Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/93
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.16.
Iktatószám:8601/2019
CPV Kód:30210000-4
Ajánlatkérő:Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6721 Szeged Felső Tisza-part 2.;6721 Szeged Felső Tisza-part 2.;6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88711744
Postai cím: Felső Tisza-Part 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Zoltán
Telefon: +36 62420280
E-mail: drmolnar@molnarestoth.hu
Fax: +36 62420280
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ihrendezvenykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Speciális hardver eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000584812019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Interakciókhoz és virtuális valósághoz szükséges speciális hardver eszközök adásvételi szerződés alapján történő beszerzése a közbeszerzési dokumentációban szereplő részletes műszaki specifikáció alapján.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Mozgás- és mélységérzékelés hardver eszközei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MOZGÁS- ÉS MÉLYSÉGÉRZÉKELÉSEN ALAPULÓ TECHNOLÓGIÁK:
1 db Hangrendszer 5.1;
1 db HDMI Wireless sugárzó
1 db Kamera 1;
1 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 1;
1 db Számítógép 1;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1db Wifi sugárzó;
3 db Hangrendszer 2.0;
2 db HDMI Wireless sugárzó;
1 db Kamera 2;
1 db Kamera 3;
1 db Média lejátszó;
4 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 3;
1 db Szélgép;
2 db Számítógép 2;
3 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
2 db Vetítési felület 2;
3 db Wifi sugárzó;
1 db Érintőképernyő;
1 db Hangrendszer 2.1;
1 db HDMI Wireless sugárzó;
1 db Kamera 3;
1 db Kamera 4;
1 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 4;
1 db Számítógép 3;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1 db Vetítési felület 3;
1 db Wifi sugárzó;
1 db Érintőképernyő;
1 db Hangrendszer 2.2;
1 db Kamera 5;
1 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 5;
1 db Számítógép 2;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1 db Vetítési felület 2;
1 db Wifi sugárzó;
1 db HDMI Wireless sugárzó;
1 db Kamera 6;
1 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 6;
1 db Számítógép 4;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1 db Vetítési felület 2;
1 db Wifi sugárzó;
A beszerzendő eszközök részletes műszaki paramétereit a dokumentáció részét képező műszaki specifikáció (terméklista) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SG1-2018-00002
II.2.13) További információ
A Terméklista táblázatának kitöltése kötelező, az egyes termékek egység- és összesített árait is meg kell adni. Mindegyik termékre ajánlatot kell tenni. A bírálat alapját valamennyi megajánlott termék összesített nettó ára képezi.

II.2.1) Elnevezés: VR technológia hardver eszközei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VR TECHNOLÓGIÁK:
1 db Számítógép 5;
1 db VR szék;
1 db VR szemüveg 1;
2 db Monitor + fali rögzítő konzol;
5 db Számítógép 5;
5 db VR szék;
5 db VR szemüveg 1;
1 db Játékkonzol;
4 db Monitor + fali rögzítő konzol;
1 db Számítógép 5;
1 db Számítógép 6;
1 db Számítógép 7;
2 db VR szék;
1 db VR szemüveg 1;
1 db VR szemüveg 2;
1 db VR szemüveg 3;
1 db VR szemüveg 4;
A beszerzendő eszközök részletes műszaki paramétereit a dokumentáció részét képező műszaki specifikáció (terméklista) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SG1-2018-00002
II.2.13) További információ
A Terméklista táblázatának kitöltése kötelező, az egyes termékek egység- és összesített árait is meg kell adni. Mindegyik termékre ajánlatot kell tenni. A bírálat alapját valamennyi megajánlott termék összesített nettó ára képezi.

II.2.1) Elnevezés: Speciális egyedi technológiák hardver eszközei
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32331300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SPECIÁLIS EGYEDI TECHNOLÓGIÁK:
1 db Dinamikus tükör fej;
1 db HDMI Wireless sugárzó;
1 db Média szerver;
1 db Projektor + távirányító + rögzítő konzol 2;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1 db wifi sugárzó;
1 db Érintőképernyő;
1 db Kamera 7;
1 db Számítógép 2;
1 db Üzemeltetéshez szükséges eszközök;
1 db Wifi sugárzó;
20 db Infra sugárzó;
20 db Infra vevő;
5 db Mobiltelefon;
6 db Router;
A beszerzendő eszközök részletes műszaki paramétereit a dokumentáció részét képező műszaki specifikáció (terméklista) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 24 hónap jótállási időtartamon felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-16-SG1-2018-00002
II.2.13) További információ
A Terméklista táblázatának kitöltése kötelező, az egyes termékek egység- és összesített árait is meg kell adni. Mindegyik termékre ajánlatot kell tenni. A bírálat alapját valamennyi megajánlott termék összesített nettó ára képezi.
Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (Korm.r.) 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek ennek alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kom.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A vonatkozó nyilatkozatokat az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell megadni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó,az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezet tekintetében. Ezen nyilatkozattal egyenértékű az egységes európai közbeszerzési dokumentum is.
Az alkalmasság körében esetlegesen már az ajánlatban benyújtott igazolásokat a 69. § (2) bekezdés szerinti bírálat során figyelmen kívül hagyja ajánlatkérő, azok bírálata a 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében fog megtörténni a 69. § (5)-(14) bekezdések szerint.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felhívására csatolnia kell az ajánlati felhívás megküldésének napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti termék értékesítésére irányuló szerződéseinek a bemutatását, legalább a teljesítés helyének, idejének (év/hónap/nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával), a szerződés tárgyának, mennyiségének, a szerződést kötő másik félnek és a referenciát igazoló magánszemélynek és elérhetőségének a megnevezésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás módja lehet az ajánlattevő., illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített
az 1. rész esetében legalább 1 db mozgásérzékelő kamera és 1 db mélységérzékelő kamera és 1 db érintőképernyő;
a 2. rész esetében legalább 2 db felső felfüggesztéses virtuális valóság (VR) szék és 2db VR kompatibilis, minimálisan Dual Amoled (active-matrix organic light-emitting diode) 3.6" technológiájú diagonal kijelzővel rendelkező szemüveg;
a 3. rész esetében legalább 1 db DLP (Digital Light Processing) technológiával rendelkező projektor és 1 db dinamikus tükörfej és 1 db érintőképernyő értékesítésére vonatkozó referenciával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér
A késedelmi kötbér napi 90.000,- Ft, de legfeljebb a teljes nettó vételár 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér
Mértéke megegyezik a késedelmi kötbér mértékével, amennyiben az ajánlatkérő kijavítást vagy kicserélést igényel. Egyéb esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vételár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér
A nyertes ajánlattevőt a szerződés meghiúsulása vagy nemteljesítése esetén a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.
Jótállás 24 hónapos időtartamra jótállást vállalni. A többlet jótállás vállalása értékelési szempont.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő a vételárat a teljesítési helyen való igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint teljesíti, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján. A nyertes ajánlattevő. a teljesítési igazolás birtokában jogosult az igazolt teljesítés számlázására.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nem engedélyezett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésével kapcsolatban kifejezetten hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását a Kbt. 68. §-a, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint kell elvégezni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési részszempont (Kiterjesztett jótállási időtartam): egyenes, 2. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár) fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván igénybe venni alvállalkozót, akkor nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet(ek) részéről aláíró személy aláírását igazoló aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját.
4. Az alkalmassági feltétel és ennek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5. Tájékozódási kötelezettség:
Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Az információt biztosító szervek listáját a dokumentáció tartalmazza.
6. Az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7. Szakmai ajánlat – részenként: Termékleírás, amely tartalmazza a megajánlott termék márkáját és típusát, származási helyét, valamint mindazon paramétereket, amelyből megállapítható az ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalom. A vonatkozó, a dokumentációban szereplő ártáblázat kitöltése kötelező.
8. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
9. A Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást kell nyújtani. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára a közbeszerzési eljárásban nemzeti elbánást Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. Fentiekre tekintettel az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az általa megajánlani kívánt áru származási helyéről a külön jogszabályban, illetőleg a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben meghatározott származási szabályoknak megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett, illetve az általa ajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján – a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban – az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani.
10. FAKSZ: Dr. Molnár Zoltán (lajstromszám: 00610)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges