Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:2772/2019
CPV Kód:79961200-0
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Kinga
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000090162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Légi fénykép, és dig. ortofotó készítése, Budapest
Hivatkozási szám: EKR000090162019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79961200-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A szerződés megnevezése: Vállalkozási szerződés Budapest Főváros közigazgatási határán belüli légi fénykép és digitális ortofotó készítése tárgyában
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell (DTM) készítése és digitális ortofotók előállítása Budapest teljes közigazgatási területére – 538 km².
Ajánlattevő feladata:
• RGB (Piros-Zöld-Kék színterű) és CIR (színes infra színterű) légifényképezés és ortofotó készítése Budapest teljes közigazgatási területére.
• Az RGB (Piros-Zöld-Kék színterű) és CIR (színes infra színterű) ortofotók pixelmérete vonatkozásában ajánlattevő a II. értékelési szempont keretében az ajánlatában megajánlást tesz. Az ortofotó pixelmérete 5 cm-nél nem lehet kisebb, és 10 cm-nél nem lehet nagyobb.
• A légifényképezéskor készült RGB (Piros-Zöld-Kék színterű) és CIR (színes infra színterű) képek pixelmérete nem kell, hogy megegyezzen az elkészítésre kerülő ortofotók pixelméretével, ugyanakkor a légifényképek az ortofotók (megajánlás szerinti) pixelméreténél nem készíthetők nagyobb (kedvezőtlenebb) méretben. Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az elkészítésre kerülő légifényképek lehetséges pixelmérete kisebb/egyelő, mint az ortofotók pixelméretére vonatkozó megajánlás szerinti pixelméret.Az RGB és CIR ortofotókat két verzióban, a vállal pixelméret szerint kell elkészíteni. Az egyik verzióban a mozaikolást a közterületek láthatóságára kell optimalizálni, a másikban az épületek korrekt ábrázolására.
• A légifényképezést csak lombtalan időszakban, minimum 35º-os napállásnál szabad végrehajtani, a felvételek nominális átfedése soron belül 80%, sorok között 60% kell, hogy legyen.
• A felvételek készítéséhez nagyformátumú, elektronikus képvándorlás kompenzátorral (FMC, TDI) rendelkező, speciálisan térképészeti célra gyártott „frame” kamerát kell használni, melynek fókusztávolsága legalább 100 mm.
• Az ortofotó elvárt pontossága legalább a vállalt pixel méret 1,5 szerese. A 10 cm terepi felbontású ortofotók esetén az elvárt pontossága legalább 15 cm.
• A digitális domborzatmodellt 5m-es GRID formában kell elkészíteni és leadni.
• A légifényképezést szigorúan az Ajánlatkérő által megadott, 2016 évi légifenyképezés expozíciós pontjából kell végrehajtani. Ezen expozíciós ponttól való megengedett eltérés vektor hossza maximum 50 méter lehet. Az expozíciós pontokat a Műszaki Leírás melléklete tartalmazza: „AD_III_melleklet_budapest2016_expo”.
Leadandó állományok:
• Légifelvétel állomány TIF formátumban, mely tartalmazza az RGB színcsatorna mellett a közeli INFRA csatornát is.
• Légifényképezést végző kamera kalibrációs jegyzőkönyve.
• Légifelvételekhez tartozó külső tájékozási paramérek.
• Digitális ortofotók TIF+TFW formátumban, RGB és CIR szintér szerint továbbá a fentiekben körülírt kétféle mozaikolási eljárás szerint külön állományba, 1:1000-es EOTR szelvényezés szerinti tagolásban
A légifényképek elkészítésére vonatkozó részteljesítési határidő: 2019.04.30.
A feladatellátáshoz kapcsolódó általános elvárások:
A feladatok végrehajtása, a vég- és köztes termékek előállítása és leadása során a Földmérési és Távérzékelési Intézet (jelenleg: Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály) által meghatározott ”A Légifelvételek és Ortofotók Állami Átvételi Szabályzata” szakmai előírásait kell követni.
A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint szükséges eljárni.
Kar.korl. miatt folyt. II.2.4) pontban.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Légi fénykép, és dig. ortofotó készítése, Budapest
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79961200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya és mennyisége egységesen kerül ismertetésre a II.1.4) és II.2.4) pontokban.
A közbeszerzés mennyisége vonatkozásában az egyértelműség érdekében a II.1.4) pont mellett Ajánlatkérő e rovatban is rögzíti a következőket:
Digitális légifényképezés tervezése, engedélyeztetése, végrehajtása, az elkészült felvételek légiháromszögelése, domborzatmodell (DTM) készítése és digitális ortofotók előállítása Budapest teljes közigazgatási területére – 538 km².
Kar.korl. miatt folytatás a II.1.4) rovatból.
M.2.1 alkalmassági minimumkövetelmény:
A légifényképezést kizárólag ilyen, a Légügyi Hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező, speciálisan átalakított repülőgéppel lehet végrehajtani. Ennek hiányában a feladat nem hajtható végre.
A GNSS/INS szükséges ahhoz, hogy a légifényképezést az előírt navigációs pontossággal hajtsák végre (hogy az expozíciók a megadott pontokban történjenek, hogy az előírt soron belüli és sorok közötti átfedések tarthatók legyenek). A GNSS/INS rendszer nem egy adott berendezést követel meg, hanem egy eljárás típust, ami több, a piacon beszerezhető, létező berendezéssel biztosítható.
M.2.2 alkalmassági minimumkövetelmény:
Ajánlattevőnek azért szükséges rendelkeznie a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által, a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV törvény 16. §-ban, valamint az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályozásáról szóló 92/2010. (III.31) Kormányrendelet 6. §-ban foglaltakkal összhangban kiadott „Titkos!” szintű Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal, mert a beszerzés tárgya a fenti jogszabállyal érintett területhez (a légifényképezendő terület) kapcsolódik.
M.2.3 alkalmassági minimumkövetelmény:
Az általánosan elfogadott és alkalmazott nemzetközi szakmai sztenderd, valamint az EU Egyesített Kutatóintézete (JRC) szakmai ajánlása szerint a nagypontosságú térképészeti légifényképezést két évnél nem régebben kalibrált térképészeti „frame” típusú digitális kamerával ajánlott végrehajtani. Nagy felbontású légifényképezés (10 cm) esetén a térképezéshez szükséges képminőség érdekében képvándorlás kompenzálást kell alkalmazni, ellenkező esetben a képek nem lesznek elég élesek. A szűk utcák és magas épületek miatt legalább 100 mm fókusztávolságú objektívet kell használni, ellenkező esetben az épületek „kidőlése” egész utakat fed ki.
SZ.1 alkalmassági minimumkövetelmény:
A Légi Tevékenységi Engedély hiányában a légifényképezést a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat, illetve a Légügyi Hivatal nem engedélyezheti.
M.3.1 alkalmassági minimumkövetelmény:
A légifényképezés bonyolult körülmények között, több speciális eszköz összehangolt üzemeltetésével történik, ami nagy elméleti és gyakorlati felkészültséget igényel. Általános nemzetközi gyakorlat szerint feltétel a minimum hároméves szakmai gyakorlat a légifényképész operátor esetén. Ez a gyakorlat minimálisan szükséges ahhoz, hogy az elvárt minőség reálisan teljesüljön.
M.3.2 alkalmassági minimumkövetelmény:
A légifényképezés speciális repülőgép vezetői technikát igényel. Ez fokozottan érvényes a nagy felbontású (10 cm) légifényképezések esetén. A Budapest légterében végzett légifényképezés a nagy légiforgalom miatt még az előbbieknél is bonyolultabb feladat a pilóta számára. Általános nemzetközi gyakorlat szerint feltétel a minimum hároméves légifényképezéssel kapcsolatos szakmai gyakorlat a pilóta esetén. Ez a gyakorlat minimálisan szükséges ahhoz, hogy az elvárt minőség reálisan teljesíthető legyen. A budapesti teljesítési helyre tekintettel ez az elvárás fokozottan indokolt.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a „Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása” rovatban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az RGB és CIR ortofotók készítése vonatkozásában vállalt pixelméret (cm) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak technikai jellegű bejegyzés. A szerződés kezdő időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a következő rovatból („Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása”):
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok vonatkozásában AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. nevezett pontja az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésének kötelezettségét írja elő, míg az eljárás megkezdésének időpontjában hatályos Kr. változatlanul a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Régi Pénzmosásról Szóló Törvény) rendelkezéseire utal. A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a Kr. rendelkezéseit értelemszerűen a Kbt. vonatkozó rendelkezésére figyelemmel szíveskedjenek értelmezni és az Új Pénzmosásról Szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonost nevezzék meg!
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az AT a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okok vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozni kíván a Kbt. 64. § szerinti öntisztázással kapcsolatos rendelkezésekre, továbbá a Kbt. 74. §-ában foglalt azon rendelkezésekre, hogy AK-nak mely gazdasági szereplőt kell kizárnia az eljárásból, és mely gazdasági szereplőt áll jogában kizárni.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az AT-nek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett AT a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok vonatkozásában be kell nyújtani az AT nyilatkozatát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Új Pénzmosásról Szóló Törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával; ha a gazdasági szereplőnek nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában benyújtandó nyilatkozat szabatosságának (és a nevezett jogszabályhely megfelelő értelmezése érdekében) ajánlatkérő felhívja a figyelmet a következő jogszabályi rendelkezésekre:
Az Új Pénzmosásról Szóló Törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjaiban foglaltak szerint:
„38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,”
A Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében foglaltak szerint:
„Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.”
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti kizáró ok vonatkozásában benyújtott nyilatkozatban ajánlattevő kizárólag akkor nyilatkozhat akként, hogy nincs az Új Pénzmosásról Szóló Törvény szerinti tényleges tulajdonosa, ha a fenti jogszabályhelyekre tekintettel alátámasztható e nyilatkozata.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a megelőző rovatban („A kizáró okok felsorolása”)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja; továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 26. § (3) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az ajánlattevő letelepedése szerinti országban érvényes légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő - különleges tevékenységre (ezen belül légifelvételek készítésére vonatkozó) - érvényes légi tevékenységi engedéllyel való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
SZ.1 nem rendelkezik (Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII tv. 22. §, 23. § és a 71. § (6) bek. alapján, a légiközlekedési hatóságként eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Szakterület által kiadott, légi személyszállításnak vagy légi fuvarozásnak nem minősülő - különleges tevékenységre (ezen belül légifelvételek készítésére vonatkozó) - érvényes légi tevékenységi engedéllyel vagy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében azzal egyenértékű engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1 Az igazolás módja: a nevezett engedély csatolása egyszerű másolatban.
Karakterkorlátozás miatt folytatás az VI.3.4) pontból:
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bek.] (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!)
9) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10) A Kbt. 75.§ (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Ajánlattevőnek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a szerződéstervezetben előírt teljesítési biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot a szerz.tervezetben meghat. mértékben, a meghatározott időpontig, a szerz.tervezetben meghat. valamely formában az AK rendelkezésére bocsátja és a nevezett biztosítékok a szerz.tervezetben meghat. időpontig rendelkezésre állnak majd.
12) A részekre történő ajánlattétel nem biztosított tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező szolgáltatások egymásra épülő lépésekből állnak, amelyek megkövetelik az egységes teljesítést.
Kar.korl. miatt folytatás a II.2.4) rovatból.
M.3.3 alkalmassági minimumkövetelmény:
Tekintettel arra, hogy a Budapest feletti légifényképezés a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által, a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV törvény hatálya alá esik, az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályozásáról szóló 92/2010. (III.31) Kormányrendelet értelmében az érintett adatok kezelésére csak a 90/2010. (III.26.) Kormányrendelet szerinti „titkos ügykezelés” -re feljogosító engedéllyel bíró szakember jogosult. Ennek hiányában az adatok feldolgozása nem végezhető el.
M.3.4 alkalmassági minimumkövetelmény:
A légifényképek fotogrammetriai feldolgozása nagyon összetett, bonyolult, különálló fázisokból álló feladat (képfeldolgozás, légiháromszögelés, ortofotó transzformáció és mozaikolás). Ezen feladatok szakmai előkészítése, koordinálása és minőség biztosítása olyan szakembert igényel, aki mindezen fázisokban megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. Általános nemzetközi gyakorlat, hogy a minimum hároméves szakmai tapasztalatot megkövetelik. Ez a gyakorlat minimálisan szükséges ahhoz, hogy az elvárt minőség reálisan teljesíthető legyen.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT-nek az eljárást indító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (légifényképezés és/vagy ortofotó készítése) árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Jelen alkalmassági feltétel tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
A közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek az alkalmassági követelményeknek. Azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
AT ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az AK felhívására kerül sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P.1. az eljárást indító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (légifényképezés és/vagy ortofotó készítése) árbevétele összesen nem éri el a nettó 18.750.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1 A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Ajánlattevő az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A Kr. 23. §-ra tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2) bek. és Ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell a következőket: szerződés teljesítésének időpontja (kezdő- ÉS befejező időpont év,hónap,nap formátumban), a szerződést kötő másik fél megnevezése; referenciaszemély megnevezése és elérhetősége (email/telefonszám), a szolgáltatás tárgya (amelyből megállapítható valamennyi minimumkövetelmény szerinti tényező megtörténte); nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2 a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával; (a leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyből kiderül, hogy ajánlattevő milyen jogviszonyban rendelkezik, ill. fog rendelkezni a teljesítés teljes időtartama alatt az eszközökkel, és tartalmazza az eszközök rövid műszaki leírását, amelyből kiderül, hogy az eszköz megfelel az alkalmassági feltételnek. Műszakilag egyenértékű eszköz megajánlása esetén minden esetben igazolni kell az egyenértékűséget.)
Az M.2.3 alk. min.követelmény vonatkozásában csatolni kell az előírt kalibrálási jegyzőkönyvet.
Az M.2.1 alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a fentiek mellett a Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és a Kr. 26. § (1) bek. b) pontja és a 26. § (3) bek. alapján csatolni szükséges az előírt légijármű üzembentartási engedélyt.
M.3 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett – közbeszerzés tárgya szerinti - szakmai tapasztalatra, gyakorlatra.
A 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti „titkos ügykezelő” esetén csatolni kell a „titkos ügykezelés”-re feljogosító engedély egyszerű másolatát (M.3.3).
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerül sor. A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok az ajánlat részeként is benyújthatóak. Ajánlatkérő ugyanakkor hivatkozni kíván az M.1 alkalmassági követelmény vonatkozásában a jelen felhívás V.2) pont 14) alpontjában foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1 nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább 1 db olyan referenciával, amely min. 370 km2 városi belterületre, legalább 10 cm vagy annál kedvezőbb (kisebb) terepi pixelméretű, Piros-Zöld-Kék (RGB) színterű és színes infra (CIR) színterű ortofotók készítésére vonatkozik, amelyek esetében a mozaikolás legalább két verzióban, egyszer a közterületekre, egyszer az épületek ábrázolására optimalizálva készítette el.
M.2.1 legalább 1 db légifényképezésre átalakított, érvényes légijármű üzembentartási engedéllyel rendelkező repülőgéppel, amelynek navigálása GNSS/INS vezérlésű;
M.2.2 a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által, a minősített adatok védelméről szóló 2009. évi CLV törvény 16. §-ban, valamint az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályozásáról szóló 92/2010. (III.31) Kormányrendelet 6. §-ban foglaltakkal összhangban kiadott „Titkos!” szintű Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
M.2.3 legalább 1 db, két évnél nem régebbi kalibrálási jegyzőkönyvvel rendelkező, elektronikus képvándorlás kompenzátorral (FMC, TDI alkalmazása) felszerelt digitális légifényképező „frame” kamerával, melynek fókusztávolsága legalább 100 mm;
M.3.1 nem rendelkezik legalább 1 fő olyan légifényképész szakemberrel, aki min. 3 éves - légifényképek készítésében szerzett - szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.3.2 nem rendelkezik legalább 1 fő olyan repülőgép pilóta szakemberrel, aki min. 3 éves - légifényképezéssel kapcsolatos - szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.3.3 nem rendelkezik legalább 1 fő 90/2010. (III.26.) Korm. rend. szerinti „titkos ügykezelés”-re feljogosító - vagy azzal egyenértékű - engedéllyel bíró szakemberrel.
M.3.4 nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki min. 3 éves, fotogrammatikai szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi Kötbér: A Vállalkozási Díj 0,5 %-ának megfelelő napi mérték.
Szerződésszegési Kötbér: mértéke szerződésszegésenként 100.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér a teljes Vállalkozási Díj 30%-a.
Teljesítési Biztosíték [a nettó Vállalkozási Díj (ajánlati ár) 5%-ával megegyező mértékben]
Jóteljesítési Biztosíték [a nettó Vállalkozási Díj (ajánlati ár) 5%-ával megegyező mértékben]
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozási Díj fix, egyösszegű átalánydíj. AK előleget nem biztosít.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.
Ajánlattevőként szerződő fél a szolgáltatások maradéktalan elvégzése és annak Megrendelő általi szerződésszerű átvétele és teljesítésigazolása után jogosult számla kiállítására és benyújtására.
A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állítja ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Ld. M.3.2 alkalmassági minimumkövetelmény
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/02/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontási eljárás az EKR-ben történik. A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlati dokumentáció I. kötetben (Segédlet) foglalt részletes rendelkezések szerint került meghatározásra.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) A jelen eljárás a Kbt. 112. § (1) bek. a) pont szerint indított, Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályokat alkalmazó közbeszerzési eljárás. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése: -A Kbt. 113. § (1)-(5) bek. nem alkalmazott. -Az ajánlattételi határidő legalább 10 nap. –Az AK kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. -Ha nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A közbeszerzési dokumentumok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a közbeszerzési eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dokumentum benyújtásának vonatkozásában AK hivatkozni kíván az e-Kr. 10-13. §-ban foglaltakra
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:
I. Ajánlati ár (nettó Ft) [90]
II. Az RGB és CIR ortofotók készítése vonatkozásában vállalt pixelméret (cm) [10]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-tól 10-ig ad pontot.
AK rögzíti, hogy mindkét értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II. értékelési szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti: az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (ennél kisebb méret megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!): 5 cm; 10 cm-nél kedvezőtlenebb (nagyobb méretű) vállalás nem tehető (nagyobb méret megajánlása esetén az ajánlat ÉRVÉNYTELEN!).
4) Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben AT valamely dokumentumot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dokumentumhoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, továbbá a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dokumentumokkal való egyezőségért AT-nek külön nyilatkozatban felelősséget kell vállalnia!
5) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1,P.1,M.1, M.2,M.3
6) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
7) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1) pont Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása rovatban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges