Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.22.
Iktatószám:5127/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Hortobágy
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természetvédelem, génmegőrzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52650510
Postai cím: Máta Major 48.
Város: Hortobágy,
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torbik Ákos
Telefon: +36 52589110
E-mail: torbik.akos@hortobagy.eu
Fax: +36 52589110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hortobagy.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000294162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természetvédelem, génmegőrzés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Hivatkozási szám: EKR000294162019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A „Hortobágy – Világörökségünk a Puszta” című, GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 azonosító számú projektben a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére megvalósítandó építési beruházásokhoz kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése.
A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés egy másik szerződés (kivitelezési szerződés) teljesítéséhez kapcsolódik: A kivitelezési szerződéskötés várható időpontja 2019. év második félév.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: műszaki ellenőri szolgáltatás (GINOP-7.1.9.-17)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Hortobágy
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A„Hortobágy-Világörökségünk a Puszta”című,GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projektben a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. részére megvalósítandó építési beruházásokhoz(Mátai Ménest érintően 4 évszakos bemutatótér kialakítása(65X65 m,4225 m2),parkoló kialakítása(600-800 m2),telepi út felújítása(2500 m2),belső elektromos hálózat felújítása,lovas aréna lelátó felújítása,árnyékolása,gémeskút felújítása(1 db 4 gémű kút fából),míg a Pusztai Állatparkot érintően bivalyfürösztő tóhoz kapcsolódó híd építése(min.40 m hosszú 2,5-3 m széles fa híd építése),állatok bemutatását szolgáló épületek felújítása(3 db pulykaól,1 db lóbeálló,3 db baromfiól),gémeskút felújítás(1 db 2 gémű kút fából),lelátóépület ülőpadozat felújítása,kilátó felújítása)kapcsolódóan műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.Nyertes ajánlattevő tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak,különösen a 191/2009.(IX.15.)Korm.rend.-nek megfelelően köteles végezni.Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata: - építész munkák műszaki ellenőrzése, - adott esetben a jogerős és végrehajtható hatósági engedélyben és a hozzá tartozó tervdokumentációban,valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartatása, - az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének ellenőrzése, - az építőipari kivitelezési tevékenység,az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése adott esetben a jogerős építési(létesítési)engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció,valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, - az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése - hibák,hiányosságok,eltérések feltüntetése az építési naplóban,műszaki,ill.gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, - az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése,műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása,az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak,valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, - a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása(megszervezése,jegyzőkönyv készítése), - egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése,a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, - a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, - műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,-az egyes munkarészek leigazolása és átvétele a kivitelezőtől;- műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, - műszaki kérdésekben javaslattétel(pl. szakértő bevonására), - pénzügyi elszámolások,felmérések ellenőrzése, - a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és teljesítésigazolás szakmai igazolása a) fővállalkozó által átadott alátámasztó dokumentumok ellenőrzése b) rögzítése az építési naplóban a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg,ennek lezárásától – számított,legfeljebb 15 munkanapon belül - a számlázható összegre tett javaslat,eltérése esetén az eltérés indoklása, - annak ellenőrzése,hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott,az Étv.41.§-a szerinti,legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre,és a szakszerű beépítés ellenőrzése, - az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével.A GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projekt Ajánlatkérőre eső bruttó összköltsége 430.766.181.Ezen költség az építési költségek mellett magukban foglalják a projekthez kapcsolódó valamennyi költséget.További részleteket a közb.dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építési műszaki ellenőrzési szakember III.1.3) M.1. alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata(személy neve,hónap)(min.0 hónap-max.24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen ajánlati ár (bruttó Ft) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 projekt befejezési időpontja módosul,úgy Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést - akár több alkalommal is - meghosszabbítja a módosított projekt befejezési időpontig, illetve az építési beruházás(ok) műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig, illetve engedély köteles beruházás(ok) esetén a sikeres használatbavételi eljárás lezárásáig.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2018-00024
II.2.13) További információ Nyertes AT-vel kötött szerződés az EU-s források felhasználásáért felelős
miniszter által kiállított,támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közb.záró tanúsítvány
hiányában nem léphet hatályba.AK tájékoztatja AT-ket,jelen eljárás eredményeként kötendő
megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele:AK. és Fővállalkozó közötti Fővállalkozási
szerződés hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró
ok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell
zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, és alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.
§ 38. a)-b) és d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakhelye tekintetében köteles nyilatkozni. A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes
európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az
ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4)
bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és
adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az
ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti
ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az
eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében
bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy
nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap
található, mely az ajánlatba benyújtandó.
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A Kbt. 64. § alapján
élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat,
igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó. A Kbt. 74. § (1)
bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az
eljárás során következett be. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésének
megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kéri Ajánlatkérő a
gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már
benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi
eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e
az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott
esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117.§(2) bekezdése alapján önállóan kialakított eljárási szabály a tárgyi eljárásban,hogy Ajánlatkérő a Kbt. 69.§(4)-(9)
bek.-ekben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza,az ajánlatok bírálata egy lépcsőben,az ajánlatok részeként csatolt és –
szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik,utólagos igazolási eljárás nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.A 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: e-Kr.)12.§(2) alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani,amelyet AK. részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról,mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M1) Ajánlattevő mutassa be Kbt.114.§(2) bek. és 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3)b)alapján azt a szakembert, akit(megnevezésével,képzettsége,szakmai tapasztalata ismertetésével)be kíván vonni a teljesítésbe.Szakember bemutatása során csatolandó dokumentumok:
— szakember bevonására,ismertetésére vonatkozó nyilatkozat,pontosan megjelölve a szakember nevével,s hogy a szakember melyik/milyen alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
– a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel,hogy az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen(pl.szakmai gyakorlat(év,hó),(a szakember munkáltatójának (ajánlat benyújtásának időpontjában)feltüntetésével,vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában,amennyiben releváns)
— végzettséget(képzettséget)igazoló dokumentumok másolata,
– szakember által aláírt,rendelkezésre állási,valamint arra vonatkozó nyilatkozata,hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.Ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban,úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést -névjegyzékbe vétel ténye által – AK Ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet(kamara)által vezetett nyilvántartásban(ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges,de elvárás olyan adattartalom megadása,mely AK számára ellenőrzést lehetővé teszi[elektronikus elérési útvonal,vagy tagi azonosító megadása]); ha a bemutatott szakember nem szerepel nyilvántartásban,vagy nem ellenőrizhető nyilvántartáson keresztül,de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges).
AK. párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében küldő vagy származási országban szerzett, fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása. A 321/2015.Kr. 24.§(1)bek. alapján azokban az esetekben,melyekben 28.§ és 36.§-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel 30.§,39.§-ban foglaltakra is - bizonyítja,hogy gazd.szereplő megfelel az alk. követelménynek,minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén valószereplés tényét,ill.EU Hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles AK elfogadni 321/2015.Kr.21.§(1)-(3) egyéb igazolási módok helyett. A Kbt.65.§(6)bek. alapján M1) alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A Kbt.65.§(7) megfelelően alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő - az alábbi„Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltétel szerinti - szakemberrel, aki:
— a végzettség terén: A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „ME-É” kategóriájú magasépítési műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete III./1. rész 2. pontjában meghatározott (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „ME-É” magasépítési műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű)jogosultsággal rendelkezik.
És a szakmai gyakorlat terén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „ME-É” kategóriájú magasépítési műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete III./1. rész 2. pontjában meghatározott gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „ME-É” kategóriájú magasépítési műszaki ellenőri (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beszerzést a GINOP-7.1.9.-17-2018-00024 azonosító számú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a
támogatás intenzitása az adott projekt elszámolható költségének 100,0000000%-a. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő nem biztosít részszámlázást,1 db számla nyújtható be. Ajánlatkérő a Nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítési igazolást állít ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. A számla benyújtásának feltétele a teljesítési igazolás kiadása. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenység sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lefolytatását, valamint az aktiváláshoz
szükséges adatok kézhezvételét követően teljesítésigazolást bocsát ki, melynek kiállítása után jogosult a Nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a Nyertes ajánlattevő
ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a Nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a
Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint. alapján. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Késedelmi kötbér: A teljes nettó ajánlati ár összegének 1 %- a/naptári nap. A kötbér maximuma 15 naptári napra jutó összeg. A 15 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: A teljes nettó ajánlati ár 15%-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos szerződésszegés, illetve az Ajánlatkérői elállás, amennyiben a meghiúsulásra a teljesítés megkezdését megelőzően kerül sor. Ajánlattevő kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a szerződésszegésért. A
késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással nem követelhető.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(9)bek. alapján projekttársaság létrehozását mind önálló,mind közös ajánlattevők tekintetében.A Kbt.117.§(2)bek. alapján Ajánlatkérő jelen tárgyú közbeszerzési eljárás során a Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás részvételi szakasz nélküli szabályait alkalmazza,saját eljárási szabályok alkalmazásával.A saját szabályok szerinti előírások,azaz az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt ezen pontban kerülnek ismertetésre:1.)Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(9) bek.rendelkezéseit nem alkalmazza,ajánlatok bírálata egy lépcsőben,ajánlatok részeként csatolt és - szükség szerint - hiánypótolt dokumentumok alapján történik,utólagos igazolási eljárás nélkül.Alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak irányadók.2.)AK az eljárás során Kbt.113.§ rendelkezéseit nem alkalmazza,kivéve a 113.§(6) bek.-t,következő eltérésekkel:AK az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban,valamint közb.dokumentumokban meghatározott feltételeket.A felhívás módosított elemeiről,ill.a közb.dokumentum módosított elemeiről vagy - amennyiben a közb.dokumentum módosítása nagyobb terjedelmű - a közb.dokumentum módosításának tényéről és a módosított közb.dokumentum rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről,beszerzési helyéről egyidejűleg és közvetlenül AK tájékoztatja azokat a gazd.szereplőket,akik AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Az eljárást megindító felhívás,valamint közb.dokumentum módosítása esetén az ajánlattételi határidőt AK meghosszabbíthatja oly módon,hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez.AK a felhívást az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja,melyről egyidejűleg,közvetlenül tájékoztatja azokat a gazd.szereplőket,akik AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. AK. a felhívás visszavonása során Kbt.113.§(6)bek.szerint jár azon eltéréssel,hogy Ajánlatkérő,ha hirdetményben közzé nem tett,azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumokat módosít,a módosításról az ajánlattételi határidőt megelőző 2.napig egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket,akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.Ez esetben az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,AK nem ad fel hirdetményt a módosításról,a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen,közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi az EKR-ben. AK nem alkalmazza Kbt.52.§(4)-(5)bek.-t. 3.)AK az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. AK meghosszabbítás esetén azokat az ajánlattevőket,akik érdeklődésüket ajánlatkérőnél jelezték egyidejűleg és közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról.4.)Kieg. tájékoztatás nyújtására Kbt.56.§(1)-(6) bek-ben foglaltak - Kbt.114.§(6)bek.-ben foglalt eltérésekkel az irányadóak.Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 5 nappal lehet benyújtani.5.)Ajánlat összeállítására irányadó Kbt.66.§(1)-(6)bek.6.)Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza Kbt.75.§(2) e) pontját.7.) Hiánypótlás lehetőségét AK az ajánlattevők számára Kbt.71.§ szerint biztosítja. AK nem zárja ki az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben,ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.8.)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.72.§-a szerinti rendelkezéseket,
valamint a Kbt. 73.§(2) bek-t.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/04/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/portal
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás,míg a minőségi értékelési szempont esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési módszer ismertetését lásd Közbeszerzési Dokumentációban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.)A II.2.7) pontban a szerződés kezdete közbeszerzési eljárás lefolytatásának időpontjára tekintettel későbbi időpont is lehet.2.)Ajánlatkérő korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a közbeszerzési dokumentumok elérhetőségét az EKR rendszerben.3.)Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető:https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.4.)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.5.)Az EKR-ben továbbított
dokumentumokkal,az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 10-13.§-ai tartalmaznak.6.)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2) bekezdés
szerint.7.)A Kbt.66.§(5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§(1)bek. alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.8.)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(6)bek. a)-b) pontjában foglaltakról.A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!9.)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is, a meghatalmazást adó személy aláírási címpéldánya, avagy mintája mellett.10.)Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.11.)Közös ajánlattétel
esetén felhívjuk figyelmet a Kbt.35.§-ban foglaltakra,valamint e-Kr.13.§-ára.12.)Ajánlattevő a Kbt.44.§-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására
köteles,EKR karakterkorlát esetén külön dokumentum is csatolható.13.)Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi,hogy jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3)pont esetében.14.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt,azonban Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.15.)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(5)bekezdését.16.)Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést.A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést,ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131.§(4) bek. szerint eljárva.17.)Ajánlattevőnek be kell csatolnia ajánlatába a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumokat is.18.)
FAKSZ:dr. Fülöp Gyula (lajstromszáma:00880).19.)Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét,de megállapította, hogy sem szakmailag sem gazdaságilag nem ésszerű a közbeszerzési eljárás részekre bontása.A Kbt.61.§
(4)bek. alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények így nem teszik lehetővé a
közbeszerzés több részére történő ajánlattételt,figyelemmel arra,hogy a részajánlattétel biztosítása ellentétes lenne Ajánlatkérő gazdasági ésszerűségével.A jelen közbeszerzés közvetlenül kapcsolódóik a II.2.12)pontban hivatkozott projekthez,így a
műszaki ellenőri szolgáltatás ellátását az egy ajánlattevővel történő szerződéskötésképes képes a legköltséghatékonyabb módon biztosítani.20.)Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.,végrehajtásai rendeletei,e-Kr. irányadó.21.)A Kbt.117.§(2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok karakterkorlát miatt lásd jelen felhívás III.1.8) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges