Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/14
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.21.
Iktatószám:0951/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Sopron, Fő tér 6. – Fabricius ház, Helyrajzi száma: 192,193; Sopron, Fő tér 7. – Tábornok ház, Helyrajzi száma: 196; Sopron, Fő tér 8. – Storno ház, Helyrajzi száma: 197
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:örökségvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: info@banfalvakolostor.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000545282018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000545282018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: örökségvédelem
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Múzeum negyed kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000545282018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Sopron Fő téri Storno ház, Tábornok ház és Fabricius ház összekapcsolásával múzeum negyed kialakítása"
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Múzeum negyed kialakítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
További tárgyak:42416000-5
42521000-4
45223500-1
45231300-8
45231400-9
45261310-0
45262500-6
45312100-8
45410000-4
45422000-1
45430000-0
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221
A teljesítés helye: Sopron, Fő tér 6. – Fabricius ház, Helyrajzi száma: 192,193; Sopron, Fő tér 7. – Tábornok ház, Helyrajzi száma: 196; Sopron, Fő tér 8. – Storno ház, Helyrajzi száma: 197
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezéssel érintett ingatlanok alapadatai:
Címe: Sopron, Fő tér 6. – Fabricius ház
Helyrajzi száma: 192,193
Területe: 339m2+339m2 =678m2
Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K
Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3118
Címe: Sopron, Fő tér 7. – Tábornok ház
Helyrajzi száma: 196
Területe: 792 m2
Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K
Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3119
Címe: Sopron, Fő tér 8. – Storno ház
Helyrajzi száma: 197
Területe: 744 m2
Övezeti jele: TV-2 Z/70(100)/K/K
Védettsége: műemléki védettség, törzsszám: 3120
Az épületekben a kisebb szerkezeti beavatkozásokon kívül a belső burkolatok, vakolatok újulnak meg. Az épületek egybenyitásával faláttörésekre, a közlekedési terek átalakítására kerül sor. A korábban lakásokat magában foglaló Tábornokház esetén szükséges a múzeumi funkció szerinti belső térrendszer átalakítása.
Az épületek szerkezeti munkái között szerepel a Fabricius ház új vasbeton pincelépcső építése, boltozatváll megerősítése, az épület padlásfödémjének megerősítése. A Tábornok háznál új pince rész és liftakna és acélszerkezetű lift kerül kialakításra. Az udvar lefedése 188 m2 alapterületű térhálós acélszerkezet kialakításával történik. A Tábornok – ház belső udvar – kapualj csatlakozásnál a szabadon maradó falpillér megerősítésre szorul. A lakótoronyban új vasbeton lépcső készül.
Az épületek egyes területein a tűzvédelmi tervfejezetben meghatározottakkal összhangban mesterséges hő- és füstmentesítés kialakítása válik szükségessé.
Az épületegyüttes ellátására a meglévő használati víz csatlakozó vezetékek a Fabricius és Stornó-házak tekintetében alkalmasak. A Tábornok-háznál új bekötővezetéket kell kialakítani.
Erősáramú szempontból az épületek betáplálása épületenként kerültek kialakításra – ez a továbbiak során is megmarad, és a funkció bővítések szerint a szükséges mértékben bővülni fog. Gyengeáramú hálózat szempontjából (tűzjelző, riasztó, kamera) az épületeket önálló egységként, de az egészet egy hálózatként kell kezelni, mely biztosítja a rendszer mobilitását.
A Tábornok-ház esetén a teljes villamos hálózat megújításra kerül.
A Fabricius Házban fűtés korszerűsítés, és a teljes elektromos rendszer felújítása fog megtörténni.
A Soproni Múzeumnegyed projekt megvalósítása során a belső átjárók összekapcsolásával az önállóan megközelíthető és feltárható három Fő téri épület köztéri megjelenése továbbra is önálló karakterű marad. A tervezett látványkonyha helyén új vasbeton födém készül.
Az újonnan kialakított fogadótér a Tábornok-ház fedett belső udvara az új főbejárat a Tábornok-ház Fő téri kapuzata lesz. A fogadótérhez fognak kapcsolódni a különböző látogatóbarát kiszolgáló funkciók jegypénztár, információs pult, vizes blokkok, akadálymentes mosdó, babaszoba, ruhatár, shop, kávézó. A fogadótéri lift fogja biztosítani a mind a három épület vendégtereinek akadálymentes megközelíthetőségét.
Kortárs módon kerül megújításra a Tábornok-ház kert felőli szárnyában a lebegő csigalépcsős lakótorony, és ehhez kapcsolódik a második emeleti lovagterem. A múzeumi terekben és közlekedőkben az infokommunikációs eszközökkel lehet az egyéni tárlatlátogatás lehetőségét biztosítani.
A felújítással érintett összes alapterület: 5382 m2
Az eljárás részeként a közönségforgalmi terek mobiliáinak, beépített bútorainak beszerzése is megvalósul. A leszállítandó mobiliák specifikációját a Műszaki Leírás tartalmazza.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a Műszaki Leírás, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetés és az engedélyek) tartalmazza.
Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
2 3. Az M.2.1.) alkalmassági előírás körében bevonni kívánt szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) (hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.1-15
II.2.13) További információ 1. Pontos projektazonosító: GINOP-7.1.1-15-2016-00016 „A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjának igazolása: az ajánlattevő, nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § bekezdésében foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján ha az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k), m) és q) pontja alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti végleges, vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát is csatolni kell.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot az ajánlatban nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-ában előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód valamennyi alkalmassági követelménynél: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentációban szereplő formanyomtatvány kitöltésével kell teljesíteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás igazolási módja:
M1.) A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti műemlékkel kapcsolatos (építési munkák és/vagy felújítás) építési beruházásainak ismertetése.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § és 22. § (3) bek. szerint.
A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább: az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (úgy, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen belőle), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az Ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható.
Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a névjegyzéki/kamarai számot kell megadnia (egyszerű nyilatkozatban) ajánlattevőnek [Az M.2.1) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így ezen szakember önéletrajzát akkor is be kell nyújtani, ha már rendelkezik az előírt jogosultsággal – a megajánlás alátámasztására].
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről - amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül.
A szakembereknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell arról, hogy rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során.
Irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X.30) Korm. határozat 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónap), szerződésszerűen teljesített legalább egy darab közbeszerzés tárgya szerinti műemlékkel kapcsolatos (építési munkák és/vagy épület felújítás) építési beruházás referenciával, amely min. nettó 4000 m2 alapterületű épület építési munkáira és/vagy épület felújítására és/vagy kivitelezésére vonatkozik. Az előírt referencia több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő olyan referenciát fogad el, mely esetében a teljesítés ténylegesen (átadás-átvétellel) megvalósult, és a teljesített (átvett) építési beruházás teljesítésének záró időpontja az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított öt évbe (60 hónapba) tartozó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, melyben foglaltak szerint amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 322/2015. (X. 30.) Kr. 34. § (4) bek. alapján, ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi építési beruházás kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
Ajánlatkérő a referenciakövetelmény több szerződéssel történő igazolását is elfogadja.
Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő műemléki részszakterületen tapasztalattal rendelkező szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.2.2) 1 fő kőszobrász-restaurátor szakemberrel, aki szakképzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés].
M.2.3) 1 fő villamosmérnök (vagy azzal egyenértékű végzettségű), szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pont építményvillamossági szakterület MV-ÉV jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M2.4) 1 fő gépészmérnök (vagy azzal egyenértékű végzettségű), szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
A szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Teljes körű jótállás: Min. 36 hónap vagy azt meghaladó, az ajánlattevő megajánlása szerint (hónap) (a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok körében értékelésre kerül).
Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%- át elérő biztosíték köt ki a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtania. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában (sikeres műszaki átadás-átvétel) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia. (Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek nyújtania)
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%- át elérő teljesítési biztosíték köt ki a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtania. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani és sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig kell rendelkezésre állnia. (Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek nyújtania)
Előlegvisszafizetési biztosíték: Előleg igénylése esetén előlegvisszafizetési biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja szerint meghatározott módok valamelyike szerint. Az előlegvisszafizetési biztosíték mértéke a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik. A kötbér napi összege a késedelmes teljesítéssel érintett szerződéses részre jutó nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a Kivitelező késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a nettó Szerződéses Ár 30%-ának megfelelő összeget eléri, a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni, valamint a teljesítési biztosíték igénybevételére és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.
Kötbérterhes határidő a végteljesítési határidő (a szerződés hatályba lépéstől számított 18 hónap), valamint az alábbi két részteljesítési határidő:
- a szerződés hatályba lépéstől számított 8. hónapig 30 %-os műszaki készültség elérése;
- a szerződés hatályba lépéstől számított 14. hónapig 70 %-os műszaki készültség elérése.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatásának 30 %-a. A nyertes ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. Ajánlatkérő a szerződés meghiúsulásának tekinti különösen azt, ha a késedelem esetére kikötött kötbér mértéke a maximum értéket eléri.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet a GINOP 7.1.1-15 „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” projektből és szükség esetén Ajánlatkérő saját forrásából (önerejéből) biztosított.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ánák megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít (biztosítékadási kötelezettség mellett).
A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a jelen eljárás során tartalékkeretet nem biztosít.
Ajánlattevő - amennyiben igényel előleget - 1 db előlegszámla, 8 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: Nyertes ajánlattevő kéthavonta jogosult a teljesítéssel értékarányos részszámla benyújtására.
Teljesítés százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, a műszaki ellenőrök által elfogadott építőipari teljesítmény általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. A számlázásra minden esetben a teljesítésigazolás ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor; a számla értéke a tényleges teljesítéssel arányos mértékű. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadók. Az előleg a végszámlában arányosan kerül elszámolásra.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően Ajánlattevő által benyújtott részszámla és végszámla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (4)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezései szerint történik az ellenszolgáltatás teljesítése.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás legfeljebb 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
A finanszírozás módja utófinanszírozás.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a kivitelezési szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR-ben történik, elektronikus úton.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár szempontnál fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontoknál egyenes arányosítás.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére figyelemmel.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőnként külön-külön kell nyilatkozni): a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
4. Alkalmazandó a 321/2015. Korm.rend. 13. §-a.
5. A jólteljesítési, teljesítési és előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető.
6. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában előírt teljes körű felelősségbiztosításra (építés- és szerelésbiztosítás - C.A.R. vagy azzal egyenértékű), melynek mértéke legalább 50 millió Ft/káresemény és legalább 250 millió Ft/év (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
7. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelni fog a 191/2009. (IX.15) Kr. szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezés végzésére jogosult cégek nyilvántartásában (szerződéskötési feltétel). Ha és amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem szerepel az előírt nyilvántartásban, azt ajánlatkérő a szerződéskötéstől való visszalépésként értékeli a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.
8. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva be kell nyújtania (az árazott költségvetés .xls vagy .xlsx formátumú verzióban is benyújtandó).
9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rudolf Róbert Márton (01049)
10. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok a közbeszerzési dokumentumban kerülnek felsorolásra.
11. A Kbt. 117. §-a szerinti önálló eljárási szabályok:
- Ajánlatkérő eljárását hirdetménnyel indítja a Kbt. 113. § (5) bekezdése szerint eljárva, annak ellenére, hogy a 113. § (5) bekezdés a) pont szerinti feltétel nem áll fenn. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (5) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerint folytatja le eljárását.
- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
- Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/01/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges