Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:22681/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:Hajdúböszörményi Torna Egylet
Teljesítés helye:Hajdúböszörmény közigazgatási területe, tervezés és kivitelezés tekintetében: Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) – 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörményi Torna Egylet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22864381
Postai cím: Vásár Tér 27
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563236
E-mail: phare@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hte.hajduboszormeny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://hte.hajduboszormeny.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001499162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001499162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkc. kézilabdacsarnok tervezés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001499162019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Multifunkcionális kézilabda csarnok tervezése és kivitelezése Hajdúböszörményben.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkc. kézilabdacsarnok tervezés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hajdúböszörmény közigazgatási területe, tervezés és kivitelezés tekintetében: Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) – 4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: az alábbi szerint:
1) Tervezés:
Kiviteli szintű tervdokumentumok készítése, illetve esetlegesen felmerülő további, megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése, 4 nyomtatott és 2 digitális példányban leszállítva.

2) Kivitelezés:
Alapvetően egy olyan közösségi, de a sportolás követelményrendszerének is messzemenően eleget tevő épületről van szó, mely a teljes város lakosságának hasznára válik. Az épület nem csak sport- szabadidős rendezvények megtartására, hanem komoly- és könnyűzenei koncertek, nagyobb szabású prózai, táncos-zenés előadások, szalagavatók, és egyéb események megtartására is alkalmas, annak térszervezése, kiszolgáló funkciói és háttér infrastruktúrája által.
A tervezett épület egy meglévő városi központi sportterületre kerül elhelyezésre a meglévő csarnok mellé, annak hossztengelyével párhuzamos tömegképzéssel. A rendelkezésre álló terület elegendő a tervezett funkció maradéktalan elhelyezésére. A két csarnok együttműködése erősíti a sportközpont funkciót is, mivel az új épület mellett a régi az edzőterem, vagy melegítőterem - rendezvények esetén próbaterem funkcióját is betöltheti. A csarnok aszimmetrikus lelátórendszerrel rendelkezik, összesen három irányból biztosítva rálátást a küzdőtérre. Így az ülőhelyen elhelyezhető nézők száma összesen 705 fő + 4 db mozgássérült hely a küzdőtéren.
Az épület hasznos alapterülete szintenként:
· Földszint: = 1632,54 m2
· I. emelet : = 850,38 m2
· II. emelet : = 469,02 m2
· Összesen: = 2951,94 m2
Környezetben, az épület hosszhomlokzata előtt nagy kiterjedésű közpark található, ezen túl a szomszédságban lakóépületek helyezkednek el. A beépítésre szánt nagy térmértékű ingatlan régóta tölti be a sport- szabadidős tevékenységek színhelyét. A tervezett épület a sportrendezvényeken túl (kézilabda, és futsall szakágak elsődlegességével) egyéb városi rendezvények megtartására is alkalmas elrendezéssel került kialakításra.
Az épület három jó elkülöníthető egységből áll. Az első - utcafronti sarki – részen elhelyezkedő kétemeletes épületrészben a szükséges vendégforgalmi, adminisztrációs terek, vizesblokkok, tárgyaló, és kisebb konferenciatér helyezkedik el, e mögött a küzdőtér nagyobb léptékű három szint belmagasságú tömege található a lelátók alatti öltözőcsoporttal, majd a harmadik tömeg az a nyaktag rész ahol gépészeti terek és raktár található. Ez biztosítja a kapcsolatot a meglévő és az új csarnoképület között, illetve a rendezvények esetén innen történhet a díszletek bejuttatása a küzdőtérre.
Az épület fő eleme a küzdőteret magába foglaló csarnok előre gyártott vasbeton szerkezetekből áll össze, itt a zárófödém teherhordó trapézlemez felette hőszigeteléssel, és csapadékvíz elleni szigeteléssel, míg a nyaktag és az utcai, - kiszolgáló funkciókat tartalmazó - tömeg hagyományos szerkezetű, téglafal vasbeton pillérváz merevítéssel lapos tetős zárófödémmel. A falak burkolata az épület egy részén mikro bordás szendvicspanel, melyet a csarnokrészen vasbeton oszlopokhoz rögzítünk, a fejépület vakolt felületi struktúrájú, mely a homlokzat előtt külső hártyaszerű perforált fémburkolatot kap.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel valószerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki sportlétesítmény kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 A kiviteli tervek leszállításának időpontja a szerződés hatályba lépésétől számítottan napokban (minimum 30 nap, maximum 150 nap a szerződés hatályba lépésétől számítottan)  10
3 A kivitelezés vonatkozásában kötelező jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időtartam (hónap) / maximum 12 hónap/  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár(nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.2.7) pontban megadott időtartam a kiviteli terv Megrendelő általi jóváhagyásától értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt1.
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján a pontozás az alábbiak szerint:
Az értékelési részszempont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki sportlétesítmény kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A szakember biztosítása, azaz „Igen” válasz esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.
„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakemberek teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi.
A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
A 2. értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása az alábbi módszerrel történik: Azok az ajánlatok, melyek az értékelési részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával számítja ki:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A megajánlást kizárólag egész napokban kell megadni.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében maximum 150 nap teljesítési határidőt határoz meg.
Ajánlattevők 30-150 nap szerinti teljesítési határidőt ajánlhatnak meg azzal, hogy a 30 napot elérő, illetve az az alatti mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben az Ajánlatkérő által meghatározott határidőként ajánlattevő a szerződéskötéstől számítva 150 napnál hosszabb időtartamot ajánl meg, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Amennyiben ajánlattevő 150 napot ajánl, meg, úgy a minimum pontszámot, azaz 0 pontot kapja.
A megajánlást kizárólag egész napokban kell megadni.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében értékelésre kerülő üzembe helyezési határidő betartását Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve aszerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.
Amennyiben Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által előírt mértékegységben adja meg az ajánlatát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 30 nap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb, azaz kevesebb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot.
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra. hogy abban az esetben is az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték kerül helyettesítésre a képletbe, amennyiben az ajánlat ennél előnyösebb megajánlást tartalmaz.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:folyt2.
A 3. értékelési részszempont esetében (többlet jótállás vállat időtartama) az értékelés módszere az egyenes arányosítás.:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 36 hónap mértékű jótállást meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési résszempont vonatkozásában a következőket írja elő: a 12 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 36 hónap mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő.
Amennyiben a legjobb megajánlás 0 hónap, a 3. értékelési szempontra adott pontszám 0 pont.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (10).
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlati ár értékelési részszempont esetébena ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) alapján az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (70).
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kerekíti az Ajánlatkérő.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a VHR 322. 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VHR 321. 26. § (3) bekezdés alapján, figyelemmel a VHR 322. 8. § (1) bekezdésében foglaltakra csatolandó a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplését igazoló dokumentum másolata. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A VHR 321. 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: (P1) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19.§ (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben:
(P1) Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési munkálatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 1.000.000.000 Ft-ot.
VI.3.4) További információk:folyt2:
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P.1.) M.1.-M.3.) alkalmassági követelmény.
20. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
21. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
23. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
24. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
25. Felelősségbiztosítás:
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó- építési-szerelési (C.A.R.= "ConstructionAllRisks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 50 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió HUF/év.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
26. Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
27. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
28. A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári napon belül megtörténik. Az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában ismertetett szerződés időtartama az építési munkaterület átadásától számítandó és az ott megjelölt határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja.
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napját megelőző 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
M.2)-M.3.) A 321/2015 Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése szakmai önéletrajz benyújtásával.
Ajánlattevőnek csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és –amennyiben a szakember a nyilvántartásban szerepel - a kamarai nyilvántartási számát.
VI.3.4) További információk:folyt3:
29. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet esetében az ajánlatnak - tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
30. A beruházás részben a Magyar Kézilabda Szövetség 2017/2018 és 2018/2019 évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési TAO programja keretében, részben állami támogatásból, részben önerőből valósul meg. Erre tekintettel Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, így jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor a megvalósításhoz szükséges TAO támogatási forrás feltöltésre kerül tárgyi fejlesztési cél megvalósítására a Hajdúböszörményi Torna Egylet részére, és az állami támogatás vonatkozásában a támogatás folyósításra kerül és/vagy a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a fenti feltételek teljesüléséről Megrendelő levélben értesíti ki Vállalkozót, mely levél kézhezvételét követő első munkanap tekinthető a szerződés hatálybalépési dátumának.
Amennyiben a fenti rendelkezések, és/vagy a munkaterület nem kerül átadásra a Vállalkozónak 2020. október 15. napjáig, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
Karakterkorlát miatt folyt. a következő pontban:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített összesen minimum 2.000 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Amennyiben az alkalmassági minimum követelmény igazolása több referenciával történik, valamennyi referenciamunkának új épület kivitelezésére kell vonatkoznia.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É kategóriájú vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező építész tervezővel.
M.3.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T kategóriájú vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
A szakemberek között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján rögzíti, hogy a II.2.4) a közbeszerzés mennyisége pont I. alpont szerinti tervezési feladatokat egy részét (tartószerkezeti és építész tervezési részek) maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike kell hogy végezzen el. Erre tekintettel az M.2)-M.3.) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
VI.3.4) További információk:folyt4:
31. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó beruházás komplex egész, egy új épület tervezésére és kivitelezésére irányul, így a megvalósíthatóságot nehezítené, illetve lehetetlenítené el a részekre bontás.
A feladatok munkanemekre való megbontása, ezzel több gazdasági szereplő részére történő munkaterület-átadás műszaki értelemben rendkívül aggályos és ésszerűtlen. Ez esetben minden gazdasági szereplő maga gondoskodna az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő deponálásáról, az építési munkaterület őrzéséről, stb. Ezen munkák egy munkaterületen belül több gazdasági szereplővel nem hangolhatók össze, a kivitelezés során a közös munkaterület mindenképpen fennakadásokat, nem várt akadályközléseket és a teljesítés elhúzódását eredményezné. Mindemellett kiemelendő, hogy egy munkaterületen történő munkavégzés esetén a párhuzamosságok (mint a gazdasági szereplők közötti összehangoltság nélküli szállítások, vagy különböző, de azonos munkát végző alvállalkozók bevonása, stb.) a költségek emelkedését, adott esetben megsokszorozódását eredményezné, mely a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen.
Az egyértelmű felelősségvállalást, garanciát csak egészben történő ajánlattétellel és kivitelezéssel lehet biztosítani. A beszerzés tárgya egy olyan komplex tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő jelenléte a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását veszélyezteti.
32. Jelen beszerzés tervezésre és kivitelezésre irányul az alábbiak indokok alapján: A beruházás megvalósítása kapcsán felmerülő költségek, így már a kivitelezés költségének, pontos meghatározása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérő a projekt egészére vonatkozóan ismerje a hiányzó források mértékét, és annak biztosítására igénybejelentést tudjon benyújtani. Emiatt szükséges, hogy a tervezéssel együtt már a kivitelezés vállalási ára is rendelkezésre álljon már a kiviteli tervek elkészülte előtt.
33. A nyertes ajánlattevőnek a Városi Sportközpont létesítmény egyéb funkcióinak működését biztosítania kell a kivitelezés ideje alatt is, így ennek megfelelően szükséges a munkát szerveznie, a felvonulási területet kialakítania. A kapcsolódó zöldterület fejlesztési munkáknak (füvesítés, fásítás) egy éves utógondozása a nyertes ajánlattevő garanciális feladatát képezi.
34. Jelen közbeszerzési eljárást Hajdúböszörmény Város Önkormányzata folytatja le a Hajdúböszörményi Torna Egylet nevében. A közbeszerzésben nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést a Hajdúböszörményi Torna Egylet köti meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a tervezés szakaszában a nettó tervezési díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó tervezési díj 30 %-a, a késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett –Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít; a kivitelezés szakaszában a nettó vállalkozási díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 30 %-a, a késedelmi kötbér maximumának elérése esetének jogkövetkezménye a szerződésszegés miatti elállás, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása a Megrendelő részéről, mely esetben – a késedelmi kötbér helyett –Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít
Kezdete: a késedelembe esés időpontjától a késedelembe esés teljes időszaka.
Meghiúsulási kötbér: a tervezés szakaszában a nettó tervezési díj 30 %-a; a kivitelezés szakaszában a nettó vállalkozási díj 30%-a
Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít vagy késedelme a tervezés esetén a 30., kivitelezés esetén a 30. napot eléri vagy meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Megrendelő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. Megrendelő a rendkívüli felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás a Megrendelő kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettségét nem érinti.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű (rész)teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes ajánlattevő,vagy az általa a teljesítésbe szabályszerűen bevont közreműködő felelős. A hibás teljesítési(minőségi) kötbér mértéke jelen szerződés nettó értékének 3%-a/alkalom.
Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben az elvégzett munkák a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályokban, vállalkozási szerződésben, eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, a Vállalkozó által benyújtott ajánlatban, a műszaki leírásban, hatósági engedélyekben és szakmai szokásokban foglaltaknak.
Megrendelő vagy hibás teljesítési kötbért vagy szavatossági igényt érvényesít.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Jótállás minimális időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől számított 36 hónap. Az a fölötti megajánlást (maximum 12 hónap) ajánlatkérő az értékelési szempontok között kívánja értékelni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beruházás részben a Magyar Kézilabda Szövetség 2017/2018 és 2018/2019 évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési TAO programja keretében, részben állami támogatásból, részben önerőből valósul meg.
A nyertes ajánlattevő kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 75 millió forint előlegként történő kifizetését.
Előleg igénylése esetén az előleget a Vállalkozó a végszámlában köteles elszámolni oly módon, hogy a végszámla értékét az igényelt előleg értékével köteles csökkenteni.
A teljesítés során 8 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítását követően jogosult a kivitelező. A részszámla értéke a kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj összege.
A 2. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték 10%- át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 4. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10%-át elérő megvalósult teljesítés, az 5. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 6. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 7. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 10%-át elérő megvalósult teljesítés, a 8. részszámla benyújtására a kivitelezés vonatkozásában az ÁFA nélküli szerződéses érték további 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.
A végszámla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a illetve 32/B. §-a alkalmazandó a kifizetés során.
Az építési kivitelezési tevékenység építési hatósági engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/12/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Karakterkorlát miatt folyt.III.1.1) Kizáró okok
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000.- Ft.
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11738060-20070438-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Folyt. a köv. pontban:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.3) Az ajánlati biztosíték folyt.1.
A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
VI.3.4)1. A Kbt. 41/B § (1)-(2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
7. A Kbt. 41/A § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt folyt.:III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): pontba
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges