Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4139/2019
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További információ a dokumentációban.;Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48714066
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi László
Telefon: +36 22537296
E-mail: szentgyorgyi.laszlo@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000161222019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Irodai programcsomagok, hordozható számítógépek és szerver szoftver beszerzése Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
1. rész: Irodai programcsomag 250 db MS Office 2019 Home&Business Hun Dobozos T5D-03225.
2. rész: 50 db új, azonos gyártó, azonos típusú hordozható számítógép
3. rész: 1 db napló adatgyűjtő és feldolgozó szerver szoftver (Balabit Syslog-NG Virtual Appliance) SSB PER LSH VIRTUAL APPLIANCE LICENSE / 24x7 MAINT (Termékkód: BBB-BAL-PB-247) vagy azzal egyenértékű
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodai programcsomag beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További
információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Irodai programcsomag 250 db: MS Office2019 Home&Business Hun Dobozos T5D-03225, vagy azzal egyenértékű (A meglévő rendszerek integritása és az ASP rendszerkövetelmények miatt kizárólag Microsoft szoftvercsomagot fogadja el Ajánlatkérő).
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján – összhangban a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakkal - a Legalacsonyabb ár.

II.2.1)
Elnevezés: Hordozható számítógépek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További
információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Új, azonos gyártó, azonos típusú hordozható számítógép 50 db:
Minimális konfiguráció
- Intel Core i5 7. generációs processzor, vagy azzal egyenértékű. Processzor foglalat típusa: FCBGA1356; Processzor cache: minimum 3M Cache; Processzor órajel: minimum 3.1 Ghz
- legalább 4 GB legalább DRR3 memória
- legalább 120 GB SSD meghajtó
- 15,6” méretű kijelző legalább 1920 x 1080 pixel felbontással
- minimum 2 db USB 3 port
- HDMI port
- WiFi 801.11 n/ac
- Bluetooth
- Gigabit Ethernet csatoló
- TPM modul
- Microsoft Windows 10 Pro 64-bit HUN OEM (FQC-08925) (Gyárilag előtelepített operációs rendszer megengedett, az operációs rendszert nem szükséges a laptopokra feltelepíteni. Az operációs rendszer nem lehet renew, upgrade, refurbished vagy MAR licensz.)
- maximum 2.2 kg tömeg
- hálózati töltő tápkábellel, akkumulátor
- magyar nyelvű billentyűzet
- minimum 1 év gyártói garancia
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján – összhangban a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakkal - a Legalacsonyabb ár.

II.2.1)
Elnevezés: Szerver szoftver beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. I emelet 45. számú iroda. További
információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Napló adatgyűjtő és feldolgozó szerver szoftver (Balabit Syslog-NG Virtual Appliance) SSB PER LSH VIRTUAL APPLIANCE LICENSE / 24x7 MAINT (Termékkód: BBB-BAL-PB-247) vagy azzal egyenértékű 1 db:
Elvárt funkcionalitások:
- Hálózati kapcsolatok: legalább 2 darab 1Gb Ethernet (külön dedikált interfész loggyűjtésre és menedzsmentre)
- Másodpercenként legalább 50000 naplóbejegyzés gyűjtésének és indexálásának lehetősége 3000 végpontról, heterogén infrastruktúrából
- Két telephelyes duplikált log gyűjtés támogatása, központi log-host működés megvalósítása elvárt
- Naplóállományok időpecsételt, titkosított, tömörített, aláírt tárolása
- Tárolt üzenetmintákkal való összevetés és osztályozás
- A naplóállományokat legyen képes: szűrni, elemezni, osztályozni, normalizálni és újraírni
- Naplófájlok továbbításának lehetősége X SIEM rendszer felé szabályok alapján
- Kliens relay funkció
- Log forrás támogatás: BSD és IETF syslog protokoll, TLS, RLTP, RLTP-TLS, SQL
- Hozzáférés vezérlés: ACL alapokon vagy csoport alapú, LDAP-al, AD-vel vagy Radiussal integrálhatóság
- Támogassa az alábbi adatbázisok naplózását: MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite
- Támogassa az Unicode karakterkészletet és a többsoros naplók feldolgozását
- Webfelületen biztosítsa a naplóállományok feldolgozását és egyszerű, gyors kereshetőségét a megfelelő biztonságot és kontrollt szem előtt tartva. (Bizonyos jogkörök bizonyos naplókhoz férhessenek csak hozzá.)
- Biztosítsa a különböző naplóállományok együtt kezelhetőségét és szűrését is.
- Rendelkezzen RPC API-val a naplók külső hozzáférhetőségét biztosítandóan.
- Időbélyegeket rögzítsen a naplóbejegyzésekben a koordinált világidőhöz - úgynevezett UTC - vagy a Greenwichi középidőhöz (GMT) - rendelhető módon. Ehhez az Ajánlatkérő biztosítja a pontos idő szolgáltatást.
- Kriptográfiai mechanizmusokat alkalmazzon a naplóinformáció és a napló kezelő eszköz sértetlenségének védelmére.
Legyen alkalmas a logyűjtő rendszer naplózási hibáinak kezelésére:
- Naplózási hiba esetén (pl. betelik a disk) küldjön riasztást a meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek
- Valós idejű riasztást igénylő üzenet beérkezése esetén küldjön valós idejű riasztást a meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, definiált log minta alapján
- Naplózási hiba esetén (pl. betelik a disk) legyen lehetőség végrehajtandó tevékenységek definiálására, melyeket a rendszer végrehajt (pl.: naplózási folyamat leállítása, régebbi naplóbejegyzések felülírása, stb…)
- Szabad naplózási tárhely meghatározott szint alá csökkenése esetén küldjön riasztást a meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek
Riasztások és riportok:
- Paraméterek és beállított határértékek alapján legyen képes riasztások küldésére akár valós időben
- Minden keresés, ami a naplóállományokat érinti legyen vizualizálható is
- Lehessen felhasználható által definiált minták alapján is keresni és riportolni
- Első éves 7*24 supportot tartalmaznia kell (750 db)
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki dokumentációban, tételes költségvetésben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra történő hivatkozások a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. §-ára tekintettel került sor és ezen esetekben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni további előírás nélkül is, valamint Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy egyenértékű megajánlás esetében az Ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítani köteles, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A felhívás II.2.5. pontjában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján – összhangban a Kbt. 76. § (5) bekezdésben foglaltakkal - a Legalacsonyabb ár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okok tekintetében becsatolt minden nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X. 23.) Korm.rend. 19. § (1) bek. a) pontja szerinti az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele
számított 12 hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a
hirdetmény feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi kötelező tartalommal: Pénzforgalmi jelzőszáma, A
számlavezetés kezdete, Számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban álló tétele volt-e. A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a
számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról. Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő. {321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja, 19. § (7) bekezdés} (Valamennyi rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik – akár a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő egy vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval"). Ajánlatkérő az előírt időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ezen megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában a megszűnést követő bármilyen keltezésű pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását elfogadja Ajánlatkérő. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is. (Valamennyi rész vonatkozásában)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.: A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkákat a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdésében, a 21/A. §-ban, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább: -
a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), - a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, - a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható - az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot, - a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), - a teljesítés mennyiségét, - nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti. A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, Kbt. 140. § (9) bekezdésben foglaltak. Ezen felül a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. (Valamennyi rész vonatkozásában)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.: Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben:
M/1.a) legalább 1 szerződés keretén belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 100 db MS Office Dobozos, vagy azzal egyenérékű szoftver szállításra vonatkozó referenciát. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. (csak az 1. rész vonatkozásában)
M/1.b) legalább 1 szerződés keretén belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 25 db új, azonos gyártó, azonos típusú hordozható számítógép szállításra vonatkozó referenciát. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. (csak a 2. rész vonatkozásában)
M/1.c) legalább 1 szerződés keretén belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db napló adatgyűjtő és feldolgozó szerver szoftver szállításra vonatkozó referenciát. Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelő teljesítése alatt következőt érti: a megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítés, mely esetében a megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített. (csak a 3. rész vonatkozásában)
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Kötbérek: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki. A késedelmi kötbér napi mértéke az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,4 %-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig/. A késedelmi kötbér összességében igényelhető teljes összege az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 12 %-a (30 napos késedelem). Ajánlatkérő egyébiránt jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 12 %-át.
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés meghiúsul, így különösen, ha nem teljesíti jelen szerződésben meghatározott feladatait, ha a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, ha a teljesítés az ő felelősségi körében válik lehetetlenné, illetve amennyiben súlyos szerződésszegése miatt Ajánlatkérő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF) és nem köthető semmilyen más külföldi
fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki. Ajánlattevő 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra a kifizetéseket illetően. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében a Kbt. 136. § (2) bekezdése irányadó.
A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/03/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül van lehetőség. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000161222019
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében
foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat, Ajánlatkérő köteles ezeket a szabályokat megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a nyílt eljárás szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a Kbt. 81. § (7) bekezdés nem kerül alkalmazásra és Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2)-(10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést, és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen eljárást megindító felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra az értékelés sorrendjétől függetlenül. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117.§ (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel az irányadóak. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, ajánlatkérőnek a tájékoztatást nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kbt. 55.§ (1), (3)-(4) és (7) bekezdései értelem szerint alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az Eljárást megindító felhívást módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. Az Ajánlatkérő a módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlen úton, egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az Ajánlatkérőnél jelezték az eljárás iránt érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az Ajánlatkérő intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, Ajánlatkérőhöz iratokat beadni nem lehet.
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177.§ (2) bekezdésben foglaltak).
3. Az ajánlattal együtt benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét az ajánlati dokumentáció tartalmazza különösen a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat (folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról), Alvállalkozókra vonatkozó információt a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni.
4. Jelen hird. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (4) bek. szerint szigorúbb alkalmasságokat (P/1. és M/1.) tartalmaz az alk.feltételek vonatkozásában.
5. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
6. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges