Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/150
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.06.
Iktatószám:14646/2019
CPV Kód:71356300-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) illetve ajánlattevő által eseti jelleggel megjelölt, Magyarországon belüli helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61725784
Postai cím: Kapás Utca 6-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drabik Balázs
Telefon: +36 18008070
E-mail: drabik.balazs@nmzrt.hu
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nemzetimobilfizetes.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008252019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001008252019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ITS szakértő
Hivatkozási szám: EKR001008252019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére a „Nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása” tárgyú projekthez (továbbiakban Projekt) kapcsolódó, kivitelezés, fejlesztés és rendszerátvétel során szükséges ITS szakértői feladatok ellátása, valamint a Projekt bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások.
Ajánlatkérő az alább részletezett tevékenységekhez kapcsolódóan kéri Ajánlattevők részéről a szakértői kapacitás (erőforrás) biztosítását.
1.1 ITS szakértői feladatok
1. NEJP Központ kivitelezési fázis tevékenységének támogatása az alábbi szolgáltatások biztosításával:
a. a személyszállítást végző közszolgáltatók által a NEJP Központ felé továbbítandó adatok minőségének előzetes értékelése és szükség esetén intézkedési javaslat megfogalmazása az adatminőség vagy adatszolgáltatási képesség javítására,
b. fejlesztési kérdések, specifikációs kérdések válaszainak kidolgozása, véleményezése,
c. tesztelési és átvételi folyamatokban való részvétel, a tesztelési jegyzőkönyvek és tesztelési esetek kiértékelésében való részvétel.
2. NEJP Központ roll-out támogatása az alábbiak szerint:
a. technológiai dokumentációk kidolgozásában való részvétel, valamint a kidolgozott műszaki dokumentációk véleményezése, módosítása, javítása az adatátadásban érintett adatok körének meghatározása,
b. NEJP Közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szabályzat, általános szolgáltatási feltételek kidolgozásában és ezek műszaki tartalmának tervezésében és kialakításában való részvétel.
3. NEJP Központhoz kapcsolódó rendszerek integrációjának szakmai támogatása
a. NEJP Központ – HKIR kapcsolat műszaki kérdéseinek megválaszolása, NEJP Központ szolgáltatások HKIR számára történő biztosításának tervezése,
b. NEJP-IOPGW vagy NEJP-KAR típusú kapcsolatok (pl. külső vagy hibrid jegyrendszerek) kialakításának tervezése, műszaki integráció koncepciójának kidolgozása, véleményezése, tárgyalása.
c. szakértői támogatás a személyszállítást végző közszolgáltatók által használt szakági/alágazati informatikai rendszereivel, illetve azok szükség szerinti NEJP Központ integrációjával kapcsolatban.
4. NEJP Központ működtetés és üzemvitel kialakításának támogatása
a. részvétel a NEJP Központ által, nyújtott szolgáltatások SLA elemeinek és szintjeinek meghatározásában,
b. részvétel a NEJP Központ által igénybevett szolgáltatások SLA szintjének szerződéskötés előtti előzetes véleményezésében és értékelésében,
c. csatlakozó közlekedési rendszerek integrációjának, adat migrációjának támogatása, kifejezetten, de nem kizárólagosan a díjtermék szabványos (NeTEX) leképzése és ábrázolása tekintetében,
d. működtetési, terméktámogatási elemek specifikációjában való részvétel, az üzemvitel támogatása, felmerült problémák kezelésére megoldás kidolgozása,
e. vállalati ügyfélszolgálati tevékenység back-office támogatása a rendszer működésére vonatkozó kérdések megválaszolásában,
f. csatlakozó NEJP terminálok auditálásában és minősítésében való közreműködés, technikai dokumentáció vizsgálat, teszt eredmények kiértékelése, műszaki ajánlások megtétele.
5. Közlekedési kártyarendszer bevezetésének támogatása
a. Közlekedési kártyával kapcsolatos biztonsági szempontú tanácsadás
b. Nemzeti Elektronikus Kártyarendszer (NEK) szerinti kártyakibocsátással, elfogadással és megszemélyesítéssel kapcsolatos tanácsadás
c. Közlekedési kártya alkalmazásához szükséges SAM kezeléssel és menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
Keretóraszám: 670 óra.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: ITS szakértő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12.) illetve ajánlattevő által eseti jelleggel megjelölt, Magyarországon belüli helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. részére a „Nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása” tárgyú projekthez (továbbiakban Projekt) kapcsolódó, kivitelezés, fejlesztés és rendszerátvétel során szükséges ITS szakértői feladatok ellátása, valamint a Projekt bevezetéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások.
Ajánlatkérő az alább részletezett tevékenységekhez kapcsolódóan kéri Ajánlattevők részéről a szakértői kapacitás (erőforrás) biztosítását.
1.2 ITS szakértői feladatok
1. NEJP Központ kivitelezési fázis tevékenységének támogatása az alábbi szolgáltatások biztosításával:
a. a személyszállítást végző közszolgáltatók által a NEJP Központ felé továbbítandó adatok minőségének előzetes értékelése és szükség esetén intézkedési javaslat megfogalmazása az adatminőség vagy adatszolgáltatási képesség javítására,
b. fejlesztési kérdések, specifikációs kérdések válaszainak kidolgozása, véleményezése,
c. tesztelési és átvételi folyamatokban való részvétel, a tesztelési jegyzőkönyvek és tesztelési esetek kiértékelésében való részvétel.
2. NEJP Központ roll-out támogatása az alábbiak szerint:
a. technológiai dokumentációk kidolgozásában való részvétel, valamint a kidolgozott műszaki dokumentációk véleményezése, módosítása, javítása az adatátadásban érintett adatok körének meghatározása,
b. NEJP Közszolgáltatási szerződés, szolgáltatási szabályzat, általános szolgáltatási feltételek kidolgozásában és ezek műszaki tartalmának tervezésében és kialakításában való részvétel.
3. NEJP Központhoz kapcsolódó rendszerek integrációjának szakmai támogatása
a. NEJP Központ – HKIR kapcsolat műszaki kérdéseinek megválaszolása, NEJP Központ szolgáltatások HKIR számára történő biztosításának tervezése,
b. NEJP-IOPGW vagy NEJP-KAR típusú kapcsolatok (pl. külső vagy hibrid jegyrendszerek) kialakításának tervezése, műszaki integráció koncepciójának kidolgozása, véleményezése, tárgyalása.
c. szakértői támogatás a személyszállítást végző közszolgáltatók által használt szakági/alágazati informatikai rendszereivel, illetve azok szükség szerinti NEJP Központ integrációjával kapcsolatban.
4. NEJP Központ működtetés és üzemvitel kialakításának támogatása
a. részvétel a NEJP Központ által, nyújtott szolgáltatások SLA elemeinek és szintjeinek meghatározásában,
b. részvétel a NEJP Központ által igénybevett szolgáltatások SLA szintjének szerződéskötés előtti előzetes véleményezésében és értékelésében,
c. csatlakozó közlekedési rendszerek integrációjának, adat migrációjának támogatása, kifejezetten, de nem kizárólagosan a díjtermék szabványos (NeTEX) leképzése és ábrázolása tekintetében,
d. működtetési, terméktámogatási elemek specifikációjában való részvétel, az üzemvitel támogatása, felmerült problémák kezelésére megoldás kidolgozása,
e. vállalati ügyfélszolgálati tevékenység back-office támogatása a rendszer működésére vonatkozó kérdések megválaszolásában,
f. csatlakozó NEJP terminálok auditálásában és minősítésében való közreműködés, technikai dokumentáció vizsgálat, teszt eredmények kiértékelése, műszaki ajánlások megtétele.
5. Közlekedési kártyarendszer bevezetésének támogatása
b. Közlekedési kártyával kapcsolatos biztonsági szempontú tanácsadás
a. Nemzeti Elektronikus Kártyarendszer (NEK) szerinti kártyakibocsátással, elfogadással és megszemélyesítéssel kapcsolatos tanácsadás
b. Közlekedési kártya alkalmazásához szükséges SAM kezeléssel és menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás
Keretóraszám: 670 óra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata 10
2 3. Az M.1.2. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (Ft/ráfordított munkaóra) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2017-00014; IKOP-3.2.0-15-2017-00028
II.2.13) További információ A II.2.7. pontban foglalt előírást AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: „A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” tárgyú (Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer – HKIR – létrehozását tartalmazó) projekt befejezéséig, várhatóan 2020. május 31. napjáig tart.
A II.2.7. pontban rögzített kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint saját nyilatkozatot, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyének bemutatásáról. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5) és 65. § (12) bek.re.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
M.1) A Kbt.65.§(1)bekezdés b) pontja és a Rendelet 21.§(3)bekezdés b)pontja alapján az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – bemutatását a szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata, adott esetben a kamarai nyilvántartási száma, egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);
c)szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d)a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Kérjük a tapasztalat bemutatását a konkrét projektek kezdő és befejező időpontjának megadásával bemutatni, egyaránt év/hónap megjelölésével.
Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eke)t:
M.1.1.) 1 fő, felsőfokú szakirányú (műszaki és/vagy informatikus) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki intelligens közlekedési rendszerek felépítése és/vagy fejlesztése és/vagy tervezése során legalább 1 db intelligens közlekedési rendszerekre (ITS) vonatkozó projektben szerzett szakértői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.1.2.) 1 fő, felsőfokú szakirányú (műszaki és/vagy informatikus) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 1 db olyan projektben szakértői szakmai gyakorlattal rendelkezik, amely kártya alapú, közösségi közlekedésben való részvételt biztosító rendszer vagy rendszerek tervezését, és/vagy a szolgáltatás előkészítését és/vagy szabályozását biztosította.
Egy szakember több alkalmassági minimumkövetelményt is igazolhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Karakterkorlát miatt az értékelési részszempontok itt kerülnek részletesen ismertetésre:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli az alábbiak szerint:
1. Nettó ajánlati ár (Ft/ráfordított munkaóra)- fordított arányosítás
2. Az M.1.1. pontban meghatározott szakember Regionális Közlekedési Központ, vagy Közlekedési Szolgáltató (vagy más közlekedésszervező, vagy személyszállítási közlekedési szolgáltató) működési területén végzett ITS tartalmú fejlesztés megvalósításában való, műszaki és/vagy szakmai tervezői és/vagy minőségbiztosítói, és/vagy szakmai tanácsadói jellegű részvétele - pontkiosztás
2.1. A fenti projektek közül azon projektek száma, amelyek tekintetében a rendszer bevezetésre került (bevezetett rendszerenként 2 pont, max. 6.)- pontkiosztás
2.2. A fenti projektek közül azon projektek száma, amelyek tekintetében különböző közlekedési központok vagy közlekedési szolgáltatók részére került sor a szolgáltatás megvalósítására (közlekedési központonként vagy közlekedési szolgáltatónként 1 pont, max. 3 pont)- pontkiosztás
2.3. Az M.1.1. szakember közúti és vasúti viteldíj beszedési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos integrációs tapasztalatot szerzett a Regionális Közlekedési Központ, vagy Közlekedési Szolgáltató (vagy más közlekedésszervező, vagy személyszállítási közlekedési szolgáltató) működési területén végzett ITS tartalmú fejlesztés megvalósításában (igen-nem)- pontkiosztás
A fenti értékelési részszempont tekintetében ugyanazon projekt is bemutatható, amennyiben a bemutatott projekt tartalmazza, a 2.1.-2.3. alszempontban rögzített valamennyi feltételt.
3. Az M.1.2. pontban meghatározott szakember kártya alapú, közösségi közlekedésben való részvételt biztosító rendszer vagy rendszerek tervezésében, és/vagy a szolgáltatás előkészítésében és/vagy szabályozásában való részvétele (projektek száma)- pontkiosztás
3.1. Azon projektek száma, amelyek tekintetében az M.1.2. szakember a fenti tapasztalatot a tervezésben szerezte (projektenként 1 pont, max. 3)- pontkiosztás
3.2. Azon projektek száma, amelyek tekintetében az M.1.2. szakember a fenti tapasztalatot a szolgáltatás előkészítésében és/vagy szabályozásában szerezte (projektenként 1 pont, max. 3)- pontkiosztás
3.3. A fenti projektek közül azon projektek száma, amelyek már lezárultak és üzemszerűen működnek (projektenként 2 pont, max. 4) – pontkiosztás
A fenti értékelési részszempont tekintetében ugyanazon projekt is bemutatható, amennyiben a bemutatott projekt tartalmazza, a 3.1.-3.3. alszempontban rögzített valamennyi feltételt.
Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg.
Az alkalmassági minimumkövetelmények körében bemutatott szakmai tapasztalat nem vehető figyelembe az értékelési részszempont tekintetében bemutatott szakmai tapasztalat tekintetében.
Folyt. III.1.6) pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.4) pont folytatás:
Az 1. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a fordított arányosítás.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.
Résszempontonként az ajánlatkérő részére legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
A fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A 2. és 3. értékelési szempont esetében az alkalmazandó módszer a pontkiosztás.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi eleminek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal.

A 2. és 3. értékelési alszempontok esetében az ajánlati dokumentáció mellékletét (értékelési alszempont tekintetében bevonni kívánt szakember bemutatása) kérjük kitölteni. Kérjük továbbá csatolni az alábbi dokumentumokat:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak, azaz a felolvasólapon megjelölt projektek számának és projektek jellegének ki kell derülnie,);
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
A szakmai tapasztalatot az aláírt szakmai önéletrajzban az alábbiak szerint kérjük bemutatni:
- beruházás/projekt/munka megjelölése, melyben a szakember részt vett, oly módon, hogy a projekt egyértelműen beazonosítható legyen; megvalósult műszaki tartalom rövid összefoglalása oly módon, hogy az előírt követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
- a beruházáson/projekten/munkán a szakember által ellátott feladat megjelölése, akként, hogy megállapítható legyen, hogy az adott tapasztalatot az előírtak szerint szerezte-e a szakember;
- az adott beruházás/projekt/munka során szerzett szakmai gyakorlat kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal.
A szakember(ek) szakmai gyakorlatát projektenként elkülönítve kérjük megadni.
Amennyiben a 2. és 3. értékelési szempont vonatkozásában ajánlattevő több szakembert jelöl meg, ajánlatkérő a bemutatott szakemberek vonatkozásában a nyilatkozatban első helyen megjelölt szakembert veszi figyelembe az értékelés során.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem fizet.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, havonta az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF)
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a. A részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- 2015. évi CXIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/08/16 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/08/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR r. 15. §-ának (2) bek., Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal-elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár: fordított arányosítás; az M.1.1. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata és az M.1.2. pontban meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata: pontkiosztás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az Kbt. 41/A. § (1), (3) bek.-ben foglaltakra.
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a), Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
3) Ajánlatban az EKR Rend.11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
4) Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
a) Kbt.66.§ (5)bek. szerinti felolvasólap
b) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldánya v aláírás mintája
c) amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállalóaláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
d) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat
e) AT-nek a Kbt.66.§ (6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
f) nyil. a Kbt.65.§ (7)bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
g) közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalma a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján szükséges elkészíteni.
h) Kbt. 67.§ (4) bek.nyil.
i) nyilatkozat változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
5) Ajánlatkérő jelen eljárást Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás szabályait alkalmazza az alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja.
b) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69.§ (2) - (10) bekezdését.
c) Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésében foglaltakat.
d) Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három nappal adja meg, amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző három nappal benyújtásra került. Ajánlatkérő a határidőn túl érkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre is válaszolhat, amennyiben a válaszadás a megfelelő ajánlattételhez feltétlenül szükséges.
e) Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást a fenti d) pont szerinti határidőben nem tudja megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
6) Ajánlatkérő a jelen eljárás nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az egyéb jogszabályok kötelezően előírnak.
8) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg.
9) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
10) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
11) A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.
12) Ajánlatkérő külön felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában,, valamint a Kbt. 138-139. §-aiban foglaltakra.
13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Tóth Anita 00232 és dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
14) Részajánlattétel mellőzése: Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/08/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges