dunaföldvár állomás (7020 Dunaföldvár Batthyány sor) és az állomásközi vonalszakasz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Váradi Zsanett
Telefon: +36 308273975
E-mail: varadi.zsanett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056862019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056862019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Optikai kábel és adatátvitel
Hivatkozási szám: EKR001056862019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőfalva állomás és Dunaföldvár állomás között új optikai kábel létesítése, valamint az érintett állomásokon új adatátviteli berendezések telepítése. Az optikai hálózatépítés és az adatátviteli berendezések telepítésének célja a távközlési szolgáltatások bővítése és a jelenleg üzemelő mikrohullámú összeköttetések kiváltása.
II.1.5)
Becsült érték: 247000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlat tételre nem biztosítunk lehetőséget.
A munka jellege, az optikai kábel építése és a hozzá kapcsolódó a projekt időszakában telepítendő adatátviteli berendezések telepítése egy távközlési rendszer egységet képez. A kiépítés során létrejövő passzív hálózati optikai kábelszakasz, egy logikai kapcsolatot biztosít Mezőfalva és Dunaföldvár állomások között. Az ugyanazon állomásokon telepítendő aktív hálózati elemek (távközlési berendezések) pedig a megépítendő optikai kábelhez kapcsolódva együttesen biztosítják a adatátviteli jel utat megadott viszonylatok között. A működő adatátviteli infrastruktúra az optikai kábelépítéssel, az adatátviteli berendezések telepítésével és végül ezek rendszerintegrációjával valósul meg.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Optikai kábel és adatátvitel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45230000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU2 A teljesítés helye: Mezőfalva állomás (2422 Mezőfalva Kinizsi Pál u. 44.), Dunaföldvár állomás (7020 Dunaföldvár Batthyány sor) és az állomásközi vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Normál nyomtávú /1435 mm/ országos közforgalmú európai vasútvonalon Mezőfalva állomás és Dunaföldvár állomás között 16 km-en új oszlopsoron optikai légkábel és 2 km-en optikai behúzókábel létesítésére kiviteli dokumentáció készítése, majd annak Megrendelői jóváhagyását követő kivitelezése. Az optikai kábelt Mezőfalva és Dunaföldvár állomásokon kell teljes keresztmetszetben kifejteni és E2000/APC felületen végződtetni.
A telepítés során elvárás a Mezőfalva és Dunaföldvár között kiépítésre kerülő vezetékes optikai hálózat, mezőfalvi és dunaföldvári leágazásának kialakítása során szükséges IP/MPLS adatátviteli rendszer építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF M/2.b.pontjában meghat. szakemb. esetében a szakmai tap. túli a vasúti távk. berendezések telep.ben és ehhez kapcs. adatátviteli kábelezési munkák építésével kapcs.szakmai tap.(min.0 max36 hó)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 247000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/03/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja és (2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt.114.§(2)bekezdése és a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet(a továbbiakban:Rendelet)17.§(1)bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §(1)bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja és (2) bekezdés szerinti kizáró okok.
A Kbt.62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII.törvény 3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§(4)bekezdése és a Rendelet 17.§(2) bekezdése alapján előzetes igazolásként nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1) bekezdése g)-k), továbbá az m) és q) pontja és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A Rendelet 1.§(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a Rendelet 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt.62.§(1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt.63.§(3) bekezdés és a Kbt.74.§(1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.
A Kbt.64.§(1) pontja alapján A 62.§(1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem alkalmazott.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem alkalmazott.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes ig.mód:
Kbt.114.§(2) Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alk. ig. során, meg kell jelölni az aj.ban ezt a szervezetet és az elj. meg. felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az Ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági követelmények igazolására.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a KRSZ olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Utólagos ig.mód:
Az Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(7)bek.ben foglaltak alapján hívja fel Ajánlattevőt-t azon, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
M/1
A 321/2015.Korm. rend.21.§(2)bek.nek a) pontjában foglaltak értelmében az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett – de legfeljebb 8 éven belül (96 hónap) megkezdett- új vagy meglévő oszlopsoron telepített optikai légkábel, vagy alépítményi védőcsőben elhelyezett optikai kábel kiépítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését tartalmazó, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ -a alapján a 22. § (3) és (5) bekezdése szerinti referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat benyújtása.
M/2
A 321/2015 Korm.rend.21.§(2) bekezdésének b)pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek-szervezetek-bemutatását az alábbiak szerint:
1.Csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását (képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését) tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja.
2.A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzát.
3.A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at.
Az alkalmassági követelmények előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik normál nyomtávú /1435 mm/ országos közforgalmú európai vasútvonalon:
M1) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett új vagy meglévő oszlopsoron telepített optikai légkábel kiépítésére, vagy alépítményi védőcsőben elhelyezett optikai kábel kiépítésére vonatkozó referenciákkal. A benyújtott referenciáknak összesen legalább 8km hosszban kell tartalmazni az építés mennyiségét, azzal a kikötéssel, hogy ez egyes referenciatelepítés mennyiség nem lehet kisebb 1 km-nél és teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia munka befejezési időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő.
A bemutatott referenciák külön szerződésből is teljesíthetők.
Alkalmatlan az ajánlattevő,
M2) ha a szakemberei között nincsen legalább
a) 1 fő, legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet I. rész szerinti HI-V névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel
b) 2 fő, legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet IV. rész szerinti MV-TE vagy MV-TV névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel
Az a), és b) pontban bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi (kötbéralap 1%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a kötbéralap 20%) hibás teljesítési (kötbéralap 20%-) és meghiúsulási kötbér(kötbéralap 30 %)
Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 24 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Megrendelő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak.
A Kbt. 134.§-a szerinti jólteljesítési biztosíték mértéke a vállalkozói díj általános forgalmi adó nélkül számított ellenértéke 5 %-ának megfelelő összeg, melyet Vállalkozó a számla benyújtásának időpontjában köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállási időszak teljes időtartama alatt és annak lejártát követő 30. napig történő érvényesíthetőséggel folyamatosan érvényben tartani.
Egyéb rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
AK a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § alkalmazását.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1)-(3), ( 6)-(7) és (10)-(11) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában és a 32/A-B § -ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
Megrendelő a Vállalkozó kérése alapján a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel a 322/2015 (X. 30.) Korm. rend. 30.§ (2) bekezdése szerint előleget biztosít. Az előleg összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A Kbt. 135. § (1)-(3), (6) és (7) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1. értékelési részszempont vonatkozásában (nettó ajánlati ár)fordított arányosítás;a 2. értékelési részszempont vonatkozásában (többlet tapasztalat) egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§(6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
3. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ATket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket - M.1., M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ATknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
4. Amennyiben AT tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, a nemleges tartalmú nyilatkozat megtétele is szükséges az EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon.
5. A Hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba.
6. Nincs ajánlati biztosíték.
7.Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a KD valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az AT kötelezettsége.
8. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. Találkozás helyszíne: Mezőfalva vasútállomás. (Mezőfalva, 2422 - Közúti megközelítését a 6228-as útból kiágazó 62 316-os és 62 801-es számú mellékutak biztosítják.), időpont:2019.12.11. 11.00 óra. A helyszíni bejárással kapcsolatos észrevételeiket az Ajánlattevők a helyszín megtekintését követően írásban tehetik meg.
9. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyára vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen beszerzés tárgyára kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a Szerződés szerinti, nettó Vállalkozási díj összege a Szerződés teljes időtartamára, és nettó Vállalkozási Díj 30%-a káreseményenként. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. Ennek hiányában a Megrendelő a munkaterület átadását megtagadhatja. A munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel.
10. ATnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság igazolására bemutatott III.1.3) M.2. a) és b) pontjában megajánlott szakember a szakmai kamarai nyílvántartásba vétellel a szerződéskötig rendelkezni fog. Nyertessége esetén a nyilvántartásba vétel elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, mely következtében Ajánlatkérő a 2. legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
11. 322/2015.24.§(1) előírt szakmai ajánlatnak az árazott költségvetést tekinti.
12.A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges